Beleidsregels Kunst en Cultuur gemeente IJsselstein 2013

Geldend van 25-04-2013 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels Kunst en Cultuur gemeente IJsselstein 2013

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Beleidskaders

programmaniveau

-collegeprogramma

-kadernota

-beleidsnota’s op programma

Wij streven naar verbreding van het publieksbereik, met specifieke aandacht voor jeugd en allochtone inwoners. Cultuureducatie en participatie van deze groepen hebben prioriteit.

Het Cultureel ondernemerschap van organisaties willen we de komende jaren stimuleren, met extra aandacht voor de rol van instellingen, hun functie en eigen mogelijkheden. We willen een goede infrastructuur en goede samenwerkingsvormen binnen het culturele veld verwezenlijken. Indien mogelijk willen we culturele functies concentreren rond de Overtoom. De geformuleerde beleidsdoelen richten zich op 3 richtingen: vergroten publieksbereik, samenwerken en cultureel ondernemerschap stimuleren.

Doelstellingen (4 jaar)

Beleidsdoel 1: Verbreden doelgroepenbereik

Wij streven naar verbreding van het publieksbereik, met specifieke aandacht voor jeugd en allochtone inwoners. Cultuureducatie heeft voor ons prioriteit.

Beleidsdoel 2: Stimuleren vernieuwende, creatieve initiatieven gericht op samenwerking

Stimuleren van vernieuwende, creatieve (projectmatige) culturele initiatieven die de onderlinge samenwerking van organisaties versterkt en de kwaliteit van het aanbod en hiermee het bereiken van nieuw publiek en doelgroepen.

Beleidsdoel 3: Cultureel ondernemerschap stimuleren

We willen het culturele ondernemerschap stimuleren, met extra aandacht voor de rol van instellingen, hun functie en eigen mogelijkheden binnen het culturele veld.

Wij hanteren als uitgangspunt dat de gebruiker betaalt voor voorzieningen op dit gebied. Het opzetten van workshops en best practices voor het culturele veld, prikkelen van cultureel ondernemerschap.

Gewenst resultaat (bron kadernota/begroting)

1. Doelgroepenbereik

·Meer en beter afgestemd aanbod

·Doelgroep neemt actief deel aan en draagt bij in cultureel aanbod (participatie)

·Minimaal 2 projecten gericht op groter bereik doelgroepen

·5% van de jeugd van IJsselstein neemt deel aan cultureel aanbod

·Alle bo en vo leerlingen nemen deel aan cultureel programma/kunstmenu

2.Samenwerking

·Betere afstemming en samenwerking binnen het culturele veld

·Culturele raad wordt gedragen als platform door het culturele veld en gesprekspartner van de gemeente namens het veld

·Gerichter afgestemd cultureel aanbod voor klanten

·Betrokkenheid/participatie cultuurbeleid tussen culturele veld en gemeente

·Aanbod van workshops/thema bijeenkomsten e.d. ter ondersteuning van amateurverenigingen

·Cultuurhuis is open en cultureel programma wordt uitgevoerd

3.Cultureel ondernemerschap

·Culturele organisaties hebben zicht op eigen ambitie, rol en functie. Selfsupport is vanzelfsprekend.

Algemene beoordelings-

criteria

Specifieke beoordelings-

Criteria

Uitwerking

De Algemene Subsidie Verordening (AsV) van de gemeente IJsselstein is van toepassing.

De gemeente behoudt zich het recht voor om in de lopende subsidieperiode om een tussenrapportage te verzoeken.

Activiteiten dienen minimaal 30% aan eigen inkomsten te genereren. Er vindt geen tekort subsidiering plaats, er is sprake van een subsidiebijdrage. Dit controleren wij steekproefsgewijs.

Subsidieplafond Kunst en Cultuur € 60.000

Per deelplafond wordt een maximaal beschikbaar bedrag vastgesteld.

Daarnaast is een bedrag beschikbaar ten behoeve van de culturele raad waaruit geput kan worden om verenigingen te ondersteunen bij verenigingsoverstijgende activiteiten, die bijdragen aan het verstevigen van het cultureel ondernemerschap.

Structurele subsidie wordt verleend voor de duur van 4 jaar (voor aanvraag 2014/2015 geldt een periode van 2 jaar).

Deelplafonds

Voor de volgende onderdelen worden de daarbij genoemde deelplafonds vastgesteld:

1)Verbreden doelgroepenbereik, jeugd en allochtone inwoners

nader in te vullen

2)Evenementen voor IJsselsteins publiek € nader in te vullen

3)Stimuleren creatieve initiatieven gericht op samenwerking € nader in te vullen

4)Organisatiekosten € nader in te vullen

5)Cultureel ondernemerschap stimuleren

Dit beleidsdoel is opdracht voor de nieuwe culturele raad

6) Kunst en Cultuur incidenteel €5.000,-

Om te komen tot een toedeling per aanvrager wordt het deelplafond gedeeld door totaal aantal aanvragen per onderdeel en vervolgens per organisatie vastgesteld.

1) VERBREDEN DOELGROEPENBEREIK

De doelgroep

1.Jeugd. De doelgroep jeugd dient woonachtig te zijn in de gemeente IJsselstein, en niet ouder dan 17 jaar

2.Allochtonen. De doelgroep dient woonachtig te zijn in de gemeente IJsselstein

1. Het beschikken over een jeugdopleiding is reden de vereniging een deelsubsidie te verstrekken.

Tijdens de 4-jaars opleiding zal de opleiding in stand moeten blijven. Wanneer de opleiding verdwijnt, zal dit subsidie-element alsnog gekort worden.

Inhoudelijk dienen opleidingen/cursussen gericht op lessen muziek, zang, dans, film, toneel etc. met een minimale cursusomvang van 10 bijeenkomsten.

Kosten van een erkend diploma (bijv. hafabra). Een tegemoetkoming van maximaal €50,- per leerling.

2. Voor structurele activiteiten die kunst en cultuurdeelname door doelgroepen bevordert, kan subsidie worden verleend (initiatieven om andere, bredere doelgroepen te stimuleren deel te nemen aan Kunst en Cultuur).

Totaal maximaal €1.000,- per organisatie.

2) EVENEMENTEN VOOR IJSSELSTEINS PUBLIEK

Wanneer een vereniging een cultureel evenement organiseert dan wel daaraan meewerkt, op verzoek van, dan wel met instemming van de gemeente IJsselstein.

3) STIMULEREN VAN SAMENWERKING

Incidentele subsidie

1.Structurele activiteiten gericht op onderlinge samenwerking binnen het culturele veld dan wel gericht op eenmalige projecten, dan wel een blijvende voortzetting tot gevolg hebben, gericht op inhoud, gebruik van elkaars kunde, ruimte etc.

of

2.Activiteiten die de samenwerking tussen verschillende instellingen, disciplines en tussen makers en podia stimuleren.

of

3.Ongewone samenwerkingverbanden (cross-overs) stimuleren die de traditionele scheiding tussen verschillende disciplines (mede) verminderen en daardoor nieuwe kansen bieden voor een nieuw publiek.

4.een samenwerking tussen minimaal twee culturele organisaties, een culturele organisatie samen met een welzijnsorganisatie of een culturele organisatie samen met een onderwijsorganisatie.

5.Levert het een bijdrage aan meer samenhang en samenwerking van het cultureel aanbod in de gemeente.

Maximaal € nader in te vullen per activiteit.

4) ORGANISATIEKOSTEN T.B.V. STRUCTURELE SUBSIDIES

(Tot stand gekomen op dringend verzoek van het culturele veld)

1.Een bijdrage in de huisvestingslasten

a.Categorie 1: gebruikers van theater Het Fulco: geen subsidie-element, aangezien dit verrekend is in de huur van Het Fulco

b.Categorie 2: organisaties, niet in bezit van eigen huisvesting en niet zijnde een toneelvereniging: factor 1

c.Categorie 3: organisaties in bezit van eigen huisvesting dan wel toneelverenigingen: factor 5.

2.Scoren op dit subsidieonderdeel is alleen mogelijk bij structurele activiteiten. Gezamenlijk gebruik van ruimte door meerdere organisaties is daarbij uitgangspunt.

3.Ondersteunende diensten die in aanmerking komen voor een subsidiebijdrage. Kosten van een (prof.) dirigent /regisseur t.b.v. de eigen organisatie met een maximum van € nader in te vullen

5) CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP STIMULEREN

1.Subsidie is in principe bestemd voor de nieuwe culturele raad

2.T.b.v. projecten gericht op stimulering van cultureel ondernemerschap van het culturele veld.

3.Met extra aandacht voor de rol van instellingen, hun functie en eigen mogelijkheden binnen het culturele veld.

4.Cultureel ondernemerschap stimuleren en/of als voorbeeld dienen voor de ontwikkeling van cultureel ondernemerschap.

6) INCIDENTELE SUBSIDIES

1. Subsidies die gedurende het gehele jaar kunnen worden aangevraagd gericht op incidentele activiteiten K&C.

Tenslotte

In de subsidievoorwaarden zullen we opnemen dat verenigingen met het aanvaarden van de subsidie zich ook verplichten een bijdrage te leveren aan de samenwerking in het kader van de culturele raad. Daarmee verplichten ze zich bijvoorbeeld hun activiteiten tijdig te melden bij het cultuurinformatiepunt en afstemming met anderen te plegen over de datum van hun uitvoering, c.q. optreden. Zo worden dubbelingen voorkomen en (nieuwe) samenwerking gestimuleerd.

Slotbepalingen

a.Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking

b.Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als 'beleidsregels kunst en cultuur gemeente IJsselstein 2013'.