Verordening duurzaamheidslening 2013

Geldend van 11-04-2013 t/m 16-06-2020 met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2013

Intitulé

Verordening duurzaamheidslening 2013

Geconsolideerde tekst van de regeling

De raad van de gemeente Dronten,

gelezen het voorstel van het college van 5 februari 2013, No. B13.000107

gelet op het eerdere besluit van de raad van 1 november 2012 om €800.000 ter beschikking te stellen voor een duurzaamheidsfonds ten behoeve van duurzaamheidsleningen;

gelet op gelezen het voorstel van het college van 5 februari 2013 No 13.000107;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de gemeentewet en Algemene Wet Bestuursrecht;

gezien het advies van de raadscommissie van maart 2013;

overwegende dat met het oog op het verstrekken van duurzaamheidsleningen het noodzakelijk is daarvoor onder meer een daarvoor bestemde verordening noodzakelijk is.;

B E S L U I T:

 • 1.

  De verordening Duurzaamheidslening Dronten 2013 vast te stellen.

 • 2.

  De duurzaamheidsleningen te financieren op basis van de revolving fund methodiek.

 • 3.

  In te stemmen met het voornemen tot deelneming in de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) en de daarvoor noodzakelijke deelnemingsovereenkomst door het college te laten afsluiten

Verordening Duurzaamheidslening Dronten 2013.

Artikel 1 Begrippen

Deze regeling verstaat onder:

 • a)

  de aanvraag:

 • b)

  een schriftelijk verzoek aan het college om toekenning van een duurzaamheidslening voor particuliere eigenaar.

 • c)

  een aanvrager: een meerderjarige natuurlijke persoon

 • d)

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten;

 • e)

  een Duurzaamheidslening: een gemeentelijke stimuleringslening die, aan aanvrager na toekenning door het college, door SVn kan worden verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in de eigen woning;

 • f)

  duurzaamheidsmaatregelen:

 • g)

  energiebesparende en duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 5, lid 1;

 • h)

  een EPA-maatwerkadvies:

  een advies dat voorafgaand aan het uitvoeren, plaatsen of aanbrengen van één of meer van de in artikel 5 lid 1 genoemde maatregelen en voorzieningen wordt opgesteld door een gecertificeerd bedrijf;

 • i)

  werkelijke kosten : de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 5, lid 1, vermeerderd met de kosten van een EPA-maatwerkadvies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Duurzaamheidsleningen en de kosten van door een deskundig vakbedrijf ter zake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in deze kosten.

 • j)

  SVn: de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten te Hoevelaken.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op:

Bestaande woonruimte in de gemeente Dronten die geschikt is en bestemd is voor permanente bewoning en bewoond wordt door de aanvrager.

Artikel 3 Budget

Het college stelt jaarlijks het maximum budget vast dat beschikbaar is voor het toekennen van Duurzaamheidsleningen. De gemeenteraad heeft besloten hiervoor een revolverend fonds in te stellen voor de jaren 2013 tot en met 2016 voor een totaal bedrag van maximaal € 800.000 (maximaal €200.000 per jaar).

Artikel 4 Duurzaamheidsleningen

Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een Duurzaamheidslening toe te kennen ten laste van het bij art.3 bedoelde budget.

Artikel 5 Duurzaamheidsmaatregelen

1.Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend:

Warmtepomp

Gevelisolatie

Dakisolatie

Vloerisolatie

Raam- en deurisolatie

Verwarmingsinstallatie

Zonnepanelen

Zonneboiler

Voor de maatregelen in dit artikel a tot en met f of een combinatie daarvan is de eis dat met deze maatregelen het energielabel van de betreffende woning met minimaal een klasse wordt verbeterd. Om dit aan te kunnen tonen moet een EPA-maatwerkadvies worden overgelegd. De kosten van dit advies mogen meegenomen worden in de aanvraag voor de duurzaamheidslening.

Een meer gedetailleerde uitwerking van deze maatregelen is weergegeven in de bij deze verordening behorende lijst, die als bijlage 1 is toegevoegd.

2.Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van duurzaamheidmaatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 6 De aanvraag

Een aanvraag wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat vergezeld van een opgave van:

 • a)

  een kopie van de samenvatting van het EPA-maatwerkadvies;

 • b)

  de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

 • c)

  de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes niet ouder dan 6 maanden);

 • d)

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 7 Afhandelen aanvraag

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 4.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag dan wel na het compleet worden van de aanvraag een beslissing.

 • 6.

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • a)

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b)

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • c)

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,- of meer dan €15.000 (inclusief BTW)

 • d)

  de aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

 • e)

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan;

Artikel 9 Voordracht

Het college besluit aanvrager voor toekenning van een Duurzaamheidslening voor te dragen bij SVn indien uit de bij de aanvraag ingediende bescheiden blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende doelen:

 • a)

  een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2 uitstoot;

 • b)

  het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning;

Artikel 10 Toekenning

 • 1.

  De toekenning van een Duurzaamheidslening geschied onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2.

  SVn verstrekt en beheert een toegekende Duurzaamheidslening.

Artikel 11 Voorwaarden SVn

Op Duurzaamheidsleningen van SVn zijn van toepassing de SVn documenten ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’ en de ‘Productspecificatie Duurzaamheidslening’ zoals deze documenten aanwezig zijn in de SVn informatiemap, die deel uitmaakt van de deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Dronten en SVn.

Artikel 12 Kenmerken van Duurzaamheidslening

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegekende Duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Duurzaamheidslening niet minder dan € 2.500,- en niet meer dan € 15.000 (incl. BTW).

Artikel 13 Bouwkrediet

Duurzaamheidsleningen komen via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen van door derden uitgevoerde werkzaamheden, dan wel facturen van de aanschaf van zelf uitgevoerde maatregelen.

Artikel 14 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 15 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 16 Naamgeving en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als “Verordening Duurzaamheidslening gemeente Dronten” en treedt in werking met ingang van 1 april 2013.

Ondertekening

Dronten, 28 maart 2013
de raad van Dronten,
D.Petrusma mr. A.B.L. de Jonge
griffier voorzitter

Bijlage 1.

Lijst van maatregelen, technieken en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 8 van de Verordening Duurzaamheidslening Gemeente Dronten 2013.

Energiebesparing, binnenklimaat en warmteterugwinning

1.Energiebesparing door isolatie

a) Kierdichting

b) Dakisolatie met een R-waarde, die groter is dan 2,50 m2.K/W;

c) Vloerisolatie met een R-waarde, die groter is dan of gelijk aan 2,50 m2.K/W;

d) Gevelisolatie met een R-waarde, die groter is dan of gelijk aan 2,50 m2.K/W

e) Spouwmuurisolatie met een R-waarde, die groter is dan of gelijk aan 1,3 m2.K/W;

f) Isolerende beglazing (met Ugl-waarde die kleiner is dan 1,3 W/m2.K);

g) Isolerende buitendeuren (met een U-waarde die kleiner of gelijk is aan 2,0 W/m2.K);

h) Draaiend raam met thermische onderbreking, die samen met de beglazing een Uw-waarde (U-raam) heeft, die kleiner is dan of gelijk aan 1,7 W/m2.K;

i) Geïsoleerde buitendeur met een U-waarde die kleiner of gelijk is aan 2,0 W/m2.K;

j) Deuren, ramen en kozijnen van duurzaam geproduceerd hout (FSC keurmerk), van kunststof of van aluminium in combinatie met isolerende beglazing en/of isolerende buitendeuren;

k) Leidingisolatie verwarmingssysteem.

2.Energiebesparing bij ruimteverwarming en/of het verwarmen van tapwater

a) Warmtepompen

 • -

  warmtepompboiler voor het verwarmen van tapwater, bestaande uit een warmtepomp en een warmteopslagvat;

 • -

  elektrische warmtepomp voor ruimteverwarming, in combinatie met b);

 • -

  gaswarmtepomp voor ruimteverwarming, in combinatie met b).

b) Lage temperatuur centraal verwarmingsysteem (LTV-systeem) waarvan de ontwerp aanvoertemperatuur (T aanvoer) maximaal 55° C bedraagt;

c) Microwarmtekracht systemen;

d) HR-(combi)ketel;

e) Thermostatische mengkraan voor de douche.

3.Warmteterugwinning

a) Installatie voor het terugwinnen van warmte uit ruimteventilatielucht, inclusief het daarbij behorende kanaalwerk en de luchtbehandelingskast, met een energetisch rendement van ten minste 80%;

b) Installatietechnische aanpassingen om warmte uit douchewater terug te winnen.

4.Binnenklimaat

a) Ventilatie door een vraag gestuurd ventilatiesysteem met CO2- of vochtsensoren;

b) Zelfregulerende ventilatieroosters.

5.Energiezuinig verlichting (energielabel A). Hieronder wordt verstaan het toepassen van:

a) (armaturen voor het gebruik van) spaarlampen;

b) (armaturen voor het gebruik van) LED lampen;

c) Hoog frequent (HF) verlichting;

d) Daglichtgestuurde verlichting;

e) Schakeling van verlichting door aanwezigheidsdetectie.

6.Energiezuinige gelijkstroom pompen en ventilatoren (energielabel A).

Duurzame opwekking van energie

 • 1.

  Zonnepanelen met fotovoltaïsche zonnecellen en de daarbij behorende spanningsomvormer(s);

 • 2.

  Kachel of ketel voor verbranding van houtpellets voor het verwarmen van CV-water, niet z ijnde een open haard;

 • 3.

  Zonneboiler voor het verwarmen van tapwater met behulp van zonlicht, bestaande uit één of meerdere zonnecollectoren, eventueel een pomp en een warmteopslagvat;

 • 4.

  Combi-zonneboiler voor het verwarmen van tapwater en voor ruimteverwarming met behulp v an zonlicht, bestaande uit één of meerdere zonnecollectoren, een pomp en een warmteopslagvat met een geïntegreerde CV-brander.