Verordening ex artikel 122d, lid 5, van de Waterschapswet

Geldend van 15-01-2011 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2011

Intitulé

Verordening ex artikel 122d, lid 5, van de Waterschapswet

Begripsbepalingen

Artikel 1

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  waterschap: waterschap Scheldestromen;

 • b.

  het bestuur: het dagelijks bestuur van het waterschap;

 • c.

  uitvoeringsovereenkomst: de door of namens het bestuur door de dijkgraaf vast te stellen overeenkomst tussen een bedrijf en het waterschap, waarin de wijze waarop de subsidie -vanwege het zuiveren van afvalwater zonder voorzuivering door het bedrijf- wordt berekend en de voorwaarden worden vermeld waaronder subsidie wordt verleend;

 • d.

  zuiveringtechnisch werk : een werk als bedoeld in artikel 1, onderdeel c van de Verordening zuiveringsheffing;

 • e.

  contractbedrijf: het bedrijf waarmee een uitvoeringsovereenkomst is gesloten.

Bevoegdheid

Artikel 2

 • 1 Het bestuur kan subsidie verlenen voor het aanbieden door bedrijven van ongezuiverd afvalwater op een zuiveringtechnisch werk van het waterschap.

 • 2 Ter uitvoering van subsidieverlening wordt een overeenkomst gesloten.

Voorwaarden

Artikel 3

Alvorens tot het verlenen van subsidie kan worden overgegaan wordt nagegaan of:

 • a.

  het aantal vervuilingseenheden dat door het bedrijf op het zuiveringstechnisch werk van het waterschap wordt gebracht, minimaal 5% van de zuiveringscapaciteit van dat werk bedraagt;

 • b.

  voor het afvalwater van het bedrijf voor het waterschap geen of tijdelijk geen vergelijkbare alternatieve benutting van de zuiveringscapaciteit van het zuiveringtechnisch werk bestaat;

 • c.

  het laten (voor)zuiveren van het afvalwater voor het bedrijf per vervuilingseenheid financieel voordeliger is dan het tarief per vervuilingseenheid van de zuiveringsheffing van het waterschap;

 • d.

  het zelf (voor)zuiveren van het afvalwater door het bedrijf binnen de geldende wettelijke eisen kan plaatsvinden;

 • e.

  het bedrijf financieel in staat is om de voorzuivering van zijn afvalwater daadwerkelijk te realiseren.

Artikel 4

De aan het contractbedrijf te verlenen jaarlijkse subsidie bedraagt per vervuilingseenheid:

 • a.

  ten hoogste 50% van het tarief per vervuilingseenheid;

 • b.

  ten hoogste het verschil van het tarief per vervuilingseenheid van de zuiveringingsheffing van het waterschap en de kosten van het zelf (voor)zuiveren door het bedrijf.

Duur

Artikel 5

De subsidie voor het contractbedrijf wordt verleend voor een periode van 10 jaren of minder.

Vermindering

Artikel 6

In de uitvoeringsovereenkomst wordt opgenomen:

 • a.

  dat de subsidie wordt verleend op basis van het per kalenderjaar bepaalde aantal vervuilingseenheden dat het bedrijf op het zuiveringtechnisch werk van het waterschap brengt;

 • b.

  dat de verleende subsidie wordt verminderd indien het bedrijf minder vervuilingseenheden dan de onder a bedoelde grens op het zuiveringtechnisch werk van het waterschap heeft gebracht;

 • c.

  dat de vermindering is gebaseerd op het daadwerkelijke aantal vervuilingseenheden dat door het bedrijf op het zuiveringtechnisch werk van het waterschap is gebracht.

Betaling

Artikel 7

In de uitvoeringsovereenkomst wordt de wijze van betaling van de subsidie geregeld.

Inwerkingtreding en citeertitel

Artikel 8

 • 1 De Subsidieverordening verontreinigingsheffing contractbedrijven van waterschap Zeeuwse Eilanden, vastgesteld bij besluit van 5 oktober 2004, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de contracten die voor die datum zijn overeengekomen.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 3 De datum van ingang van deze verordening is 1 januari 2011.

 • 4 Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening ex artikel 122d, lid 5, van de Waterschapswet'.