Peilbesluit Haarzuilens

Geldend van 28-10-2022 t/m heden

Intitulé

Peilbesluit Haarzuilens

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;

Op het voorstel van het College van 20 april 2010 met nummer 276296;

Overwegende dat:

1. een peilbesluit eens in de 10 jaar moet worden herzien en dat voor de peilbesluiten Haarzuilens en Vleutense Wetering nog niet is gebeurd;

2. voor een groot deel van het gebied de herinrichting Groengebied Utrecht-West in voorbereiding is, waarvan de gewenste inrichting in de toekomst pas helder wordt, zodat de peilwijzigingen in dat kader pas in een volgende herziening van dit peilbesluit kunnen worden opgenomen.

Gelet op artikel 2.39 Invoeringswet Waterwet, artikel 5.2 van de Waterwet en artikel 4.4 t/m 4.8 waterverordening HDSR 2009,

BESLUIT:

1. de peilbesluiten Haarzuilens en Vleutense Wetering 1978 in te trekken met ingang van de datum van inwerkingtreding van het besluit vermeld onder 2;

2. het peilbesluit Haarzuilens 2010 vast te stellen zoals hierna is aangegeven.

Artikel 1           Gebied

Het gebied is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart.

Artikel 2           Referentiepeil

Voor de toepassing van dit besluit geldt dat peilen zijn aangegeven ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil 2005 (NAP 2005).

Artikel 3           Peilen

 • 1. De na te streven waterstanden in de afzonderlijke peilgebieden binnen de werkingssfeer van dit peilbesluit, komen nagenoeg alle overeen met de huidige praktijkpeilen en worden weergegeven in tabel 1;

 • 2. Voor de bepaling van de maaiveldhoogte is uitgegaan van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN, 2005), waarin maaiveldhoogtegegevens beschikbaar zijn die met laseraltimetrie zijn verkregen.                                                                                                                                                                                                                                                                   

 • 3. Binnen 3 jaar na inwerkingtreding van het peilbesluit zal een nieuwe hoogtemeting plaatsvinden van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Indien nodig zullen de peilen dan worden aangepast aande nieuwe gegevens.

  Tabel 1 Overzicht vast te stellen peilen en te voeren peilbeheer

  Polder

   

  Peilgebiednummer

   

  Nieuwe peilen (m t.o.v. NAP)

   

  Peilbeheer

   

  zomer

  winter

  Polder Haarrijn

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  HRZ_001*

  -1,00

  -1,30

  Flexibel peilbeheer

  HRZ_002*

  -1,20

  -1,50

  Flexibel peilbeheer

  HRZ_003*

  -0,70

  -1,00

  Flexibel peilbeheer

  HRZ_004*

  -1,20

  -1,50

  Flexibel peilbeheer

  PG0119

  -0,50

  -0,50

  Vast peilbeheer

  PG0333

  -0,90

  -1,00

  Zomer- en winterpeil

  PG0334

  -0,70

  -0,80

  Zomer- en winterpeil

  PG0335

  -0,40

  -0,40

  Vast peilbeheer

  PG0337

  -0,65

  -0,65

  Vast peilbeheer

  PG0338

  -1,00

  -1,30

  Zomer- en winterpeil

  PG0339

  -0,50

  -0,50

  Vast peilbeheer

  PG0340

  -0,45

  -0,60

  Zomer- en winterpeil

  PG0342

  -0,35

  -0,35

  Vast peilbeheer

  PG0343

  0,10

  -0,10

  Zomer- en winterpeil

  PG0344

  -0,60

  -0,60

  Vast peilbeheer

  PG0345

  -0,80

  -1,00

  Zomer- en winterpeil

  PG0346

  0,10

  -0,10

  Zomer- en winterpeil

  Harmelerwaard

   

  PG0348

  -0,40

  -0,56

  Flexibel peilbeheer

  PG0349

  -0,40

  -0,50

  Zomer- en winterpeil

  Polder Haarrijn

   

  PG0351

  -0,30

  -0,50

  Zomer- en winterpeil

  Harmelerwaard

   

   

   

   

   

  PG0355

  -0,25

  -0,40

  Zomer- en winterpeil

  PG0357

  -0,55

  -0,70

  Zomer- en winterpeil

  PG0362

  -0,50

  -0,70

  Zomer- en winterpeil

  PG0369

  -0,50

  -0,50

  Vast peilbeheer

  PG369A

  -0,50

  -0,50

  Vast peilbeheer

  PG0370

  -0,40

  -0,40

  Vast peilbeheer

  PG0372

  -0,50

  -0,70

  Flexibel peilbeheer

  Polder Haarrijn

   

  PG0641

  -0,35

  -0,50

  Flexibel peilbeheer

  PG0742

  -1,40

  -1,60

  Zomer- en winterpeil

  Harmelerwaard

   

  PG0770

  -0,50

  -0,70

  Zomer- en winterpeil

  PG0771

  -0,50

  -0,70

  Zomer- en winterpeil

  PG0903

  -0,30

  -0,30

  Vast peilbeheer

  * De peilen in de vier nieuwe peilgebieden (HRZ_001, HRZ_002, HRZ_003 en HRZ_004) worden ingesteld als de waterhuishoudkundige inrichting hiervoor gereed is. Het moment waarop de nieuwe waterpeilen worden ingesteld zal vooraf bekend gemaakt worden.

Artikel 4           Peilbeheer

 • 1. Vast peilbeheer zal worden gevoerd in de peilgebieden PG0119, PG0335, PG0337, PG0339, PG0342, PG0369 PG0369A, PG0370 en PG0903. De waterstand wordt in deze gebieden het hele jaar door op één en hetzelfde vaste niveau gehandhaafd.

 • 2. Flexibel peilbeheer zal worden gevoerd in de peilgebied HRZ_001, HRZ_002, HRZ_003, HRZ_004, PG0348, PG0372 en PG0641. Peilfluctuatie tussen onder- en bovengrens zal hier zoveel mogelijk natuurlijk plaatsvinden.

 • 3. In de overige gebieden, wordt de reguliere cyclus van zomer- en winterpeil aangehouden. De overgang van zomerpeil naar winterpeil zal, al naar gelang de weersomstandigheden en het geschatte grondwaterstandsverloop, in het algemeen en naar oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden, plaats vinden in de loop van de maanden september-oktober. De overgang van winterpeil naar zomerpeil zal, al naar gelang de weersomstandigheden en het geschatte grondwaterstandsverloop, in het algemeen en naar oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden, plaats vinden in de loop van de maanden april-mei.

 • 4. Dijkgraaf en hoogheemraden zijn bevoegd, indien de weersomstandigheden dit naar hun oordeel noodzakelijk maken, bovengenoemde peilen tijdelijk:

  • In droge en zeer droge perioden met 0,05 meter te verhogen; en

  • In natte en zeer natte perioden met 0,05 meter te verlagen.

 • 5. Het dagelijks bestuur is bevoegd om, onder afweging van de betrokken belangen, van het in artikel 3 vermelde peil af te wijken, indien daarvoor op grond van te verwachten of reeds optredende extreme - natte of droge - weersomstandigheden, danwel in verband met dreigende of reeds optredende calamiteiten, aanleiding bestaat.

 • 6. Onder normale omstandigheden kan de waterstand door de aan- en afvoer van water en weersomstandigheden fluctueren. De beheermarge is de toegestane afwijking ten opzichte van de in het peilbesluit vastgestelde peilen om deze fluctuaties op te vangen. Zodra de waterstand buiten de beheermarges valt, heeft het waterschap een inspanningsverplichting om de waterstand binnen de beheermarge te krijgen. De beheermarge bedraagt 5 cm boven en 5 cm onder het vastgestelde peil.

Artikel 5           Inwerkingtreding

Het peilbesluit treedt in werking met ingang van de achtste dag nadat de bekendmaking van de goedkeuring van dit peilbesluit door gedeputeerde staten heeft plaatsgevonden.

Artikel 6           Titel

Dit peilbesluit kan worden aangehaald als "Peilbesluit Haarzuilens".

                                                      

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering op 22 september 2010.
P.J.M. Poelmann, voorzitter
drs. E.Th. Meuleman, secretaris,