Regeling vervallen per 01-01-2018

Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013

Geldend van 04-03-2014 t/m 31-12-2017

Intitulé

Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013

Besluit tot vaststelling van de Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013

Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013

Besluit tot vaststelling van de Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013

______________________________________________________________________

Het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe;

op het voorstel van het college van dijkgraaf en heemraden van 5 maart 2013;

overwegende dat:

het noodzakelijk is een subsidieverordening vast te stellen om een eenduidige regeling te geven voor het verstrekken van subsidies;

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, de Waterschapswet en het Reglement voor Waterschap Vallei en Veluwe;

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  college : het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe;

 • b.

  waterschap: Waterschap Vallei en Veluwe.

 • c.

  wet : de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is van toepassing op alle door het college te verstrekken subsidies, met uitzondering van nog lopende aanvragen op grond van de Subsidieverordening blauwe diensten Waterschap Veluwe 2011.

Artikel 3 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd besluiten te nemen inzake subsidies als bedoeld in deze verordening.

Artikel 4 Subsidieplafond

 • 1. Het algemeen bestuur van het waterschap stelt jaarlijks in de begroting het bedrag vast waarvoor gedurende het begrotingsjaar ten hoogste subsidies kunnen worden verleend als bedoeld in deze verordening. Dit bedrag geldt als subsidieplafond.

 • 2. Het college maakt het subsidieplafond bekend op de voor het waterschap gebruikelijke wijze.

Artikel 5 Criteria voor subsidieverstrekking

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt aan een ieder die het initiatief neemt voor activiteiten zoals beschreven in lid 2 van dit artikel.

 • 2. Subsidieverstrekking als bedoeld in het vorige lid vindt uitsluitend plaats onder de volgende bepalingen:

  • a.

   de activiteit vindt plaats binnen het beheersgebied van het waterschap;

  • b.

   de activiteit is gerelateerd aan de kerntaken van het waterschap;

  • c.

   het waterschap financiert maximaal 30% van de totale kosten van de activiteit, met een maximum van € 5.000,- per activiteit;

  • d.

   na realisatie is het onderhoud voor de aanvrager;

  • e.

   de gerealiseerde activiteit is voor een ieder toegankelijk.

 • 3. Het college kan voor activiteiten die van buitengewoon belang zijn voor het waterschap afwijken van het tweede lid, mits dit gemotiveerd gebeurt.

Artikel 6 Verdeling over de aanvragers

De verdeling van het beschikbare bedrag vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanvragen. Een aanvraag wordt in bedoelde volgorde opgenomen zodra zij volledig is.

Artikel 7 Subsidieverstrekking aan rechtspersonen

 • 1. Subsidieverstrekking vindt plaats aan rechtspersonen. Rechtspersonen met een op het maken van winst gerichte doelstelling, komen niet voor subsidie in aanmerking. Ook rechtspersonen die krachtens publiekrecht zijn ingesteld, komen niet voor subsidie in aanmerking, behoudens het bepaalde in de volgende zin. Rechtspersonen die krachtens publiekrecht zijn ingesteld komen wel voor subsidie in aanmerking als zij de subsidie aanvragen ten behoeve van een derde die geen rechtspersoon is of die om andere gegronde redenen zelf niet voor subsidie in aanmerking komt.

 • 2. Het college kan bepalen dat subsidie wordt verstrekt aan andere personen dan bedoeld in het eerste lid.

Artikel 8 Subsidie bij andere bestuursorganen

Indien voor dezelfde activiteiten tevens subsidie is aangevraagd bij een of meer andere bestuursorganen, doet de aanvrager daarvan mededeling in de aanvraag.

Artikel 9 Beslistermijn

Het college beslist binnen vier weken na ontvangst op de aanvraag. De beslissing kan eenmaal voor ten hoogste tien weken worden verdaagd.

Artikel 10 Tijdvak periodieke aanspraak

Het tijdvak dat wordt vermeld in beschikkingen tot verlening van subsidie in de vorm van een periodieke aanspraak op financiële middelen, bedoeld in artikel 4:32 van de wet, is ten hoogste vier jaar. In bijzondere gevallen kan het college een langer tijdvak vaststellen.

Artikel 11 Betaling

 • 1. Tenzij het subsidiebedrag in gedeelten wordt betaald, vindt de betaling plaats binnen zes weken na de subsidievaststelling.

 • 2. Indien het subsidiebedrag in gedeelten wordt betaald, vindt betaling plaats in vier gelijke termijnen. Deze termijnen worden voldaan uiterlijk op de laatste dag van elke maand, te rekenen vanaf de subsidievaststelling. Het college kan een ander aantal dan vier termijnen voorschrijven.

Artikel 12 Voorschotten

Het college kan voorschotten verlenen op verleende subsidies.

Artikel 13 Afwijkingsbevoegdheid voor termijnen

Het college van dijkgraaf en heemraden kan afwijken van de bij deze verordening gestelde termijnen, mits dit gemotiveerd gebeurt.

Artikel 14 Verslag doeltreffendheid en effectiviteit

Het in artikel 4:24 van de wet bedoelde verslag wordt ten minste eenmaal in de vijf jaren door het college van dijkgraaf en heemraden aan het algemeen bestuur aangeboden.

Artikel 15 Slotbepalingen en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag van bekendmaking.

 • 2.

  De Algemene subsidieverordening Waterschap Veluwe zoals vastgesteld op 21 november 2006 en de Subsidieverordening Recreatief medegebruik Waterschap Veluwe zoals vastgesteld op 28 juni 2000, worden ingetrokken met ingang van de dag volgend op de dag van bekendmaking van deze verordening.

 • 3.

  De Subsidieverordening blauwe diensten Waterschap Veluwe 2011 alsmede de bijbehorende nadere regels blijven van kracht, zolang er aanspraken bestaan inzake subsidies die uiterlijk op 31 december 2012 zijn aangevraagd op grond van laatstgenoemde verordening en nadere regels.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: “Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 17 april 2013,
mr. G.P. Dalhuisen drs. T. Klip-Martin
secretaris dijkgraaf

Toelichting bij de Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013

Algemene toelichting

1. Inleiding

Bij een organisatie die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen tot één van de uitgangspunten van haar beleid rekent, past dat de organisatie de (financiële) mogelijkheid creëert, relevante maatschappelijke initiatieven binnen het werkgebied te ondersteunen. Uitgangspunt is daarbij dat het project te relateren is aan de primaire taken van het waterschap en dat de positieve (imago)uitstraling van het betreffende project doorwerkt naar de organisatie, in casu Waterschap Vallei en Veluwe.

Daarbij is er voor gekozen om te werken conform de subsidieregeling uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De Awb omvat een - uitvoerige- regeling van het onderwerp subsidiëring in titel 4.2 van de wet.

2. Regelgeving door het waterschap

In deze verordening zijn de "algemene voorwaarden" opgenomen waaronder het waterschap subsidie verstrekt in lijn met de Awb.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 2 Deze verordening is niet van toepassing op nog lopende subsidies op grond van de Subsidieverordening blauwe diensten Waterschap Veluwe 2011. Dit betreft een subsidieverordening van Waterschap Veluwe die is geëindigd op 31 december 2012, maar waarvan een aantal meerjarige subsidiebesluiten ook na die datum nog doorloopt. Op die subsidies blijven de regels uit de Subsidieverordening blauwe diensten Waterschap Veluwe 2011 van toepassing.

Artikel 3 Met deze delegatiebepaling wordt expliciet geregeld dat besluitvorming over subsidies is voorbehouden aan het college.

Artikel 4 Met dit artikel wordt gewaarborgd dat er geen onbeperkt bedrag aan subsidies woret uitgegeven. De vaststelling van het subsidieplafond vindt plaats in de begroting, zodat hiervoor geen afzonderlijk besluit van het college nodig is.

Het subsidieplafond wordt conform art. 4:27 van de wet bekendgemaakt voor de aanvang van het tijdvak waarvoor het is vastgesteld.

Artikel 5

De criteria zijn gebaseerd op het besluit inzake subsidieverstrekking van de algemene besturen van de waterschappen Vallei & Eem en Veluwe van 28 november 2012.

In de Nota Cultuurhistorie (besluit van de algemene besturen van de waterschappen Vallei & Eem en Veluwe van 28 november 2012), is besloten de (co-)financiering van het onderhoud van cultuurhistorische objecten die niet in eigendom of in beheer zijn bij het waterschap, op te nemen in de exploitatiebegroting. Overige initiatieven van derden, anders dan onderhoud van objecten, vallen onder de subsidieregeling. Ook bijdragen aan cultuurhistorisch waardevolle landschappen/wateren vallen hieronder.

Artikel 6 Voor de verdeling van subsidiegelden geldt de ‘wie-het-eerst-komt-het-eerst-maalt-methode’.

Artikel 7 Rechtspersonen zijn instanties zoals stichtingen, verenigingen en B.V.’s (privaatrechtelijk) of gemeenten (publiekrechtelijk). In principe wordt slechts subsidie verstrekt aan niet op het maken van winst gerichte rechtspersonen, al dan niet met volledige rechtsbevoegdheid, zoals stichtingen en verenigingen; N.V.’s en B.V.’s zijn uitgesloten.

Verder wordt er in principe geen subsidie verleend aan rechtspersonen krachtens publiekrecht (overheden). Er kan aan overheden wel subsidie worden verleend als zij de subsidie voor een ander aanvragen, bijvoorbeeld voor een dorpsraad die geen rechtspersoon is.

Daarnaast vragen gemeenten soms subsidies aan voor derden omdat dit wordt geëist als extra waarborg door een andere instantie, bijvoorbeeld een provincie. Ook hiervoor is een uitzondering opgenomen.

Het tweede lid maakt het in algemene zin mogelijk om een uitzondering op de criteria te kunnen maken wanneer daar gegronde redenen voor zijn.

Artikel 8

Een aanvrager kan voor een activiteit zowel bij het waterschap als bij een andere instantie (bijvoorbeeld de gemeente) subsidie aanvragen. Artikel 8 laat deze mogelijkheid in stand, maar waarborgt wel dat het waterschap hiervan op de hoogte is en dit bijvoorbeeld kan betrekken bij zijn besluit om subsidie te verstrekken.

Artikel 9

Wanneer de aanvraag niet compleet is kan de beslissingstermijn van vier weken worden opgeschort totdat de aanvraag is aangevuld. De laatste volzin van deze bepaling maakt het mogelijk, dat de beslissing op de subsidieaanvraag met tien weken wordt verdaagd (uitgesteld).

Artikel 10

Artikel 4:32 van de Awb bepaalt dat een subsidie in de vorm van een periodieke aanspraak op financiële middelen wordt verleend voor een bepaald tijdvak, dat in de beschikking tot subsidieverlening wordt vermeld. In dit artikel wordt het tijdvak aangewezen. Dit maakt het mogelijk om aan bepaalde subsidie-ontvangers op meer structurele basis subsidie te verstrekken. Na afloop van het aangewezen tijdvak dient dan opnieuw een besluit te worden genomen. Het artikel sluit overigens niet uit dat een subsidie-ontvanger na afloop van het tijdvak opnieuw subsidie ontvangt.

Artikel 11 Het tweede lid is een uitwerking van artikel 4:53 lid 1, van de wet, dat bepaalt dat betaling in gedeelten mogelijk is, mits bij wettelijk voorschrift is bepaald hoe de gedeelten worden berekend en op welke tijdstippen zij worden betaald.

Artikel 14 Artikel 4:24 van de wet luidt als volgt: Indien een subsidie op een wettelijk voorschrift berust, wordt ten minste eenmaal in de vijf jaren een verslag gepubliceerd over de doeltreffendheid en de effecten van de subsidie in de praktijk, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.

Artikel 15

De Subsidieverordening blauwe diensten Waterschap Veluwe 2011 betreft een subsidieverordening van Waterschap Veluwe die is geëindigd op 31 december 2012, maar waarvan een aantal meerjarige subsidiebesluiten ook na die datum nog doorloopt. Uitsluitend voor deze lopende subsidies blijft de laatstgenoemde verordening nog van kracht.