Verkeersbesluit vaarwegen waterschap Aa en Maas 2012

Geldend van 07-03-2020 t/m heden

Intitulé

Verkeersbesluit vaarwegen waterschap Aa en Maas 2012

Het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas,

overwegende dat;

het dagelijks bestuur door de provincie Noord-Brabant is aangewezen als bevoegd gezag in de zin van artikel 2, lid 3 Scheepvaartverkeerswet (het zogeheten “nautisch beheer”);

onder nautisch beheer in dit kader wordt verstaan: het reguleren van het scheepvaartverkeer op basis van de Scheepvaartverkeerswet in de regionale wateren in beheer bij het waterschap;

een uitzondering hierop is de bebouwde kom van s-Hertogenbosch en de Traverse ín de gemeente Helmond, waar de betreffende gemeente het nautisch beheer voert;

krachtens de Scheepvaartverkeerswet en het Besluit Administratieve Bepalingen Scheepvaart het dagelijks bestuur een verkeersbesluit kan nemen voor het plaatsen van verkeerstekens die een verbod of gebod bevatten, respectievelijk een bekendmaking laten uitgaan met dezelfde strekking als een verkeersteken;

het dagelijks bestuur van het waterschap, gebruik makend van genoemde bevoegdheid, in beperkte mate en onder voorwaarden recreatievaart op zijn wateren toestaat;

hiermee wordt beoogd schade door recreatievaart aan de waterhuishouding, oevers, waterkeringen en landschappelijke of natuurwaarden te voorkomen of te beperken;

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, de Scheepvaartverkeerswet en het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer, alsmede de beleidsnota “Gezamenlijke visie op recreatie” vastgesteld door het algemeen bestuur op 3 maart 2012;

B E S L U I T :

tot de volgende bekendmaking als bedoeld in artikel 8 Scheepvaartverkeerswet en artikel 13 Besluit Administratieve Bepalingen Scheepvaartverkeer:

 • 1.

  Het is verboden op de bij het waterschap in beheer zijnde vaarwegen te varen of ligplaats in te nemen (ankeren en meren) met een kano, (roei)boot, schip of een willekeurig ander drijvend voorwerp.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur kan voor ongemotoriseerde commerciële vaar activiteiten ontheffing verlenen van het verbod onder 1 voor de in de bij dit besluit behorende kaart 1 opgenomen wateren. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek te worden ingediend. Aan de ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur kan voor het varen met door een elektromotor aangedreven vaartuig ontheffing verlenen van het verbod onder 1, voor de bij dit besluit behorende kaart 2 opgenomen wateren. Hiertoe dient een schriftelijke verzoek te worden ingediend. Aan de ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.

 • 4.

  Vrijstelling kan worden verleend van het verbod onder 1. voor eenmalige recreatieve evenementen waarbij kleine ongemotoriseerde boten of andere drijvende voorwerpen worden benut. Voorwaarde is dat het evenement tijdig (minimaal vijf werkdagen van te voren) bij het waterschap is gemeld.

 • 5.

  Vrijstelling wordt verleend van het verbod onder 1. voor individuele recreanten die varen met kleine ongemotoriseerde boten zoals kano’s en roeiboten.

 • 6.

  Vrijstelling wordt verleend van het verbod onder 1. voor alle werkzaamheden die door of namens het waterschap worden verricht met behulp van een (gemotoriseerd) vaartuig.

 • 7.

  In alle gevallen, zowel bij ontheffing als bij vrijstelling, dient te worden voldaan aan de voorwaarden zoals aangegeven op borden nabij de waterloop.

 • 8.

  Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking. Op dat tijdstip wordt het Verkeersbesluit vaarwegen van waterschap Aa en Maas 2007, ingetrokken met dien verstande dat de op grond van dit besluit verleende tijdelijke ontheffingen nog gedurende 3 maanden van kracht blijven.

 • 9.

  Dit besluit kan worden aangehaald als Verkeersbesluit vaarwegen waterschap Aa en Maas 2012.

Het dagelijks bestuur

de secretaris,

drs. P. Sennema

de dijkgraaf,

drs. L.H.J. Verheijen

Bezwaarmogelijkheid

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA te ‘s-Hertogenbosch.

Tevens bestaat krachtens de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid de voorzieningenrechter van de rechtbank te ’s-Hertogenbosch (sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch) om een voorlopige voorziening te verzoeken.