Regeling vervallen per 01-01-2024

Legger regionale waterkeringen

Geldend van 04-06-2011 t/m 06-05-2021

Intitulé

Legger regionale waterkeringen

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

Gelet op artikel 5.1 van de Waterwet en artikel 4.1 t/m 4.3 van de Waterverordening Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden 2009;

B E S L U I T :

De legger regionale waterkeringen vast te stellen.

Inhoud

Artikel 1

In deze legger wordt verstaan onder:

 • a.

  waterverordening: De Waterverordening hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vastgesteld op 14 (provincie Zuid-Holland) en 26 oktober 2009 (provincie Utrecht) en in werking getreden op 22 december 2009;

 • b.

  gewoon onderhoud: met betrekking tot het waterstaatwerk zorgen voor een goede toestand van de waterkeringen door het bestrijden van schadelijk wild, het herstellen van geringe beschadigingen en het in stand houden van begroeiingen en materialen, dienstig aan de waterkering. Begroeiingen die schadelijk zijn voor de instandhouding van de waterkering, moeten worden verwijderd.

 • c.

  wet: de Waterwet in werking getreden op 22 december 2009

 • d.

  keur: de Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden van 15 december 2009;

 • e.

  regionale waterkering: de waterkeringen als genoemd in de Waterverordening HDSR en aangegeven op de bijbehorende kaart, met de daartoe behorende kunstwerken;

 • f.

  binnendijks: de landzijde van de dijk

 • g.

  buitendijks: de rivierzijde van de dijk

 • h.

  kunstwerken: de waterstaatkundige bouwwerken in en aan regionale waterkeringen die mede een functie hebben voor de waterkering;

 • i.

  waterstaatswerk: tot deze zone van de regionale waterkering wordt gerekend de kruin, de wederzijdse taluds en de bermen als aangegeven op de situatietekeningen behorende bij deze legger;

 • j.

  beschermingszone: de buiten het waterstaatswerk gelegen zones aan weerszijden van de regionale waterkering. Binnen- en buitendijks geldt hiervoor een afmeting van 50 meter.

 • k.

  buitengewoon onderhoud: het in standhouden overeenkomstig het in deze legger bepaalde omtrent richting, vorm, afmeting en constructie van de regionale waterkeringen (zoals genoemd in artikel 2.6 van de keur);

 • l.

  kaart: de bij deze legger behorende kaart, kaarten of situatieschetsen, als onder andere bedoeld in artikel 2, lid 1 van de Waterverordening.

Onderhoudsplichtige van het gewoon onderhoud

Artikel 2

Het gewoon onderhoud van regionale waterkeringen (en de daartoe behorende kunstwerken) geschiedt door de eigenaar, bezitter of genothebbende van het dijkperceel, conform hetgeen daaromtrent is bepaald in de Keur, tenzij anders vermeld in deze legger.

Onderhoudsplichtige van het buitengewoon onderhoud

Artikel 3

Het buitengewoon onderhoud van de regionale waterkeringen geschiedt door het waterschap.

Artikel 4

De buitengewone onderhoudsplicht met betrekking tot de kunstwerken is opgenomen in deel III van deze legger.

Waterstaatswerk

Artikel 5

De regionale waterkeringen worden onderhouden op de afmetingen zoals deze op de kaarten* zijn aangegeven.

Citeertitel

Artikel 6

Deze legger kan worden aangehaald als "Legger van de regionale waterkeringen met de daartoe behorende kunstwerken van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden".

Inwerkingtreding

Artikel 7

Deze legger treedt in werking op 15 maart 2011.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1 maart 2011.

P.J.M. Poelmann, voorzitter.

drs. E.Th. Meuleman, secretaris.