Inspraakverordening waterschap Scheldestromen 2011

Geldend van 14-01-2011 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2011

Intitulé

Inspraakverordening waterschap Scheldestromen 2011

Begripsbepalingen

Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  waterschap: waterschap Scheldestromen;

 • b.

  algemene vergadering: de algemene vergadering van het waterschap;

 • c.

  dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van het waterschap;

 • d.

  inspraak: een door of namens het dagelijks bestuur geboden gelegenheid voor ingezetenen en belanghebbenden om hun zienswijze omtrent te nemen besluiten van algemene strekking en vast te stellen beleidsregels van het waterschap kenbaar te maken;

Object van inspraak

Artikel 2

 • 1. Onverminderd het bepaalde bij wet, algemene maatregel van bestuur of provinciale verordening vallen onder de werking van de onderhavige verordening de door de algemene vergadering te nemen besluiten van algemene strekking alsmede de door de algemene vergadering vast te stellen beleidsregels.

 • 2. In afwijking van het vorige lid wordt geen inspraak verleend:

  • a.

   ten aanzien van ondergeschikte wijzigingen van een eerder vastgestelde beleidsregel;

  • b.

   indien inspraak bij of krachtens wettelijk voorschrift is uitgesloten;

  • c.

   indien sprake is van hogere regelgeving waarbij het bestuursorgaan geen of nauwelijks beleidsvrijheid heeft;

  • d.

   indien de uitvoering van een besluit of beleidsregel dermate spoedeisend is dat inspraak niet kan worden afgewacht;

  • e.

   inzake de begroting en de tarieven van belastingen;

  • f.

   inzake besluiten of beleidsregels gericht op de interne organisatie van het waterschap;

  • g.

   indien het te nemen besluit of de vast te stellen beleidsregel naar haar aard of naar haar belang niet voor inspraak in aanmerking komen.

Inspraakprocedure

Artikel 3

 • 1. Op inspraak is de procedure van afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

 • 2. In aanvulling op afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geldt de bepaling van artikel 4 van deze verordening.

 • 3. Het dagelijks bestuur kan in afwijking van het eerste lid voor een of meer te nemen besluiten of vast te stellen beleidsregels een andere inspraakprocedure vaststellen.

Rapportage

Artikel 4

In het voorstel aan de algemene vergadering wordt melding gemaakt van de gehouden inspraakprocedure en de beschouwingen van het dagelijks bestuur over de in het kader daarvan ingekomen zienswijzen.

Inwerkingtreding verordening

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2011.

Overgangsbepalingen

Artikel 6

 • 1. De Inspraakverordening waterschap Zeeuwse Eilanden 2006 behoudt zijn werking ten aanzien van ontwerp-besluiten, die vóór 1 januari 2011 door het dagelijks bestuur van waterschap Zeeuwse Eilanden zijn vastgesteld en ten aanzien waarvan nog geen definitieve besluitvorming door de algemene vergadering van dat waterschap heeft plaatsgevonden.

 • 2. De Inspraakverordening waterschap Zeeuws-Vlaanderen behoudt zijn werking ten aanzien van ontwerp-besluiten, die vóór 1 januari 2011 door het dagelijks bestuur van waterschap Zeeuws-Vlaanderen zijn vastgesteld en ten aanzien waarvan nog geen definitieve besluitvorming door de algemene vergadering van dat waterschap heeft plaatsgevonden.

Citeertitel

Artikel 7

Deze verordening wordt aangehaald als: "Inspraakverordening waterschap Scheldestromen 2011".