Verkeersbesluit vaarwegen Linge en Kanaal van Steenenhoek

Geldend van 05-08-2010 t/m heden

Intitulé

Verkeersbesluit vaarwegen Linge en Kanaal van Steenenhoek

Het dagelijks bestuur van Waterschap Rivierenland

OVERWEGINGEN:

In het belang van het voorkomen of beperken van schade door het scheepvaartverkeer aan het aquatisch leefmilieu, oevers, waterkeringen en ter verzekering van een veilig en vlot verloop van het scheepvaartverkeer is het noodzakelijk om voor de Linge en het Kanaal van Steenenhoek maximale snelheden en overige verboden vast te stellen; 

Op grond van het bepaalde in artikel 2 van het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer brengt het bevoegd gezag slechts verkeerstekens aan die opgenomen zijn in de bijlagen 7 en 8 behorende bij het Binnenvaartpolitiereglement;

Op grond van het bepaalde in artikel 2, lid 3, van de Scheepvaartverkeerswet juncto het besluit van Provinciale Staten van Gelderland d.d. 11 november 2009 en het besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 20 februari 1992 voert het college van dijkgraaf en heemraden het vaarwegbeheer voor de Linge en het Kanaal van Steenenhoek uit;

Dit besluit is van toepassing op de Linge en het Kanaal van Steenenhoek. Onder de Linge wordt verstaan: de Lingeboezem bestaande uit de Korne, de Linge beneden de Julianastuw te Geldermalsen tot en met de Arkelse Dam, en de gekanaliseerde Linge tussen de Arkelse Dam en de brug van Ceelen te Gorinchem;

De aan te brengen verkeerstekens betreffen verbods- en gebodsborden zoals genoemd onder A1, A5, A7, en B6 in bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement;

Bij dit besluit is een gewaarmerkte gebieds­kaart gevoegd waarop de plaatsing van de verkeerstekens is vermeld;

Aan de verkeerstekens kan een nadere aanduiding worden toegevoegd;

Gelet op het bepaalde in de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer en de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

I de maximale snelheid en overige verboden voor alle vaartuigen op de Linge en het Kanaal van Steenenhoek vast te stellen, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende overzichtskaart (verkeersbordenplan 2010);

II de beperking van de vaarsnelheid en overige verboden geldt tot de op de verkeersborden aangegeven maximumvaarsnelheid c.q. verboden zoals nader aangegeven op de bij dit besluit behorende overzichtskaart (verkeersbordenplan 2010);

III bij de verkeerstekens onder II kunnen bijkomende tekens worden geplaatst, inhoudende dat de aangegeven maximum vaarsnelheid en overige verboden van toepassing zijn op vaartuigen, dan wel geladen vaartuigen, een en ander zoals nader aangegeven op de bij dit besluit behorende overzichtskaart (verkeersbordenplan 2010);

IV dit besluit wordt aangehaald als "Verkeersbesluit vaarwegen Linge en Kanaal van Steenenhoek";

V het "Besluit betreffende verkeersmaatregel te water inhoudende plaatsing verkeerstekens in de Korne, de Linge vanaf de mond van de Korne tot de Arkelse Dam en het Kanaal van Steenenhoek" wordt ingetrokken per de datum van inwerkingtreding van dit besluit;

VI dit besluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking.

Ondertekening

Tiel, 13 juli 2010

het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland,

de secretaris-directeur, drs. H.C. Jongmans

de waarnemend dijkgraaf, A. Fernhout RA

Bijlagen

Verkeersbordenplan Linge 2010

Kontakt Leerdam 28-07-2010