Verkeersbesluit voor de Vecht

Geldend van 21-07-2011 t/m heden

Het dagelijks bestuur van het waterschap Velt en Vecht;

gezien het advies d.d. 20 juni 2011, kenmerk 2752u/Bmo/pd/2011;

gelet op het bepaalde in de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitie-reglement, het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer;

gelezen de bij dit besluit behorende toelichting;

overwegende dat er aanleiding bestaat een verkeersbesluit vast te stellen voor het varen op de Vecht in het belang van:

a. het verzekeren van de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer;

b. het voorkomen of beperken van schade door het scheepvaartverkeer aan de waterhuishouding, oevers en waterkeringen, of werken gelegen in of over scheepvaartwegen;

overwegende dat er mede aanleiding bestaat een verkeersbesluit vast te stellen voor de Vecht in het belang van:

c. het voorkomen of beperken van hinder of gevaar door het scheepvaartverkeer voor personen die zich anders dan op een schip te water bevinden;

d. het voorkomen of beperken van schade door het scheepvaartverkeer aan de landschappelijke of natuurwetenschappelijke waarden van het gebied waarin de Vecht is gelegen;

dat op grond van het bepaalde in artikel 13 van het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer om reden van doelmatigheid verkeerstekens kunnen worden vervangen door een bekendmaking met dezelfde strekking als een verkeersteken;

BESLUIT

ingevolge artikel 1, eerste lid, sub h, alsmede artikel 5, 6, 7 en 8 van de Scheepvaartverkeerswet juncto artikel 13 van het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer de volgende bekendmaking te doen;

Verkeersbeslluit voor de Vecht

Artikel 1 Toepasselijkheid

Dit besluit is van toepassing op de Vecht vanaf de landsgrens met Duitsland te Gramsbergen in de gemeente Hardenberg (km 0,000) tot en met de monding van de rivier de Regge in de gemeente Ommen (km 35,825), zoals aangeduid op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart.

Artikel 2 Verbod

 • 1. Het is verboden bovenstrooms van de Hessel Mulertbrug te Ommen te varen met motorschepen op de Vecht.

 • 2. In afwijking van het in het eerste lid gestelde verbod is het toegestaan met motorschepen te varen in de periode van 1 april tot 1 november.

 • 3. Het is verboden bovenstrooms van de Hessel Mulertbrug te Ommen te varen tussen zonsondergang en zonsopgang.

Artikel 3 Afmetingen en diepgang

 • 1. De grootst toegelaten afmetingen en diepgang voor schepen benedenstrooms van de Hessel Mulertbrug te Ommen zijn:

  • a.

   lengte: 35,00 m;

  • b.

   breedte: 5,85 m;

  • c.

   diepgang: 1,00 m.

 • 2. De grootst toegelaten afmetingen en diepgang voor schepen bovenstrooms van de Hessel Mulertbrug te Ommen zijn:

  • a.

   lengte: 12,5 m;

  • b.

   breedte: 2,75 m;

  • c.

   diepgang: 0,50 m.

Artikel 4 Snelheid

De maximaal toegelaten vaarsnelheid op de Vecht voor motorschepen is 9 km per uur.

Artikel 5 Waterscooters

De Vecht vanaf de landsgrens met Duitsland te Gramsbergen in de gemeente Hardenberg (km 0,000) tot en met de monding van de rivier de Regge in de gemeente Ommen (km 35,825) aan te wijzen als gebied waar het verboden is gebruik te maken van waterscooters.

Artikel 6 Bediening van sluizen

Het dagelijks bestuur stelt de bedieningstijden van de sluizen in de Vecht vast.

Artikel 7 Ligplaats nemen (ankeren en meren)

 • Het is verboden ligplaats te nemen (ankeren en meren) met een schip:

 • a. langs de op de bij dit verkeersbesluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kaarten aangegeven zones en

 • b. anders dan aan de daartoe bestemde en ter plaatse als zodanig aangeduide voorzieningen.

Artikel 8 Oevers betreden

Het is verboden de oevers of aanliggende terreinen te betreden, tenzij ter plaatse anders is aangegeven.

Artikel 9 Ontheffing

 • 1. Het dagelijks bestuur kan van de in dit verkeersbesluit gestelde gebods- en verbodsbepalingen ontheffing verlenen.

 • 2. Een ontheffing kan voor bepaalde tijd verleend worden.

 • 3. Aan een ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.

Artikel 10 Toezicht

Het dagelijks bestuur wijst de ambtenaren aan die belast zijn met het toezicht en de handhaving op de naleving van hetgeen bij of krachtens dit besluit is bepaald.

Artikel 11 Uitzondering

 • De in dit verkeersbesluit gestelde gebods- en verbodsbepalingen gelden niet voor vaartuigen:

 • a. ten behoeve van beheer en onderhoud in opdracht van of namens het dagelijks bestuur van waterschap Velt en Vecht;

 • b. ten behoeve van toezicht en handhaving in opdracht van of namens het dagelijks bestuur van waterschap Velt en Vecht;

 • c. ten behoeve van de hulpverlening bij ongevallen door hulpdiensten.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Dit besluit treedt in werking op de dag, volgend op de dag van bekendmaking.

 • 2. Dit besluit kan worden aangehaald als: Verkeersbesluit voor de Vecht.

Toelichting

Algemene toelichting

Overdracht Vecht

Velt en Vecht is, samen met het waterschap Groot Salland, sinds 1 september 2005 beheerder van de rivier de Vecht. Per die datum heeft het Rijk (Rijkswater-staat) het waterkwantiteitsbeheer en eigendom van de Vecht aan de waterschap-pen overgedragen. Velt en Vecht was ten tijde van deze overdracht al water-kwaliteitsbeheerder van de Vecht.

In een gezamenlijk statenbesluit van de provincies Overijssel en Drenthe is per 8 december 2004, nummer PS/2004/1220-B, respectievelijk 9 februari 2005, nummer K-4-I het kwantiteits- en kwaliteitsbeheer (tegenwoordig het water-systeembeheer) van de Vecht, vanaf de Duitse grens tot en met de monding van de rivier de Regge bij Ommen aan Velt en Vecht bij reglement opgedragen. Daarnaast is aan Velt en Vecht voor dit deel van de Vecht het vaarwegbeheer opgedragen.

Ten slotte is (het dagelijks bestuur van) Velt en Vecht voor dit gebied door provinciale staten van Overijssel en Drenthe bij besluit van 8 december 2004, nummer PS/2004/1220-C respectievelijk 9 februari 2005, nummer K-4-II, aangewezen als bevoegd gezag als bedoeld in de Scheepvaartverkeerswet.

Watersysteembeheer Vecht

Het waterschap is allereerst de watersysteembeheer van de Vecht. De Vecht vervult primair een centrale rol in de waterhuishouding in het beheergebied van Velt en Vecht. De rivier is de belangrijkste afwateringsmogelijkheid voor het waterschap Velt en Vecht. Het beheer van de Vecht door het waterschap is dan ook primair op deze functie toegespitst.

Als watersysteembeheerder van de Vecht is het beheer van de Vecht gericht op (artikel 2.1, lid 1, Waterwet):

 • a.

  voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;

 • b.

  bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;

 • c.

  vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Velt en Vecht streeft als watersysteembeheerder een zo natuurlijk mogelijke inrichting van de Vecht na. In de praktijk betekent het dat zoveel mogelijk ruimte wordt geven aan dynamische processen zoals erosie, sedimentatie, rivierduin-vorming en inundatie van het winterbed.

Daarnaast wil Velt en Vecht het natuurlijke lengteprofiel zoveel mogelijk herstellen, omdat dit een belangrijke voorwaarde is voor het goed functioneren van het natuurlijke hydraulische en hydrologische regime. Op deze wijze wordt voldaan aan de doelstellingen van het Waterbeleid voor de 21ste eeuw (WB21)

Tot slot dienen in relatie met de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) ook ecologische en chemische doelstellingen voor de Vecht te worden behaald.

Vaarwegbeheer

Aan de Vecht is tevens de functie van vaarweg toegekend (artikel 4.3.2 van de Omgevingsverordening Overijssel 2009).

Vaarwegbeheer wordt in zijn algemeenheid omschreven als ‘de aanleg en het in stand houden van de infrastructurele voorzieningen die nodig zijn voor het gebruik van het water door de scheepvaart' .

In de omgevingsverordening Overijssel 2009 wordt het vaarwegbeheer gedefinieerd als: de overheidszorg gericht op de instandhouding, bruikbaarheid en bescherming van een vaarweg en bijbehorende werken.

Scheepvaartbeheer

Het scheepvaartbeheer wordt geregeld in de Scheepvaartverkeerswet (SVW). De SVW is van toepassing op alle Nederlandse wateren die openstaan voor het openbaar verkeer met vaartuigen van welke aard en omvang dan ook.

De wet vormt de basis voor de regulering van het scheepvaartverkeer met het oog op (artikel 3, lid 1, SVW):

 • a.

  het verzekeren van de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaart-verkeer;

 • b.

  het in stand houden van scheepvaartwegen en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • c.

  het voorkomen of beperken van schade door het scheepvaartverkeer aan de waterhuishouding, de oevers en waterkeringen, of werken gelegen in of over scheepvaartwegen;

 • d.

  het voorkomen of beperken van externe veiligheidsrisico's in verband met schepen;

 • e.

  het voorkomen of beperken van verontreiniging door schepen.

Het betreft hier de zogenoemde hoofddoelstellingen.

In artikel 3, lid 2, SVW worden nog enkele nevendoelstellingen genoemd:

 • a.

  het voorkomen of beperken van hinder of gevaar in het scheepvaartverkeer voor personen die zich anders dan op een schip te water bevinden;

 • b.

  het voorkomen of beperken van schade door het scheepvaartverkeer aan de landschappelijke of natuurwetenschappelijke waarden van een gebied waarin scheepvaartwegen zijn gelegen.

Bij scheepvaartbeheer gaat het om de volgende activiteiten:

 • aanbrengen van verkeerstekens;

 • geven van verkeersaanwijzingen;

 • het verlenen van vergunningen/ontheffingen.

Voor scheepvaartwegen in beheer bij een waterschap is het dagelijks bestuur bevoegd gezag (artikel 2, lid 3, SVW).

Juridisch kader vaarweg- en scheepvaartbeheer

Het scheepvaartbeheer is op grond van de SVW nader geregeld in een tweetal AMvB's.

Binnenvaartpolitiereglement

Het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) bevat de verkeersregels voor de Nederlandse binnenwateren/vaarwegen. Het BPR geldt voor iedereen en voor elk vaartuig, zowel voor beroepsvaart als voor recreatievaart. De scheepvaart¬beheerder kan aanvullende besluiten op het BPR nemen (artikel 42 SVW en bijvoorbeeld artikel 8.06, lid 1, BPR).

Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer

Het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer (hierna: Babs) bepaalt wanneer een officieel verkeersbesluit nodig is (artikel 6 SVW), hoe dit moet worden voorbereid en hoe dit wordt bekendgemaakt.

Vaarwegverordening

Op de Vecht is geen specifieke provinciale vaarwegenverordening van toepas-sing. Wel geeft de Omgevingsverordening Overijssel 2009 enige regels over het beheer en de instandhouding van vaarwegen.

De provincie Overijssel heeft geen minimaal benodigde vaarwegdiepte vastge-steld voor dat deel van de Vecht dat in beheer is bij Velt en Vecht.

Bijzonder reglement voor de Overijsselsche Vecht

Tot de overdracht van de Vecht aan het waterschap was het Bijzonder reglement voor de Overijsselsche Vecht van toepassing .

In dit bijzonder reglement was geregeld dat de grootst toegelaten snelheid voor motorvoertuigen 9 km per uur bedroeg. Met de overdracht is het Bijzonder reglement voor de Overijsselsche Vecht van rechtswegen niet meer van toepassing.

Keur

De keur is een verordening die strekt tot bescherming van de waterstaatswerken in beheer bij het waterschap.

Op grond van de Keur waterschap Velt en Vecht 2009 is het onder andere verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk (in dit geval de rivier de Vecht) door:

 • zich er anders dan als rechthebbende te bevinden;

 • vaartuigen onbeheerd te laten drijven;

 • binnen twintig meter boven- of benedenstrooms van een peilregulerend werk een ligplaats in te nemen met een vaartuig dan wel te zwemmen, te duiken of watersport te beoefenen, tenzij anders is aangegeven.

Huidig gebruik als vaarweg

Het huidige gebruik van de Vecht als vaarweg beperkt zich in hoofdzaak tot recreatie- en pleziervaart. De rivier is een openbaar water, wat betekent dat in principe op de gehele rivier kan en mag worden gevaren. Er is echter geen onbelemmerde doorgaande scheepvaart vanaf de landsgrens tot aan Zwolle/ Hasselt mogelijk, omdat niet alle stuwen in de Vecht passeerbaar zijn voor vaartuigen. Alleen bij de stuwen Vilsteren en Vechterweerd, in het beheergebied van het waterschap Groot Salland, is een schutsluis aanwezig, waar ook voor bediening wordt gezorgd. Dit heeft tot gevolg dat (gemotoriseerde) scheepvaart zich feitelijk beperkt tot het traject Zwolle/Hasselt - Ommen.

De laatste jaren tekent zich een toename af van snelle motorboten, waaronder waterscooters (jet ski's), die varen op de Vecht. Vaak gaat het hierbij om kleine schepen die met behulp van een trailer zijn meegebracht voor het heen en weer varen - met hoge snelheden - op een van de stuwpanden van de Vecht.

Tegelijkertijd wordt de Vecht (mede)gebruikt door spierkracht aangedreven vaartuigen zoals kano's, zwemmers en voor andere recreatie op of langs de Vecht.

Deze samenloop in het gebruik van de Vecht als vaarweg, voor het zwemmen en ander recreatief medegebruik, evenals de functie van de Vecht in het kader van de ecologie hebben de afgelopen jaren geleid tot klachten.

Beleid voor de Vecht

Oktober 2009 heeft het algemeen bestuur het Masterplan Ruimte voor de Vecht en de Grensoverschrijdende Vechtvisie vastgesteld. Het Masterplan en de Grensoverschrijdende Vechtvisie zijn voorafgegaan door de eerste Vechtvisie uit 1997 en een Leidraad ecologische ontwikkeling Vechtdal uit 2004.

In de Grensoverschrijdende Vechtvisie wordt het toekomstbeeld voor de Vecht als volgt geschetst.

"Hoogwaterveiligheid en afwatering moeten gewaarborgd blijven, maar waar mogelijk, verandert de Vecht weer in een levende, halfnatuurlijke rivier. Deze halfnatuurlijke laaglandrivier krijgt daar waar mogelijk de kans vrij te stromen in het winterbed. Kenmerkende rivierprocessen als meandering, sedimentatie, erosie en zichtbare stroming komen voor" .

Voor wat betreft het gebruik van de Vecht als vaarweg is het volgende opgemerkt.

"De huidige gemotoriseerde recreatievaart, zoals nabij Nordhorn of beneden-strooms van Ommen (kajuitboten met een diepgang van maximaal 1 meter), blijft mogelijk. De bevaarbaarheid zal een van de randvoorwaarden zijn bij de planning en uitvoering van herstelmaatregelen op deze riviertrajecten. Op andere trajecten geldt dat een halfnatuurlijke Vecht ook een ondiepere Vecht is. Dit biedt kansen voor bevaarbaarheid, passend bij een halfnatuurlijke rivier, bijvoorbeeld met zompen (platbodems), fluisterboten, kano's en waar mogelijk vlotten" .

In haar Bestuursprogramma 2009-2012 heeft het algemeen bestuur het standpunt betreffende de bevaarbaarheid van de Vecht als volgt verwoord:

"Wij onderschrijven nogmaals het toekomstbeeld voor de Vecht als een ‘half-natuurlijke laaglandrivier'. Recreatievaart is op de Vecht alleen mogelijk binnen de randvoorwaarden van een halfnatuurlijke laaglandrivier, dus voor zover de ecologie en het peil het toelaten."

In haar vergadering van 7 september 2010 heeft het algemeen bestuur besloten de Vecht bevaarbaar te maken, waarbij het streven is om op termijn (een periode van vijf tot tien jaar ) alleen duurzame geluidsarme vaartuigen (zoals elektrisch aangedreven fluisterboten) toe te staan.

Passend vaarconcept voor de Vecht

Met het vaststellen van de grensoverschrijdende Vechtvisie is expliciet gekozen voor het ontwikkelen van een doorgaande bevaarbaarheid op de Vecht boven-strooms van Ommen. Omdat de stuwen ter hoogte van Junne, Mariënberg en Hardenberg een doorgaande vaarroute bovenstrooms van Ommen belemmeren worden op deze locaties stuwpassages aangelegd. Daarnaast zal de bestaande sluis bij De Haandrik worden gerenoveerd. Hierdoor zal het in de nabije toekomst mogelijk zijn de Vecht te bevaren vanaf Zwolle tot en met de Duitse grens.

Bij een doorgaande bevaarbaarheid van de Vecht hoort een passend vaarconcept. Dit passende vaarconcept heeft (in ieder geval) betrekking op de volgende aspecten.

 • De primaire functie van de Vecht voor de waterhuishouding en daarmee de instandhouding van de waterhuishouding, de oevers, waterkeringen en waterstaatswerken in of over de Vecht, mede gericht op de bescherming en verbetering van de ecologische en chemische kwaliteit.

 • De ambitie om de Vecht te transformeren naar een halfnatuurlijke laagland¬rivier. Dit betekent onder meer dat zandtransport en sedimentatieprocessen weer plaats gaan vinden en daardoor ondiepten ontstaan. Alleen boten met een beperkte diepgang kunnen daardoor de Vecht in de (nabije) toekomst bevaren.

 • Het (toekomstig) beheer en onderhoud Vecht is daarbij niet per definitie gericht op behoud als zijnde vaarweg.

 • De Vecht kan als vaarweg niet onbeperkt gebruikt worden: er dient een evenwichtig medegebruik van de Vecht tussen motorisch aangedreven schepen, spierkracht aangedreven vaartuigen zoals kano's, zwemmers en andere vormen van recreatie op of langs de Vecht plaats te kunnen vinden.

 • Het Vechtdal vervult een belangrijke functie voor natuur en landschap. Bij het verbeteren van de mogelijkheden voor recreatievaart op de Vecht is het van belang de randvoorwaarden die andere functies met zich meebrengen te betrekken. Concreet betekent dit dat de omvang en intensiteit van het vaarconcept ‘passend' moeten zijn bij de (beoogde) natuurwaarden in het Vechtdal.

Natuurwaarden

In opdracht van het waterschap heeft TAUW onderzoek gedaan naar de beschermde en andere bijzondere natuurwaarden in het Vechtdal en de wijze waarop daarmee rekening kan worden gehouden in het ‘passend vaarconcept voor de Vecht'.

Grote delen van het dal van de Overijsselse Vecht tussen Ommen en De Haandrik hebben een zekere natuurwaarde. Dit heeft geleid tot de aanwijzing van een Natura 2000-gebied en beschermde natuurmonumenten. Dit en andere gebieden maken daarnaast deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. Het gebied heeft bovendien waarde voor door de Flora- en faunawet beschermde soorten.

Doorgaande bevaarbaarheid van de Vecht leidt tot effecten op de in de Vecht en het Vechtdal aanwezig natuur. Wanneer aan een aantal voorwaarden wordt voldaan kunnen de negatieve gevolgen (deels) worden voorkomen en deels worden beperkt. Deze voorwaarden zijn:

 • een aanleg- en stilligverbod voor delen van het traject Ommen - Hardenberg, waaronder het gehele gedeelte van het winterbed dat is aangewezen als Natura 2000- gebied en/of Beschermd Natuurmonument;

 • het concentreren van aanleg- of stilliglocaties op weinig of niet kwetsbare locaties in sommige andere delen van de Vecht op plaatsen met een bijzonder, kleinschalig en waardevol cultuurlandschap;

 • het verbieden van vaarbewegingen op de Vecht tussen zonsondergang en zonsopkomst in verband met de waarde voor vleermuizen;

 • het voorkomen van het aanleggen van boten en uitstappen van mensen nabij leefgebied jaarrond beschermde vogels;

 • het sluiten van de beoogde sluizen in elk geval bij Junne en Mariënberg in de periode 1 oktober tot en met 1 mei, zodat tussen de sluizen een rustgebied ontstaat voor zowel winter- als trekvogels;

 • het voorkomen van het aanleggen van boten in voor bepaalde vissoorten geschikt voortplantingsgebied.

Verkeersbesluit Vecht

Als gevolg van de SVW geschiedt regulering van het scheepvaartverkeer in de vorm van verkeersbesluiten waarmee, met inachtneming van wat het Babs en het BPR bepalen, verkeerstekens kunnen worden aangebracht in of langs vaarwegen. Deze verkeerstekens kunnen de instelling dan wel opheffing van een gebod of verbod inhouden.

Daarnaast is het om doelmatigheidsredenen mogelijk om bekendmakingen te doen met dezelfde strekking als een verkeersteken (artikel 13 Babs). Ingevolge artikel 4 Babs kan de regel zonder nieuw verkeersbesluit worden ondersteund met verkeerstekens.

Ter regulering van de scheepvaart op de Vecht is er geen bijzondere regelgeving van toepassing is, anders dan het BPR. Het dagelijks bestuur van waterschap velt en Vecht kan als scheepvaartbeheerder (nadere) regels stellen op grond van artikel 42 van de SVW.

Ten behoeve van een passend vaarconcept op de Vecht worden in het belang van:

 • het verzekeren van veilig en vlot verloop van het scheepvaartverkeer;

 • het voorkomen of beperken van schade door scheepvaartverkeer aan de waterhuishouding, oevers en waterkeringen of werken gelegen in de Vecht;

en mede in het belang van:

 • het voorkomen of beperken van hinder of gevaar in het scheepvaartverkeer voor personen die zich, anders dan op een schip, te water bevinden;

 • het voorkomen of beperken van schade door het scheepvaartverkeer en/of vaartuigen aan de landschappelijke of natuurwetenschappelijke waarden van het gebied;

 • regels gesteld voor het gebruik van de Vecht als vaarweg.

Voorbereiding

Bij de voorbereiding op dit besluit is, in overeenstemming met artikel 6 van het Babs, overleg gevoerd met de bij dit besluit belanghebbende openbare lichamen en instellingen, zijnde:

 • de provincie Overijssel;

 • de langs de Vecht gelegen gemeenten Zwolle, Dalfsen, Ommen, Hardenberg, en de samtgemeinde Emlichheim;

 • de (mede)beheerders van de Vecht zijnde waterschap Groot Salland, Landkreis Grafschaft Bentheim, Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN);

 • waterschap Regge en Dinkel;

 • Politie regio IJsselland.

De voorbereiding van dit verkeersbesluit heeft daarnaast plaatsgevonden met behulp van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (de uniforme openbare voorbereidingsprocedure).

Artikelsgewijze toelichting

Op grond van de Scheepvaartverkeerswet en het Binnenvaart Politiereglement wordt onder verstaan onder:

 • schip: elk vaartuig, met inbegrip van een vaartuig zonder waterverplaatsing dat feitelijk wordt gebruikt of geschikt is om te worden gebruikt als middel tot verplaatsing te water;

 • motorschip: schip dat gebruik maakt van zijn mechanische middelen tot voortbeweging;

 • waterscooter: snelle motorboot (sneller dan 20 km/uur ten opzichte van het water) gebouwd of ingericht om door een of meer personen skiënd door of over het water te worden voortbewogen.

Artikel 1 Toepasselijkheid

Het verkeersbesluit is van toepassing op dat deel van de Vecht dat in beheer is bij waterschap Velt en Vecht: vanaf de landsgrens tot en met de mondig van de Regge in de Vecht.

Artikel 2 Verbod

Voor de verboden voor het varen op de Vecht is een onderscheid gemaakt tussen het deel van de Vecht vanaf de landsgrens tot de Hessel Mulertbrug te Ommen en het deel van de Vecht vanaf de Hessel Mulertbrug te Ommen tot aan de monding van de Vecht in de Regge.

Enerzijds wordt hiermee aangesloten bij het bestaande gebruik van de Vecht, waarbij de (gemotoriseerde) scheepvaart zich feitelijk beperkt tot het traject Zwolle/Hasselt - Ommen en waarvan uitgesproken is dat dit mogelijk moet blijven. Anderzijds benadrukt dit het verschil in karakter van de Vecht bovenstrooms van Ommen (meer natuurlijk) in vergelijking tot het deel van de Vecht benedenstrooms van Ommen (minder natuurlijk).

Lid 1

Vanaf de Hessel Mulertbrug is het in principe verboden te varen op de Vecht met motorschepen. Dit verbod geldt niet voor met spierkracht voortbewogen schepen of zeilschepen.

Lid 2

Op het algemene verbod tot varen met motorschepen wordt een uitzondering gemaakt: in de periode van 1 april tot en met 1 november mogen ook motorschepen varen op de Vecht bovenstrooms van de Hessel Mulertbrug.

Voorheen werden er vanuit de scheepvaartverkeerwetgeving geen beperkingen gesteld voor wat betreft het varen op de Vecht in een bepaalde periode van het jaar. Bij het verlenen van watervergunningen voor activiteiten op of rond de Vecht op grond van de keur van het waterschap (vanaf hier: de Keur) wordt vanuit waterhuishoudkundig oogpunt gewerkt met de periode van 1 april tot 1 november als periode waarin deze activiteiten worden toegestaan. Zo dienen steigers ten behoeve van de scheepvaart verwijderd te zijn in de periode van 1 november tot 1 april. In dit lid is dan ook voor wat betreft de uitzondering voor het varen op de Vecht met motorschepen aansluiting gezocht bij de periode zoals deze wordt gehanteerd in het kader van de vergunningverlening op basis van de Keur.

Lid 3

Zowel voor de met spierkracht voorbewogen schepen en zeilschepen als motorschepen geldt dat varen op de Vecht vanaf de Hessel Mulertbrug slechts is toegestaan tussen zonsop- en zonsondergang.

Dit vanuit een oogpunt van (verkeers)veiligheid, maar ook vanuit het oogpunt van te beschermen natuurwaarden.

Artikel 3 Afmetingen en diepgang

In dit artikel zijn de maximale afmetingen en diepgang op genomen van schepen die mogen varen op de Vecht. Ook hier is weer een onderscheid gemaakt voor wat betreft de situatie bovenstrooms en benedenstrooms van de Hessel Mulertbrug te Ommen.

Voor de situatie benedenstrooms van de Hessel Mulertbrug is aangesloten bij de afmetingen en diepgang zoals die door Groot Salland, als beheerder van haar deel van de Vecht, worden toegepast en welke zijn afgeleid van de bepalingen in het BPR zoals deze voor de Vecht golden ten tijde van voor de overdracht aan de waterschappen .

De toegelaten afmetingen en diepgang bovenstrooms van de Hessel Mulertbrug zijn afgestemd op het maatgevende schip dat de stuwpassages in dit deel van de Vecht kan passeren en de (toekomstige) transformatie naar een halfnatuurlijke laaglandrivier.

Artikel 4 Snelheid

Op grond van artikel 8.06, eerste lid, BPR) mag er met een (snelle) motorboot niet sneller worden gevaren dan 20 km per uur ten opzichte van het water. Het waterschap kan als scheepvaartbeheerder echter bepalen dat een ander maximum snelheid van toepassing is.

Het varen met een motorvaartuig op Vecht maakt een geringe inbreuk op de instandhouding en bruikbaarheid van de Vecht indien de maximale vaarsnelheid van 9 km per uur wordt aangehouden.

Zoals al eerder gesteld was deze snelheid tot de overdracht van de Vecht aan het waterschap ook van toepassing . Ook binnen het beheergebied van waterschap Groot Salland geldt deze snelheidslimiet voor de Vecht.

Artikel 5 Waterscooters

Op grond van artikel 8.06, tweede lid, BPR is het verboden te waterskiën of op een soortgelijke wijze van een vaarweg gebruik te maken.

De Vecht wordt nu ook aangewezen als gebied waar het verboden is gebruik te maken van waterscooters.

Artikel 6 Bediening van sluizen

In verband met het (nog) aanleggen van stuwpassages op het traject boven-strooms van Ommen (de stuwen Junne, Mariënberg en Hardenberg) en de renovatie van de bestaande sluis bij De Haandrik wordt in dit artikel vastgelegd dat het dagelijks bestuur de bedieningstijden voor deze stuwpassages, zijnde sluizen, (op een later tijdstip) vaststelt.

Artikel 7 en 8 Ligplaats nemen (ankeren en meren) en oevers betreden

Ligplaats nemen, ankeren of meren met een vaartuig is nooit toegestaan wanneer hierdoor gevaar of hinder voor de scheepvaart kan ontstaan.

Daarnaast is het ook belangrijk om vanuit waterhuishoudkundig oogpunt (bescherming van taluds en bodemprofiel) verboden te stellen omtrent het ligplaatsnemen. Ook de ecologische toestand van water en oevers, dat wil zeggen de groei van water- en oeverplanten en het leefgebied van water- en oeverdieren en de trekmogelijkheden van flora en fauna langs oevers vraagt om bescherming.

Tot slot spelen ook de (bescherming van de ) belangen van oevereigenaren, oeverbewoners en recreanten speelt bij dit verbod een rol.

De zones waar dit het geval is zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart. Op deze kaart zijn de oeverzones aangegeven waarlangs het nemen van ligplaats door vaartuigen een belemmering kan vormen voor vlot en veilig scheepvaartverkeer of schade kan toebrengen aan de waterhuishouding of aan natuur- of landschappelijke waarden.

i188781.pdf [Klik hier om het document te downloaden]
i188782.pdf [Klik hier om het document te downloaden]
i188783.pdf [Klik hier om het document te downloaden]
i188784.pdf [Klik hier om het document te downloaden]
i188785.pdf [Klik hier om het document te downloaden]