Verordening gemeentelijke onderscheiding, erepenning van de gemeente Asten

Geldend van 30-03-1994 t/m heden

Intitulé

Verordening gemeentelijke onderscheiding, erepenning van de gemeente Asten

De raad van de gemeente Asten;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders van 8 februari 1994;

Gezien het instemmend advies van de kommissie Financiën en Algemene Zaken (FAZ);

B e s l u i t:

Vast te stellen de verordening op de ‘Gemeentelijke onderscheiding, Erepenning van de gemeente Asten”.

Artikel 1

De gemeente Asten kent één gemeentelijke onderscheiding, te weten “Erepenning van de gemeente Asten”.

Artikel 2

De erepenning van de gemeente Asten is een medaille van verdienste. Zij wordt alleen in zéér bijzondere gevallen uitgereikt. Dit als blijk van waardering en erkentelijkheid aan ingezetenen of niet-ingezeten, die zich tegenover de plaatselijke gemeenschap algemeen erkende uitzonderlijke verdiensten heeft verworven.

Artikel 3

De erepenning wordt toegekend door het kollege van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten. Na het besluit van burgemeester en wethouders tot toekenning van een erepenning aan voorgedragene worden de leden van de gemeenteraad direkt op de hoogte gebracht van dit besluit.

Artikel 4

Er zijn een aantal kriteria voor toekenning van de erepenning. De penning kan worden uitgereikt als aan één van onderstaande kriteria wordt voldaan.

 • -

  Gegadigden moeten zich verdienstelijk voor (de gemeente) Asten hebben gemaakt. Dit kan zijn:

 • A)

  een éénmalige verdienste; bijvoorbeeld een bovenmatige sportieve prestatie Europees, wereld of Olympisch kampioen) of een heldendaad.

 • B)

  Langdurig betoond belangeloos werk; bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, burenhulp, bestuurswerk in een (sport-)vereniging.

 • C

  Langdurig betoon betaald werk. Hierbij moet wel sprake zijn van een niet voor de handliggende verdienste.

Artikel 5

Uitreiking van een erepenning kan pas geschieden nadat er onderzoek is geweest naar de persoon (strafregisters).

Artikel 6

De erepenning van de gemeente Asten is van edel metaal (kleur: zilver) en heeft een diameter van 5 centimeter. De penning is op de voorkant voorzien van de tekst “Gemeente Aten”. Tevens is het gemeentewapen van Asten in reliëf afgebeeld. Op de keerzijde/achterkant staat de tekst “erepenning” en een inscriptie (datum van uitreiking en de naam van de te onderscheiden persoon).

Artikel 7

De erepenning wordt door de (loco-)burgemeester of een wethouder uitgereikt. De familie van de te onderscheiden persoon en de gemeenteraad worden uitgenodigd om bij de uitreiking aanwezig te zijn.

Artikel 8

De aanvraag voor het toekennen van de een erepenning dient door derden of op initiatief van (leden van) het gemeentebestuur van Asten te geschieden. Deze aanvraag dient ruim op tijd (twee maanden vantevoren) te worden ingediend bij de burgemeester of het kollege van burgemeesters en wethouders. Advisering, voordracht en afhandeling geschiedt door de afdeling Voorlichting.

Artikel 9

 • A) Bij de uitreiking van de erepenning van de gemeente Asten wordt aan de persoon in kwestie tevens een afschrift overhandigd van het besluit van het kollege van burgemeesters en wethouders. Advisering, voordracht en afhandeling geschiedt door afdeling Voorlichting.

 • B) Van de toekenning van een erepenning van de gemeente Asten houden burgemeester en wethouders aantekening in een register, volgens een door hen vast te stellen model.

Artikel 10

Dit besluit kan worden aangehaald als de “Verordening Gemeentelijke onderscheiding, erepenning van de gemeente Asten”.

Artikel 11

Dit besluit treedt in werking op 30 maart 1994

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Asten d.d. 22 maart 1994.
de raad voornoemd,
de sekretaris,
de voorzitter,