Regeling vervallen per 20-06-2023

Wegsleepverordening Zeewolde 2008

Geldend van 25-09-2008 t/m 19-06-2023

Intitulé

Wegsleepverordening Zeewolde 2008

?De raad van de gemeente Zeewolde,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 augustus 2008;

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173 tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

gehoord de commissie Ruimte en Wonen d.d. 8 september 2008;

Besluit

vast stellen de volgende Wegsleepverordening Zeewolde 2008:

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen op grond van artikel 173 van de wet;

 • d.

  voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder a1 RVV 1990;

 • e.

  motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de Wegenverkeerswet 1994;

 • f.

  het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2: Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als weggedeelten en wegen, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c, van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente Zeewolde aangewezen voorzover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van weggedeelten en wegen.

Artikel 3: Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen het terrein van Stouwdam Autoberging, Reaumurstraat 2, te Harderwijk.

De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats worden in overleg met het sleepbedrijf door het college vastgesteld.

Artikel 4: Kosten overbrengen en bewaren voertuigen en loze ritten

De kosten van het overbrengen en bewaren van een voertuig bedragen:

1.

Voor verwijdering van personenauto's:

-wanneer een aanvang met de verwijdering van het voertuig is gemaakt

62,00

-wanneer het voertuig daadwerkelijk is verwijderd

160,00

2.

Voor het in bewaring hebben van de in het eerste lid genoemde voertuig, wordt het tarief verhoogd met:

-wanneer het voertuig niet is opgehaald vóór 12.00 uur op de eerstvolgende zaterdag na de inname

59,00

-en vervolgens voor elke 24 uur of gedeelte daarvan

16,00

3.

Voor verwijdering van bestelauto’s tot 3.500 kg:

-wanneer een aanvang met de verwijdering van het voertuig is gemaakt

77,00

-wanneer het voertuig daadwerkelijk is verwijderd

200,00

4.

Voor het in bewaring hebben van het in het derde lid genoemde voertuig wordt het tarief verhoogd met:

-wanneer het voertuig niet is opgehaald vóór 12.00 uur op de eerstvolgende zaterdag na de inname

74,00

-en vervolgens voor elke 24 uur of gedeelte daarvan

19,00

Artikel 5: Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6: Werkinstructie

Het college stelt een uitvoeringsregeling, "uitvoering wegsleepverordening Zeewolde 2008", vast waarin de uit te voeren taken en de daarbij behorende verantwoordelijkheden nader worden geregeld.

Artikel 7: Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die waarop zij bekend is gemaakt. Met ingang van de inwerkingtreding van deze verordening vervalt de wegsleepregeling Horsterplein d.d. 29 januari 2008.

Artikel 8: Citeer titel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening Zeewolde 2008.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Zeewolde in zijn openbare vergadering van 25 september 2008.
de griffier, de voorzitter,
B.J. Schouten G.J. Gorter