Regeling vervallen per 01-01-2024

Legger regionale waterkeringen

Geldend van 07-05-2021 t/m 31-12-2023

Intitulé

Legger regionale waterkeringen

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

Gelet op artikel 5.1 van de Waterwet en artikel 4.1 t/m 4.3 van de Waterverordening Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden 2009;

B E S L U I T :

De legger regionale waterkeringen vast te stellen.

Inhoud

Deel I Juridisch kader

Ingevolge artikel 5.1 van de Waterwet dient het waterschap een legger voor de regionale waterkeringen vast te stellen. Artikel 78 van de Waterschapswet legt deze bevoegdheid bij het algemeen bestuur. Wat er precies in de legger moet worden opgenomen staat in de Waterwet, maar ook in de Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 en in de Omgevingsverordening Zuid-Holland. Het onderhoud van waterkeringen is onder te verdelen in gewoon en buitengewoon onderhoud. Wie dit onderhoud moet uitvoeren (dus wie onderhoudsplichtig is) is opgenomen in deze legger.

Deze legger behelst de regionale waterkeringen in het beheersgebied van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden als aangegeven op kaart.

Artikel 1

In deze legger wordt verstaan onder:

 • a.

  waterverordening: de waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 en de Omgevingsverordening Zuid-Holland;

 • b.

  wet: de Waterwet in werking getreden op 22 december 2009

 • c.

  keur: de Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018;

 • d.

  regionale waterkering: waterkering die is aangewezen op grond van een provinciale verordening en opgenomen in de Legger van het waterschap. Deze waterkeringen bieden overwegend bescherming tegen overstroming vanuit binnenwater;

 • e.

  binnendijks: de landzijde van de dijk

 • f.

  buitendijks: de rivierzijde van de dijk

 • g.

  kunstwerken: een civieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf;

 • h.

  waterstaatswerkzone: dit is een zone die voor alle categorieën waterkeringen de gehele waterkering beslaat, inclusief de binnen- en buitendijkse zones die van belang zijn om de waterkerende functie van de waterkering te waarborgen, vastgelegd in de Legger;

 • i.

  beschermingszone: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften en beperkingen kunnen gelden.;

 • j.

  gewoon onderhoud: met betrekking tot het waterstaatwerk zorgen voor een goede toestand van de waterkeringen door het bestrijden van schadelijk wild, het herstellen van geringe beschadigingen en het in stand houden van begroeiingen en materialen, dienstig aan de waterkering. Begroeiingen die schadelijk zijn voor de instandhouding van de waterkering, moeten worden verwijderd;

 • k.

  buitengewoon onderhoud: het instandhouden van het profiel overeenkomstig het in deze legger bepaalde omtrent richting, vorm, afmeting en constructie van de regionale waterkeringen;

 • l.

  kaart: de bij deze legger behorende kaart, kaarten of situatieschetsen, als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet, alsmede artikel 2, lid 1 van de waterverordening hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 en artikel 2.2 van de Omgevingsverordening Zuid-Holland;

 • m.

  bijzondere constructie: constructie om, in combinatie met een grondlichaam (waterkering) of in plaats van een grondlichaam, water te keren.

Onderhoudsplichtige van het gewoon onderhoud

Artikel 2

Het gewoon onderhoud van regionale waterkeringen (en de daartoe behorende kunstwerken) geschiedt door de eigenaar, bezitter of genothebbende van het dijkperceel.

Onderhoudsplichtige van het buitengewoon onderhoud

Artikel 3

Het buitengewoon onderhoud van de regionale waterkeringen geschiedt door het waterschap.

Artikel 4

De buitengewone onderhoudsplicht met betrekking tot de kunstwerken is opgenomen in deel III van deze legger.

Waterstaatswerk

Artikel 5

De regionale waterkeringen worden onderhouden op de afmetingen zoals deze op de kaarten zijn aangegeven.

Citeertitel

Artikel 6

Deze legger kan worden aangehaald als "Legger van de regionale waterkeringen met de daartoe behorende kunstwerken van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden".

Inwerkingtreding

Artikel 7

Deze legger treedt in werking op 15 maart 2011.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van1 maart 2011,

P.J.M. Poelmann, voorzitter

drs. E.Th. Meuleman, secretaris