Regeling vervallen per 04-10-2022

Subsidieregeling E-scooters

Geldend van 07-03-2013 t/m 03-10-2022

Intitulé

Subsidieregeling E-scooters

Subsidieregeling E-scooters

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  C ollege: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem;

 • b.

  E-scooter: een nieuwe scooter, welke in de fabriek is ingericht en bestemd (en niet op een later tijdstip is omgebouwd) om volledig te worden aangedreven door een elektromotor en accu;

 • c.

  D etailhandelaar : een bedrijf dat E-scooters aan particulieren verkoopt en dat is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

 • d.

  K oopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen aanvrager en detailhandelaar waarop de koop van de E-scooter is vermeld en waaruit de specificaties (soort/merk, prijs, bouwjaar, kenteken, detailhandelaar e.d.) voldoende blijken.

 • e.

  Aanvrager: een particulier of een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijf, niet zijnde een detailhandelaar.

 • f.

  Oude brommer: een twee-takt of vier-takt bromfiets met geldig kenteken en in normale , rijdbare staat.

Artikel 2 Subsidiëring

 • 1. Het college kan op aanvraag subsidie verstrekken voor de aanschaf van een E-scooter. Indien aanvrager een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijf is kan subsidie voor maximaal 5 E-scooters gedurende de werking van deze regeling worden verstrekt.

 • 2. Subsidie wordt slechts verstrekt indien een oude brommer ter sloop wordt aangeboden.

 • 3. Subsidie wordt slechts verstrekt aan een aanvrager woonachtig of gevestigd in de gemeente Arnhem óf aan een particulier woonachtig in de gemeente Renkum, Rozendaal, Rheden, Westervoort, Overbetuwe, Lingewaard of Duiven, indien deze door middel van een werkgeversverklaring kan aantonen in de gemeente Arnhem te werken of door middel van een inschrijvingsbewijs van de betreffende school kan aantonen in de gemeente Arnhem naar school te gaan.

 • 4. Geen subsidie wordt verstrekt voor tweedehands E-scooters.

Artikel 3 Subsidievereisten

 • 1. Om voor subsidie als bedoeld in artikel 2 in aanmerking te komen wordt door een aanvrager die particulier is voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   aanvrager is tenminste 16 jaar oud en in het bezit van een geldig rijbewijs voor het besturen van een scooter;

  • b.

   de aanvraag betreft blijkens een op naam gestelde offerte een bij een detailhandelaar aan te schaffen E-scooter;

  • c.

   aan aanvrager is nog geen subsidie verleend op grond van deze regeling;

  • d.

   de op grond van deze regeling gekochte E-scooter wordt niet vervreemd binnen een periode van één jaar, te rekenen vanaf de in de koopovereenkomst vermelde dag van aankoop. De aanvrager is verplicht daartoe op verzoek van het college na afloop van die periode een kopie van het kenteken- en verzekeringsbewijs te verstrekken.

 • 2. Om voor subsidie als bedoeld in artikel 2 in aanmerking te komen wordt door een aanvrager, dat een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijf is, voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   de aanvraag betreft blijkens een offerte bij een detailhandelaar aan te schaffen E-scooter(s);

  • b.

   aan aanvrager is nog geen subsidie verleend voor 5 E-scooters ;

  • c.

   de op grond van deze regeling nieuw aangeschafte E-scooter(s) wordt(en) niet vervreemd binnen een periode van één jaar, te rekenen vanaf de in de koopovereenkomst vermelde dag van aankoop. De aanvrager is verplicht daartoe op verzoek van het college na afloop van die periode een kopie van het kenteken- en verzekeringsbewijs van de betreffende E-scooter(s)te verstrekken.

Artikel 4 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 100.000,- voor ondernemers en € 100.000,- voor particulieren

Artikel 5 Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt 30 % van de aanschafprijs tot een maximum van € 750,-- per E-scooter.

Artikel 6 Aanvragen subsidieverlening

 • 1. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

 • 2. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is wordt het tijdstip van binnenkomst bepaald door het moment waarop de subsidieaanvraag wel volledig is.

 • 3. Indien op een dag meerdere aanvragen binnenkomen en het totale toe te kennen bedrag aan subsidie meer bedraagt dan het ex artikel 4 beschikbare bedrag, wordt laatstgenoemd bedrag verdeeld over de toe te kennen aanvragen naar rato van de hoogte van het aangevraagde bedrag aan subsidie.

 • 4. De aanvraag tot subsidieverlening dient vóór de koop van de E-scooter en vóór 1 oktober 2013 te worden ingediend bij het college. Het college kan besluiten de looptijd van deze regeling te verlengen.

 • 5. De aanvraag tot subsidieverlening is volledig, indien:

  • a.

   aanvrager een door het college vast te stellen formulier inlevert en volledig en naar waarheid heeft ingevuld en ondertekend en ingeval van minderjarigheid mede door diens wettelijk vertegenwoordiger is ondertekend;

  • b.

   alle benodigde gegevens en bescheiden als bedoeld in het vijfde en zesde lid van dit artikel zijn bijgevoegd.

 • 6. Bij de aanvraag door een particulier worden in ieder geval de volgende gegevens en bescheiden overgelegd:

  • a.

   een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager;

  • b.

   een kopie van een geldig rijbewijs van de aanvrager voor het besturen van een scooter;

  • c.

   een kopie van de offerte van de nieuw aan te schaffen E-scooter, waaruit de specificaties (soort/merk, prijs, bouwjaar, kenteken, detailhandelaar e.d.) voldoende blijken.

  • d.

   Indien de aanvrager niet in Arnhem woont: een werkgeversverklaring van een Arnhems bedrijf of een inschrijvingsbewijs van een Arnhemse school.

  • e.

   Een kopie van het kentekenbewijs (inclusief tenaamstelling) van de te slopen brommer.

 • 7. Bij de aanvraag door een bedrijf worden in ieder geval de in het zesde lid,onder c, genoemde gegevens en bescheiden overgelegd en de onder e. genoemde bescheiden.

 • 8. Het college kan van de aanvrager nadere gegevens verlangen, voor zover dat voor de beoordeling van de aanvraag nodig is.

 • 9. Het college beslist binnen 6 weken na ontvangst van een volledige aanvraag.

Artikel 7 Aanvragen subsidievaststelling

 • 1. De aanvrager is verplicht om binnen vier maanden na de subsidieverlening een aanvraag tot subsidievaststelling in te dienen bij het college.

 • 2. De aanvraag geschiedt door middel van een volledig ingevuld en ondertekend door het college vast te stellen aanvraagformulier.

 • 3. Bij de aanvraag tot subsidievaststelling overlegt de aanvrager:

 • a. een kopie van de koopovereenkomst

 • b. het betaalbewijs

 • c. alle delen van het kentekenbewijs inclusief tenaamstelling van de E-scooter(s)

 • d. Een bewijs van afmelding van de RDW van de gesloopte brommer.

 • 4. Het college stelt de subsidie uiterlijk 6 weken na ontvangst van een volledige aanvraag tot subsidievaststelling vast.

Artikel 9 Betaling

Het vastgestelde subsidiebedrag zal binnen 6 weken na de subsidievaststelling worden betaald.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een aanvrager afwijken van een of meerdere bepalingen van deze regeling.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt voor ondernemers in werking met ingang van 21 januari 2013. Over de inwerkingtreding voor particulieren wordt op een later tijdstip besloten door het afdelingshoofd Omgevingskwaliteit.

Artikel 12 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling E-scooters.