Regeling vervallen per 12-06-2018

Bomenverordening

Geldend van 04-12-2009 t/m 11-06-2018

Intitulé

Bomenverordening

HOOFDSTUK 1 - Algemene bepalingen

PARAGRAAF 1 : BEGRIPSBEPALINGEN

ARTIKEL 1.1 - Algemeen

Deze verordening verstaat onder:

Houtopstand: Begroeiingselement in de vorm van een bos, hakhoutbos, houtwal, bomenrij, laan, boomgroep of alleenstaande boom.

Boom: Houtachtig, overblijvend gewas met kroon en opgaande stam(men), waarbij in juridisch zin de doorsnede van de (dikste) stam op 1.30 m boven het maaiveld minimaal 10 cm bedraagt.

Oude "boomgelijke" struiken worden eveneens als boom aangemerkt.

Groeiplaats boom: Stam- en wortelruimte van een boom, inclusief het deel dat voor de toekomstige groei noodzakelijk is.

Groeiruimte boom: Kroon, stam- en wortelruimte van een boom, inclusief het deel dat voor de toekomstige groei noodzakelijk is.

Stamdiameter: (grootste) doorsnede van de stam van een boom in cm op 1.30 meter boven het maaiveld.

ARTIKEL 1.2 - Verschijningsvormen

Deze verordening verstaat onder:

Boomkwekerij: Teeltbomen op perceel.

Sparrenakker: Kerstbomen op perceel.

Boomgaard: Vruchtbomen en bijbehorende windschermen op perceel ten behoeve van de fruittteelt.

Productiebos: Bomen op perceel ten behoeve van de houtteelt (Bosschap).

Hakhoutbos: Bomen of boomvormers op perceel, die na afzetten weer uitlopen.

Natuurlijk bos: Gevarieerde boom- en struikbegroeiingen op een perceel van minimaal 10 are, waar dunningen voor de instandhouding ervan nodig zijn.

Bosje: Bos met bomen en struiken op een perceel kleiner dan 10 are.

Houtwal: Lijnvormig beplantingselement met bomen en struiken, waar dunningen voor de instandhouding ervan nodig zijn.

Bomenrij: Drie of meer bomen in één lijn langs een weg, straat, watergang en/of kavel.

Boomgroep: Bomen in pleksgewijs groepsverband.

Vrijstaande boom: Solitaire boom zonder groepsverband.

ARTIKEL 1.3 - Situering en eigendom

Deze verordening verstaat onder:

Boom in buitengebied: Houtopstand in landelijk gebied buiten de bebouwde kom, zoals vastgesteld ingevolge artikel 1, vijfde lid van de Boswet.

Boom in bebouwde kom: Houtopstand in het aaneengesloten stedelijk gebied van de gemeente, zoals vastgesteld ingevolge artikel 1, vijfde lid van de Boswet.

KAART BOSWET

afbeelding binnen de regeling

Boom op gemeentegrond: Boom in eigendom van de gemeente.

Boom op particuliere grond: Boom in privé-eigendom.

Mandelige boom: Boom in mede-eigendom door situering stam op erfgrens.

Boom in erfzone: Boom binnen 2 meter van kavel.

Erfzone: Strook ter breedte van 2 meter langs de erfgrens, waar in beginsel geen boom mag staan. Uitzonderingen:

 • -

  Er zijn afspraken gemaakt tussen eigenaren van de aan elkaar grenzende percelen;

 • -

  de verjaringstermijn van 20 jaar is verstreken;

 • -

  er is een handhavingsvergoeding betaald;

 • -

  de boom heeft als bijzondere boom een beschermingsstatus.

Bebouwde kavel: Een aangesloten stuk grond met bijbehorende bebouwing.

Boom op of bij bouwplaats: Boom op of bij terrein, waar aanlegwerkzaamheden worden verricht als graaf-, wegen-, bouw- of sloopwerkzaamheden ten behoeve van nieuwbouw. Onderhoudswerkzaamheden als bijvoorbeeld huisaansluitingen riool, verhardingen, kabels en leidingen e.d. vallen hier niet onder.

ARTIKEL 1.4 - Voorgenomen handeling

Deze verordening verstaat onder:

Dunnen: Kappen van bomen en/of struiken in houtopstanden ter bevordering van het voortbestaan van de overblijvende houtopstand.

Vormsnoeien (knotten, kandelaberen): Het verwijderen van uitgelopen takhout op de oude snoeiplaats bij vormbomen als knot- en gekandelaberde bomen. In deze verordening betreft het ingrijpende vormsnoei achteraf van vrij uitgegroeide kronen.

Kappen: Het bovengronds omleggen van een houtopstand, waarbij een stobbe achterblijft, alsmede het verrichten van handelingen, zowel boven als ondergronds, die de dood of ernstige beschadiging of ontsiering van een houtopstand ten gevolge hebben.

Rooien: Het met wortel en al verwijderen van een houtopstand.

Verplanten: Een vorm van rooien, waarbij de betreffende houtopstand elders wordt herplant.

Herplanten: Het planten van nieuwe houtopstanden ter vervanging van verwijderde exemplaren.

ARTIKEL 1.5 - Waarden

Deze verordening verstaat onder:

Basiswaarde: Visuele waarde van de eigenlijke houtopstand op grond van soort, leeftijd, vorm en conditie.

Bijzondere waarde: Boom staat als (toekomstige) monumentale boom dan wel als herdenkings- of dendrologische boom geregistreerd op de Bijzondere bomenlijst.

Landschaps- en stadswaarde: Houtopstand heeft extra beeldkwaliteit door zijn voorkomen en standplaats en/of is onderdeel van een beplantingsstructuur.

Natuurwaarde: Houtopstand herbergt beschermde planten en dieren volgens de Flora- en faunawet en/of is onderdeel van een ecologische structuur.

Recreatieve waarde: Houtopstand heeft grote gebruiks- en belevingswaarde en/of is onderdeel van een recreatieve structuur.

Stormgevoeligheid: Houtopstand levert gevaar op bij harde wind.

Besmettelijke ziekte: Houtopstand is ziek volgens de Plantenziektenkundewet (bijvoorbeeld door iepenziekte).

Toetsingswaarde: Resultante van basiswaarde en meer- en minderwaarde.

Compensatiewaarde:

(Oorspronkelijke) boomwaarde die ten grondslag ligt aan de compensatiehoogte.

Geldwaarde: Algemene geldwaarde dan wel waardevermindering van houtopstanden bij

schade, vandalisme en illegale kap. De waarde wordt vastgesteld door een bevoegde boomtaxateur.

ARTIKEL 1.6 - Status Bijzondere boom

Deze verordening verstaat onder:

Bijzondere boom: Geregistreerde gemeentelijke of particuliere monumentale, toekomstig monumentale, herdenkings- of dendrologisch waardevolle boom met speciale beschermingsstatus.

Monumentale boom: Boom van minimaal 60 jaar oud, die door zijn leeftijd en verschijning beeldbepalend en onvervangbaar voor het karakter van de omgeving is.

Toekomstige monumentale boom: Boom met voldoende groeiruimte, die later moet uitgroeien tot een monumentale boom, zoals hiervoor omschreven.

Herdenkingsboom: Boom met een speciale betekenis: een boom ter ere van een geboorte, huwelijk of kroning van een prins of prinses (Oranjeboom); of een boom ter nagedachtenis aan een zeer gedenkwaardige gebeurtenis, bijvoorbeeld in de oorlog.

Dendrologisch waardevolle boom: Boom, die vanwege soort en variëteit in combinatie met grootte, leeftijd en/of zeldzaamheid grote waarde heeft; dit kan landelijk, regionaal en/of plaatselijk zijn.

Bomencommissie: Commissie, bestaande uit de groencoördinator, stadsdeelbeheerder groen, groenontwerper en vertegenwoordiger Natuur- en milieuraad, die ingevolge deze verordening taken en bevoegdheden heeft toebedeeld gekregen.

Bijzondere bomenlijst: Lijst met de bijzondere bomen, behorende bij deze verordening.

Convenant Bijzondere bomen: Overeenkomst tussen de particuliere eigenaar en de gemeente over de instandhouding en het onderhoud van een particuliere bijzondere boom.

Boombeschermingszone: Te beschermen groeiruimte van een boom in volgroeide toestand, waarbij als basis uitgegaan wordt van de (toekomstige) kroonprojectie + twee meter.

Melding werken Bijzondere boom: Registratieformulier met voorgenomen werk of ingreep in de boombeschermingszone van een bijzondere boom, behorende bij deze verordening.

Boom Effect Analyse (BEA): Rapportage, waarin beschreven wordt, wat het effect van een ruimtelijke ingreep in de boombeschermingszone is.

Besluit Boom Effect Analyse: Besluit, waarop staat vermeldt, of een werk of ingreep in de boombeschermingszone van een bijzondere boom, eventueel onder voorwaarden, is toegestaan.

ARTIKEL 1.7 - Vergunning

Deze verordening verstaat onder:

Vergunningplichtige boom: Boom met een stamdiameter van 20 cm of meer op gemeentegrond of boom met een stamdiameter van 30 cm of meer op particuliere bebouwde kavel groter dan 300 m2, waarvoor een kapaanvraag nodig is. Bomen op de Bijzondere bomenlijst en bomen die ter compensatie zijn geplant, zijn altijd vergunningplichtig, ongeacht de stamdiameter en kavelgrootte.

Vergunningvrije boom: Boom met een stamdiameter kleiner dan 20 cm op gemeentegrond en kleiner dan 30 cm op particuliere grond alsmede iedere boom op een particuliere bebouwde kavel kleiner dan 300 m2, waarvoor geen kapaanvraag nodig is.

ARTIKEL 1.8 - Compensatie

Deze verordening verstaat onder:

Compenseren: Het vervangen van verwijderde houtopstanden door herplant dan wel storting in het Compensatiefonds, zoals vastgelegd in de bijgevoegde compensatietabel.

Compensatietabel: Vast schema met aantallen en plaats te compenseren bomen, behorend bij deze verordening.

Compensatiefonds: Gelden uit compensatie, ter hoogte van de aanschaf- en plantkosten van nieuw plantmateriaal, die besteed dienen te worden aan groen en natuur.

PARAGRAAF 2 : Verbods- en vrijstellingbepalingen

ARTIKEL 2.1 - Verbodsbepaling

 • 1. Het is verboden zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders bomen of andersoortige houtopstanden:

  • a.

   te vellen, kappen, rooien of verplanten;

  • b.

   achteraf te knotten of te kandelaberen, als de boom vanouds niet vormgesnoeid is;

  • c.

   in zijn groeiruimte aan te tasten, zodat duurzame handhaving niet gewaarborgd is.

 • 2. Het is tevens verboden om bomen of andersoortige houtopstanden:

  • a.

   te beschadigen, bekladden of beplakken;

  • b.

   van voorwerpen te voorzien.

ARTIKEL 2.2 - Vrijstellingbepaling

 • 1. De verbodsbepaling ex artikel 2.1 sub 1 geldt niet voor:

  • a.

   bomen op particuliere terreinen met een stamdiameter minder dan 30 cm, gemeten op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld, tenzij deze bomen voorkomen op de Bijzondere bomenlijst of ter compensatie zijn geplant;

  • b.

   bomen, ongeacht de stamdiameter, op een bebouwde kavel met een oppervlakte kleiner dan 300 m2, tenzij deze bomen voorkomen op de Bijzondere bomenlijst;

  • c.

   bomen op gemeentelijke terreinen met een stamdiameter minder dan 20 cm, gemeten op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld, tenzij deze bomen voorkomen op de Bijzondere bomenlijst of ter compensatie zijn geplant.

 • 2. De verbodsbepaling ex artikel 2.1 sub 1a geldt ook niet voor bedrijfseconomische geëxploiteerde houtopstanden als bedoeld in artikel 15 van de Boswet:

  • a.

   wegbeplantingen en éénrijige beplantingen op of langs landbouwgronden als bedoeld in art. 1 in de Landbouwwet, beide voor zover bestaande uit populieren of wilgen, tenzij deze zijn geknot;

  • b.

   fruitbomen met een bedrijfseconomische functie en windschermen om boomgaarden;

  • c.

   fijnsparren of andere coniferen, niet ouder dan twaalf jaar, bestemd om te dienen als kerstbomen en geteeld op daarvoor in het bijzonder bestemde terreinen;

  • d.

   kweekgoed;

  • e.

   houtopstand, die deel uitmaakt van als zodanig bij het Bosschap geregistreerde bosbouwondernemingen en niet gelegen is binnen een bebouwde kom, tenzij de houtopstand een zelfstandige eenheid vormt en ofwel geen grotere oppervlakte beslaat dan 10 are, ofwel in geval van rijbeplanting, gerekend over het totale aantal rijen, niet meer bomen omvat dan 20 stuks.

 • 3. De verbodsbepaling ex artikel 2.1 sub 1a is niet van toepassing voor houtopstanden, die moeten worden geveld krachtens de Plantenziektenwet of krachtens een aanschrijving of last van Burgemeester en Wethouders; een voorbeeld zijn door iepenziekte getroffen bomen.

HOOFDSTUK 2 - Bijzondere bomen

ARTIKEL 3 - Bijzondere bomenlijst

 • 1. Burgemeester en Wethouders stellen op voordracht van de Bomencommissie eenBijzondere bomenlijst vast. De jaarlijkse actualisatie door de Bomencommissie wordt eveneens door Burgemeester en Wethouders vastgesteld.

 • 2. Particuliere Bijzondere bomen worden alleen met toestemming van de eigenaar op de lijst geplaatst; hiertoe wordt een Convenant bijzondere bomen tussen gemeente en particulier opgesteld;

 • 3. Iedereen kan een boom voor de Bijzondere bomenlijst voordragen, dan wel verzoeken een bijzondere boom van de lijst af te voeren.

ARTIKEL 4 - Boom Effect Analyse

 • 1. Voor plannen, werken en ingrepen in de beschermingszone van een bijzondere boom dient allereerst op een Meldingsformulier Werken Bijzondere bomen een melding aan de Bomencommissie te worden gedaan.

 • 2. De Bomencommissie kan om een Boom Effect Analyse (BEA) vragen.

 • 3. Werkzaamheden in de boombeschermingszone, die BEA-plichtig zijn, betreffen:

  • a.

   wijziging van de maaiveldhoogte door afgraven, ophogen en uitwisselen van grond;

  • b.

   grondbewerking als ploegen of andere bodembewerking;

  • c.

   verdichting en verharding van de bodem;

  • d.

   aanleg van kabels, leidingen en riolen;

  • e.

   opslag van grond, grondstoffen, bouwmaterialen en afvalstoffen;

  • f.

   lozen van vloeistoffen op en in de bodem;

  • g.

   plaatsing van keten, toiletten, betonmolens, voertuigen, machines of tijdelijke bouwwerken;

  • h.

   heiwerk;

  • i.

   sloop van gebouwen of andere bouwwerken met machines;

  • j.

   andere werkzaamheden die van invloed zijn op de groeiplaats van de boom.

 • 4. Waterhuishoudkundige ingreep binnen 100 meter van de boombeschermingszone, die BEA-plichtig is, betreft:

  • a.

   wijziging van de grondwaterstand door pompen of bronbemaling of op een andere manier veranderen van de waterhuishouding.

 • 5. Werkzaamheden als genoemd ex artikel 4 sub 3 en 4 mogen alleen op voorspraak van de Bomencommissie met toestemming van Burgemeester en Wethouders, als vermeld op het Besluit Boom Effect Analyse, worden uitgevoerd, als op basis van een Bomen Effect Analyse kan worden aangetoond, dat betreffende werken, plannen en ingrepen geen nadelige gevolgen hebben voor de levensvatbaarheid van de bijzondere boom.

HOOFDSTUK 3 - Bouwen bij bomen

ARTIKEL 5 - Boombeschermingszone

 • 1. Om te behouden bomen op en bij bouwplaatsen te beschermen dient een boombeschermingszone te worden ingesteld, eventueel op basis van een kroon-, stam- en wortelonderzoek. De boombeschermingszone dient op de grond fysiek met een stevig hekwerk te worden gemarkeerd. In de beschermingszone blijft de bestaande situatie in beginsel gehandhaafd. De bescherming van de te handhaven boom wordt in werkbestekken vastgelegd.

 • 2. Er wordt een toezichthouder met bevoegdheden benoemd. Deze waakt over de gestelde beschermingsregels van de te behouden boom; fungeert als aanspreekpunt en treedt zonodig handelend op.

 • 3.

  Met goedkeuring van de toezichthouder kunnen noodzakelijke werkzaamheden in de boombeschermingszone verricht worden, wanneer deze voor de levensvatbaarheid van de te beschermen boom geen nadelige gevolgen hebben. Voorafgaand aan de uitvoering dient hiervoor een Boom Effect Analyse (BEA) aan de toezichthouder te worden overlegd. De toezichthouder dient schriftelijk met de BEA in te stemmen, alvorens de werkzaamheden worden gestart. Werkzaamheden in de boombeschermingszone, die BEA-plichtig zijn, betreffen:

  • a.

   wijziging van de maaiveldhoogte door afgraven, ophogen en uitwisselen van grond;

  • b.

   grondbewerking als ploegen of andere bodembewerking;

  • c.

   verdichting en verharding van de bodem;

  • d.

   aanleg van kabels, leidingen en riolen;

  • e.

   opslag van grond, grondstoffen, bouwmaterialen en afvalstoffen;

  • f.

   lozen van vloeistoffen op en in de bodem;

  • g.

   plaatsing van keten, toiletten, betonmolens, voertuigen, machines of tijdelijke bouwwerken;

  • h.

   heiwerk;

  • i.

   sloop van gebouwen of andere bouwwerken met machines;

  • j.

   andere werkzaamheden die van invloed zijn op de groeiplaats van de boom.

 • 4. Het wijzigen van de grondwaterstand door pompen of bronbemaling is binnen 100 meter van de boombeschermingszone BEA-plichtig.

HOOFDSTUK 4 - Vergunning

ARTIKEL 6 - Vergunningsaanvraag

Voor het kappen, rooien, verplanten of vormsnoei van een vergunningplichtige boom of andersoortige houtopstand dient door de eigenaar een vergunningsaanvraagte worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders:

 • a.

  De vergunningsaanvraag dient schriftelijk gemotiveerd te worden onder bijvoeging van een situatieschets en foto.

 • b.

  Wanneer de Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan Burgemeester en Wethouders een afschrift heeft toegezonden van de ontvangstbevestiging als bedoeld in artikel 2 van de Boswet, beschouwt Burgemeester en Wethouders dit afschrift als een vergunningaanvraag.

ARTIKEL 7 – Besluit van de aanvraag

 • 1. Een vergunning voor het kappen, rooien, verplanten of vormsnoeien voor een vergunningsplichtige boom of anders soortige houtopstand mag alleen en moet worden geweigerd dan wel onder voorschriften verleend in het belang van:

  • a.

   natuurwaarden;

  • b.

   landschaps- en stadswaarden;

  • c.

   recreatieve waarden.

 • 2. Een vergunning voor het kappen, rooien, verplanten of vormsnoeien van een bijzondere boom kan alleen om zwaar wegende redenen door Burgemeester en Wethouders worden verleend en wel bij:

  • a.

   een ernstige bedreiging van de openbare veiligheid of noodtoestand;

  • b.

   een onomkeerbare slechte conditie van de boom;

  • c.

   zeer zwaarwegende belangen op het terrein van ruimtelijk ordening.

 • 3. Een kapvergunning ten behoeve van een bouw- of aanlegplan kan worden verleend onder de voorwaarde, dat pas mag worden gekapt als de voor de bouw of aanleg benodigde procedures zijn doorlopen en de hiervoor noodzakelijke besluiten zijn genomen, op basis waarvan daadwerkelijk kan worden begonnen met de bouw- of aanlegwerkzaamheden waarvoor de kap noodzakelijk is.

  De Burgemeester kan toestemming geven tot direct vellen van vergunningplichtige bomen, indien sprake is van grote gevaarzetting of vergelijkbaar spoedeisend belang.

ARTIKEL 8 – Voorwaarde van niet-gebruik

Tot aan de vergunning te verbinden beperkingen kan tevens behoren de beperking dat deze pas van kracht wordt:

 • a.

  wanneer tegen de beslissing tot verlening van de vergunning geen bezwaarschrift is ingediend: na het einde van artikel 6.7 van de Algemene wet bestuursrecht genoemde termijn;

 • b.

  wanneer tegen de beslissing tot verlening van de vergunning een bezwaarschrift is ingediend: niet voordat op dit bezwaarschrift is beslist;

 • c.

  wanneer het bezwaarschrift als bedoeld onder b ongegrond wordt verklaard: na het einde van de in artikel6.7 van de Algemene wet bestuursrecht genoemde termijn;

 • d.

  wanneer gedurende de onder c bedoelde termijn wordt verzocht om toepassing van artikel 107 van de Wet op de Raad van state: niet voordat op dir verzoek is verplicht.

ARTIKEL 9 – Vervaltermijn vergunning

De vergunning vervalt, indien daarvan niet binnen maximaal twee jaar na verlening gebruik is gemaakt.

HOOFDSTUK 5 - Compensatie

ARTIKEL 10 - Compensatietabellen (zie bijlagen)

 • 1. Bij een vergunning hoort het voorschrift, dat verwijderde houtopstanden binnen twee jaar, met uitstelmogelijkheid door Burgemeester en Wethouders, conform de compensatietabellen met nieuwe aanplant moet worden gecompenseerd. Hierbij gelden de maten en aantallen van de compensatie-tabellen, die deel uitmaken van deze verordening.

 • 2. Bij de compensatie wordt tevens vastgesteld binnen welke seizoenstermijn, op welke wijze en op welke plaats de herplant moet plaatsvinden en niet-geslaagde herbeplanting moet worden vervangen.

 • 3. Compensatie is niet van toepassing voor het dunnen voor onderhoud van bossen, bosjes en houtwallen.

ARTIKEL 11 - Compensatiefonds

Voor zover herplant niet of onvoldoende mogelijk is, dient een compenserende vergoeding te worden betaald door storting in het Compensatiefonds. De gelden in dit fonds, zijnde de nieuwwaarde en plantkosten van de aan te planten houtopstand, dienen aan groenaanplant en natuurontwikkeling te worden besteed.

De te indexeren compensatiebedragen per boom met stamdiameter van 16/18/20 cm zijn gesteld op: € 250,- voor particuliere eigenaren en € 500,- voor gemeente en projectontwikkelaars.

HOOFDSTUK 6 - Strafbepaling

ARTIKEL 12 - Bedreiging voortbestaan

Indien een houtopstand, waarop het verbod tot vellen, kappen, rooien en beschadigen als bedoeld in deze verordening van toepassing is, in het voortbestaan ernstig wordt bedreigd, kunnen Burgemeester en Wethouders aan de zakelijke gerechtigde van de grond waarop zich de houtopstand bevindt, de verpliching opleggen om overeenkomstig de door hen te geven aanwijzingen binnen een door hen te stellen termijn voorzieningen te treffen, waardoor die bedreiging wordt weggenomen.

ARTIKEL 13 - Illegale kap

Indien een houtopstand waarop het verbod als bedoeld in deze verordening van toepassing is, zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders is geveld, gekapt of gerooid, kunnen Burgemeester en Wethouders aan de zakelijk gerechtigde van de grond waarop zich de houtopstand bevond of aan de feitelijke overtreder van het desbetreffende verbod, het volgende opleggen:

 • a.

  herplant overeenkomstig de door Burgemeester en Wethouders te geven aanwijzingen binnen een te stellen termijn;

 • b.

  bij bomen met een stamdiameter tot 60 cm: de betaling van een financiële compensatie ter grootte van de kosten van herplant van de gekapte houtopstand volgens de compensatietabel;

 • c.

  bij bomen met een stamdiameter vanaf 60 cm: betaling van een financiële compensatie, als vastgesteld door een erkende boomtaxateur, verhoogd met de kosten van de taxatie.

 • d.

  betaling van een boete conform artikel 15.

ARTIKEL 14 - Beschadiging en vandalisme

Burgemeester en Wethouders kunnen beslissen om bij beschadiging en vandalisme van houtopstanden de toegebrachte schade, op basis van een schadebepaling door een erkende boomtaxateur, in rekening te brengen.

ARTIKEL 15 - Opsporing

 • 1. Met de opsporing van strafbaar gestelde feiten zijn behalve de ambtenaren, genoemd in artikel 141 van het Wetboek van strafverordening, belast de daartoe door het college van B en W aangewezen ambtenaren.

 • 2. Zo dikwijls de zorg voor de naleving van enig voorschrift in deze verordening dit vereist, wordt hierbij aan hen die met de zorg voor de naleving daarvan zijn belast of daaraan moeten meewerken, de last verstrekt gebouwen, niet zijnde woningen, en terreinen te betreden, desnoods tegen de wil van de rechthebbende.

ARTIKEL 16 - Strafbepaling

Overtreding van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

HOOFDSTUK 7 - Slotbepaling

ARTIKEL 17 - Slotbepaling

 • a.

  Deze verordening treedt in werking één dag na die waarop zij is afgekondigd.

 • b.

  Op dat tijdstip vervalt de Bomenverordening gemeente Hengelo, vastgesteld op 25-09-2007.

 • c.

  Deze verordening kan worden aangehaald onder de titel Bomenverordening november 2009.

Ondertekening

Aldus gedaan door de Raad van de gemeente Hengelo in zijn openbare vergadering van 10-11-2009.

Bijlage 1 - Bijzondere bomenlijst

Gemeentelijke bijzondere bomen

Monumentale bomen

1

Fagus sylvatica ‘Atropunicea’

Code: 07020011010

bruine beuk

boom

Wolter ten Catestraat 59

2

Tilia x europaea

Code: 06200521029

zomerlinde

boom

Castorweg nr.140-144

3

Quercus robur

Code: 06200191046

zomereik

boom

Saturnusstraat t.o. nr.29

4

Aesculus hippocastanum

Code: 06370111005

paardenkastanje

boom

Jean Louis Pissuissestraat 46

5

Aesculus hippocastanum

Code: 06360301018

paardenkastanje

boom

L.Bouwmeesterstr. 77-89

6

Quercus robur

Code: 06830081077

zomereik

boom

Broekpark, Parelmoerstr.

7

Acer saccharinum ‘Elegant’

Code: 06310271003

esdoorn

boom

K. v. Baarenstr. naast nr.4

8

Quercus robur

Code: 06310051037

zomereik

boom

Tijertsbeek–G.Peuscherst.59

9

Aesculus hippocastanum

Code: 06380061007

paardenkastanje

boom

L.Saalbornstraat 17

10

Fagus sylvatica ‘Atropunicea’

Code: 07020111038

bruine beuk

boom

Prins Bernardplantsoen

11

Platanus x acerifolia

Code: 07020111020

plataan

boom

Prins Bernardplantsoen

12

Aesc. hippo. & x carnea

Code: 07020111007, 1010, 1014

paardenkastanje

groep(3)

Prins Bernardplantsoen

13

Aesculus hippocastanum

Code: 07020111008

paardenkastanje

boom

Prins Bernardplantsoen

14

Populus nigra ‘Italica’

Code: 07020161010-1011

italiaanse populier

boom(2)

Drienerstr., Bataafse Kamp

15

Platanus x acerifolia

Code: 07020121051

plataan

boom

Enschedesstraat, Bat. Kamp

16

Platanus x acerifolia

Code: 07110081011

plataan

boom

Oldenzaalsestr-Weemenstr.

17

Fagus sylvatica ‘Atropunicea’

Code: 07110391010

bruine beuk

boom

Oldenzaalsestr.15, op pp

18

Fagus sylvatica ‘Atropunicea’

Code: 07120311024

bruine beuk

boom

Dr. A. Kuyperplein t.o. nr.14

19

Platanus x acerifolia

Code: 07120341080-1103

plataan

laan(23)

Dr. A. Kuyperstraat

20

Fagus sylvatica

Code: 07120081008-1009

beuk

boom(2)

Ruijsdaalstr45, Wilbertschool

21

Quercus robur

Code: 07110371113-1127, 07110351001, 1003, 1005, 1007, 1008, 1012, 1014, 1016, 1017 07110321045-1056, 07110321183-1086

zomereik

laan (41)

Dennenboswg - A.Molenweg

22

Tilia – knotvorm

Code: 07730171009-1010

linde

boom(2)

Deldenerstraat 18-22

23

Quercus robur

Code: 17710111024-1048, 1050-1062,

Code: 0710011134-1200, 1202-1235, 1237-1282, 1284-1299

zomereik

laan(201)

Boerhaavelaan – Carint

24

Aesculus hippocastanum

Code: 08620111024-1025, 1031-1039, 1041-1042, 1128

paardenkastanje

laan(14)

Woolderbeekweg

25

Salix alba

Code: 08640051015

schietwilg

boom

Geerdinksweg t.o. nr.89

26

Pinus densiflora

Code: 08640031062-1064

den

groep(3)

Krabbenbosplein

27

Acer saccharinum

Code: 08640241059

suikeresdoorn

boom

Oelerweg naast nr.10

28

Aesc. hipp. & Tilia

Code: 08640021002-1004, 08640021005

p.kastanje en linde

groep(3)

Helenastr. Wilderinkschool

29

Quercus robur

Code: 08610041029, 1031-1032, 1105

zomereik

groep(4)

Lansinkweg, C.T Storkplein

30

Aesculus hippocastanum

Code: 08610101002-1007

paardenkastanje

groep(6)

Plein 1918

31

Platanus x acerifolia

Code: 08610101059, 1061-1063, 1096, 08620111086-1089, 1123-1124, 1133

plataan

laan(12)

Kettingstraat

32

Quercus robur

Code: 08610071067

zomereik

boom

Buitenweg–Beckumerstr. 50

33

Quercus robur

Code: 08510151011

zomereik

boom

Twekkelerweg t.o. nr.75

34

Quercus robur

Code: 08640401006-1020

zomereik

groep(14)

Rijnstr./Waalstr.–’t Genseler

Bijzondere bomen op de begraafplaatsen aan de Bornsestraat, Oldenzaalsestraat en Deurningerstraat staan niet apart op de lijst. Alle bomen op begraafplaatsen vormen een eenheid en bijzondere bomen kunnen zich op deze specifieke groeiplaatsen in alle rust ontwikkelen.

Toekomstige monumentale bomen

1

Platanus x acerifolia

Code: 06210011044

plataan

boom

Oldenzaalsestraat 168

2

Platanus x acerifolia

Code: 06220121044-1071

plataan

laan(28)

Mozartlaan

3

Platanus x acerifolia

Code: 06220141041

plataan

boom

J.Haydnlaan t.o. nr.40

4

Platanus x acerifolia

Code: 06220141068

plataan

boom

J.Haydnlaan naast nr.39

5

Fagus sylvatica

Code: 06310221035-1037

beuk

groep(3)

Deurningerstr-K. de Rookstr.

6

Fagus sylvatica ‘Atropunica’

Code: 06230271065

bruine beuk

boom

Händelstr-Schumannstr 82

7

Platanus x acerifolia

Code: 06320041057

plataan

boom

D.Dijkhuisstr t.o. nr.236

8

Quercus frainetto

Code: 06320041067

eik

boom

D.Dijkhuisstr t.o. nr.268

9

Platanus x acerifolia

Code: 06300131017

plataan

boom

Fie Carelsenstraat t.o. nr.44

10

Carpinus betulus ‘Purpurea’

Code: 06200201069

haagbeuk

gr.(2x3)

Grote Beerstraat 50-96

11

Robinia pseudoacacia

Code: 06230181092-1105

acacia

laan(14)

Schubertstraat

12

Platanus x acerifolia

Code: 07020121051

plataan

boom

E’desestr. - Bataafse Kamp

13

Fagus sylvatica ‘Atropunicea’

Code: 07020121017

bruine beuk

boom

E’desestr. - Bataafse Kamp

14

Quercus robur (inboet)

Code: 07110371027-1031, 07110351018, 1016, 1013, 1011, 1010, 1006, 1004, 1002, 07110011020, 07110321058-1061

zomereik

laan(18)

Dennenbosweg–A.Molenweg

15

Fagus sylvatica

Code: 07720031001-1002

beuk

groep(2)

Deldenerstr. – Geerdinksweg

16

Platanus x acerifolia

Code: 08520011001

plataan

boom

Breemarsweg 158, Avia tank

17

Carpinus betulus ‘Fastigiata’

Code: 08540071001-1008

haagbeuk

groep(8)

Kuipersdijk – Olympiaplein

18

Quercus robur ‘Fastigiata Koster’

Code: 08540141016-1017, 1024

zuileik

groep(3)

Kuipersdijk - Marathonlaan

19

Magnolia kobus

Code: 08420301122-1126

beverboom

groep(5)

Brederostraat t.o. nr.9-15

20

Liriodendron tulipiferum

Code: 06230181163

tulpenboom

boom

van Ockeghemstraat

Herdenkingsbomen

1

Aesculus hippocastanum

Code: 06210021001

paardenkastanje

boom

Lijsterweg, Lijsterpark

2

Fagus sylvatica ‘Atropunicea’

Code: 07020111018

bruine beuk

boom

Prins Bernardplantsoen

3

Tilia vulgaris ‘Pallida’

Code: 07020111050

linde

boom

Pr bernardpl., Beursstraat

4

Ulmus hollandica ‘Columella’

Code: 07000081053

iep

Boom

Alexander- en Maximaboom

Brinkstraat-Enschedesstr.

5

Tilia europaea ‘Koningslinde’

Code: 07930251001

koningslinde

boom

Landmansweg, Weusthagp.

6

Tilia flavescens ‘Glenleven’

Code: 07022121043

linde

boom

Bataafse Kamp

Oorlogsslachtoffer WOII

Drendologisch waardevolle bomen

1

Phellodendron amurense

Code: 06340451019

amur kurkboom

boom

H.Vonkstr/Carl Muckstr. 190

2

Quercus imbricaria

Code: 06220141046-1047

eik

boom(2)

Oldenzaalsestraat 260

3

Fagus sylvatica ‘Grandidentata’

Code: 06310261027

beuk

boom

Bruno Walterstraat t.o. nr.16

4

Cedrus atlantica ‘Glauca’

Code: 07110341037

blauwe ceder

boom

Oldenzaalsestraat 184

5

Gymnoclades dioica

Code: 07110061004-1006

doodsb.boom

groep(3)

MA de Ruyterstr. t.o. nr.45

6

Ginkgo biloba

Code: 07120301040-1041

jap. notenboom

groep(2)

van Ostadestr. t.o. nr.8-10

7

Zelkova serrata

Code: 07710081084-1086

japanse zelkova

groep(3)

Rozenstraat t.o. nr.1-7

8

Ziziphus jujuba

Code: 07020121033

boom

E’desestr. – Bataafse Kamp

9

Liriodendron tulipiferum

Code: 08620111085

tulpenboom

boom

Vijverlaan t.o. nr.11

10

Ginkgo biloba

Code: 08650241133

jap. notenboom

boom

Breemarsweg t.o. nr.469

11

Toona sinensis

Code: 08420471001-1005

Chinese ceder

groep(5)

Brederostraat t.0. nr.7

Particuliere bijzondere bomen

(Gereserveerd)

Bijlage 2 - Compensatietabellen

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling