Regeling vervallen per 01-01-2020

Subsidieregeling Stroomversneller Cultuur

Geldend van 18-04-2013 t/m 31-12-2019

Intitulé

Subsidieregeling Stroomversneller Cultuur

Subsidieregeling Stroomversneller Cultuur

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem;

 • b.

  instelling: een organisatie die rechtspersoonlijkheid bezit en die zich ten doel stelt om zonderwinstoogmerk activiteiten te verrichten ten behoeve van de ingezetenen van de gemeente Arnhem;

 • c.

  activiteit: een activiteit op het gebied van de podiumkunsten (theater, muziek, dans, film), de beeldende kunst en vormgeving, letteren, media of cultureel erfgoed;

 • d.

  basisvoorzieningen voor cultuur: de in de kadernota 'STROOM Cultuurbeleid Arnhem', zoals door de gemeenteraad in januari 2012 vastgesteld, als basisvoorziening aangeduide organisaties;

 • e.

  vernieuwing: de activiteit is speciaal ontwikkeld en maakt geen onderdeel uit van het reguliere aanbod van de aanvragende instellingen;

 • f.

  stroomversneller: de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen persoon die voor de duur van minimaal twee jaar inhoudelijke programmatische verbindingen tot stand moet brengen tussen enerzijds de culturele basisvoorzieningen op het gebied van de podiumkunsten enbeeldende kunst en vormgeving en anderzijds makers en publiek in Arnhem;

 • g.

  culturele basisvoorzieningen: culturele organisaties die in de kadernota Stroom Cultuurbeleid Arnhem zijn benoemd als 'basisvoorziening'.

 • h.

  de wet: de Algemene wet bestuursrecht;

 • i.

  ASV: de Algemene subsidieverordening Arnhem 2002.

artikel 2: Subsidiëring

 • 1. Op het in artikel 4, lid 1, van de ASV genoemde beleidsterreinen Cultuur kan het college een subsidie verstrekken met inachtneming van deze regeling aan een instelling voor activiteiten die als doel hebben een bijdrage te leveren aan een inhoudelijke verbinding tussen basisvoorzieningen voor cultuur en de stad (makers en publiek);

 • 2. In afwijking van artikel 3 lid 2 van de A S V kan het college in het kader van deze regeling ook subsidies verstrekken aan natuurlijke personen voor zover het een bedrag van € 5.000,- of minder betreft;

 • 3. Deze activiteiten dienen een impuls te geven aan de ontwikkeling van een authentieke, onderscheidende en stadsbrede programmering, waarin ruimte is voor vernieuwing.

 • 4. Deze activiteiten dragen bij aan versterking van culturele organisaties en een optimale benutting van eikaars expertise, ervaring, kennis en kunde.

 • 5. De activiteiten leveren prikkels en voeding aan de basisvoorzieningen voor cultuur om nieuw publiek en voldoende draagvlak in de stad te verwerven.

 • 6. Alleen kosten die in redelijkheid direct verband houden met de activiteit worden in aanmerking genomen.

 • 7. De aanvraag dient te worden ondersteund door of een begroting die sluitend is en vergezeld gaat van een realistisch dekkingsplan of een onderbouwde kostenraming.

artikel 9: Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking ervan,

artikel 10: Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: Subsidieregeling Stroomversneller Cultuur.