Verordening inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk in of op openbare gronden

Geldend van 01-10-2010 t/m heden

Intitulé

Verordening inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk in of op openbare gronden

De raad van de gemeente Gouda

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders (het college) van 5 juni 2008;

Gelet op artikel 5.4, vierde lid, van de Telecommunicatiewet en artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk in of op openbare gronden (Telecommunicatieverordening Gouda 2008):

artikel 1 begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Telecommunicatewet;

 • b.

  openbaar elektronisch communicatienetwerk: communicatienetwerk als bedoeld in artikel 1.1, onder z, van de wet;

 • c.

  kabels: kabels als bedoeld in artikel 1, onder z, van de wet;

 • d.

  voorzieningen: ondergrondse ondersteuningswerken als bedoeld in artikel 5.15, van de wet, en kabels;

 • e.

  openbare gronden: openbare wegen en wateren als bedoeld in artikel 1.1, onder aa, van de wet;

 • f.

  aanbieder: aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, van de wet;

 • g.

  werkzaamheden: werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk in of op openbare gronden;

 • h.

  gedoogplichtige: degene op wie een gedoogplicht rust als bedoeld in artikel 5.2, eerste lid, van de wet;

 • i.

  college: college van Burgemeester en Wethouders;

 • j.

  gemeente: gemeente Gouda;

 • k.

  melding: melding als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, onder a, van de wet;

 • l.

  instemmingsbesluit: besluit van het college als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, onder b, van de wet;

 • m.

  huisaansluiting: het gedeelte van een kabel van minder dan 10m in openbare gronden dat een openbaar elektronisch communicatienetwerk verbindt met een netwerkaansluitpunt als bedoeld onder artikel 1.1, onder k, van de wet;

 • n.

  werkzaamheden van niet ingrijpende aard:

 • -

  het aanbrengen of verwijderen van kabels in reeds aangebrachte voorzieningen;

 • -

  reparaties aan het openbare elektronische communicatienetwerk met een lengte van minder dan 25 m en niet vallend onder artikel 3 eerste lid;

 • -

  het maken van huisaansluitingen;

 • -

  werkzaamheden ten behoeve van een tracé met een totale lengte kleiner dan 25 meter.

 • o.

  standaard voorwaarden inzake graafwerkzaamheden in openbare gronden: door het college vastgestelde regels betreffende ontwerp, aanleg, exploitatie, onderhoud en verwijdering van kabels en leidingen.

artikel 2 tijdstip van melding van voorgenomen werkzaamheden

 • 1. Een aanbieder die werkzaamheden wil verrichten, meldt in ieder geval 8 weken voor de aanvang van de werkzaamheden het voornemen daartoe bij het college. Wanneer er voor de werkzaamheden sprake is van meerdere gedoogplichtigen, dan geldt een termijn voor melding van 13 weken voor de aanvang van de werkzaamheden.

 • 2. Een aanbieder die werkzaamheden wil verrichten, kan hierover vooroverleg voeren met het college teneinde de melding, bedoeld in het eerste lid van dit artikel voor te bereiden.

 • 3. Indien de werkzaamheden mede betrekking hebben op gronden van een andere gedoogplichtige dan de gemeente, wordt het college uiterlijk vier weken na ontvangst van de melding in het eerste lid schriftelijk in kennis gesteld van de resultaten van het overleg tussen de aanbieder en de andere gedoogplichtige.

 • 4. Voor het verrichten van werkzaamheden van niet ingrijpende aard kan de aanbieder volstaan met een melding aan het college minimaal drie dagen voorafgaande aan de werkzaamheden met een daarvoor door het college vastgesteld formulier.

 • 5. Uiterlijk 2 weken na afronding van de werkzaamheden maakt de aanbieder hiervan melding bij het college.

artikel 3 ernstige belemmeringen en storingen

 • 1. Ingeval van spoedeisende werkzaamheden ten gevolge van ernstige belemmering of storing van de communicatie in de zin van artikel 5.6, tweede lid, van de wet volstaat de aanbieder met een melding voorafgaand aan de start van de werkzaamheden. De aanbieder maakt achteraf zo spoedig mogelijk melding van de werkzaamheden een daartoe gemachtigde ambtenaar.

artikel 4 registratie en melding werkzaamheden

 • 1. Een aanbieder die werkzaamheden uitvoert dient zich bij de gemeente te registreren middels:

  a. een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

  b. naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van degene die de kabel of het netwerk in eigendom heeft, beheert of exploiteert;

  c. een voor aanbieders van een openbaar elektronisch communicatienetwerk door de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit afgegeven registratie; De aanbieder dient de registratie up-to-date te houden en jaarlijks te bevestigen;

  d. een opgave van het aantal kabels en/of buizen dat direct met kabels wordt gevuld of ingeblazen en een opgave van het aantal buizen dat leeg wordt aangebracht;

  e. een opgave van belanghebbenden en instanties die vooraf in kennis worden gesteld van de voorgenomen datum van aanvang, beëindiging en de aard van de werkzaamheden;

  f. een uitvoeringsplan met daarin opgenomen:

  - 1e de werkzaamheden en van een door hen aangewezen

  - 2e een opgave van de objecten die ten tijde van de werkzaamheden worden geplaatst, alsmede van de gewenste situering daarvan;

  - 3e een omschrijving van de opbrekingen van de verharding;

  - 4e de doorsnede van de kabel en indien van toepassing de kabelgoot;

  - 5e de opgave van ondergrondse (handholes en dergelijke) of bovengrondse kasten waarvoor geen bouwvergunning noodzakelijk is, alsmede de situering en afmetingen daarvan;

  - 6e naam, (e-mail)adres, telefoon- en faxnummer van de contactpersoon, aannemers of onderaannemers die belast zijn met de werkzaamheden en van een door hen aangewezen contactpersoon die ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden vierentwintig uur per dag bereikbaar is in verband met mogelijke calamiteiten;

  - 7e de maatregelen die de bereikbaarheid van de in de openbare grond aanwezige kabels en leidingen waarborgen;

  - 8e de bereikbaarheid van percelen en opstallen in de nabijheid van de uit te voeren werkzaamheden;

  - 9e alle overige van belang zijnde feiten en omstandigheden gelet op de in artikel 5.4 leden 2 en 3 van de wet genoemde belangen;

 • 2. Voor de melding maakt de aanbieder gebruik van een daartoe door het college vastgesteld formulier. Het college kan nadere regels stellen inzake de gegevens die bij de melding worden verstrekt alsook over de wijze waarop deze gegevens worden verstrekt.

artikel 5 voorschriften en beperkingen bij instemming en vergunningverlening

 • 1. Het instemmingsbesluit heeft een maximale werkingsduur van 6 maanden. De werkzaamheden moeten zijn voltooid binnen 3 maanden na aanvang van de werkzaamheden, tenzij in het instemmingsbesluit anders is bepaald.

 • 2. Het college kan nadere regels stellen omtrent het tijdstip, de plaats en de wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming van kabels, het bevorderen van medegebruik van voorzieningen en het afstemmen van de voorgenomen werkzaamheden met beheerders van overige in de grond aanwezige werken, alsook over de afmetingen van kasten, handholes en andere toebehoren, behorende bij een openbaar elektronisch communicatienetwerk.

 • 3. Indien binnen 2 jaar na groot onderhoud of herinrichting van de openbare gronden de aanbieder werkzaamheden moet uitvoeren, kan het college bijzondere voorwaarden stellen aan het herstel. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de aanbieder.

 • 4. Aan herstel van bijzondere bestrating kan het college nadere voorwaarden stellen.

artikel 6 overige verplichtingen van de gemeente

De gemeente initieert en voert periodiek overleg met de aanbieders met als doel:

 • a.

  de werkzaamheden aan en in openbare gronden af te stemmen en te coördineren,

 • b.

  het uitwisselen van informatie.

artikel 7 overige verplichtingen van de aanbieder

 • 1. De wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming van kabels en medegebruik van voorzieningen dient te geschieden conform de "Standaard voorwaarden inzake graafwerkzaamheden in openbare gronden" vast te stellen door het college.

 • 2. De aanbieder heeft een informatie- en zorgplicht jegens de directbetrokkenen en -belang-hebbenden bij de werkzaamheden. In het bijzonder dienen de aanwonenden van het tracé minimaal 3 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden te worden geïnformeerd. In geval van storingen en van calamiteiten kan worden volstaan met melding direct voorafgaand aan de werkzaamheden. De informatieplicht dient in het bijzonder de in artikel 5.4, tweede lid, van de wet genoemde belangen en geldt jegens alle door de gemeente gerechtigde gravers in openbare gronden.

 • 3. Wijzigingen in de melding of aanvraag na instemming behoeven instemming van het college. Hiertoe dient een nieuw instemmingsbesluit te worden genomen.

 • 4. De eigenaar betaalt de gemeente een vergoeding voor onderhoud, degeneratie en beheer van de openbare ruimte van het tracé. Verrekening vindt plaats conform de Richtlijn Tarieven (Graaf)werkzaam-heden Telecom.

artikel 8 beslistermijn en aanhouding

 • 1. Een beslissing op een melding als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van deze verordening wordt genomen uiterlijk acht weken na ontvangst van de melding. Indien een beschikking niet binnen acht weken kan worden gegeven, deelt het college dit aan de aanvrager mede en noemt het daarbij een redelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.

 • 2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel houdt het college de beslissing aan, indien er in verband met werkzaamheden ten behoeve van het openbare elektronisch communicatienetwerk een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk en voor het oprichten, het veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of een omgevingsvergunning voor het (doen) vellen van houtopstand of bomen op grond van de Bomenverordening.

artikel 9 (mede)gebruik van voorzieningen en vooroverleg

 • 1. Een aanbieder is verplicht om bij de aanleg van kabels in openbare gronden zoveel mogelijk (mede)gebruik te maken van bestaande, hetzij door andere aanbieders dan wel door of in opdracht van het college aangelegde voorzieningen.

 • 2. Het vooroverleg als bedoeld in artikel 2, tweede lid, dan wel een door het college geëntameerd overleg naar aanleiding van een melding als bedoeld in artikel 2, eerste lid, is er mede op gericht te bepalen of en, zo ja, langs welke delen van het tracé gebruik kan worden gemaakt van bestaande voorzieningen als bedoeld in het eerste lid.

 • 3. Indien de aanbieder een redelijk aanbod wordt gedaan om gebruik te maken van de vooraangelegde voorzieningen, zoals mantelbuizen, kabelgoten, of kabel- en leidingentunnels, is de aanbieder verplicht om voor de aanleg of uitbreiding van zijn netwerk van deze voorzieningen gebruik te maken.

 • 4. Indien de openbare gronden geen ruimte bieden voor de aanleg van nieuwe kabels, dient de aanbieder een alternatief tracé te kiezen, of aan andere aanbieders een billijk verzoek tot medegebruik van kabels te doen, op grond van artikel 5.12, van de wet.

artikel 10 zakelijk karakter instemmingsbesluit

Indien de kabel wordt overgedragen aan een nieuwe aanbieder gaan de rechten en plichten die betrekking hebben op de kabels van de oude aanbieder over op de nieuwe aanbieder. De oude aanbieder is verplicht dit met de nieuwe aanbieder contractueel overeen te komen.

artikel 11 melding wijziging

De aanbieder stelt het college onverwijld in kennis van het feit dat het eigendom, de exploitatie of het beheer van de kabel verandert, of het feit dat de kabel niet langer ten dienste staat van een openbaar elektronisch communicatienetwerk in of op openbare gronden, of dat de kabel voorgoed buiten gebruik wordt gesteld.

artikel 12 intrekking oude verordening

De Verordening Kabels en Leidingen 2005 wordt ingetrokken.

artikel 13 overgangrecht

 • 1. De Verordening Kabels en Leidingen 2005 blijft van kracht op meldingen waarop reeds krachtens diezelfde Verordening is beslist, maar waarvan de uitvoering op het moment van inwerkingtreding van deze Verordening nog niet is gerealiseerd.

 • 2. Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een melding is gedaan op grond van de Verordening Kabels en Leidingen 2005 maar waarop nog niet is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

artikel 14 inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

artikel 15 citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Telecommunicatieverordening 2008 gemeente Gouda".

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Gouda in de openbare vergadering van 17 september 2008.
De raad van de gemeente voornoemd,
De voorzitter,
De griffier,
Gewijzigd in de openbare vergadering van 30 juni 2010.
De raad vernooemd,
W.M. Cornelis, voorzitter
mw. drs. B. Lubbers, griffier