Reglement Verkeerscommissie Zeewolde

Geldend van 30-03-1995 t/m heden

Intitulé

Reglement Verkeerscommissie Zeewolde

?De raad van de gemeente Zeewolde,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 maart 1995;

gelet op de bepalingen van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat het wenselijk is regels te stellen voor de samenstelling, de bevoegdheden en de werkwijze van de Verkeerscommissie Zeewolde;

Besluit

1. vast te stellen het Reglement Verkeerscommissie Zeewolde;

2. in te stellen een Verkeerscommissie Zeewolde.

Artikel 1. Begripsomschrijving

Dit reglement verstaat onder de commissie: de Verkeerscommissie Zeewolde, ingesteld bij besluit van burgemeester en wethouders d.d. 16 april 1984.

Artikel 2. Samenstelling

De commissie bestaat uit:

 • a.

  een lid , aan te wijzen door burgemeester en wethouders;

 • b.

  een lid , aan te wijzen door de regiocommandant van de Regionale politie;

 • c.

  een lid, aan te wijzen door de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat in de directie Flevoland;

 • d.

  een lid, aan te wijzen door Veilig Verkeer Nederland, afdeling Zeewolde;

 • e.

  een lid, aan te wijzen door de provincie Flevoland.

Artikel 3. Zittingsduur

 • 1. Behoudens nadere door burgemeester en wethouders te geven bepalingen, geschiedt de benoeming van de leden voor onbepaalde tijd.

 • 2. De leden kunnen tussentijds ontslag nemen. Het ontslag wordt schriftelijk medegedeeld aan burgemeester en wethouders.

 • 3. Degene die de hoedanigheid op grond waarvan hij lid is verliest, treedt tegelijkertijd af in de desbetreffende functie bij de commissie.

Artikel 4. Voorzitter/secretaris

 • 1. Het door burgemeester en wethouders aangewezen lid is tevens voorzitter van de commissie.

 • 2. De commissie wordt bijgestaan door een door burgemeester en wethouders aan te wijzen ambtenaar, die als secretaris optreedt.

 • 3. Bij verhindering van de voorzitter treedt de secretaris op als voorzitter.

Artikel 5. Bevoegdheden

 • 1. De commissie adviseert burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over verkeersaangelegenheden in de gemeente.

 • 2. De commissie kan op verzoek van de raad nadere adviezen uitbrengen over te treffen verkeersmaatregelen in de gemeente.

 • 3. Elk lid van de commissie heeft het recht in een vergadering onderwerpen inzake verkeersaangelegenheden ter behandeling naar voren te brengen.

 • 4. De voorzitter kan andere ambtenaren/niet-ambtelijke deskundigen de vergadering laten bijwonen. Deze kunnen aan de besprekingen deelnemen.

Artikel 6. Taak burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders voorzien de commissie zoveel mogelijk van ter zake dienende informatie.

Artikel 7. Werkwijze vergadering

 • 1. De secretaris roept, in overleg met de voorzitter, de leden schriftelijk op voor een vergadering. Het schrift vermeldt de onderwerpen die behandeld zullen worden.

 • 2. De commissie vergadert slechts als tenminste de helft van het aantal leden, behalve de voorzitter, aanwezig is.

 • 3. Indien wegens onvolledigheid in de zin van het tweede lid een vergadering niet kan plaatsvinden, worden de aan de orde zijnde onderwerpen door de secretaris verplaatst op de agenda van een binnen twee weken te houden nieuwe vergadering, in welke vergadering die onderwerpen in elk geval worden behandeld.

 • 4. De commissie vergadert indien:

  • a.

   de voorzitter dit nodig acht;

  • b.

   tenminste twee leden van de commissie dit aan de voorzitter verzoeken.

Artikel 8. Taken secretaris

 • 1. De secretaris draagt de zorg voor het verzamelen en verstrekken van die informatie, welke noodzakelijk is voor het goed functioneren van de commissie

 • 2. Van hetgeen in een vergadering van de commissie wordt behandeld, houdt de secretaris aantekeningen.

Artikel 9. Besluitvorming

 • 1. Besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

 • 2. Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Artikel 10. Het advies

 • 1. De adviezen van de commissie worden ondertekend/geparafeerd door de voorzitter en de secretaris en zo spoedig mogelijk naar burgemeester en wethouders gezonden.

 • 2. In het advies worden de opvattingen van de voor- en tegenstanders bekendgemaakt.

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  • Met ingang van de dag van inwerkingtreding van dit reglement vervalt het reglement, regelende de samenstelling, de bevoegdheden en de werkwijze van de Verkeerscommissie Zeewolde, vastgesteld bij besluit door de raad van de gemeente Zeewolde van 30 mei 1984.

 • 2. Dit reglement treedt in werking op de dag na die waarop het is bekendgemaakt.

 • 3. Dit reglement kan worden aangehaald als "Reglement Verkeerscommissie Zeewolde".

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Zeewolde in zijn openbare vergadering van 30 maart 1995.
de secretaris, de voorzitter,
W.Nomen G.H. Faber