Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

Geldend van 25-02-2003 t/m heden

Intitulé

Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

De raad van de gemeente A s t e n;

gelet op artikel 33, derde lid van de Gemeentewet ;

gelet op de Tijdelijke regeling Griffiefunctie ambtelijke bijstand d.d. 14 maart 2002;

gezien het advies van de commissie ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL d.d. 6 februari 2003;

b e s l u i t

vast te stellen de volgende “Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning”;

Artikel 1

 • 1. Onder ambtelijke bijstand wordt verstaan:

  • a.

   feitelijke informatie van geringe omvang;

  • b.

   inzage in of afschrift van documenten die openbaar zijn;

  • c.

   bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen en moties of andere bijstand..

 • 2. Onder fractie wordt verstaan een in de raad vertegenwoordigde groepering.

Artikel 2

Elk raadslid heeft per jaar recht op 20 uur ambtelijke bijstand als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3

Elke fractie heeft per jaar recht op 125 uur ambtelijke bijstand als bedoeld in artikel 1.

Artikel 4

De griffier ziet er op toe dat de verleende ambtelijke bijstand als bedoeld in artikel 1 wordt geregistreerd.

Artikel 5

Deze verordening wordt in 2003 door de raad geëvalueerd.

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking met ingang van 25 februari 2003. Op dat moment vervalt de Tijdelijke regeling Griffiefunctie ambtelijke bijstand zoals vastgesteld d.d. 14 maart 2002.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Asten d.d. 25 februari 2003.
De raad voornoemd,
de griffier a.i.,
dhr. ir. C.W.J.B. Verborg
de voorzitter,
mw. dr. J.W. Kersten