Besluit tot aanwijzing van plaatsen waar verboden als bedoeld in hoofdstuk 2, 4 en 5 van de Algemene Plaatselijke Verordening al dan niet gelden

Geldend van 03-06-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Besluit tot aanwijzing van plaatsen waar verboden als bedoeld in hoofdstuk 2, 4 en 5 van de Algemene Plaatselijke Verordening al dan niet gelden

Burgemeester en wethouders van Nieuwegein;

gelet op de hoofdstukken 2, 4 en 5 van Algemene plaatselijke verordening;

besluit

vast te stellen

Besluit tot aanwijzing van plaatsen waar verboden als bedoeld in hoofdstuk 2, 4 en 5 van de Algemene Plaatselijke Verordening al dan niet gelden (Aanwijsbesluit APV 2013)

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  APV: Algemene plaatselijke verordening;

 • b.

  (gereserveerd;)

 • c.

  (gereserveerd.)

Artikel 2 Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen (artikel 2:6, eerste en tweede lid, APV)

 • 1. Als plaats waar het is verboden om is gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden worden aangewezen.

  • a.

   op zaterdag op het marktterrein;

  • b.

   binnen het winkelcentrum Cityplaza, zonder toestemming van de beheerder.

 • 2. Het is voorts verboden gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden, indien de doorgang voor het publiek wordt belemmerd worden, het publiek op hinderlijke wijze benaderd wordt en onaanvaardbare overlast wordt veroorzaakt. Hierbij geldt dat de directe omgeving na beëindiging van de verspreidingsactiviteit schoon wordt achtergelaten.

Artikel 3 Plakken en kladden (artikel 2:42, vierde lid, APV)

Als aanplakborden voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen worden aangewezen:

 • a.

  locaties waar gemeentelijke aanplakvoorzieningen voor verkiezingen worden geplaatst;

 • b.

  de volgende locaties voor vrije plakplaatsen:

 • 1°.

  Thorbeckepark;

 • 2°.

  Symfonielaan hoek Harmonielaan;

 • 3°.

  Aert de Gelderhage (bij scholen);

 • 4°.

  Utrechtsestraatweg (bij Rijnhuizerbrug);

 • 5°.

  Marconibaan (bij middelbare school);

 • 6°.

  Nedereindseweg kruising Batauweg;

 • 7°.

  Richterlaan (kruising Mendes da Costalaan);

 • 8°.

  Noordstedeweg bij de kruising Mendes da Costalaan;

 • 9°.

  Herenstraat (bij Noordstedeweg);

 • 10°.

  Brinkwal (bij sportcomplex Merwestein en school);

 • 11°

  Buizerdlaan (bij Mercuryhotel);

 • 12°.

  Schans (bij winkelcentrum naam);

 • 13°.

  Jutphasestraatweg (bij Wiersebrug);

 • 14°.

  Roerdomplaan (bij f bushalte en tramhalte Doorslag en winkelcentrum);

 • 15°.

  Parkhout (bij Helmkruid);

 • 16°.

  Handelskade (bij Henri Dunantlaan);

 • 17°.

  Ratelaar (bij winkels).

Artikel 4 Verboden drankgebruik 

Het verbod, bedoeld in artikel 2:48, eerste lid, APV is van toepassing op de volgende plaatsen:

 • a.

  alle winkelcentra en winkelgebieden;

 • b.

  alle schoolcomplexen en de bijbehorende schoolpleinen;·

 • c.

  alle speeltuinen;

 • d.

  alle parken;

 • e.

  bus- en tramstations en tramhaltes;

 • f.

  parkeergarage Overlterdek en parkeergarage Graaf Anselmdek;

 • g.

  het plein bij winkelcentrum Rapenburgerschans;

 • h.

  de directe omgeving van het scholencomplex en buurthuis aan de Parelduiker, begrensd door de Parelduiker, Bosruiter en Ooievaar;

 • i.

  de binnenstad, begrensd door de Noordstedeweg, het water De Doorslag, de Zuidstedeweg en de A.C. Verhoefweg;

 • j.

  het plein en parkeerterrein bij het scholencomplex aan de Ratelaar en Lupinestraat.

 • k.

  De Herenstraat en de Utrechtsestraatweg, vanaf de kruising Vredebestlaan tot aan de Symfonielaan;

 • l.

  De Rijnhuizerbrug;

 • m.

  Het Sluisje, inclusief het parkeerterrein tussen Het Sluisje en de Mgr. G.W. van Heukelumstraat.

Artikel 4a Messenverbod

Het verbod, bedoeld in artikel 2:48a, eerste lid, APV is van toepassing op de volgende plaatsen:

 • a.

  Een speelplek met een straal van 500 meter rondom de locatie van de speelplek;

 • b.

  Een onderwijsinstelling al dan niet met plein met een straal van 500 meter rondom de onderwijsinstelling;

 • c.

  Park Oudegein;

 • d.

  Park Kokkebogaard;

 • e.

  Centrum;

 • f.

  Merwestein;

 • g.

  Wijkersloot;

 • h.

  Batau Noord en Batau Zuid;

 • i.

  Winkelcentra;

 • j.

  Parkeergarages.

Artikel 5 Overlast van fiets of bromfiets op markt en kermisterrein e.d. 

Het verbod, bedoeld in artikel 2:52 APV is van toepassing op de volgende plaatsen:

 • a.

  het overdekte gedeelte van Cityplaza;

 • b.

  de voetgangerszone op de Raadstede en het Stadsplein;

 • c.

  de terreinen van de wekelijkse markten Stadscentrum, Dorpsstraat en Muntplein, gedurende de uren dat daar markt wordt gehouden;

 • d.

  het evenemententerrein in Merwestein gedurende de dagen dat daar kermis wordt gehouden.

Artikel 6 Loslopende honden

Het verbod, bedoeld in artikel 2:57, eerste lid, onder a, APV is  niet van toepassing op de losloopgebieden zoals aangeduid op de hondenkaart.  

Artikel 7 Verontreiniging door honden 

Het verbod, bedoeld in artikel 2:58, eerste lid, onder a, APV is niet van toepassing op losloopgebieden zoals aangeduid op de hondenkaart.

Artikel 8 Houden van hinderlijke of schadelijke dieren (art. 2:60, tweede lid, APV)

(gereserveerd)

Artikel 9 Bedelarij

Het verbod, bedoeld in artikel 2:65 APV is van toepassing op alle winkelcentra, winkelgebieden en door het college aangewezen marktterreinen.

Artikel 10 Bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling  

Het verbod, bedoeld in artikel 2:73, eerste lid, APV is van toepassing op de volgende plaatsen, zoals aangegeven op de kaart van de vuurwerkvrije zones:

 • a.

  het terrein van het St. Antonius Ziekenhuis en de omgeving hiervan;

 • b.

  alle dierenweides en de kinderboerderij en de omgeving hiervan;

 • c.

  alle verzorgingshuizen en de omgeving hiervan;

 • d.

  alle basisscholen, middelbare scholen en ROC’s en de omgeving;

 • e.

  Cityplaza en de omgeving hiervan;

 • f.

  Het tram- en busstation in het stadscentrum en de omgeving hiervan.

Kaart vuurwerkvrije zones:

https://geoserver.nieuwegein.nl/apps/vuurwerkvrije_zones/

Artikel 11 Straatprostitutie

(gereserveerd)

Artikel 12 Aanwijzing collectieve festiviteiten 2022 en 2023

 • 1. Burgemeester en wethouders wijzen in 2022 en 2023 de volgende dagen aan als collectieve festiviteiten:

  • a.

   Koningsnacht: op 26 april 2022 en 2023 van 18.00 uur tot 01.00 uur op de volgende dag;

  • b.

   Koningsdag: op 27 april 2022 en 2023 van 09.00 uur tot 19.00 uur;

  • c.

   WK voetbal voor mannen: op de dagen dat het Nederlands elftal de achtste finale, kwartfinale, halve finale en de finale speelt op het Wereld kampioenschap voetbal in 2022 tussen 12.00 uur en 01.00 uur op de volgende dag;

  • d.

   WK voetbal voor vrouwen: op de dagen dat het Nederlands vrouwenelftal de achtste finale, kwartfinale, halve finale en de finale speelt op het Wereld kampioenschap voetbal in 2023 tussen 12.00 uur en 01.00 uur op de volgende dag;

  • e.

   Oud en Nieuw: van 21.00 uur op 31 december tot 04.00 uur op 1 januari.

 • 2. Gedurende de collectieve festiviteiten, bedoeld in het eerste lid, zijn de artikelen 2.17, 2.20 en 6.16 van het Activiteitenbesluit milieubeheer niet van toepassing.

 • 3. Om overmatige geluidshinder te voorkomen worden aan de aanwijzing de volgende algemene voorschriften verbonden:

  • a.

   de houder van een inrichting is verplicht te doen of te laten wat redelijkerwijs gevergd kan worden om overmatige geluidshinder te voorkomen;

  • b.

   de aanwijzingen die door de politie en medewerkers van de gemeente Nieuwegein ter voorkoming van overmatige geluidshinder worden gegeven, dienen direct te worden opgevolgd.

Artikel 13 Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen enz. 

(gereserveerd)

Artikel 14 Aanwijzing kampeerplaatsen 

Het verbod, bedoeld in artikel 4:18, eerste lid, APV, is niet van toepassing op de volgende plaatsen:

 • a.

  de gracht rond Fort Vreeswijk;

 • b.

  de gracht rond Fort Jutphaas;

 • c.

  alle singels gelegen op industrieterrein Plettenburg-de Wiers, voor zover het gaat om te overnachten in een tent bij nachtvissen voor leden van hengelsportvereniging de Vaart-Poscar, met dien verstande dat daarbij wordt voldaan aan de door het college gestelde voorwaarden.

Artikel 15 Te koop aanbieden van voertuigen

Het verbod, bedoeld in artikel 5:3 van de APV, is van toepassing op de volgende plaatsen:

 • a.

  de Sluijterslaan en de Zwanenburgstraat;

 • b.

  de Hildo Kropstraat;

 • c.

  de Prof. dr. Hesselaan;

 • d.

  het stadscentrumgebied, met dien verstande dat de wegen gelegen in het gebied tussen Hollandse IJssel, Zuidstedeweg, A.C. Verhoefweg en Noordstedeweg en de Noordstedeweg daaronder worden begrepen.

Artikel 16 Kampeermiddelen e.a. 

De verboden, bedoeld in artikel 5:6 APV, zijn van toepassing op alle wegen gelegen binnen de bebouwde kom als bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 17 Parkeren van grote voertuigen

 • 1. Het verbod, bedoeld in artikel 5:8, eerste lid, APV is van toepassing op alle wegen binnen de bebouwde kom als bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994, met uitzondering van de vrachtwagenparkeerterreinen Montageweg en Plettenburg Noord.

 • 2. Het verbod, bedoeld in artikel 5:8, tweede lid, APV is van toepassing op alle wegen binnen de bebouwde kom als bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994, met uitzondering van de vrachtwagenparkeerterreinen Montageweg en Plettenburg Noord en behoudens artikel 5:8, derde lid, APV.

Artikel 18 Overlast van fiets of bromfiets

 • 1. Het verbod, bedoeld in artikel 5:12, eerste lid, APV is van toepassing op de volgende plaatsen:

  • a.

   Raadstede;

  • b.

   Stadsplein;

  • c.

   de ventweg welke begint op de hoek van de Raadstede en de Poststede en eindigt ter hoogte van Bankstede 65 ;

  • d.

   het pad tussen de Ringstede en Raadstede;

  • e.

   Ringstede;

  • f.

   de in- en uitgangen van de parkeergarage Weverstede en Schakelstede;

  • g.

   Boogstede;

  • h.

   toegangspaden ten behoeve van hulpverleningsdiensten langs de trambaan tussen Weverstede en Passage, de tramoverweg en het onoverdekt gedeelte van de Passage bij de tramwegovergang;

 • 2. Met daarvoor bestemde ruimten of plaatsen wordt bedoeld al dan niet overdekte fietsenstallingen en fietsklemmen.

Artikel 19 Ligplaats woonschepen en overige vaartuigen

Het verbod, bedoeld in artikel 5:25, eerste lid APV, is van toepassing op alle openbare wateren in Nieuwegein met uitzondering van de bij bestemmingplan aangewezen ligplaatsen voor woonschepen in openbare wateren en woonschepen als bedoeld in Algemene regels ligplaatsen Vaartse Rijn en de ligplaatsen van vaartuigen, op grond van artikel 3, tweede lid, onder e, van de Algemene regels ligplaatsen Vaartse Rijn en artikel 5:26 Algemene plaatselijke verordening.

Artikel 20 Crossterreinen

 (gereserveerd)

Artikel 21 Beperking verkeer in natuurgebieden

Het verbod, bedoeld in artikel 5:33, tweede lid, APV is niet van toepassing op Park Oudegein voor zover dit betrekking heeft op het rijden of zich bevinden met een motorvoertuig ten behoeve van het oplaten van heteluchtballonnen, waarbij zoveel mogelijk over de fietspaden dient te worden en de volgauto´s op de daarvoor bestemde parkeerplaats dienen te worden geparkeerd.

Artikel 22 Slotbepalingen

 • 1. Het Aanwijsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening van 2 april 2009, laatstelijk gewijzigd op 8 mei 2012 , wordt ingetrokken.

 • 2. Besluiten die genomen zijn krachtens het besluit, bedoeld in het eerste lid, gelden als besluiten op grond van dit besluit.

 • 3. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

Artikel 23 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijsbesluit APV 2013.