Regeling vervallen per 24-01-2019

Beleidsregels Kermissen

Geldend van 11-02-2010 t/m 23-01-2019

Intitulé

Beleidsregels Kermissen

Coraregistratienummer: 09.60722

Hoofdstuk 3. Beleidsregels

In hoofdstuk 1 is de procedure met betrekking tot een evenementenvergunning omschreven. Voor de behandeling van de aanvraag voor het organiseren van een kermis zijn nadere regels opgesteld.

Deze beleidsregels komen in dit hoofdstuk aan bod in de volgende volgorde:

 • -

  algemene bepalingen (3.1);

 • -

  organisatie (3.2);

 • -

  locaties (3.3);

 • -

  opbouwen (3.4).

3.1 Algemeen

Bij het aanvragen van een evenementenvergunning zal duidelijk omschreven moeten worden wat voor evenement er georganiseerd wordt, op welke locatie en in welke periode. Voor wat betreft het onderwerp ‘kermissen’ geldt dat er alleen vergunningen worden afgegeven voor de volgende kermissen:

 • -

  Kermis Hoorn (augustus)

 • -

  Kermis Blokker (september)

 • -

  Kermis Zwaag (Pinksteren)

 • -

  Kermis Kersenboogerd (maart)

In bijlage 2 is een overzicht opgenomen met een aantal belangrijke kenmerken van de kermissen.

Aanvragen voor andere kermissen dan de kermis Hoorn, Blokker, Zwaag en Kersenboogerd, worden geweigerd. Het exploiteren van dergelijke evenementen brengt risico’s met zich mee voor de openbare orde, openbare veiligheid en het milieu. Dit komt door de verkeersaantrekkende werking, de geluidsoverlast en ook een verhoogd risico van geweldsdelicten. Niet alleen voor het publiek, maar ook voor omwonenden is dit vervelend. Daarnaast worden de genoemde kermissen op een dusdanige wijze georganiseerd dat vanuit de gemeente er voldoende vertrouwen is dat de organisatie voorzorgsmaatregelen neemt om de risico’s te beperken. Dit alles samen zorgt er voor dat overige aanvragen worden geweigerd.

3.2 Organisatie

Kermis Hoorn

De kermis te Hoorn wordt georganiseerd door de gemeente Hoorn als privaatrechtelijk persoon. In een visiedocument wordt aangegeven welke uitgangpunten voor ogen worden gehouden bij de organisatie. Vervolgens worden de standplaatsen voor de kermisattracties afgegeven volgens de ‘Voorwaarden voor de verhuur van standplaatsen op het kermisterrein Hoorn’.

Bovenstaande neemt niet weg dat de gemeente als privaatrechtelijke partij eveneens een vergunning dient aan te vragen voor het laten plaatsvinden van de kermis. Op deze manier wordt de gemeente als privaatrechtelijke partij gelijk gesteld aan de overige organisaties van de kermissen.

Kermis Blokker, Zwaag, Kersenboogerd

De kermissen Blokker, Zwaag en Kersenboogerd worden door privaatrechtelijke personen (niet zijnde de gemeente Hoorn) georganiseerd. De organisatie welke de desbetreffende kermis het ene jaar heeft georganiseerd, krijgt het volgende jaar als eerste de kans om opnieuw de kermis te organiseren. Dit vervalt indien blijkt dat de organisatie zich niet heeft gedragen zoals van de organisatie verwacht mag worden.

3.3 Locaties

Voor iedere kermis is een locatie aangewezen waar de kermis wordt gehouden (zie bijlage 3). De omliggende straten kunnen ook gebruikt worden voor de inrichting van het evenemententerrein. Uitgangspunt hierbij is dat de kern van de locatie hetzelfde blijft, maar dat de omliggende straten voor dat jaar gebruikt kunnen worden om de kermis te organiseren. Dit is afhankelijk van de risico’s en werkzaamheden welke op dat moment van toepassing zijn.

3.4 Opbouwen

In het overzicht van de kermissen (bijlage 2) wordt per kermis aangegeven vanaf welk moment men mag beginnen met het opbouwen van de kermis. Dit is telkens een aantal dagen voordat de kermis daadwerkelijk begint. Mochten er bepaalde omstandigheden zijn die aanleiding geven om het opbouwtijdstip aan te passen, dan kan er worden afgeweken van het beleid. Redenen hiervoor kunnen gelegen zijn in het belang van de openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid of de bescherming van het milieu. Indien er een gegronde reden is om af te wijken van de opbouwtijden, dan kan het tijdstip worden vervroegd.

BIJLAGE 2 OVERZICHT KERMISSEN

Aanvang

Einde

Opbouwen

Openingstijden

Kermis Hoorn

Zaterdag voor de tweede maandag in augustus.

Derde maandag van augustus.

Woensdag voor aanvang kermis, na 18.00 uur.

Woe/ 2e ma:

10.00 tot 24.00

Vr/za:

14.00 tot 01.00 uur

Overig:

14.00 uur tot

24.00 uur.

Kermis Blokker

Zaterdag voor de derde zondag in september.

Dinsdag na aanvang van de kermis.

Donderdag voor aanvang kermis, na 18.00 uur.

14.00 uur tot 24.00 uur.

Kermis Zwaag

Zaterdag voor Eerste Pinksterdag.

Dinsdag na Eerste Pinksterdag.

Donderdag voor aanvang kermis, na 18.00 uur.

14.00 uur tot 24.00 uur.

Kermis

Kersenboogerd

Tweede woensdag in maart.

Zondag na aanvang kermis.

AD: maandag voor aanvang kermis, na 19.00 uur.

BW: dinsdag voor aanvang kermis, na 17.30 uur.

Vrij/ zat:

13.00 uur tot 24.00 uur.

Woe/do/zon:

13.00 uur tot 23.00 uur

BIJLAGEN 3 LOCATIES VAN DE KERMISSEN

Kermis Hoorn (binnenstad)

afbeelding binnen de regeling

Kermis Blokker

afbeelding binnen de regeling

Kermis Zwaag

afbeelding binnen de regeling

Kermis Kersenboogerd

afbeelding binnen de regeling