Verordening op de rekenkamercommissie

Geldend van 03-08-2010 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2006

Intitulé

Verordening op de rekenkamercommissie

De raad van de gemeente Boekel,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 augustus 2005

gelet op artikel 81o van de Gemeentewet:

BESLUIT

vast te stellen de Verordening op de rekenkamercommissie:

Artikel 1 Rekenkamercommissie

 • 1. Er is een commissie die door de raad wordt ingesteld en wordt aangeduid als de rekenkamercommissie.

 • 2. De rekenkamercommissie bestaat uit de leden van de commissie Algemene zaken van de gemeente Boekel.

 • 3. Als plaatsvervangende leden van de rekenkamercommissie treden op de plaatsvervangende leden van de leden van de commissie Algemene zaken.

Artikel 2 Voorzitter

 • 1. Als voorzitter van de rekenkamercommissie treedt op de voorzitter van de commissie Algemene zaken.

 • 2. Plaatsvervangend voorzitter is de plaatsvervangend voorzitter van de commissie Algemene zaken.

Artikel 3 Ambtelijk secretaris

 • 1. Als ambtelijk secretaris van de rekenkamercommissie treedt op de griffier van de gemeenteraad.

 • 2. De secretaris draagt zorg voor de agendering, de verslaglegging en de vorming van dossiers.

Artikel 4 Onderwerpselectie, opdrachtverlening en werkwijze

 • 1. De rekenkamercommissie bepaalt de onderwerpen van onderzoek, formuleert de probleemstelling en stelt de onderzoeksopzet vast.

 • 2. De rekenkamercommissie is verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en sturing van het onderzoek.

 • 3. De rekenkamercommissie is bevoegd bij alle leden van het gemeentebestuur en bij alle ambtenaren de mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen die zij nodig heeft voor de uitvoering van de onderzoeken. De leden van het gemeentebestuur en de ambtenaren van de gemeente zijn verplicht de gevraagde inlichtingen binnen de door de rekenkamercommissie gestelde termijn te verstrekken.

 • 4. De rekenkamercommissie vergadert in beslotenheid, haar rapporten zijn openbaar. Op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur kan de rekenkamercommissie rapporten die aan de raad worden voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim aanmerken.

 • 5. De rekenkamercommissie kan openbare informatieve vergaderingen beleggen.

 • 6. Voor de uitvoering van het onderzoek kan de rekenkamercommissie, met inachtneming van het beschikbare budget, externe personen of bureaus inschakelen.

 • 7. De rekenkamercommissie stelt de betrokkenen in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen redelijke termijn hun zienswijze op het conceptonderzoeksrapport aan de rekenkamercommissie kenbaar te maken. Betrokkenen zijn in ieder geval degenen wier taakuitvoering (mede) voorwerp van onderzoek is of is geweest.

 • 8. Na vaststelling door de rekenkamercommissie wordt het onderzoeksrapport en de nota met conclusies en aanbevelingen alsmede de zienswijze van betrokkenen op het rapport aan de raad aangeboden. Een afschrift van het rapport wordt aan het college de betrokkenen gezonden.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 6 Citeerartikel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening op de rekenkamercommissie.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Boekel, gehouden op 13 oktober 2005.