Beleidsregels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen Peel en Maas

Geldend van 15-11-2011 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen Peel en Maas

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS,

Gelet op artikel 11, tweede lid van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Peel en Maas en artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

BESLUITEN

Vast te stellen de volgende:

Beleidsregels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen Peel en Maas

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze nadere regels verstaan onder:

a. graf: een zandgraf of keldergraf;

b. asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

c. urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

d. particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

1. het doen begraven en begraven houden van lijken;

2. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

3. het doen verstrooien van as;

Artikel 2 Indeling en uitgifte der graven

  • 1. De algemene graven zijn graven waarin gelegenheid wordt gegeven om ten hoogste twee lijken te begraven voor de tijd van 10 jaar;

  • 2. De particuliere graven worden onderverdeeld in:

    a. graven uitgegeven voor de tijd van 20 jaar, bestemd voor het begraven van ten hoogste twee lijken en het plaatsen van maximaal vier asbussen met of zonder urnen of het verstrooien van de as van maximaal vier overledenen;

    b. graven uitgegeven voor de tijd van 40 jaar, bestemd voor het begraven van ten hoogste twee lijken dan wel het plaatsen van maximaal vier asbussen met of zonder urnen of het verstrooien van de as van maximaal vier overledenen

Artikel 3 De bezorging van as

De particuliere urnennissen zijn urnennissen uitgegeven voor de tijd van 20 jaar, bestemd voor de bijzetting van ten hoogste twee asbussen met urnen.

Artikel 4 Slotbepalingen

  • 1. Deze nadere regels treden in werking op 15 november 2011

  • 2. De ‘Regels voor graven, asbezorging en gedenkplaatsen’, vastgesteld op 9 januari 2007 door de gemeente Helden worden ingetrokken.

  • 3. Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Beleidsregels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen Peel en Maas.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van burgemeester en wethouders van 1 november 2011.
de secretaris, de voorzitter,