Regeling vervallen per 05-04-2017

Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten Gemeente Westerveld

Geldend van 08-05-2013 t/m 04-04-2017

Intitulé

Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten Gemeente Westerveld

Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten Gemeente Westerveld

I ALGEMEEN

Artikel 1 Definities

a.aflevering:

het verschaffen van het bezit van de goederen aan de gemeente

b.contractant:

de in de overeenkomst genoemde wederpartij van de gemeente

c.diensten (dienst):

de door de contractant te verrichten werkzaamheden ten behoeve van een specifieke behoefte van de

gemeente, niet zijnde werken of leveringen

d.gemeente:

de gemeente Westerveld

e.goederen:

alle zaken en alle vermogensrechten in de zin van artikel 3:1 Burgerlijk Wetboek

f.leveringen (levering):

de door de contractant op basis van de overeenkomst ten behoeve van de gemeente te leveren goederen

g.offerte:

een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek

h.offerteaanvraag:

een enkelvoudige of meervoudige aanvraag van de gemeente voor te verrichten prestaties of een

(Europese) aanbesteding conform de Europese aanbestedingsrichtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG

i.overeenkomst:

al hetgeen tussen de gemeente en de contractant is overeengekomen, inclusief daarbij behorende bijlagen

j.partijen/partij:

de gemeente en/of de contractant

k.personeel van de contractant:

de door de contractant voor de uitvoering van de overeenkomst in te schakelen personeelsleden of andere

hulppersonen die krachtens de overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zullen zijn

l.prestatie:

de te verrichten leveringen en/of diensten

m.werkdag:

kalenderdagen behoudens weekenden, algemeen erkende feestdagen in de zin van artikel 3 lid 1 Algemene termijnenwet , plaatselijke feestdagen en door de gemeente aangewezen brugdagen

Artikel 2 Toepasselijkheid

1.Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de offerteaanvraag en overeenkomsten met

betrekking tot leveringen en diensten.

2.Van deze algemene inkoopvoorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien partijen dit uitdrukkelijk

schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

3.Indien een bepaling van deze algemene inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de

overige bepalingen van kracht blijven en treden partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling (of

bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel

mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.

4.Door het indienen van de offerte wijst de contractant uitdrukkelijk de toepasselijkheid van zijn algemene voorwaarden af.

Artikel 3 Offerte, opdracht en totstandkoming overeenkomst

1.De gemeente kan een offerteaanvraag intrekken of wijzigen voor zover dit mogelijk is binnen de

geldende Nederlandse en Europese jurisprudentie en wet- en regelgeving. De gemeente zal geen kosten

of schade vergoeden die hiermee samenhangen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.De offerte van de contractant heeft een gestanddoeningstermijn van 90 dagen of zoveel langer of

korter als in de offerteaanvraag is vermeld. De gestanddoeningstermijn vangt aan op de dag waarop de

inschrijvingstermijn sluit of op de dag die wordt vermeld in de offerteaanvraag.

3.Een overeenkomst komt tot stand nadat de gemeente een expliciete schriftelijke aanvaarding van de

offerte van de contractant per e-mail, fax of brief heeft verzonden aan de contractant. De schriftelijke aanvaarding geldt enkel als het college van burgemeester en wethouders van de gemeente tot het aangaan van een overeenkomst heeft besloten, dan wel een lid van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente of een ambtenaar van de gemeente krachtens een schriftelijk mandaat van het college van burgemeester en wethouders daartoe heeft besloten.

4.Een voornemen tot gunning houdt geen aanvaarding in zoals bedoeld in het voorgaande lid of in de zin

van artikel 6:217 lid 1 Burgerlijk Wetboek .

5.Alle handelingen die de contractant verricht voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst

zijn voor rekening en risico van de contractant.

II UITVOERING OVEREENKOMST

Artikel 4 Algemene verplichtingen contractant

1.De contractant zal zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst in nauwe samenwerking met de

gemeente nakomen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de contractant.

2.De contractant zal de gemeente op de hoogte houden van de uitvoering van de overeenkomst en

desgevraagd inlichtingen geven. De contractant is onder meer, doch niet uitsluitend, verplicht om de

gemeente direct schriftelijk in te lichten over feiten en omstandigheden die kunnen leiden tot vertraging in

de nakoming of waarmee in de overeenkomst geen rekening is gehouden.

3.Slechts met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de gemeente, kan de contractant de uitvoering

van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door derden of uit de overeenkomst

voortvloeiende rechten en/of plichten overdragen aan derden.

4.De contractant garandeert ter zake van de overeenkomst dat de contractant of personeel van de

contractant of een met de contractant verbonden rechtspersoon en de onder hen werkzame personen niet

betrokken zijn of zijn geweest bij overleg of afspraken met andere ondernemingen op een wijze die strijdig

zou kunnen zijn met bepalingen van de Mededingingswet of artikelen 101 en 102 van het Verdrag

betreffende de werking van de Europese Unie , waaronder:

• prijsvorming;

• het afstemmen van offertes; en/of

• verdeling van werkzaamheden.

5.De contractant vrijwaart de gemeente voor strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties (als bedoeld

in artikel 5:2, eerste lid aanhef en onder a van de Algemene wet bestuursrecht , het eventuele

kostenverhaal daaronder begrepen) die verband houden met de overeenkomst en die de contractant of de

gemeente krijgt opgelegd.

6.De contractant zal bij de uitvoering van de overeenkomst alle van toepassing zijn de voorschriften bij of

krachtens de wet gesteld naleven en de overeenkomsten die de gemeente met derden heeft gesloten,

voor zover deze overeenkomsten bekend zijn bij de contractant, in acht nemen. Indien de contractant

genoodzaakt is om contact op te nemen met derden, zal de contractant dit eerst voorleggen aan de

gemeente.

7.De contractant draagt zelf de verantwoordelijkheid om de door hem ingeschakelde derden te informeren

over de afspraken die gelden tussen de contractant en de gemeente bij de uitvoering van de overeenkomst.

8.Slechts voor zover de contractant expliciet en schriftelijk is gemachtigd door de gemeente zal de

contractant optreden als gemachtigde van de gemeente. Eventuele gevolgen die door het in strijd

handelen met het bepaalde in de voorgaande zin zijn ontstaan, komen voor rekening en risico van de

contractant.

Artikel 5 Algemene verplichtingen gemeente

1.De gemeente zal op verzoek van de contractant alle inlichtingen en gegevens verstrekken voor zover

die nodig zijn om de overeenkomst naar behoren uit te voeren.

2.De gemeente zal zich inspannen zoals een goed opdrachtgever betaamt en zal zich indien nodig

inspannen om haar medewerking, waaronder publiekrechtelijke medewerking, te verlenen die nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6 Kwaliteit, keuring en garantie

1.De contractant garandeert dat de geleverde prestaties voldoen aan de overeenkomst, aan de algemeen

geldende normen en aan de voorschriften die bij of krachtens wet of verdrag gelden met betrekking tot,

doch niet uitsluitend, veiligheid, gezondheid en milieu.

2.De gemeente is gerechtigd om de prestaties te keuren en de contractant verleent waar nodig zijn

medewerking. Indien de gemeente bepaalde prestaties schriftelijk heeft goedgekeurd, vervalt het recht

zoals genoemd in de voorgaande zin ten aanzien van die prestaties.

Artikel 7 Geheimhouding

1.Partijen verplichten zich om al wat bij de uitvoering van de overeenkomst ter kennis komt en waarvan

het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, op generlei wijze bekend te

maken - inclusief via kanalen van sociale media - of voor eigen doeleinden te gebruiken, behalve voor

zover enig wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak tot bekendmaking noopt.

2.Partijen zullen de onder hen werkzame personen of door hen ingeschakelde derden verplichten deze

geheimhoudingsplicht na te leven.

3.Partijen hebben het recht om in geval van overtreding van de voorgaande leden door de andere partij

en/of de voor die partij werkzame personen en/of door die partij ingeschakelde derden de overeenkomst

er direct op te schorten dan wel zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling te

ontbinden. Elke opschorting dan wel ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.

4.De contractant is verplicht om op eerste verzoek van de gemeente personeel van de contractant een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen.

Artikel 8 Intellectueel eigendom

1.Alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) met betrekking tot enig resultaat

voortvloeiende uit de overeenkomst, berusten bij de gemeente, tenzij schriftelijk anders is

overeengekomen. De contractant draagt deze (aanspraken op) IE-rechten - voor zover nodig - om niet

over aan de gemeente. De contractant zal op eerste verzoek kosteloos meewerken aan het

bewerkstelligen van de overdracht.

2.Onder resultaat als bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt verstaan al hetgeen in het kader van de

overeenkomst tot stand wordt gebracht ongeacht of de contractant daarbij gebruik maakt van enige

bijdrage van de gemeente en/of derden.

3.De contractant doet voor zover mogelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten op in het

kader van de overeenkomst tot stand gebrachte auteursrechtelijke werken.

4.Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt of verkrijgt de contractant geen gebruiksrecht met

betrekking tot enig resultaat van de overeenkomst.

 • 5.

  De gemeente behoudt zich uitdrukkelijk het auteursrecht voor met betrekking tot ieder in het kader van de overeenkomst aan contractant openbaar gemaakt werk. De contractant erkent dit voorbehoud.

 • 6.

  De contractant garandeert dat de gekochte goederen en toebehoren alsmede de geleverde diensten en

al hetgeen daarmee gepaard gaat of daaruit resulteert vrij zijn van alle bijzondere lasten en beperkingen

ie aan het vrije gebruik daarvan door de gemeente in de weg zouden kunnen staan, zoals octrooirechten,

merkrechten, modelrechten of auteursrechten en vrijwaart de gemeente tegen alle aanspraken van derden

dienaangaande.

7.In het geval van aanspraken van derden zal de contractant alles in het werk stellen om in overleg met de

gemeente te bewerkstelligen dat de gemeente het ongestoorde gebruik van het geleverde zal kunnen

oortzetten.

8.In het geval van aanspraken van derden waarvoor de hierboven genoemde vrijwaringverplichting geldt,

zal de contractant alle schade van de gemeente vergoeden inclusief proceskosten, waaronder tevens

begrepen redelijke advocaatkosten voor het voeren van gerechtelijke procedures.

Artikel 9 Wijziging overeenkomst

1.De gemeente is bevoegd om de overeenkomst schriftelijk te wijzigen en/of aan te vullen, na overleg met

en instemming van de contractant over de gevolgen van de wijziging of aanvulling.

2.In dit kader blijven partijen binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid.

Artikel 10 Uitrusting en materialen

1.De contractant zal voor eigen rekening en risico zorg dragen voor alle bij de uitvoering van de

overeenkomst te gebruiken - niet van de gemeente afkomstige - materialen en uitrusting (waaronder

gereedschappen), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.De contractant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de deugdelijkheid van de gebruikte goederen,

materialen en uitrusting en dient deze voor eigen rekening en risico te verzekeren, tenzij schriftelijk anders

is overeengekomen.

Artikel 11 Tijdstip van nakoming

1.De contractant is van rechtswege in verzuim nadat de fatale termijn(en) of termijnen voor de uitvoering

van de desbetreffende prestaties, zoals vermeld in de overeenkomst, zijn verstreken en de desbetreffende

prestaties niet of niet volledig zijn uitgevoerd.

2.De contractant stelt de gemeente schriftelijk tijdig en met opgaaf van redenen in kennis van een

eventuele vertraging en de maatregelen die de contractant zal treffen om de vertraging zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 12 Toerekenbare tekortkoming

1.Indien één van de partijen toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst en/of deze

algemene inkoopvoorwaarden, zal de andere partij een aangetekend schrijven verzenden aan de

tekortkomende partij, alvorens gebruik te maken van de partij toekomende wettelijke rechten, behoudens

de gevallen waarin ingebrekestelling ingevolge het Burgerlijk Wetboek achterwege kan blijven, in welke

gevallen de nalatige partij direct in verzuim verkeert.

2.Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder

ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de andere partij in verzuim is geraakt,

behoudens voor zover ontbinding - gelet op de omstandigheden van het geval, waaronder de ernst van het

verzuim - in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid. Elke ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.

3.Er is geen sprake van enige toerekenbare tekortkoming zijdens de gemeente indien en voor zover de

publiekrechtelijke verantwoordelijkheid noopt tot het niet verstrekken van inlichtingen en gegevens

respectievelijk tot het niet verlenen van de publiekrechtelijke medewerking die nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 13 Niet toerekenbare tekortkoming

De contractant kan zich jegens de gemeente enkel op overmacht beroepen, indien de contractant de gemeente zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de bewijsstukken, schriftelijk van het beroep op overmacht in kennis stelt.

Artikel 14 Aansprakelijkheid en verzekering

1.De contractant vrijwaart de gemeente tegen eventuele aanspraken van derden ter zake van schade

door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering door de contractant van de overeenkomst en het

gebruik of toepassing van de geleverde goederen of diensten van de contractant.

2.De contractant zal vanaf het aangaan van de overeenkomst adequaat verzekerd zijn voor het uitvoeren

van de overeenkomst en zal zich adequaat verzekerd houden gedurende de uitvoering van de

overeenkomst en verleent de gemeente desgevraagd inzake in de desbetreffende polissen.

3.De contractant zal het verzekerd bedrag en de polisvoorwaarden gedurende de uitvoering van de

overeenkomst niet ten nadele van de gemeente wijzigen, tenzij de gemeente hiervoor haar expliciete en

schriftelijke toestemming heeft gegeven.

4.Eventuele verzekeringen die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en

waarover de contractant nog niet beschikt, zal de contractant afsluiten tenminste voor de periode van de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 15 Boete

1.Indien een boetebepaling is overeengekomen, is deze boete zonder rechterlijke tussenkomst,

ingebrekestelling of aanmaning direct opeisbaar.

2.De boete laat onverlet alle andere rechten of vorderingen, waaronder, doch niet uitsluitend, de vordering van de gemeente tot nakoming en het recht op schadevergoeding.

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen

1.Op deze algemene inkoopvoorwaarden en de overeenkomsten, alsmede op de totstandkoming en de

interpretatie, is Nederlands recht van toepassing.

2.De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the

International Sale of Goods) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.Als er een geschil ontstaat met betrekking tot de offerteaanvraag, de procedure zoals beschreven in de

offerteaanvraag, de totstandkoming van de overeenkomst of de uitvoering van de overeenkomst, dan is elk

der partijen gerechtigd om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement in Assen.

III FINANCIËLE BEPALINGEN

Artikel 17 Prijzen, meerwerk en minder werk

 • 1.

  De contractant zal de overeenkomst uitvoeren tegen de in zijn offerte genoemde prijzen in Euro’s.

 • 2.

  Niet redelijkerwijs in de overeenkomst inbegrepen extra prestaties, zijn slechts meerwerk voor zover dit

uitsluitend aan de gemeente is toe te rekenen.

3.Meerwerk zal door de contractant slechts in behandeling worden genomen nadat de inhoud en het

budget schriftelijk zijn overeengekomen met de gemeente.

4.Verrekening van meerwerk of minder werk vindt plaats tegen maximaal de tarieven zoals opgenomen in

de offerte, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.Voor zover prijzen en tarieven van meerwerk of minder werk niet in de offerte zijn opgenomen, verplicht de contractant zich ertoe voor meerwerk en minder werk uitsluitend marktconforme tarieven aan te bieden.

Artikel 18 Facturering en betaling

1.Op de factuur vermeldt de contractant;

• de wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen: naam, adres, postcode, woonplaats,

bank-/gironummer en de benodigde IBAN- en BIC-gegevens, BTW-nummer, KvK-nummer;

• het factuuradres van de contractant;

• het totale factuurbedrag inclusief en exclusief BTW;

• het eventuele bestelnummer van de gemeente;

• eventuele nadere eisen in overleg met de gemeente.

2.De contractant hanteert een betalingstermijn van dertig dagen na de ontvangst van de factuur tenzij zoveel

langer of korter is overeengekomen tussen partijen in de overeenkomst. De gemeente zal binnen de

gehanteerde betalingstermijn de factuur van de contractant betalen.

 • 3.

  Indien de goederen of diensten niet beantwoorden aan de overeenkomst is de gemeente bevoegd om de betaling naar rato van de tekortkoming geheel of gedeeltelijk op te schorten.

 • 4.

  De gemeente accepteert alleen maandelijkse facturering, tenzij anders afgesproken.

 • 5.

  Kredietbeperkingstoeslagen van de contractant worden door de gemeente niet aanvaard.

IV BEPALINGEN BETREFFENDE DE LEVERING VAN GOEDEREN

Artikel 19 Leveringen

1.De contractant levert de goederen conform Delivered Duty Paid (DDP), volgens Incoterms 2010, zoals

vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).

2.Tenzij schriftelijk een andere tijd of plaats is overeengekomen, geschiedt de aflevering uitsluitend op

werkdagen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. De contractant dient zijn vervoerder hiervan op

de hoogte te stellen.

3.Indien de gemeente de goederen gemotiveerd afkeurt, zal de contractant op zijn eigen kosten de

goederen ophalen.

4.De goederen worden geacht te zijn goedgekeurd vanaf het moment van volledige operationele

ingebruikname door de gemeente, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of bepaalde

omstandigheden nopen tot schriftelijke goedkeuring van de gemeente.

5.De contractant verleent tenminste een garantie voor de goederen van twaalf maanden vanaf het

moment dat de gemeente de goederen heeft goedgekeurd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Deze garantie laat onverlet de aansprakelijkheid van de contractant.

6.De contractant garandeert dat voor een periode van tenminste vijf jaar of een termijn die schriftelijk is

overeengekomen na aflevering van de goederen, onderdelen van de goederen kunnen worden geleverd.

7.De contractant is gehouden om alle bij de goederen behorende gebruiksaanwijzingen en

productinformatie, alsmede eventuele kwaliteitskeurmerken of -certificaten, opgesteld zoveel mogelijk in de Nederlandse taal, zonder additionele kosten, aan de gemeente ter beschikking te stellen.

8.De contractant zal voor zijn rekening en risico alle voorkomende gebreken aan de geleverde goederen

na aflevering of voltooiing binnen de door de gemeente bij eerste aanzegging gestelde redelijke termijn

wegnemen door herstel of vervanging.

Artikel 20 Verpakking transport

1.De contractant draagt zorg voor een deugdelijke verpakking, alsmede voor een zodanige beveiliging en

vervoer van de goederen, dat deze in een goede staat de plaats van aflevering bereiken en het lossen

daar veilig kan plaatsvinden. De contractant is verantwoordelijk voor het naleven van de Nederlandse,

Europese en internationale voorschriften met betrekking tot verpakkingen.

2.De contractant neemt alle verpakkingen kosteloos terug, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 21 Overdracht van eigendom en risico

1.De eigendom van de geleverde goederen gaat over op het moment van aflevering, waar nodig na

eventuele installatiewerkzaamheden die daarmee gepaard gaan. Het risico gaat over op de gemeente na

acceptatie van de goederen door de gemeente.

2.De acceptatie van de goederen zal geschieden door middel van een schriftelijke verklaring van de

gemeente, na aflevering en eventuele installatie van de goederen. Indien de gemeente de goederen niet

accepteert, geeft zij gemotiveerd aan waarom de acceptatie onthouden wordt.

V BEPALINGEN BETREFFENDE HET VERRICHTEN VAN DIENSTEN

Artikel 22 Diensten

1.De contractant zal de diensten uitvoeren binnen de termijn en op de plaats zoals deze zijn opgenomen

in de overeenkomst.

2.De contractant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor zowel zijn eigen prestaties, prestaties van

personeel van de contractant alsmede prestaties van de door de contractant ingeschakelde derden.

3.Feitelijke uitvoering van de diensten door de contractant of daarmee gepaard gaande handelingen houdt

niet in dat de gemeente de diensten zonder meer goedkeurt. De gemeente behoudt zich het recht voor om

eventuele verrichtte diensten te keuren, controleren of niet goed te keuren.

4.De goedkeuring van de diensten zal geschieden door middel van een schriftelijke verklaring van de

gemeente. Indien de gemeente de diensten niet goedkeurt, geeft zij gemotiveerd aan waarom de

goedkeuring onthouden wordt.

Artikel 23 Personeel van de contractant

1.Voor zover diensten worden verricht ten kantore en/of in de openbare ruimte van de gemeente, zijn de

contractant, personeel van de contractant en de door de contractant ingeschakelde derden gehouden de

vastgestelde huisregels voor dat kantoor/gebouw en/of die openbare ruimte na te leven.

2.Indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat personeel van de contractant niet

functioneert in het belang van de goede uitvoering van de overeenkomst en/of wegens omstandigheden

zijn werkzaamheden niet kan voortzetten, dan heeft de gemeente het recht de desbetreffende persoon

door de contractant te laten vervangen.

3.Voor de vervanging van personeel van de contractant is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist

van de gemeente, tenzij directe vervanging van personeel van de contractant noodzakelijk is. In dat laatste

geval kan worden volstaan met mondelinge toestemming van de gemeente. Uitgangspunt daarbij is dat

personen beschikbaar worden gesteld die een vergelijkbare deskundigheid, opleiding en ervaring hebben

(conform het vereiste in de offerteaanvraag).

4.Vervanging van personeel van de contractant wordt op een korte termijn - doch uiterlijk binnen twee

weken of zoveel korter als noodzakelijk - door de contractant voorzien. Eventuele kosten die gepaard gaan

met vervanging komen voor rekening van de contractant.

5.De contractant staat ervoor in dat het personeel van de contractant gerechtigd is om in Nederland arbeid

te verrichten dan wel diensten te verrichten.

6.De contractant is verantwoordelijk voor en aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst

voortvloeiende verplichtingen uit de belastingwetgeving en de sociale zekerheidswetgeving, waaronder

begrepen verplichtingen die verband houden met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

(UWV). De contractant vrijwaart de gemeente tegen alle aanspraken ter zake. De contractant zal - indien

wettelijk vereist dan wel door de gemeente wordt vereist - met een G-rekening werken. Indien de

gemeente geconfronteerd wordt met een naheffing, worden deze kosten een-op-een verhaald op de

contractant.

VI EINDE OVEREENKOMST

Artikel 24 Opzegging

De gemeente is gerechtigd de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn zoals

bepaald in de overeenkomst. Indien geen opzegtermijn in de overeenkomst is opgenomen, kan de gemeente de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, mede gelet op de duur van de overeenkomst.

Artikel 25 Ontbinding

1.Ieder der partijen heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder

ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

• artikel 4 lid 4 van deze algemene inkoopvoorwaarden wordt geschonden;

• de andere partij een besluit tot ontbinding van de rechtspersoon of onderneming heeft genomen;

• de zeggenschap van de andere partij bij een ander komt te rusten dan ten tijde van het sluiten van

deze overeenkomst;

• ten aanzien van de andere partij faillissement is aangevraagd dan wel uitgesproken of, al dan niet

voorlopig, surseance van betaling is aangevraagd of verleend;

• de andere partij fuseert, splitst of op enigerlei wijze (een deel van) zijn bedrijf overdraagt;

• de andere partij in een situatie van overmacht verkeert gedurende meer dan tien dagen.

2.Elke ontbinding als bedoeld in lid 1 dient terstond door middel van een aangetekend schrijven te

geschieden.

3.Ingeval van ontbinding door de gemeente als bedoeld in lid 1 is de gemeente geen vergoeding

verschuldigd aan de contractant voor de prestaties die niet door contractant zijn verricht. Eventuele aan de

contractant verrichte onverschuldigde betalingen, betaalt de contractant terug aan de gemeente,

vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag waarop dit is betaald.

Artikel 26 Vernietiging

Indien één van de partijen zich beroept op vernietiging door middel van een buitengerechtelijke verklaring, dient dit te geschieden met een aangetekend schrijven.