Verordening gemeentelijke basisregistratie personen Zandvoort 2013

Geldend van 15-03-2013 t/m heden

Intitulé

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 februari 2013, nr. 2013/01/002505; gelet op artikel 147 lid 1 Gemeentewet in verband met de artikelen 96 en 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en: artikel 15 van de Wet bescherming persoonsgegevens; besluit de gemeenteraad de volgende verordening, inclusief toelichting, vast te stellen:

VERORDENING GEMEENTELIJKEBASISREGISTRATIE PERSONENZANDVOORT 2013

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort;

 • b.

  de raad: de gemeenteraad van Zandvoort.

 • c.

  de Wet: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • d.

  Besluit: het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • e.

  basisadministratie: de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over de bevolking van de gemeente Zandvoort als bedoeld in artikel 2 van de Wet;

 • f.

  basisregistratie personen: de basisadministratie aangevuld met de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over personen die niet behoren tot de bevolking van de gemeente Zandvoort;

 • g.

  GBA-V: de verstrekkingsvoorziening als bedoeld in artikel 66a van het Besluit;

 • h.

  verantwoordelijke: het orgaan dat verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in de basisregistratie personen en de uitvoering van het autorisatiebesluit;

 • i.

  beheerder: de functionaris die namens de verantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg voor de basisregistratie personen en het beheer van het autorisatiebesluit;

 • j.

  autorisatiebesluit: een besluit als bedoeld in artikel 91, eerste lid, van de Wet betreffende de systematische verstrekking van persoonsgegevens uit de GBA-V of uit de basisadministraties van andere gemeenten;

 • k.

  ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de Wet, in de basisadministratie is opgenomen;

 • I.

  geregistreerde: degene die niet behoort tot de bevolking van de gemeente Zandvoort en over wie de verantwoordelijke persoonsgegevens heeft opgenomen in de basisregistratie personen;

 • m.

  afnemer: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, 1e lid van de Algemene wet bestuursrecht;

 • n.

  binnengemeentelijk afnemer: elke afnemer die een orgaan is van de gemeente;

 • o.

  derde: elke andere persoon of instelling dan een afnemer, een ingeschrevene of een geregistreerde;

 • p.

  vrije derde: een derde als bedoeld in artikel 100 van de Wet;

 • q.

  authentiek gegeven: een in de basisregistratie personen opgenomen gegeven dat op grond van artikel 3a van de Wet als authentiek wordt aangemerkt.

Artikel 2 Verantwoordelijkheid en beheer

 • 1. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de basisregistratie personen is het college van burgemeester en wethouders.

 • 2. Beheerder van de basisregistratie personen en het autorisatiebesluit is de functionaris die daarvoor krachtens besluit van de verantwoordelijke wordt aangewezen.

Artikel 3 Doel van de basisregistratie personen

De basisregistratie personen heeft tot doel:

 • 1.

  de krachtens een besluit van de verantwoordelijke aangewezen binnengemeentelijke afnemers te voorzien van gegevens ter vervulling van hun taken, zodanig dat deze afnemers kunnen voldoen aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 3b en 62 van de Wet;

 • 2.

  de krachtens een besluit van de verantwoordelijke aangewezen derden te voorzien van gegevens;

 • 3.

  een ingeschrevene en een geregistreerde van hem betreffende gegevens te voorzien;

 • 4.

  gegevens te leveren ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 4 Categorieën van personen over wie gegevens worden verwerkt

In de basisregistratie personen worden gegevens verwerkt over ingeschrevenen en geregistreerden.

Artikel 5 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen en toegang tot de GBA-V

 • 1. De verantwoordelijke regelt de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisregistratie alsmede de verbanden tussen de basisregistratie en andere gegevensverzamelingen van de gemeente;

 • 2. De verantwoordelijke regelt de verstrekking van de authentieke gegevens uit de basisadministratie aan binnengemeentelijke afnemers ingevolge het verplichte gebruik op grond van artikel 3b van de Wet;

 • 3. De verantwoordelijke regelt de toegang tot de GBA-V van de binnengemeentelijke afnemers die daartoe op grond van het autorisatiebesluit zijn geautoriseerd voor de in het autorisatiebesluit genoemde publiekrechtelijke taken.

Artikel 6 Verstrekkingen aan vrije derden

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen gegevens uit de basisadministratie verstrekken in de gevallen als bedoeld in artikel 100 van de Wet.

 • 2. Zij stellen hiervoor nadere regels.

Artikel 7 Overige bepalingen

 • 1.

  De Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009 vastgesteld bij raadsbesluit van 29 september 2009 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening ordt aangehaald als Verordening gemeentelijke basisregistratie personen Zandvoo 2013 en treedt in werking op de dag na publicatie.

TOELICHTING OP DE VERORDENING ALGEMEEN

Deze verordening omvat het bestuurlijk-juridisch kader voor de persoonsinformatiehuishouding met ingang van 1 januari 2010. Vanaf genoemde datum moeten alle overheidsorganen die persoonsgegevens verwerken, deze gegevens betrekken uit de gemeentelijke basisadministratie personen (GBA). Burgers hebben dan het recht van eenmalige gegevensverstrekking. Dat wil zeggen dat de burger in het contact met de overheid de van hem in de basisadministratie bekende authentieke gegevens niet meer opnieuw hoeft te verstrekken.

De gemeente vervult de rol van decentraal beheerder van persoonsgegevens over personen die zij tot haar eigen bevolking rekent en dient afnemers, zowel binnen als buiten de gemeente van die persoonsgegevens te voorzien. Daarnaast is de gemeente zelf ook afnemer van persoonsgegevens over personen die niet tot haar inwoners worden gerekend. De gegevens van deze personen dienen afkomstig te zijn uit de basisadministratie van andere gemeenten of uit de landelijke database GBA-verstrekkingenvoorziening (GBA-V) die in beheer is bij de rijksoverheid.

De wetgever verplicht de gemeente om in ieder geval de systematische verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers, de bestandkoppelingen en de rechtstreekse raadplegingen van de eigen GBA in een verordening te regelen. Ook de verstrekkingen aan zogenaamde vrije derden dient bij of krachtens een verordening te worden geregeld. Deze verordening voorziet

daarin en daarmee voldoet de gemeente aan de vereisten zoals gesteld in de Wet GBA.

Naast deze verplichtingen uit de Wet GBA voor de eigen basisadministratie, is het noodzakelijk ook de verantwoordelijkheid voor en het beheer van persoonsgegevens die afkomstig zijn van andere gemeenten of uit de GBA-V te regelen. Deze gegevens worden binnen de gemeente opgeslagen en onderhouden in een centraal bestand, de basisregistratie personen (BRP) en van daaruit gedistribueerd naar de binnengemeentelijke afnemers. Op dit deel van depersoonsinformatiehuishouding is de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) van toepassing.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 2 Verantwoordelijkheid en beheer

De Wet GBA wijst in artikel 2 het college van burgemeester en wethouders aan als verantwoordelijke van de basisadministratie. Opneming van die verantwoordelijkheid in de verordening is daarom op zichzelf niet nodig. Wel is het noodzakelijk de verantwoordelijkheid en het beheer van de basisregistratie personen, als overkoepelende voorziening waarvan de basisadministratie deel uitmaakt, te beleggen.

Burgemeester en wethouders wijzen de beheerder van de basisregistratie personen aan.

Artikel 3 Doel van de basisregistratie personen

In het doel van de basisregistratie personen komt tot uitdrukking ten behoeve van welke organen en instellingen de gegevens worden geadministreerd. Bovendien geeft dit artikel aan

ten behoeve waarvan deze organen en instellingen gegevens verstrekt kunnen krijgen.

Artikel 4 Categorieën van personen in de basisregistratie personen

Het verplicht gebruik van de gegevens van personen betreft zowel personen die in de basisadministratie van de gemeente Zandvoort zijn opgenomen c.q. in de gemeente woonachtig zijn, als in de basisadministratie van andere gemeenten. Zo dienen de gegevens van woningeigenaren die niet in Zandvoort woonachtig zijn, in verband met de belastingheffing te worden betrokken uit de basisadministratie van de andere gemeente. De begrippen ingeschrevene en geregistreerde zijn bepalend voor het onderscheid tussen inwoners en niet-inwoners.

College regelt uitwerking

Het is om redenen van efficiency aan te bevelen om de verstrekkingen uit de basisregistratie personen (BRP) binnen de eigen organisatie alsmede de verdere uitwerking van de verstrekking aan vrije derden over te laten aan het college, binnen de door de Wet GBA en door de raad in de verordening gestelde kaders.