Regeling vervallen per 23-12-2022

Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater gemeente Waterland 2013

Geldend van 29-03-2013 t/m 22-12-2022

Intitulé

Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater gemeente Waterland 2013

De raad van de gemeente Waterland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 februari 2013;

overwegende dat het wenselijk is gebruik te maken van de mogelijkheid om het afvloeiend hemelwater en het grondwater in bepaalde gebieden vanaf een vooraf te bepalen datum niet meer te doen afvloeien in een

openbaar vuilwaterriool;

gelet op artikel 10.32a van de Wet milieubeheer,

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende Verordening op de afvoer hemelwater en grondwater gemeente Waterland 2013:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect

steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren;

b. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland.

Artikel 2. Plicht tot afkoppelen

1. In door het college aan te wijzen gebieden wordt het brengen van afvloeiend hemelwater of van grondwater in een voorziening voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater binnen

een maand nadat deze aanwijzing bekend is gemaakt, beëindigd.

2. Het college kan de wijze bepalen waarop het afkoppelen plaatsvindt.

3. Het college verleent ontheffing van de verplichting tot afkoppelen indien van degene bij wie afvloeiend hemelwater of grondwater vrijkomt redelijkerwijs geen andere wijze van afvoer van dat water kan worden gevergd.

4. Op de voorbereiding van de gebiedsaanwijzing is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Artikel 3. Strafbepaling

Overtreding van artikel 2, eerste en tweede lid, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie.

Artikel 4. Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van de bepalingen bij of krachtens deze verordening gesteld zijn belast de bij het besluit van het college aan te wijzen personen of groep van personen.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan.

Artikel 6. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater gemeente Waterland 2013.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Waterland, gehouden op 14 maart 2013.

De raad voornoemd,

drs. G.H. Dijk

griffier

ing. S.G. Verbeek

waarnemend voorzitter