Regeling vervallen per 28-11-2015

Verordening VROM starterslening gemeente Bronckhorst

Geldend van 24-04-2013 t/m 27-11-2015

Intitulé

Verordening VROM starterslening gemeente Bronckhorst

Raadsbesluit

Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 130327/1

De raad van de gemeente Bronckhorst;

gelezen het voorstel van het college van b en w van 19 februari 2013;

gelet op de bespreking in de Commissievergadering van 13 maart 2013;

gelet op de Gemeentewet;

besluit:

1. In te trekken de 'Verordening VROM Starterslening gemeente Bronckhorst' zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 28 juni 2012;

2. Vast te stellen de gewijzigde 'Verordening VROM Starterslening gemeente Bronckhorst'

VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE BRONCKHORST

Hoofdstuk 1 - Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder: SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

 • a.

  Gemeenterekening VROM Starterslening: de rekening die de gemeente bij SVn aanhoudt en waaruit op grond van de deelnemingsovereenkomst met SVn, VROM Startersleningen kunnen worden toegekend en waarin, voor wat betreft het gemeentelijk leningdeel, rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort;

 • b.

  Starterslening: een lening met als doel om voor huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden de ruimte te vergroten om een eigen woning te kopen, en die worden verstrekt op basis van de productspecificaties zoals vastgelegd in de SVn-informatiemap en de Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening;

 • c.

  Aanvrager: de aanstaande eigenaar die de aanvraag doet. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager;

 • d.

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie;

 • e.

  Koopsubsidie (Wet Bevordering Eigenwoningbezit, BEW+): een maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten, afhankelijk van het inkomen van de gebruiker en de hoogte van de lening;

 • f.

  Huishouden: de aanvrager dan wel de aanvrager en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner die een gezamenlijke huishouding voeren dan wel zullen gaan voeren in de te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen; er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren;

 • g.

  Te Woon: de wooncorporaties, actief in de gemeente Bronckhorst, bieden haar bewoners of kandidaat bewoners ten minste drie contractsvormen aan bestaande uit één huurvorm en twee koopvormen, waarvan één marktconforme- en één betaalbare vorm. Corporaties streven naar een extra huurvorm. De aan te bieden contractsvormen gelden voor één en dezelfde woning. Dit betekent niet dat alle woningen in het bezit van de corporaties Te Woon worden aangewezen.

Hoofdstuk 2 - Algemene bepalingen

Artikel 2

 • 1.

  De gemeente Bronckhorst heeft een Gemeenterekening VROM Starterslening ingericht voor de verstrekking van VROM startersleningen;

 • 2.

  De Gemeenterekening VROM Starterslening is ondergebracht bij SVn.

Artikel 3

De als bijlage opgenomen ‘Uitvoeringsregels VROM Starterslening gemeente Bronckhorst’ en de ‘Productspecificaties VROM Starterslening gemeente Bronckhorst’ maken deel uit van deze verordening.

Artikel 4 

 • 1.

  Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een VROM Starterslening toe te kennen.

 • 2.

  Het college stelt de hoogte van de Starterslening vast op basis van de als bijlage opgenomen ‘Uitvoeringsregels VROM Starterslening gemeente Bronckhorst’.

 • 3.

  De maximale hoogte van de Starterslening bedraagt maximaal 20% van de kosten voor het in eigendom verkrijgen van de woning (verwervingskosten).

 • 4.

  De VROM Starterslening wordt niet verstrekt in combinatie met Koopsubsidie BEW +;

 • 5.

  De VROM Starterslening wordt verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

 • 6.

  De eerste hypotheek wordt verstrekt met NHG.

 • 7.

  Het college is bevoegd aan de toekenning van VROM Startersleningen nadere voorschriften te verbinden.

 • 8.

  Het college is bevoegd het in het derde lid genoemde bedrag aan te passe.n

Artikel 5 

 • 1.

  VROM Startersleningen worden enkel toegekend voor zover het budget hiervoor toereikend is.

 • 2.

  Alle aanvragen op grond van deze verordening worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

 • 3.

  Aanvragen die op grond van het eerste en tweede lid niet worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Hoofdstuk 3 - Toepassingsbereik

Artikel 6 

 • 1.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen voor het verwerven van een koopwoning in de gemeente Bronckhorst met een maximale aankoopprijs van € 170.000,-. De verwervingskosten mogen niet hoger zijn dan € 170.000,- + bijkomende kosten conform normen NHG, inclusief meerwerk- en verbeterkosten.

 • 2.

  Het college is bevoegd het in het eerste lid genoemde bedrag aan te passen.

 • 3.

  De aanvrager mag niet eerder eigenaar van een woning zijn geweest.

 • 4.

  De aanvrager moet de woning waarvoor een VROM Starterslening wordt verstrekt zelf (gaan) bewonen.

Hoofdstuk 4 - Aanvraag en toekenning

Artikel 7 

 • 1.

  Huishoudens die, op grond van artikel 6 binnen het toepassingsbereik van de VROM Starterslening vallen, kunnen bij de gemeente een op naam gesteld aanvraagformulier verkrijgen.

 • 2.

  De verdere afhandeling vindt plaats conform de als bijlage opgenomen ‘Uitvoeringsregels VROM Starterslening gemeente Bronckhorst’ en de ‘Productspecificaties VROM Starterslening gemeente Bronckhorst’.

 • 3.

  Het college deelt de beslissing middels een toewijzingsbesluit mee aan de aanvragr.e

Hoofdstuk 5 - Intrekken van de VROM Starterslening

Artikel 8 

 • 1.

  1. Het college trekt een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een VROM Starterslening in a:ls

 • a. niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften;

 • b. de VROM Starterslening is toegekend op grond van onjuiste gegevens;

 • c. de koopovereenkomst wordt ontbonn.de

 • 2.

  Bij de intrekking vordert het college de contante waarde van het al genoten en toekomstige rentevoordeel geheel terug.

 • 3.

  Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te latn.e

Hoofdstuk 6 - Aflossing van de Starterslening

Artikel 9

 • 1.

  Aflossingen worden verricht volgens het in de leningsovereenkomst met SVn bepaalde.

 • 2.

  Extra aflossing op de VROM Starterslening is altijd en zonder boete mogelijk.

 • 3.

  Bij verkoop van de woning wordt de restant schuld ineens en volledig afgelost.

Hoofdstuk 7 - Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan artikel 6 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voorzover toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11 Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening VROM Starterslening gemeente Bronckhorst".

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bronckhorst in zijn openbare vergadering van 27 maart 2013,

de griffier, de voorzitter,

M. van der Leur H.A.J. Aalderink