Delegatiebesluit waterschap Brabantse Delta 2010

Geldend van 13-10-2021 t/m 04-10-2022

Intitulé

Delegatiebesluit waterschap Brabantse Delta 2010

Het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta;

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 20 april 2010, nummer 10IT001895

Overwegende dat:

 • ingevolge artikel 77 van de Waterschapswet de bevoegdheid tot regeling en bestuur bij het algemeen bestuur rust;

 • het dagelijks bestuur op grond van artikel 84, eerste lid, van de Waterschapswet belast is met de dagelijkse aangelegenheden van het waterschap;

 • omwille van een duidelijke taakverdeling en uit doelmatigheidsoverwegingen het gewenst is verschillende bevoegdheden te delegeren aan het dagelijks bestuur;

gelet op artikel 10:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

vast te stellen het Delegatiebesluit waterschap Brabantse Delta 2010

Artikel 1 Begripsbepaling

Onder delegatie wordt verstaan het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent.

Artikel 2 Delegatie

Het algemeen bestuur delegeert de volgende bevoegdheden aan het dagelijks bestuur:

 • 1.a.

  het besluiten tot anticiperende- of strategische aankoop of vervreemding van gronden, indien deze aankoop of vervreemding binnen de voorwaarden van de grondportefeuille past, zij dat voor een strategische aankoop of vervreemding een limiet geldt van € 1.000.000,- per aankoop of vervreemding;

 • 1.b.

  het besluiten tot gerichte aankoop of vervreemding van gronden;

 • 2.

  het besluiten tot aankoop of vervreemding van onroerende zaken, voor zover niet vallend onder het eerste lid van dit artikel, tot een bedrag van maximaal € 300.000,- per onroerende zaak;

 • 3.

  het besluiten tot het vestigen, overdragen, aanvaarden of afstand doen van beperkte rechten op onroerende zaken;

 • 4.

  het besluiten op verzoeken om informatie op basis van de Wet openbaarheid van bestuur, voorzover het verzoek betrekking heeft op gegevens in documenten die berusten bij het algemeen bestuur;

 • 5.

  het vaststellen van leggers als bedoeld in de Waterschapswet en de Waterwet;

 • 6.

  het maken van bezwaar, het aangaan en het voeren van bestuursrechtelijke, civielrechtelijke en strafrechtelijke rechtsgedingen, alsmede het aangaan en het voeren van gedingen voor buitengerechtelijke instanties, het nemen van de daarbij behorende beslissingen ter voorbereiding, ter voorkoming of ter beëindiging van deze bezwaarprocedures en (rechts)gedingen en het instellen van rechtsmiddelen in alle instanties zowel eisend als verwerend;

 • 7.

  het vaststellen van de bestekken van aanbestedingen van voor het waterschap uit te voeren werken en te verrichten leveringen en diensten;

 • 8.

  het houden van alle aanbestedingen van werken, diensten, leveringen en verkopen, tenzij het algemeen bestuur anders heeft beslist;

 • 9.

  het vaststellen of wijzigen van projectplannen ingevolge artikel 5.4. van de Waterwet voor de aanleg of wijziging van:

  • a.

   een schouwpadduiker of dam met duiker;

  • b.

   een poort, afrastering of vergelijkbare afsluiting op een waterstaatswerk;

  • c.

   een stuw, afsluiters, terugslagkleppen, krooshekreiniger, e.d.;

  • d.

   beschoeiing in oppervlaktewaterlichaam, bodem- en oeververdediging;

  • e.

   kabels, (peil)buizen en leidingen onder of in oppervlaktewaterlichamen of waterkeringen;

  • f.

   een brug, gemaal of sluis;

  • g.

   voorzieningen ten behoeve van inlaten van maaiboot of verzamelen maaisel;

  • h.

   een oppervlaktewaterlichaam;

  • i.

   een waterstaatswerk door grondboringen;

  • j.

   andere functioneel vergelijkbare waterstaatswerken;

  • mits de uitvoering van de aanleg of wijziging van het waterstaatswerk valt binnen de exploitatie-uitgaven ofis aan te merken als een door het algemeen bestuur aan het dagelijks bestuur gemandateerde instandhoudingsinvestering.

 • 10.

  het besluiten tot aanwijzing van een archiefbewaarplaats ingevolge artikel 36 van de Archiefwet 1995;

 • 11.

  het besluiten tot het benoemen, schorsen en ontslaan van de waterschapsarchivaris, zoals bedoeld in artikel 37, derde lid, van de Archiefwet 1995;

 • 12.

  het besluiten tot vaststelling van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregeling voor Waterschapspersoneel;

 • 13.

  het vaststellen of wijzigen van het generiek sociaal statuut;

 • 14.

  het aangaan van geldleningen, kasgeldleningen, rekening-courantovereenkomsten en het uitzetten van geldmiddelen;

 • 15.

  het besluiten op aanvragen om anti-afhaaksubsidie zoals bedoeld in artikel 122d lid 5 aanhef en onder b van de Waterschapswet.

Artikel 3 Voorwaarden

Aan de gedelegeerde bevoegdheden worden de volgende voorwaarden verbonden:

 • a.

  indien er voor (de uitvoering van) een besluit, dat is genomen op grond van bovenstaande gedelegeerde bevoegdheid, kosten voortvloeien, moeten de middelen hiervoor door het algemeen bestuur ter beschikking zijn gesteld, in de vorm van een post op de begroting;

 • b.

  besluiten genoemd onder artikel 2 worden gedelegeerd onder de voorwaarde dat deze passen binnen het door het algemeen bestuur vastgestelde beleid.

Artikel 4 Verantwoording

Het dagelijks bestuur meldt de op basis van artikel 2 genomen besluiten jaarlijks bij de vaststelling van de Jaarrekening.

Artikel 5 Inwerkingtreding

 • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking op de wettelijk voorgeschreven wijze.

 • 2. Met ingang van de dag van inwerkingtreding van dit besluit vervalt het door het waterschap Brabantse Delta genomen delegatiebesluit van 25 juni 2008.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Delegatiebesluit waterschap Brabantse Delta 2010.