Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie

Geldend van 10-01-1998 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie

Burgemeester en wethouders van Bladel;

gelet op het bepaalde in:

 • -

  artikel 1 van de Verordening onroerende-zaakbelastingen 1998 ;

 • -

  artikel 2 van de Verordening baatbelasting riolering industrieterrein Hapert en baatbelasting overige kosten bouwrijpmaken industrieterrein Hapert 1997;

 • -

  artikel 2 van de Verordening rioolrechten 1998;

 • -

  artikel 2 van de Verordening afvalstoffenheffing 1998;

besluiten:

vast te stellen de volgende:

Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie

Algemeen

In sommige gevallen brengen de wettelijke regels met zich dat meer personen belastingplichtig kunnen zijn voor één belastingobject (onroerende zaak of perceel). In de gevallen waarin dat voorkomt mag de gemeente de aanslag ten name van één van de belastingplichtigen stellen. In deze gevallen hanteert de gemeente Bladel een voorkeursvolgorde bij de aanwijzing van de belastingplichtige die de aanslag op zijn of haar naam krijgt. Deze voorkeursvolgorde is gebaseerd op veronderstelde betaalcapaciteit en doelmatige c.q. doeltreffende heffing en invordering en wordt toegepast voor zover de gegevens voorhanden of te achterhalen zijn.

De in de voorkeursvolgorde neergelegde criteria bevatten geen limitatieve opsomming. Zij moeten worden beschouwd als richtlijnen voor de meest voorkomende gevallen.

Voorkeursvolgorde

1

Met betrekking tot de gemeentelijke belastingen die worden geheven van genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt, indien er met betrekking tot één roerende of onroerende zaak verschillende categorieën genothebbenden zijn, de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

1.1

de beperkt gerechtigde, waarbij de volgende voorkeursvolgorde geldt:

1.1.1

de vruchtgebruiker c.q. gerechtigde krachtens recht van gebruik en bewoning;

1.1.2

de opstaller, met uitzondering van degene die een afhankelijk opstalrecht, dan wel eenopstalrecht ten behoeve van de aanleg en het onderhoud van onder- of bovengrondse leidingenheeft;

1.1.3

de erfpachter dan wel de beklemde meier;

1.2

de eigenaar of de appartementsgerechtigde;

1.3

degene die op andere wijze als genothebbende naar voren komt, daaronder begrepen de bezitter.

2

Met betrekking tot de gemeentelijke belastingen die worden geheven van genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

2.1

indien er binnen één categorie genothebbenden personen zijn die volgens de beschikbare gegevens in de gemeente Bladel wonen of gevestigd zijn:

2.1.1

degene die ook als gebruiker wordt aangemerkt;

2.1.2

degene die in de gemeente woont of is gevestigd;

2.1.3

degene die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft;

2.1.4

een natuurlijk persoon boven een niet-natuurlijk persoon;

2.1.5

bij gelijke aandelen de oudste in leeftijd;

2.1.6

degene die bij de afdeling Financiën en Informatievoorziening als genothebbende of gebruiker bekend is;

2.1.7

de eerstgerechtigde in de volgorde die door het kadaster wordt aangehouden;

2.2

indien er binnen één categorie genothebbenden geen personen zijn die volgens de beschikbaregegevens in de gemeente Bladel wonen of gevestigd zijn, maar wel personen die volgens debeschikbare gegevens elders in Nederland wonen of gevestigd zijn:

2.2.1

degene die het grootste aandeel in het genotrecht heeft;

2.2.2

een natuurlijk persoon boven een niet-natuurlijk persoon;

2.2.3

bij gelijke aandelen de oudste in leeftijd;

2.2.4

degene die bij de afdeling Financiën en Informatievoorziening als genothebbende of gebruiker bekend is;

2.2.5

de eerstgerechtigde in de volgorde die door het kadaster wordt aangehouden;

2.3

indien er binnen één categorie genothebbenden geen personen zijn die volgens de beschikbaregegevens in Nederland wonen of gevestigd zijn, maar wel personen die volgens de beschikbaregegevens in het buitenland wonen of gevestigd zijn;

2.3.1

degene die het grootste aandeel in het genotrecht heeft;

2.3.2

degene die bij de afdeling Financiën en Informatievoorziening als genothebbende of gebruiker bekend is;

2.3.3

de eerstgerechtigde in de volgorde die door het kadaster wordt aangehouden.

3

Met betrekking tot de onroerende-zaakbelasting van gebruikers wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

3.1

degene die ook als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt aangemerkt;

3.2

degene die het langst in het belastingobject woont:

3.3

degene die het belastingobject het langst gebruikt;

3.4

de oudste, in geval van gelijktijdige vestiging in het belastingobject;

3.5

degene die de nutsvoorziening van het belastingobject op naam heeft;

3.6

degene die de huur van het hele belastingobject betaalt aan een elders wonende verhuurder;

3.7

degene die het grootste deel van het belastingobject gebruikt;

3.8

degene die op andere wijze als gebruiker van het belastingobject naar voren komt.

4

Met betrekking tot de afvalstoffenheffing en het rioolrecht van gebruikers wordt de aanslag in onderstaande volgorde ten name gesteld van:

4.1

degene die als zodanig bekend staat bij de N.V. Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant;

4.2

degene die het langst in het belastingobject woont;

4.3

degene die het belastingobject het langst gebruikt;

4.4

de oudste, in geval van gelijktijdige vestiging in het belastingobject;

4.5

degene die de huur van het gehele belastingobject betaalt aan een elders wonende verhuurder;

4.6

degene die het grootste deel van het belastingobject gebruikt;

4.7

degene die op andere wijze als gebruiker van het belastingobject naar voren komt.

5

Met betrekking tot het rioolrecht van gebruikers bij een bedrijf wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

5.1

degene die als zodanig bekend staat bij de N.V. Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant;

5.2

een natuurlijk persoon boven een niet natuurlijk persoon;

5.3

degene die het belastingobject het langst gebruikt;

5.4

de oudste, in geval van gelijktijdige vestiging;

5.5

degene die op andere wijze als gebruiker van het belastingobject naar voren komt.

6

De onderdelen 1 tot en met 5 vinden geen toepassing indien;

6.1

de aanslag kan worden opgelegd aan degene die met betrekking tot het voorgaande belastingtijdvak of kalenderjaar de aanslag heeft gekregen en gezorgd heeft dat de aanslag betaald is en nog steeds belastingplichtig is;

6.2

bij de afdeling Financiën en Informatievoorziening bekend is dat één van de potentiële belasting­plichtigen de desbetreffende aanslag op zijn/haar naam wil hebben, althans voor zover dit niet leidt tot een mogelijke situatie dat de belasting niet kan worden betaald dan wel ingevorderd.

7 Voor zover de belasting wordt geheven over een belastingtijdvak, is bij de toepassing van de voorkeursvolgorde beslissend de situatie bij de aanvang van dat tijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

8 Aangezien de voorkeursvolgorde erop is gericht de aanslag op te leggen aan een belastingplichtige die in staat geacht mag worden om de belasting te betalen, kan ook tot een andere keuze gekomen worden dan uit de voorkeursvolgorde zou volgen.

9 Wijzigingen kunnen -indien reeds een aanslag aan een belastingplichtige is opgelegd- pas plaatsvinden met ingang van het eerstvolgende belastingtijdvak.

10 Indien in uitzonderingsgevallen, door welke oorzaak dan ook, een aanslag wordt opgelegd in afwijking van het in de voorgaande onderdelen bepaalde, is die aanslag alleen ongeldig als er sprake is van willekeur. (Beroep bij de rechter is mogelijk).

11 Indien een belasting niet wordt geheven bij wege van aanslag, maar op andere wijze, is het bepaalde in de onderdelen 1 tot en met 10 van overeenkomstige toepassing.

Ondertekening

Bladel, 9 december 1997
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,