Regeling vervallen per 01-01-2013

Verordening regelende de tarieven voor door de brandweer van de gemeente emmen bewezen diensten 2012

Geldend van 01-01-2012 t/m 31-12-2012

Intitulé

Verordening regelende de tarieven voor door de brandweer van de gemeente emmen bewezen diensten 2012

Raadsbesluit

De raad der gemeente Emmen,

gelet op het voorstel van het college van ……………. 2011, nr. 11/

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a. en b. van de Gemeentewet

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

VERORDENING REGELENDE DE TARIEVEN VOOR DOOR DE

BRANDWEER VAN DE GEMEENTE EMMEN BEWEZEN DIENSTEN 2012

Belastbaar feit

Artikel 1

 • 1.

  Onder de naam 'brandweerrechten' worden geheven:

  • a.

   rechten voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen van de gemeentelijke brandweer of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeentelijke brandweer in beheer of in onderhoud zijn;

  • b.

   rechten voor het genot van door de gemeentelijke brandweer verstrekte diensten.

 • 2.

  Geen rechten als bedoeld in het eerste lid worden geheven ter zake van:

  • a.

   het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;

  • b.

   het beperken van brandgevaar;

  • c.

   het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;

  • d.

   al hetgeen met de onderdelen a, b en c verband houdt;

  • e.

   het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

   Belastingplicht

Artikel 2

Belastingplichtig is:

 • a.

  degene die gebruik maakt van de bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a;

 • b.

  degene die een dienst aanvraagt dan wel degene te wiens behoeve een dienst is verleend, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b.

  Maatstaf en tarief

Artikel 3

Lid 1.

De in artikel 1 bedoelde rechten bedragen:

A.

Wacht-, bewakingsdiensten en andere diensten voor het verrichten van:

I.

Wacht- en bewakingsdiensten, voor zover deze zijn voorgeschreven in de door het college, c.q. de burgemeester verleende vergunning of vermakelijkheid of het evenement, per personeelslid:ontheffing voor het houden van de

a.

voor het eerste uur

€ 37,15

b.

voor elk half uur

€ 14,68

II.

Andere diensten

1.

Het verrichten van werkzaamheden door de technische dienst in de werkplaats van de brandweerkazerne, excl. Verbruikte materialen, per daartoe ingezet personeelslid, per half uur

€ 20,58

2.

Het openen van een autodeur

€ 29,38

3.

Het verlenen van hulp bij het betreden van een perceel aan en op verzoek van de bewoner/gebruiker

€ 36,48

4.

Het verrichten van diensten in geval van storing in een perceel, per ingezet personeelslid per uur

€ 44,73

5.

Het dichten van ramen, deuren, incl. de verbruikte materialen, per raam of deur:

a.

tot een oppervlakte van maximaal 3 m²

€ 59,97

b.

voor een oppervlakte van meer dan 3 m²

€ 85,91

6.

Voor controle voor rook- en ventilatiekanalen, per half uur, incl. het daarvoor ingezette personeel

€ 64,47

7.

Het verdelgen van ongedierte, excl. de verbruikte verdelgingsmiddelen, per daartoe ingezet personeelslid:

a.

voor het eerste half uur

€ 22,14

b.

voor elk volgend half uur

€ 14,40

c.

voor verdelgingsmiddelen, per eenheid van 400 ml

€ 9,21

8.

Een duikteam, incl. materiaal, ongeacht of de werkzaamheden al dan niet zijn verricht:

a.

voor het eerste uur

€ 191,66

b.

voor elk volgend half uur

€ 95,85

9.

Het verrichten van metingen, per meting

€ 75,22

10.

Het verrichten van reinigingsdiensten, per personeelslid, per uur.

€ 44,74

11.

Het ter beschikking stellen van een klokpomp, per etmaal

€ 17,17

12.

Het verrichten van niet nader genoemde diensten, per daartoe ingezet personeelslid:

a.

voor het eerste half uur

€ 16,14

b.

voor elk volgend half uur

€ 14,40

B.

Brandslangen

Voor het:

a.

wassen en drogen van brandslangen, per slang

€ 13,12

b.

het repareren van brandslangen, per lek

€ 7,88

c.

bendelen van brandslangen, incl. materiaal, per koppeling

€ 10,53

d.

verhuren van brandslangen:

1.

voor het eerste etmaal, per brandslang

€ 23,65

2.

voor elk volgend etmaal, per brandslang en overigens met inachtneming van de in artikel 4, 1e lid genoemde waarborgsom.

€ 10,53

e.

het overig onderhoud van brandslangen, voor elk daartoe ingezet personeelslid per uur, te verhogen met het verbruikte materiaal

€ 27,42

C.

Draagbare blustoestellen

Voor het:

a.

verhuren van draagbare blustoestellen, per apparaat en per etmaal en overigens met inachtneming van de in artikel 4, 1e lid genoemde waarborgsom en na gebruik te verhogen met de onder C. b. genoemde kosten voor het laten vullen.

€ 16,42

b.

laten vullen van draagbare blustoestellen:

de aan de gemeente in rekening gebrachte kosten, verhoogd met in de in artikel 5 genoemde opslag

€ 141,53

D.

Ademluchtapparaten

Voor het:

a.

vullen van ademluchtcilinders met een inhoud van:

I.

niet meer dan 5 liter:

1.

tot een druk van 200 bar, per cilinder

€ 6,77

2.

tot een druk van 300 bar, per cilinder

€ 8,89

II.

voor elke liter meer dan 5 liter:

1.

tot een druk van 200 bar, per cilinder

€ 0,97

2.

tot een druk van 300 bar, per cilinder

€ 1,39

b.

groot onderhoud ademluchtapparaten, per apparaat

€ 21,10

c.

het doen ijken van ademluchtcilinder;

1.

per cilinder tot 20 liter

€ 24,07

2.

per cilinder van meer dan 20 liter

€ 54,92

d.

het spuiten (verven) van cilinders;

1.

per cilinder tot 20 liter

€ 31,07

2.

per cilinder van meer dan 20 liter

€ 41,55

e.

dé- en montage afsluiters

€ 3,31

f.

overig onderhoud van ademluchtapparatuur, voor elk daartoe ingezet personeelslid per uur, te verhogen met het verbruikte materiaal

€ 27,42

g.

het testen van gelaatstukken, per stuk

€ 7,25

E.

Motorvoertuigen en spuiten

Voor het verrichten van diensten met:

a.

een auto- of motorspuit, excl. de bemanning, per uur

€ 93,63

b.

een autoladder/hoogwerker, excl. de bemanning, per uur

€ 156,24

c.

een crashtender/tankwagen, excl. de bemanning, per uur

€ 108,72

d.

een hulpverleningsvoertuig, excl. de bemanning, per uur

€ 108,72

e.

een redvoertuig, excl. de bemanning, per uur

€ 103,94

f.

een tankautospuit, excl. de bemanning, per uur

€ 156,24

g.

een verzorgingsunit, excl. de bemanning, per uur

€ 30,75

h.

een personenwagen, excl. de bemanning, per uur

€ 68,68

i.

een ander brandweervoertuig (terreinwagen of bestelwagen) excl. de bemanning, per uur

€ 83,03

j.

draagbare pompapparatuur, excl. bedienend personeel, per uur

€ 41,63

één en ander is te verhogen met de kosten voor het ter beschikking stellen van personeel voor bemanning of bediening. De tarieven voor het ter beschikking stellen van personeel wordt berekend conform de geldende verrekeningstabel van de VNG.

F.

Instructies

1.

Voor het geven van instructies aan personeelsleden van bedrijven, inrichtingen en instellingen, per daartoe ingezet personeelslid:

a.

voor het eerste uur

€ 41,63

b.

voor elk volgend half uur

€ 17,14

Lid 2.

Voor de berekening van de in het eerste lid genoemde tijden wordt uitgegaan

van de tijdsduur, gelegen tussen het moment van vertrek uit en het moment van terugkomst in de brandweerkazerne, waar het betreffende personeelslid en/of het betreffende materiaal is gestationeerd.

Lid 3.

Voor de berekening van de in het eerste lid genoemde rechten worden

gedeelten van de daar genoemde eenheden gerekend als volle eenheden.

Lid 4.

Indien de in het eerste lid genoemde werkzaamheden, met uitzondering van het genoemde onder F, moeten worden verricht op werkdagen tussen 22.00 en

06.00 uur, op zaterdagen, op zondagen of op daarmee door het college

gelijkgestelde feestdagen, worden de ingevolge de voorgaande leden berekende

rechten verhoogd met 50%.

Waarborgsom

Artikel 4.

1.

Voor het aangaan van een overeenkomst van huur en verhuur van een brandslang of een draagbaar blustoestel dient de huurder vooraf een waarborgsom te storten ten bedrage van:

a.

voor een brandslang

€ 363,19

b.

voor een draagbaar blustoestel

€ 229,35

2.

Na afloop van de in het vorige lid bedoelde overeenkomst wordt de waarborgsom aan de huurder gerestitueerd met verrekening van de in Artikel 3, lid 1, onder B en C genoemde rechten.

Artikel 5

Indien de dienstverlening, genoemd in artikel 3, gepaard gaat met de levering en/of

verwerking met materialen, is het tarief daarvoor, per bijgeleverde en/of verwerkte eenheid, de werkelijke kostprijs, verhoogd met 10% wegens opslag- en administratiekosten.

Artikel 6

Voor brandkranen, die op particulier terrein aanwezig zijn en die uitsluitend dienen voor de bluswatervoorziening op dat terrein, wordt een recht geheven, gelijk aan hetgeen de N.V. Waterleidingmij. Drenthe de gemeente in rekening brengt voor deze kranen, verhoogd met een bedrag voor onderhoud en administratiekosten van:

€ 47,22

Wijze van heffing en termijn van betaling

Artikel 7

 • 1.

  De rechten worden geheven bij wege van nota en zijn i afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 invorderbaar twee weken na dagtekening van vorenbedoelde nota, met dien verstande, dat de in artikel 4, eerste lid, bedoelde waarborgsom voor de aanvraag van de huurperiode dient te zijn voldaan.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde nota vermeldt in ieder geval de datum en aard van de verleende diensten en het bedrag van het geheven recht.

 • 3.

  Ingeval van een dienstverlening, die levering van materialen omvat, geeft de kennisgeving een specificatie van het geleverde en van de kostprijs ervan.

 • 4.

  De in het eerste lid bedoelde nota wordt zo spoedig mogelijk na de dienstverlening verzonden.

 • 5.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

  Kwijtschelding

Artikel 8

Bij de invordering van de rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Nadere regels door het college

Artikel 9

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

Inwerkingtreding en citeerartikel

Artikel 10

 • 1.

  De "Verordening regelende de tarieven voor door de brandweer van de gemeente Emmen bewezen diensten" van 16 december 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum waarop deze verordening in werking treedt ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voorzover terzake daarvan de heffing van leges in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ”Verordening brandweertarieven 2012”.

  Vastgesteld in de openbare vergadering

  van de raad van 22 december 2011,

de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl