Gebruiksreglement gemeentelijke gymnastieklokalen gemeente Steenwijkerland

Geldend van 01-01-2003 t/m heden

Intitulé

Gebruiksreglement gemeentelijke gymnastieklokalen gemeente Steenwijkerland

Vastgesteld door burgemeester en wethouders bij besluit van 17 december 2002

Aanvraag

Artikel 1

Aanvragen voor het gebruik van gemeentelijke gymnastieklokalen moeten ten minste drie weken voor de aanvang van een seizoen schriftelijk bij burgemeester en wethouders worden ingediend onder opgave van:

 • a.

  naam en adres van de aanvrager;

 • b.

  het lokaal waarvan men gebruik wenst te maken;

 • c.

  dagen en uren waarop en periode waarin men de gewenste accommodatie wil gebruiken;

 • d.

  naam, adres en bevoegdheid van de leider of leidster.

Toestemming

Artikel 2

 • 1. Het gebruik van gemeentelijke gymnastieklokalen is slechts toegestaan nadat burgemeester en wethouders daartoe schriftelijke toestemming hebben verleend aan de gebruiker.2.

 • 2. Als gebruiker wordt diegene aangemerkt te wiens naam de toestemming is verleend. Betreft het een vereniging, dan wordt het bestuur van de vereniging als gebruiker aangemerkt3.

 • 3. Toestemming wordt verleend voor maximaal één seizoen, lopende van 1 juli tot 1 juli.4.

 • 4. Bij het verlenen van toestemming wordt een exemplaar van dit reglement verstrekt.

Artikel 3

 • Burgemeester en wethouders geven bij toestemming in principe voorrang aan gebruikers die de gymnastieklokalen een volledig seizoen in gebruik willen nemen.

Artikel 4

 • Burgemeester en wethouders brengen de gebruiker een tarief in rekening als vergoeding voor het in gebruik gegeven gymnastieklokaal.

Artikel 5

 • 1. De toestemming tot gebruik kan door burgemeester en wethouders voor een bepaalde tijd dan wel definitief worden ingetrokken indien door de gebruiker niet wordt voldaan aan één of meer van de in dit reglement opgenomen bepalingen.

 • 2. Bij intrekking van toestemming als bedoeld in lid 1 vindt geen restitutie van reeds betaalde vergoedingen plaats.

Weigering of onttrekking van gebruik

Artikel 6

 • 1. Burgemeester en wethouders behouden zich het recht voor om het in gebruik gegeven gymnastieklokaal tijdelijk aan het gebruik te onttrekken:

  • a.

   ten behoeve van door anderen te organiseren incidentele evenementen;

  • b.

   ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden aan het in gebruik gegeven gymnastieklokaal.

 • 2. Van ontrekken aan het gebruik zoals bedoeld in lid 1. wordt tijdig aan de gebruiker mededeling gedaan.

Artikel 7

 • Burgemeester en wethouders behouden zich het recht voor in bijzondere gevallen leiders of leidsters geen toestemming tot het geven van lessen in gemeentelijke gymnastieklokalen te verlenen.

Toegang

Artikel 8

 • 1. Aan de gebruiker wordt tegen betaling van een waarborgsom van € 20,- de sleutel van het gymnastieklokaal verstrekt.2.

 • 2. De waarborgsom is bij iedere nieuwe verstrekking van een sleutel verschuldigd.

Artikel 9

 • 1. Na het overeengekomen gebruik is de gebruiker verplicht om de door de gemeente beschikbaar gestelde sleutel(s) terstond aan de gemeente af te dragen.

 • 2. Bij afdracht van de sleutel aan de gemeente wordt, met inachtneming van een juist gebruik van de accommodatie, de waarborgsom terugbetaald.

Opzegging

Artikel 10

 • 1. Tussentijdse opzegging van het gebruik kan door de gebruiker geschieden met ingang van een kwartaal, doch uiterlijk veertien dagen voor de aanvang van een kwartaal.

 • 2. Eerdere opzegging als bedoeld in lid 1 is slechts mogelijk als de gebruiker in overleg met de gemeente voor vervangend gebruik zorgt.

Gebruik

Artikel 11

 • 1. Iedere gebruiker is verplicht het gebruik van het lokaal in de daar aanwezige agenda te vermelden.2.

 • 2. De gebruiker mag beschikken over de in de lokaliteit aanwezige onderwijsinventaris, uitgezonderd het in de kasten en dergelijke opgeborgen "klein materiaal".

Artikel 12

 • Het is de gebruiker niet toegestaan:

  • a.

   de toegewezen ruimten aan derden beschikbaar te stellen;

  • b.

   die ruimten te (doen) betreden voordat de leider of leidster aanwezig is;

  • c.

   eigenmachtig iets in die ruimten aan te brengen of te wijzigen;

  • d.

   zonder voorafgaande toestemming van burgemeester en wethouders eigen oefenmaterialen achter te laten.

Artikel 13

 • De gebruiker is verplicht en ten aanzien van de eigen leden aansprakelijk voor een correct gebruik van het in gebruik gegeven gymnastieklokaal, overeenkomstig de bestemming daarvan. Hij is verplicht er voor te zorgen dat:

  • a.

   het lokaal slechts wordt betreden op niet-aflatende sportschoenen of op blote voeten;

  • b.

   geen schoenen worden gedragen welke ook buiten het gebouw worden gebruikt;

  • c.

   in het gebouw niet wordt gerookt;

  • d.

   de vloeren en wanden van het gebouw alsmede de directe omgeving niet worden verontreinigd;

  • e.

   de gebruikte materialen op hun oorspronkelijke plaats worden teruggezet;

  • f.

   geen kinderen met besmettelijke ziekten of kinderen uit een gezin met besmettelijke ziekten tot het gebouw worden toegelaten;

  • g.

   geen brommers of fietsen in het gebouw worden geplaatst;

  • h.

   het blote-voetengedeelte in de kleedkamers ook uitsluitend wordt gebruikt als zodanig;

  • i.

   tijdens de les de toegangsdeur tot het gebouw, ter voorkoming van diefstal, is afgesloten;

  • j.

   geen elektriciteit en water wordt verspild;

  • k.

   bij het verlaten van het gebouw de ramen gesloten zijn en de buitendeur wordt afgesloten.

Toezicht

Artikel 14

 • 1. Het toezicht op het gebruik geschiedt door of vanwege burgemeester en wethouders.

 • 2. De met het toezicht belaste personen hebben te allen tijde het recht van vrije toegang tot het in gebruik gegeven gymnastieklokaal.

 • 3. De gebruikers zijn verplicht de door of namens burgemeester en wethouders gegeven aanwijzingen stipt op te volgen.

Schade en aansprakelijkheid

Artikel 15

 • 1. Alle door of ten gevolge van het gebruik ontstane schade aan het gebouw en/of de inventaris moet door de gebruiker in de aanwezige agenda worden aangetekend. Ernstige schadegevallen moeten binnen vierentwintig uur ter kennis van de gemeente worden gebracht.2.

 • 2. Alle kosten van herstel komen ten laste van de gebruiker en moeten door deze op eerste aanzegging van burgemeester en wethouders worden voldaan.3.

 • 3. Voor schade waarvan geen kennis is gegeven aan de toezichthouder, wordt de laatste gebruiker aansprakelijk gesteld.4.

 • 4. Blijft een gebruiker in gebreke de in dit artikel bedoelde schade te vergoeden, dan wordt hem het gebruik ontzegd, totdat het te betalen bedrag is ontvangen.

Artikel 16

 • 1. De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade en/of letsel, door welk toeval of ongeval ook toegebracht aan (eigendommen van) de gebruiker, diens leden of enige andere aanwezige, tijdens of door het gebruik ontstaan.

 • 2. Bij buitenschools gebruik moet de gebruiker zelf voor een verbandtrommel zorgen.

Ontheffing

Artikel 17

In bijzondere gevallen kan door burgemeester en wethouders op schriftelijk verzoek ontheffing van een of meer bepalingen van dit reglement worden verleend.