Delegatiebesluit waterschap Scheldestromen 2011

Geldend van 28-12-2018 t/m heden

Intitulé

Delegatiebesluit waterschap Scheldestromen 2011

De algemene vergadering van het waterschap Scheldestromen draagt aan het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen de volgende bevoegdheden om te besluiten over:

Delegatiebesluit waterschap Scheldestromen 2011

1. Het verrichten van (privaatrechtelijke) (rechts)handelingen

 • a.

  Het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken, aandelen of vorderingen;

 • b.

  Het vestigen, overdragen of afstand doen van een beperkt recht op onroerende zaken;

 • c.

  Het verhuren, verpachten of op andere wijze in gebruik geven van roerende en onroerende zaken;

2. Aanbestedingen

Het doen van aanbestedingen en het nemen van beslissingen in een aanbestedingsprocedure

3. Het voeren van (buiten)gerechtelijke procedures

 • a.

  Het maken van bezwaar, het aangaan en het voeren van bestuursrechtelijke, civielrechtelijke en strafrechtelijke rechtsgedingen, het nemen van de daarbij behorende beslissingen ter voorbereiding, ter voorkoming of ter beëindiging van deze bezwaarprocedures en (rechts)gedingen;

 • b.

  Het gebruik maken van inspraakmogelijkheden;

 • c.

  Het sluiten van een vaststellingsovereenkomst;

 • d.

  Het sluiten van een arbitrageovereenkomst;

4. Overeenkomsten

Het toetreden tot, aangaan of wijzigen van overeenkomsten betreffende de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden, voor zover hiervan niet in betekende mate een wijziging van de bestaande waterstaatkundige situatie of een wijziging van de hoogte van de te heffen belastingen is te verwachten.

5. Leningen en Rekening courantovereenkomsten

Het aangaan van leningen en rekening-courant overeenkomsten, tot jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen maxima;

6. Aanleg en beheer van waterstaatswerken

 • a.

  Het vaststellen van projectplannen met uitzondering van projectplannen in de zin van artikel 5.5 van de Waterwet en voor zover hiervan niet in betekende mate een wijziging van de bestaande waterstaatkundige situatie of de hoogte van de te heffen belastingen is te verwachten;

 • b.

  Het wijzigen van een door de Algemene Vergadering vastgesteld projectplan niet zijnde een plan in de zin van artikel 5.5. van de Waterwet, en voor zover hiervan niet in betekende mate een wijziging van de bestaande waterstaatkundige situatie of de hoogte van de te heffen belastingen is te verwachten

7. Leggerwijzigingen en wijzigingen van de grondwaterkaart

Het vaststellen van beperkte wijzigingen van de leggers als bedoeld in de Waterschapswet en de Waterwet en het wijzigen van de grondwaterkaart als bedoeld artikel 4.10 van de Keur watersysteem Waterschap Scheldestromen 2012.

8. Informatieverzoeken

Het besluiten op verzoeken om informatie op basis van de Wet openbaarheid van bestuur, voorzover het verzoek betrekking heeft op gegevens in documenten die berusten bij de Algemene Vergadering

9. Verkeerszaken

 • a.

  Het nemen van verkeersbesluiten betreffende het verkeer op wegen onder beheer van het waterschap;

 • b.

  Het verlenen van ontheffingen ingevolge de Wegenverkeerswet, het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Voertuigenreglement.

10. Overdracht of overname van beheer en onderhoud van waterstaatswerken

De overdracht of overname van het beheer en onderhoud van waterstaatswerken, voor zover het de wijziging van de beheergrenzen betreft en voor zover het de tarieven niet meer beïnvloed dan 0,01%.

11. Opleggen gedoogplichten ex hoofdstuk 5 paragraaf 4 Waterwet

Het opleggen van gedoogplichten ex hoofdstuk 5 paragraaf 4 van de Waterwet.