Verordening commissie Binnenstad van de gemeente Roosendaal

Geldend van 29-04-2013 t/m 23-06-2022

Intitulé

Verordening commissie Binnenstad van de gemeente Roosendaal

De raad van de gemeente Roosendaal

Gelet op artikel 84 van de Gemeentewet

Overwegende dat het wenselijk is om als raad te kunnen monitoren of het door de raad gestelde doel: “het vergroten van de kracht en levendigheid van de Roosendaalse binnenstad door wonen, werken, ondernemen, leren en recreëren elkaar te laten versterken” bereikt wordt dan wel bijstelling behoeft.

Besluit vast te stellen de navolgende Verordening Commissie Binnenstad van de gemeente Roosendaal

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  commissie: de commissie binnenstad

 • 2.

  griffie: de in de Gemeentewet bedoelde griffie

Artikel 2 Instelling

 • 1.

  De commissie Binnenstad is een adviescommissie van de raad ingesteld op grond van artikel 84 van de Gemeentewet.

 • 2.

  De commissie behartigt een algemene (advies)functie voor de gehele raad over de taakvelden, die staan beschreven in artikel 5.

 • 3.

  De commissie wordt ondersteund door de griffie.

Artikel 3 Leden

 • 1.

  De commissie bestaat uit 5 raadsleden.

 • 2.

  Een lid van de commissie kan zich niet laten vervangen.

 • 3.

  Een lid kan te allen tijde ontslag nemen en doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad.

 • 4.

  Indien een tussentijdse vacature ontstaat, beslist de gemeenteraad zo spoedig mogelijk over de vervulling daarvan.

 • 5.

  De griffier is adviserend lid.

Artikel 4 Voorzitter

De commissie benoemt uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

Artikel 5 Taakomschrijving

Deze commissie:

 • ·

  adviseert minstens een keer per jaar (in het najaar) of door de actualiteit de vastgestelde kaders voor het vergroten van de kracht en de levendigheid van de Binnenstad moeten worden bijgesteld;

 • ·

  adviseert over de uitvoering van de vastgestelde Bewegingen voor de binnenstad met criteria die nog met het college afgesproken moeten worden.

 • ·

  is voor dit onderwerp het eerste aanspreekpunt van de raad

Artikel 6 Vergaderingen

 • 1. De commissie vergadert zo dikwijls er zaken aan de orde zijn waarover zij op grond van artikel 5 adviseert, overlegt of de bespreking voorbereidt.

 • 2. Haar adviezen zijn openbaar.

 • 3. De (beknopte) verslagen van de vergaderingen van de commissie zijn openbaar tenzij dat naar het oordeel van de commissie niet wenselijk is gelet op het belang van een bepaald onderwerp.

Artikel 7 Quorum

Indien tijdens een vergadering van de commissie minder dan vier leden zijn opgekomen, wordt devergadering niet gehouden en wordt een nieuwe vergadering belegd.

Artikel 8 Geheimhouding

De commissie kan omtrent de inhoud van de stukken en die aan haar worden voorgelegd – en over hetgeen besproken is in de commissievergadering – geheimhouding opleggen. De geheimhouding wordt door allen die van de stukken en van het besprokene in de commissie kennis dragen, in acht genomen totdat de commissie haar opheft.

Artikel 9 Rapportage

De commissie legt haar advies of de overleg- danwel besprekingsresultaten vast in een rapportage. De rapportage wordt ter kennis van degemeenteraad gebracht.

Artikel 10 Slotbepalingen

Bij twijfel over de betekenis of toepassing van de in deze verordening opgenomen bepalingen en in gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de commissie.

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening commissie Binnenstad van de gemeente Roosendaal

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad d.d. 17 april 2013

Griffier, Burgemeester,