APV: beleidsregel standplaatsen gemeente Peel en Maas

Geldend van 03-01-2013 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel standplaatsen gemeente Peel en Maas

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS

 

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

 

Gelet op het bepaalde in de artikelen 5.17 en 5.18 van de A.P.V. van de gemeente Peel en Maas.

 

Overwegende dat het wenselijk is beleidsregels vast te stellen voor de toekenning van standplaatsen:

 • 1.

  Voor het harmoniseren van het standplaatsenbeleid van de voormalige gemeente Helden, Kessel, Maasbree en Meijel;

 • 2.

  Om te voorkomen dat de openbare orde en veiligheid worden verstoord en overlast wordt veroorzaakt;

 

B E S L U I T E N

 

Vast te stellen de volgende beleidsregel:

 

Beleidsregel standplaatsen gemeente Peel en Maas

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze beleidsregel en de daarop berustende bepalingen en voorwaarden wordt verstaan onder:

 • 1.

  Standplaats: elke open ruimte, buiten de weekmarkt, op of aan de weg of op een vanaf de weg voor het publiek onmiddellijk bereikbare plaats, waar producten vanuit een verkoopwagen of vanuit kramen onder de aandacht van het publiek worden gebracht, met het oogmerk deze te verkopen, dan wel om diensten aan te bieden;

 • 2.

  Grondplaats: elke open ruimte, buiten de weekmarkt, op of aan de weg of op een vanaf de weg voor het publiek onmiddellijk bereikbare plaats, waar producten onder de aandacht van het publiek worden gebracht, met het oogmerk deze te verkopen, dan wel om diensten aan te bieden;

 • 3.

  Standplaatslocatie: de locaties die in de onderhavige nota zijn aangewezen waar het enkel is toegestaan om producten te verkopen, dan wel om diensten aan te bieden;

 • 4.

  Standplaatshouder: een ieder die van het gemeentebestuur een standplaatsvergunning heeft verkregen en waarin toestemming wordt verleend om buiten de weekmarkt een standplaats op een standplaatslocatie in te nemen;

 • 5.

  Toezichthouders: diegenen die door het college zijn belast met het toezicht op de naleving van hetgeen er in de standplaatsvergunning en in hetgeen er in het onderhavige beleid is bepaald;

 • 6.

  Kandidaat- standplaatshouder: degene die middels een inschrijving te kennen heeft gegeven een standplaats te willen innemen en aan wie het college nog geen vergunning heeft verleend voor het innemen van een standplaats;

 • 7.

  vergunning: een standplaatsvergunning die voor minimaal één dag en maximaal drie jaar wordt verleend;

 • 8.

  weg: hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 1.1 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Peel en Maas.

Artikel 2 Maximumstelsel

Voor het innemen van een standplaats is een vergunning van het college vereist op grond van artikel 5.18 van de A.P.V. van de gemeente Peel en Maas. De van toepassing zijnde regelgeving treft u aan in Bijlage 1.

Het is in het belang van de openbare orde, dat geen onbeperkt aantal standplaatsvergunningen wordt afgegeven. Ter bescherming van de openbare orde kan het aantal vergunningen worden gelimiteerd

(het zgn. maximumstelsel). Mede ter uitvoering van dit maximumstelsel zijn deze beleidsregels vastgesteld.

Artikel 3 Aangewezen standplaatsen op openbaar terrein

Onderstaand volgt een overzicht waarin aangegeven wordt welke locaties als standplaatslocatie zijn aangewezen en op welke dagen de standplaatsen kunnen worden ingenomen. Om de aanwezigheid van een te groot aantal standplaatsen in de gemeente te voorkomen, is aan iedere locatie een maximum aantal standplaatsen verbonden.

Plaats

Locatie

Dagen

Max. aantal

stand-plaatsen

per plaats per

dag

Panningen

Markt

ma. t/m za.

m.u.v. woensdag

3

Helden

Kaupmanshof

wo.

1

Beringe

Hoek Past. Esserstr. / Kanaalstraat

ma. t/m za.

1

Grashoek

Hoek Past. Kengenstr./Past. Vullinghstraat

ma. t/m za.

1

Koningslust

Poorterweg

ma. t/m za.

1

Egchel

Nabij gemeenschapshuis Het Erf

ma. t/m za.

1

Meijel

Alexanderplein t.h.v. d’n Binger

ma. t/m za.

m.u.v. donderdag

2

Meijel

Raadhuisplein

t.h.v. gemeentehuis

ma. t/m za.

m.u.v. donderdag

1

Maasbree

Kennedyplein*

ma. t/m za. m.u.v. vrijdagmorgen

1

4

Baarlo

Markt

ma. t/m za.

m.u.v. vrijdagmiddag

1

4

Kessel

Markt

ma. t/m za. m.u.v. donderdagmorgen

1

4

Kessel

Loswal (snacks)

ma. t/m za.

1

Kessel-Eik

Mariaplein

ma. t/m za.

1

* In Maasbree verandert de inrichting van het Kennedyplein maar ook na de renovatie blijft er    ruimte voor standplaatsen. Die plekken verschuiven na de renovatie op richting kerk.

Artikel 4 Overzichtstekening

Bovenvermelde standplaatslocaties zijn indicatief aangegeven op bijgevoegde tekening “Locaties Standplaatsen”. Bovendien zijn van alle locaties duidelijke situatietekeningen bijgevoegd.

Artikel 5 Tijden

Standplaatsen kunnen worden ingenomen op maandag tot en met zaterdag met uitzondering van officiële feestdagen. De dagen worden in principe verdeeld in twee dagdelen:

- van 08.00 uur tot 13.00 uur;

- van 13.00 uur tot 18.00 uur + eventueel avond tot 21.00 uur

N.B. In verband met de weekmarkten kunnen in Panningen op woensdag en in Meijel op donderdag geen standplaatsen worden ingenomen.

Artikel 6 Soorten standplaatsen

 • 1. Vaste standplaatsen Deze standplaatsen zijn gekoppeld aan tijd en locatie, een vergunning wordt afgegeven voor maximaal 3 jaar.

 • 2. Bijzondere standplaatsen

  Buiten de hiervoor genoemde locaties kunnen er nog tijdgebonden standplaatsvergunningen worden verleend voor het innemen van bijzondere standplaatsen voor:

  - de verkoop van vis tijdens de carnavalsdagen;

  - de verkoop van oliebollen rondom de jaarwisseling;

  - de verkoop van kerstbomen voor de kerstdagen;

  - het verlenen van diensten c.q. promotionele activiteiten of vergelijkbare zaken;

  - Op verzoek van een aanvrager en met toestemming van de grondeigenaar;

  Om de aanwezigheid van een (te) groot aantal bijzondere standplaatsen te voorkomen, is het aantal gelijktijdige bijzondere standplaatsen per kern vastgesteld op maximaal 2 standplaatsen. Uitzondering hierop vormt de kern Panningen waarvoor een maximum van 3 gelijktijdige bijzondere standplaatsen geldt.

  Vergunningen voor bijzondere standplaatsen worden verleend voor maximaal 30 dagen per jaar per ondernemer c.q. branche.

Artikel 7 Standplaatsen op particulier terrein

In artikel 3 zijn de reguliere standplaatsen in de openbare ruimte aangewezen. Op particulier terrein is het alleen mogelijk om een vergunning aan te vragen voor een bijzondere standplaats.

Artikel 8 Oppervlakte standplaatsen

Een stand- of grondplaats mag een maximale oppervlakte van 30 m² innemen en mag slechts ingenomen worden door de kraam of de mobiele verkoopgelegenheid.

Artikel 9 Branchebepaling

 • 1. De producten die vanaf vaste standplaatsen verkocht mogen worden beperken zich tot de volgende branches: versproducten, eet- en drinkwaren, bloemen en planten. Hierbij neemt het college het standpunt in dat het aanbod op een vaste standplaats een aanvulling/ meerwaarde vormt op/ voor het bestaande winkelaanbod;

 • 2. Per locatie wordt per branche maximaal 2 dagen of 4 dagdelen per week vergunning verleend, tenzij de betreffende branche op het moment van de aanvraag reeds vertegenwoordigd is in het bij de locatie behorende winkelcentrum of in de bij de locatie behorende kern. In dat geval wordt per locatie per branche maximaal 1 dag of 2 dagdelen per week vergunning verleend;

 • 3. Aanbieders uit dezelfde branche kunnen niet op dezelfde dag op dezelfde locatie een standplaats in gebruik hebben. Per dag zal er per locatie slechts een standplaatsvergunning worden verleend voor aanbieders uit verschillende branches.

Artikel 10 Voorwaarden

Aan standplaatsvergunningen worden voorschriften en voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden staan genoemd in bijlage 2 en worden geacht te behoren bij en deel uit te maken van deze nota. Als de voorwaarden van toepassing zijn, zullen ze aan de betreffende vergunningen verbonden worden.

Artikel 11 Handhaving en toezichthouders

Het zonder vergunning van het college innemen van een standplaats of het handelen in strijd met de vergunningvoorschriften kan bestuursrechtelijk (intrekken van de vergunning) en/of strafrechtelijk (boete op grond van de A.P.V. Peel en Maas) worden gesanctioneerd.

Als toezichthouders fungeren diegenen die door het college zijn belast met het toezicht op de naleving van hetgeen er in de standplaatsvergunning en in hetgeen er in het onderhavige beleid is bepaald. Concreet zijn dit de marktmeester en de toezichthouders van het team V.T.H.

Artikel 12 Weigeringgronden

Iedere aanvraag om een standplaatsvergunning wordt afzonderlijk beoordeeld. Een vergunning kan slechts worden geweigerd op één van de in artikelen 1.8 en 5.18 van de A.P.V. Peel en Maas genoemde gronden op basis van het van toepassing zijnde beleid.

Artikel 13 Intrekkinggronden

 • 1. Het college trekt een vergunning voor een vaste of bijzondere standplaats in:

  a. op schriftelijk verzoek van de vergunninghouder;

  b. bij overlijden van de vergunninghouder,

 • 2. Het college kan een vaste standplaatsvergunning intrekken: a. indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt; b. indien de vergunninghouder niet meer voldoet aan de in Bijlage 2 genoemde voorschriften en voorwaarden voor een standplaatsvergunning;

 • 3. Naast de in artikelen 13.1 en 13.2 genoemde intrekkinggronden kan het college een vergunning voor een vaste of bijzondere standplaats ook intrekken als de vergunninghouder of de persoon die hem bijstaat:

  a. zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

  b. niet of niet tijdig aan zijn of haar financiële verplichtingen voldoet.

Artikel 14 Overgangstermijn

Momenteel worden er binnen de gemeente Peel en Maas een aantal standplaatsen ingenomen. De houders van deze standplaatsen moeten schriftelijk op de hoogte gebracht worden van de inwerkingtreding van dit beleid. Gelet op de belangen van de houders van deze standplaatsen kan het beleid niet zonder meer toegepast worden. Er geldt een overgangstermijn van één jaar na inwerkingtreding van deze beleidsregel.

Artikel 15 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  • Deze beleidsregel wordt aangehaald als “beleidsregel standplaatsen gemeente Peel en Maas”; De beleidsregel treedt in werking op 3 januari 2013.

 • 2.

  • Het standplaatsenbeleid van de voormalige gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel wordt met ingang van 3 januari 2013 ingetrokken.

Ondertekening

Peel en Maas, 18 december 2012
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,
De gemeentesecretaris/directeur, De burgemeester,
drs. H. Mensink W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Bijlage 1 Van toepassing zijnde regelgeving

Algemene Plaatselijke verordening Peel en Maas

 

Artikel 5.17. Begripsbepaling

 • 1.

  In deze afdeling wordt verstaan onder standplaats: het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, veropen of afleveren van goederen dan wel diensten aan te bieden, gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel.

 • 2.

  Onder standplaats wordt niet verstaan:

  - een vaste plaats op een jaarmarkt of markt als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de Gemeentewet;

  - een vaste plaats op een evenement als bedoeld in artikel 2:24.

 

Artikel 5.18. Standplaatsvergunning en weigeringgronden

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van het college een standplaats in te nemen of te hebben.

 • 2.

  Het college weigert de vergunning wegens strijd met een geldend bestemmingsplan.

 

Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de vergunning worden geweigerd:

 • 1.

  indien de standplaats hetzij op zichzelf hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan eisen van redelijke welstand;

 • 2.

  indien als gevolg van bijzondere omstandigheden in de gemeente of in een deel van de gemeente redelijkerwijs te verwachten is dat door het verlenen van de vergunning voor een standplaats voor het verkopen van goederen een redelijk verzorgingsniveau voor de consument ter plaatse in gevaar komt. Wil een gemeente op basis hiervan een vergunning weigeren dan moet worden aangetoond, mede aan de hand van de boekhouding van de plaatselijke winkelier, dat het voortbestaan van de winkel in gevaar komt als vanaf een standplaats dezelfde goederen aangeboden worden. Deze weigeringgrond geldt niet voor standplaatsen waar (mede) diensten worden verleend omdat dit wordt beschouwd als een economische, niet toegestane, belemmering voor het vrije verkeer van diensten.

 

Artikel 5.20. Afbakeningsbepalingen

Het verbod van artikel 5:18, eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of het Provinciaal wegenreglement.

 

Artikel 1.8. Weigeringgronden

De vergunning of ontheffing kan door het bevoegde gezag of het bevoegde bestuursorgaan worden geweigerd in het belang van:

 • a.

  de openbare orde;

Het innemen van een standplaats zal slechts sporadisch een gevaar opleveren voor de openbare orde. Deze weigeringgrond wordt vaak gehanteerd in combinatie met de weigeringgrond “belang van de verkeersvrijheid en -veiligheid”. Standplaatsen waar goederen te koop worden aangeboden hebben in de praktijk een verkeersaantrekkend karakter. Door deze verkeersaantrekkende werking ontstaat mogelijk ongewenst verkeersgedrag. Bijvoorbeeld door voetgangers en ontoelaatbaar fietsverkeer in voetgangersgebieden. Ook parkerende en geparkeerde auto´s kunnen overlast veroorzaken. Uit jurisprudentie is gebleken dat beperking van een aantal standplaatsen in het belang van de verkeersveiligheid is toegestaan. Dit neemt niet weg dat iedere aanvraag op eigen omstandigheden en situaties beoordeeld moet worden. Een afwijzing waarbij enkel naar “het beleid” wordt verwezen wordt door de rechter niet geaccepteerd.

 • b.

  de openbare veiligheid;

 • c.

  de volksgezondheid;

Als belang van volksgezondheid kan bijvoorbeeld worden aangemerkt het uitbreken van mond- en klauwzeer of een andere besmettelijke ziekte.

 • d.

  de bescherming van het milieu.

Het milieubegrip omvat alle soorten van overlast die gerelateerd zijn aan de omgeving / het milieu. Te denken valt aan geluidsoverlast, geurhinder, overlast veroorzaakt door stof, afval e.d.

Bijlage 2 Voorschriften en voorwaarden standplaatsvergunning

 • 1.

  De beleidsregel “Standplaatsen gemeente Peel en Maas” alsmede artikelen 1.8, 5.17 en 5.18 van de Algemene plaatselijke verordening zijn van toepassing op het innemen van standplaatsen in de gemeente Peel en Maas

 • 2.

  Aanvragers van een standplaatsvergunning dienen een schriftelijke vergunningaanvraag in te dienen middels een compleet ingevuld aanvraagformulier (bijlage 3).

 • 3.

  Aanvragers van een standplaatsvergunning dienen bij de vergunningaanvraag aan te tonen dat een eventuele kraam of mobiele verkoopgelegenheid in een goede staat van onderhoud verkeert en een visueel verantwoorde uitstraling heeft, zulks aan te tonen middels foto´s en ter beoordeling van het college.

 • 4.

  Als het (motor)voertuig, gebruikt voor het vervoer van de verkoopwagen, tafel of kraam, geen integraal deel daarvan uitmaakt, moet dit op een hiervoor bestemde plaats worden geparkeerd; als de aanwezigheid van het (motor)voertuig op de standplaats noodzakelijk is voor een goed verloop van de verkoop kan hiervan, ter beoordeling van het college, worden afgeweken;

 • 5.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een standplaatsvergunning worden, conform het gestelde in de legesverordening, kosten in rekening gebracht.

 • 6.

  Voor het in gebruik nemen van gemeentegrond als standplaats gelden de volgende kosten:

 • -Voor de kern Panningen : € 10,80 per dag(deel) per 4 meter frontbreedte; elke  strekkende meter  boven de 4 meter bedraagt € 2,70 per dag(deel) extra;

 • -Voor de overige kernen : € 6,75 per dag(deel) per 4 meter frontbreedte; elke strekkende meter  boven de 4 meter bedraagt € 0,77 per dag(deel) extra;

Genoemde kosten zijn (bij een normaal verbruik) inclusief stroomvoorziening en worden jaarlijks geïndexeerd. Bij een grote afname (vanaf 3 x 35 A) worden extra kosten voor de stroomvoorziening in rekening gebracht.

 • 7.

  Aanvrager moet zijn verzekerd tegen eisen tot het betalen van schadeloosstellingen, waartoe hij als gebruiker van een verkoopinrichting krachtens wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen zou kunnen worden verplicht wegens aan derden toegebracht lichamelijk letsel en wegens beschadiging van eigendommen van derden.

 • 8.

  De houder van een vergunning dient uiterlijk twee maanden voor het aflopen van de vergunning aan het college te laten weten dat hij/zij weer in aanmerking wil komen voor een verlenging van de vergunning. Niet of te laat aangeven dat met voor een nieuwe vergunning in aanmerking wil komen kan tot gevolg hebben dat voorrang wordt verleend aan een eerder ontvangen aanvraag of een aanvrager op de wachtlijst.

 • 9.

  Geen andere artikelen mogen worden uitgestald en/of worden aangeboden en/of verkocht dan waarvoor deze vergunning is verleend;

 • 10.

  Alleen aan de voorzijde van de verkoopplaats mag u gebruik maken van uitstalling tot maximaal één meter; ook reclameborden moeten binnen deze afstand geplaatst worden; voor voetgangers (rolstoelgebruikers en kinderwagens) moet minimaal 1.50 meter doorgangruimte vrij blijven;

 • 11.

  Het is verboden gebruik te maken van luidsprekers en versterkers;

 • 12.

  Tijdens kermisdagen, alle soorten markten, evenementen en andere activiteiten, waarvoor een vergunning is verleend (ook tijdens op- en afbouw), komt de standplaats te vervallen (zie de evenementenkalender www.peelenmaas.nl voor informatie). In overleg met de marktmeester en indien mogelijk kan een andere standplaats worden ingenomen; Als andere dan de hiervoor omschreven omstandigheden dit vereisen, kan de gemeente u verzoeken een andere standplaats in te nemen;

 • 13.

  De standplaats mag geen overlast voor de omwonenden en de omgeving veroorzaken;

 • 14.

  De bepalingen uit de Winkeltijdenwet gelden ook voor de verkoop vanaf de standplaats;

 • 15.

  U bent verplicht alle mogelijk maatregelen te nemen om te voorkomen dat de gemeente, of derden, schade lijden door uw activiteiten; u moet er voor zorgen dat het straatwerk, de klinkerverharding en de ondergrond van de standplaats niet worden beschadigd en vervuild;

 • 16.

  Onmiddellijk na afloop van de verkoopactiviteiten moeten de gebruikte locatie en de directe omgeving worden schoongemaakt en in de oorspronkelijke staat worden opgeleverd; afval en verpakkingsmaterialen moeten door vergunninghouder worden ingezameld en worden afgevoerd. Als u (etens)waren voor gebruik ter plaatse verkoopt, moet u in de directe omgeving van uw standplaats voldoende (minimaal twee) afvalbakken plaatsen;

 • 17.

  Op verkoop van waren zoals bedoeld in artikel 1 van de Warenwet (eetwaren, waaronder ook worden begrepen kauwpreparaten, andere dan tabak, en drinkwaren) zijn de bepalingen van de Warenwet van toepassing;

 • 18.

  Onder het verlenen van diensten c.q. promotionele activiteiten of vergelijkbare zaken (artikel 6.2) worden onder andere het graveren van autoruiten en verkiezingsstandjes verstaan;

 • 19.

  In een bij de standplaatsvergunning behorend situatiekaartje zal aangegeven worden voor welke gronden de vergunning van toepassing is.

Bijlage 3 Aanvraagformulier standplaatsvergunning

AANVRAAGFORMULIER STANDPLAATSVERGUNNING (BUITEN DE WEEKMARKT)

Artikel 5:18 Algemene Plaatselijke Verordening Peel en Maas

- Onder standplaats innemen wordt verstaan: het in de openlucht te koop aanbieden van goederen vanaf een zelfde plaats al dan niet gebruik makend van kraam, tafel, grondplaats, verkoopwagen e.d. Aanvraagformulier ten minste 8 weken voor de eerste standplaatsinname indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas, t.a.v. Team VTH, Postbus 7088, 5980 AB Panningen.

- kosten zijn inclusief stroomverbruik per dag/dagdeel :

* de kern Panningen : leges € 40,00 + € 10,80 per dag(deel) per 4 meter frontbreedte; elke   strekkende meter boven de 4 meter bedraagt € 2,70 per dag(deel) extra;

* de overige kernen : leges € 40,00 + € 6,75 per dag(deel) per 4 meter frontbreedte; elke strekkende meter boven de 4 meter bedraagt € 0,77 per dag(deel) extra;

- Bij een grote afname (vanaf 3 x 35 A) worden wel extra kosten voor de stroomvoorziening in rekening gebracht.

- Nadere informatie kan verkregen worden bij de afdeling Publiek en Dienstverlening, team vergunningen, toezicht en handhaving, tel. 077-6663066

Aanvrager

Naam aanvrager/organisator

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

E-mail

Onder welke naam staat uw bedrijf ingeschreven bij de kamer van Koophandel en Fabrieken?

Wat is uw inschrijfnummer KvK ?

Staat u ingeschreven bij het Centraal Registratiekantoor Detailhandel-Ambacht te Den Haag? Zo ja, onder welk nummer?

Ja / nee*

 

Zo ja, nummer vermelden en kopie bijvoegen

Aanvrager vraagt vergunning aan voor een standplaats in de woonkern

Straat, t.h.v. huisnummer en woonkern noemen (eventueel situatieschets bijvoegen)

Voor de verkoop van

(branche vermelden)

Op iedere

(dag(deel) vermelden)

Met ingang van/voor de periode

Aansluiting op de gemeentelijke stroomvoorziening (voor zover aanwezig) is gewenst:

Indien ja, aansluiting minder dan 3 x 35 A

Ja / nee*

Ja / nee*

Ik maak gebruik van verkoopwagen, grondplaats tafel of kraam:

met een lengte x breedte van:

(De gemeente beschikt niet over (verhuur)kramen)

(foto bijvoegen)

Opmerkingen / bijzonderheden:

(Voeg eventueel een bijlage toe)

Verplichte bijlage: kopie geldig identiteitsbewijs (paspoort / identiteitskaart / verblijfsvergunning)

 

Plaats:

Datum:

Handtekening:

* Doorhalen wat niet van toepassing is

Bijlage 4 Luchtfoto's standplaatslocaties

situatieschets