Subsidieverordening gemeentelijke monumenten 2008

Geldend van 19-11-2009 t/m heden

Intitulé

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten 2008

De Raad van de gemeente Boekel;

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht,

besluit vast te stellen de

‘Subsidieverordening gemeentelijke monumenten 2008’

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

Casco: de hoofdstructuur van het monument bestaande uit dragende onderdelen te weten: dak-, kap- en gebintconstructies, vloeren, balklagen, dragende muren, funderingen, kelders en gewelven.

College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel.

Eigenaar: de natuurlijke of rechtspersoon die in de kadastrale registers als eigenaar en/of zakelijk gerechtigde is ingeschreven.

Gemeentelijk monument: onroerend monument dat overeenkomstig de bepalingen van de ‘Monumentenverordening Boekel 2004’ als beschermd gemeentelijk monument is aangewezen en is geregistreerd als bedoeld in artikel 6 van die verordening.

Monumentencommissie: de door het college van burgemeester en wethouders ingestelde commissie of aangewezen instantie, die als taak heeft het college op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de toepassing van de Monumentenwet 1988, over de werking van de gemeentelijke monumentenverordening en over het gemeentelijke monumentenbeleid.

Monumentenwacht: de stichting Monumentenwacht Noord-Brabant.

Onderhoud: werkzaamheden die noodzakelijk zijn om een monument in goede staat te behouden en/of om toekomstig onderhoud of kostbare restauraties te voorkomen of te verminderen.

Restauratie: werkzaamheden die het normale onderhoud te boven gaan en gericht zijn op de opheffing van gebreken, noodzakelijk voor de instandhouding van de cultuurhistorische waarden van een monument.

Subsidie: een bijdrage in de kosten van onderhoud en restauratie voor een monument op grond van deze verordening.

Artikel 2 Bevoegdheid

 • 1. Het college is bevoegd om op grond van deze verordening subsidie te verlenen voor de kosten van onderhoud en/of restauratie van gemeentelijke monumenten.

 • 2. Het college is bevoegd tot het intrekken of wijzigen van subsidieverleningbesluiten alsmede tot het geheel of gedeeltelijk terugvorderen van subsidiegelden.

Artikel 3 Subsidieplafond

 • 1. Het totaalbedrag dat in enig jaar ten hoogste beschikbaar is voor het verstrekken van subsidies krachtens deze verordening is gelijk aan het totaalbedrag van de voorziening ‘Monumentenzorg’, opgenomen in de gemeentebegroting voor dat jaar.

 • 2. Indien er in enig jaar meer subsidie wordt gevraagd dan dat er middelen beschikbaar zijn, vindt verdeling plaats op basis van de volgorde van ontvangst van de aanvragen.

Hoofdstuk 2 De subsidieaanvraag

Artikel 4 Indiening subsidieaanvraag onderhoud

 • 1. Het college kan slechts éénmaal per vijf kalenderjaren subsidie verlenen voor een gemeentelijk monument door middel van een aanvraag op basis van deze verordening.

 • 2. Een aanvraag voor subsidie wordt schriftelijk ingediend bij het college door middel van het daartoe beschikbaar gestelde formulier.

 • 3. Voor een subsidieaanvraag voor onderhoud dient de aanvraag naast het in lid 2 genoemde formulier de navolgende bescheiden te bevatten:

  • a.

   een gespecificeerde offerte van de met het onderhoud gemoeide kosten;

  • b.

   een situatietekening met foto’s van de onderdelen die onderhoud behoeven;

  • c.

   naam en adres van de aannemer en uitvoerende bedrijven;

  • d.

   een recent inspectierapport van de bouwkundige staat van het monument van Monumentenwacht of een gelijkwaardige onafhankelijke instantie.

Artikel 5 Indiening subsidieaanvraag restauratie

 • 1. Het college kan slechts éénmaal per vijf kalenderjaren subsidie verlenen voor een gemeentelijk monument door middel van een aanvraag op basis van deze verordening.

 • 2. Een aanvraag voor subsidie wordt schriftelijk ingediend bij het college door middel van het daartoe beschikbaar gestelde formulier.

 • 3. 1. Voor een subsidieaanvraag voor restauratie dient de aanvraag naast het in lid 2 genoemde formulier de navolgende bescheiden te bevatten:

  • a.

   een gespecificeerde offerte van de met de restauratie gemoeide kosten;

  • b.

   een bestek c.q. werkomschrijving;

  • c.

   naam en adres van de aannemer en uitvoerende bedrijven;

  • d.

   een recent inspectierapport van de bouwkundige staat van het monument van Monumentenwacht of een gelijkwaardige onafhankelijke instantie;

  • e.

   een kopie van de verleende monumentenvergunning op basis van artikel 11 van de Monumentenwet.

Artikel 6 Aanvullende gegevens

 • 1. Indien de aanvraag niet volledig is of niet is voorzien van de in de artikelen 4 en 5 bedoelde gegevens dan wel wanneer deze gegevens onvoldoende duidelijk zijn om de aanvraag in behandeling te nemen, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag binnen een termijn van vier weken aan te vullen.

 • 2. Indien de aanvrager niet binnen de gestelde termijn zijn aanvraag aanvult of verduidelijkt, kan het college besluiten om de aanvraag buiten behandeling te stellen;

 • 3. Van het buiten behandeling stellen van de aanvraag wordt schriftelijk een besluit aan aanvrager verzonden.

Hoofdstuk 3 De subsidiale kosten

Artikel 7 De subsidiale onderhoudskosten

 • 1. Subsidiabele onderhoudskosten zijn kosten die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn om een gemeentelijk monument, op doelmatige wijze, in stand te houden in de situatie zoals die beschreven is in de redengevende beschrijving van het betreffende object.

 • 2. Subsidie kan verleend worden voor de volgende onderhoudskosten:

  • a.

   het opstellen van een onderhoudsplan in relatie met werkzaamheden die zijn genoemd onder lid 2 sub c van dit artikel;

  • b.

   het voor de aanvraag benodigde inspectierapport;

  • c.

   onderhoud aan de buitenzijde van monumenten: daken, goten, schoorstenen, ornamenten, dakkapellen, gevels, deuren, kozijnen en ramen, glas, luiken, buitenschilderwerken;

  • d.

   materiaalkosten in geval van zelfwerkzaamheid bij de onder lid 2 sub c genoemde onderdelen.

Artikel 8 Subsidiale restauratiekosten

 • 1. Subsidiabele restauratiekosten zijn kosten die naar oordeel van het college gemaakt worden om (bouwtechnische) gebreken aan een monument te herstellen die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van de cultuurhistorische waarden van een monument.

 • 2. 1. Subsidie kan verleend worden voor de volgende restauratiekosten:

  • a.

   het verrichten van bouwhistorisch onderzoek of een haalbaarheidsonderzoek;

  • b.

   het opstellen van een restauratieplan in relatie met werkzaamheden die zijn genoemd in lid 2 sub d tot en met g;

  • c.

   het voor de aanvraag benodigde inspectierapport;

  • d.

   herstel van het casco;

  • e.

   herstel van afzonderlijke monumentale onderdelen aan de gevel;

  • f.

   herstel van afzonderlijke monumentale onderdelen van het interieur die noodzakelijk voortvloeien uit het herstel van het casco of nadrukkelijk omschreven zijn in de redengevende beschrijving van het monument;

  • g.

   reconstructies van verdwenen of gewijzigde onderdelen indien en voor zover deze verdwijning of wijziging afbreuk doet aan de monumentale waarde van het monument;

  • h.

   materiaalkosten in geval van zelfwerkzaamheid bij de onder lid 2 sub d tot en met g genoemde onderdelen.

Hoofdstuk 4 De subsidieverlening

Artikel 9 Subsidieverlening

 • 1. Het college besluit tot subsidieverlening binnen acht weken nadat de aanvraag is ontvangen, dan wel de aanvullende gegevens als bedoeld in artikel 6, lid 1 zijn ontvangen. Deze termijn kan ten hoogste met vier weken worden verlengd indien naar het oordeel van het college hiervoor gegronde redenen bestaan.

 • 2. Het college besluit tot subsidieverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

 • 3. Bij zijn beslissing op aanvragen om subsidie houdt het college in elk geval rekening met:

  • a.

   de monumentale waarde van het object;

  • b.

   de bouwtechnische en uiterlijke staat van het monument, mede in relatie tot de omgeving;

  • c.

   het huidige en toekomstige gebruik van het monument;

  • d.

   de wijze van exploitatie van het monument.

 • 4. Alvorens het college een beslissing neemt op een subsidieaanvraag, vraag het advies aan de Monumentencommissie Boekel.

 • 5. In de subsidietoekenning worden het bedrag vermeld waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld en eventuele aanvullende voorwaarden vermeld in een beschikking.

Artikel 10 Subsidiepercentage voor onderhoudskosten

 • 1. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele onderhoudskosten genoemd in artikel 7, lid 2 sub a met een maximum van € 500,-- per aanvraag.

 • 2. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele onderhoudskosten genoemd in artikel 7, lid 2 sub b met een maximum van € 500,-- per aanvraag.

 • 3. De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele onderhoudskosten genoemd in artikel 7, lid 2 sub c en d.

 • 4. In bijzondere gevallen kan het college afwijken van het onder lid 3 van dit artikel bepaalde percentage.

Artikel 11 Subsidiepercentage voor restauratiekosen

 • 1. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele restauratiekosten genoemd in artikel 8, lid 2 sub a en b, met een maximum van € 2.000,-- per aanvraag.

 • 2. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele restauratiekosten genoemd in artikel 8, lid 2 sub c, met een maximum van € 500,-- per aanvraag.

 • 3. De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele restauratiekosten genoemd in artikel 8, lid 2 sub d tot en met h.

 • 4. In bijzondere gevallen kan het college afwijken van het onder lid 3 van dit artikel bepaalde percentage.

Artikel 12 Abonnement van Monumentenwacht

De subsidie op een abonnement op de Monumentenwacht bedraagt 100% van de kosten en kan jaarlijks worden verleend.

Artikel 13 Subsidiemaximum

Het totale subsidiebedrag per aanvraag voor zowel onderhoud als restauratie bedraagt maximaal € 10.000,--.

Artikel 14 Weigeringsgronden

 • 1. Subsidieverlening wordt geweigerd indien:

  • a.

   met het treffen van voorzieningen is begonnen voordat een besluit tot verlening op de aanvraag is genomen;

  • b.

   de kosten van restauratie voortvloeien uit schade waartegen verzekering mogelijk is;

  • c.

   voor de te treffen voorzieningen een monumentenvergunning is vereist en deze nog niet is verleend;

  • d.

   met het treffen van de voorzieningen het belang van de monumentenzorg niet of in onvoldoende mate wordt gediend;

  • e.

   de kosten van de voorzieningen niet in redelijke verhouding staan tot het te bereiken resultaat;

  • f.

   restauratie noodzakelijk is geworden door een aan de eigenaar te verwijten nalatigheid of achterstallig onderhoud;

  • g.

   er gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat de activiteiten niet of niet in zijn geheel zullen plaatsvinden;

  • h.

   er in de vijf jaren voorafgaande aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd, reeds subsidie is verleend op basis van deze verordening.

 • 2. Subsidieverlening kan voorts worden geweigerd indien de aanvrager:

  • a.

   in het kader van de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beschikking op aanvraag zou hebben geleid, of

  • b.

   failliet is verklaard of aan hem surseance van betaling is verleend, ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.

 • 3. In bijzondere gevallen kan het college afwijken van het bepaalde in het eerste lid onder a en h.

Artikel 15 De subsidievoorwaarden

 • 1. De subsidie wordt verleend onder de voorwaarden dat:

  • a.

   de aanvang van het werk van tevoren wordt gemeld bij het college;

  • b.

   met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen binnen 6 maanden na datum van het besluit tot verlening van de subsidie;

  • c.

   binnen 24 maanden na het besluit tot verlening van de subsidie werkzaamheden zijn voltooid en de gereedmelding heeft plaatsgehad;

  • d.

   binnen twaalf weken na voltooiing van de werkzaamheden gereedmelding bij de gemeente plaatsvindt middels de wijze die in artikel 16 van deze verordening is genoemd;

  • e.

   de eigenaar het monument na restauratie goed onderhoudt;

  • f.

   aan de door het college met controle belaste personen:

   - toegang wordt verleend tot het monument;

   - inzage wordt verleend in de op het treffen van voorzieningen betrekking hebbende gegevens.

 • 2. Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van het bepaalde in lid 1 van dit artikel en kan daarnaast in het belang van het monument aanvullende voorwaarden verbinden aan het verlenen van subsidie.

Hoofdstuk 5 De gereedmelding en subsidievaststelling

Artikel 16 Gereedmelding

 • 1. Binnen twaalf weken na het gereedkomen van de voorzieningen dient de aanvrager met gebruikmaking van een daartoe door het college beschikbaar gesteld formulier te verklaren dat de werkzaamheden zijn voltooid. Dit gereedmeldingsformulier dient volledig ingevuld te zijn en vergezeld te gaan van:

  • a.

   een kostenoverzicht;

  • b.

   alle rekeningen per kostencomponent gerangschikt;

  • c.

   alle betalingsbewijzen gerangschikt op datum van betaling.

 • 2. Indien de gereedmelding naar het oordeel van het college niet voldoet aan het bepaalde in het eerste lid, doen zij daarvan binnen vier weken na ontvangst schriftelijk mededeling aan de aanvrager onder vermelding van de nog te verstrekken gegevens.

 • 3. De aanvrager dient binnen de in de mededeling aangegeven termijn zijn gereedmelding aan te vullen met de nog ontbrekende gegevens of deze gegevens desgewenst te verduidelijken.

 • 4. De gereedmelding is tevens een aanvraag om vaststelling van de definitieve hoogte en een verzoek tot uitbetaling van de subsidie.

Artikel 17 Subsidievaststelling

 • 1. Vaststelling van het subsidiebedrag vindt plaats nadat:

  • a.

   de in de aanvraag opgenomen werkzaamheden bij het college zijn gereedgemeld, gecontroleerd en akkoord bevonden;

  • b.

   een overzicht is overgelegd van de getroffen gesubsidieerde en niet-gesubsidieerdevoorzieningen en de daarop betrekking hebbende kosten.

 • 2. De hoogte van de vast te stellen subsidie wordt berekend op basis van de bij de verleningaanvaarde kosten van voorzieningen of de werkelijke kosten van de voorzieningen als dezelager zijn.

 • 3. Het besluit tot subsidievaststelling wordt binnen acht weken na indiening van de gereedmelding als bedoeld in artikel 16, aan de aanvrager bekendgemaakt.

Artikel 18 Uitbetaling

 • 1. De subsidie wordt uitbetaald binnen vier weken na vaststelling.

 • 2. Uitbetaling van de subsidie geschiedt op een door de aanvrager op te geven bank- of girorekening.

Artikel 19 Voorschotten

 • 1. Het college kan één of meer voorschotten verlenen, mits een aanvang is gemaakt met de werkzaamheden en de voortgang van werkzaamheden voldoende is gewaarborgd.

 • 2. De bevoorschotting bedraagt maximaal 50% van de verleende subsidie.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 20 Toezicht en controle

 • 1. Het college is bevoegd om ambtenaren aan te wijzen die belast zijn met het toezicht op de naleving van de aan de ontvanger van die subsidie bij beschikking opgelegde verplichtingen.

 • 2. De ontvanger van de subsidie is verplicht om door het college aangewezen ambtenaren inzicht te geven in diens restauratieboekhouding en de administratie, alle gevraagde inlichtingen te verstrekken en medewerking te verlenen in het vormen van inzicht in het stadium en de kwaliteit van de aangevraagde restauratie- of onderhoudswerkzaamheden.

Artikel 21 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen en in het belang van de monumentenzorg afwijken van de bepalingen in deze verordening.

Artikel 22 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Artikel 23 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Subsidieverordening gemeentelijke monumenten 2008’

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 3 juli 2008.

Rekenvoorbeeld 1 Schilderwerk

Indien u schilderwerk aan het gemeentelijk monument laat verrichten komt u in aanmerking voor de navolgende subsidiebedragen voor de elementen:

 • 1.

  Abonnement op Monumentenwacht, vijf jaar a € 55,--

 • 2.

  Inspectierapport Monumentenwacht a € 230,--

 • 3.

  Onderhoud schilderwerk met een offerte van een schilderbedrijf ad € 4.920,--

Stap 1: Subsidieaanvraag

Voor de aanvraag van subsidie dienen de navolgende bescheiden te worden aangeleverd:

 • 1.

  Ingevuld aanvraagformulier;

 • 2.

  Offerte van het schildersbedrijf (+ naam en adres);

 • 3.

  Rekeningen van het abonnement op de Monumentenwacht;

 • 4.

  Rekening Monumentenwacht voor de uitgevoerde inspectie;

 • 5.

  Een situatietekening en foto's van de te schilderen elementen.

Stap 2: Subsidietoekenning

De gemeente bepaalt de hoogte van het (voorlopige) subsidiebedrag op:

 • 1.

  € 55,-- x 5 x 100% = € 275,--

 • 2.

  € 230,-- x 100% = € 230,--

 • 3.

  € 4.920,-- x 25% = € 1.230,--

Totaal: € 1.735,--

U ontvangt van de gemeente een beschikking waarin dit subsidiebedrag wordt vermeld.

Stap 3: Uitvoering van het werk

U laat de gemeente voorafgaand aan de werkzaamheden weten wanneer u start met de uitvoering hiervan.

Stap 4: Gereedmelding

U betaalt de rekening van het schildersbedrijf. Binnen twaalf weken na afronding van de werkzaamheden laat u de gemeente weten dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Dit doet u door de navolgende stukken aan de gemeente toe te zenden:

 • 1.

  Het ingevulde gereedmeldingsformulier;

 • 2.

  De rekening van het schildersbedrijf;

 • 3.

  Het betalingsbewijs.

Stap 5: Afhandeling

De gemeenteambtenaar controleert of de aangeleverde gegevens juist zijn. Zonodig controleert deze of de opgegeven werkzaamheden daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Het college stelt een definitieve subsidie vast.

Stap 6: Uitbetaling

Binnen één maand na de definitieve vaststelling wordt het bedrag ad € 1.735,-- door de gemeente gestort op het door u vermelde rekeningnummer.

Rekenvoorbeeld 2 Schilderwerk, dakreparaties en vervanging van enkele kozijnen

Indien u de in de titel vermelde werkzaamheden aan het gemeentelijk monument laat verrichten komt u in aanmerking voor de navolgende subsidiebedragen voor de elementen:

 • 1.

  Abonnement op Monumentenwacht, vijf jaar a € 55,--

 • 2.

  Inspectierapporten Monumentenwacht a € 230,-- en € 390,--3. Onderhoud schilderwerk met een offerte van een schilderbedrijf ad € 4.9

 • 3.

  Onderhoud schilderwerk met een offerte van een schilderbedrijf ad € 4.920,--

 • 4.

  Dakreparaties met een offerte van € 2.160,--

 • 5.

  Kozijnvervanging met een offerte van € 4.800,--

Stap 1: Aanvraag monumentenvergunning

Omdat het vervangen van kozijnen valt onder restauratiewerkzaamheden is een monumentenvergunning benodigd. Voor de aanvraag van deze vergunning dient u de navolgende stukken te overleggen:

 • 1.

  Ingevuld aanvraagformulier monumentenvergunning;

 • 2.

  Een situatietekening en foto’s van de bestaande situatie;

 • 3.

  Een tekening van de te plaatsen nieuwe kozijnen met details;

 • 4.

  Details van de bestaande kozijnen;

 • 5.

  Een omschrijving van de werkzaamheden en de gebruikte materialen.

Stap 2: Verlening monumentenvergunning

De procedure voor de aanvraag van een monumentenvergunning neemt maximaal zes maanden in beslag. Indien de vergunning is verleend kunt u offerte aanvragen voor de uit te voeren werkzaamheden.

Stap 3: Subsidieaanvraag

Voor de aanvraag van subsidie dienen de navolgende bescheiden te worden aangeleverd:

 • 1.

  Ingevuld aanvraagformulier;

 • 2.

  De verleende monumentenvergunning;

 • 3.

  Een bestek c.q. werkomschrijving;

 • 4.

  Offerte van het schildersbedrijf;

 • 5.

  Offerte dakdekker;

 • 6.

  Offerte voor de kozijnen;

 • 7.

  Rekeningen van het abonnement op de Monumentenwacht;

 • 8.

  Rekeningen Monumentenwacht voor de uitgevoerde inspecties;

 • 9.

  Een situatietekening en foto's van de te vervangen of te repareren elementen.

Stap 4: Aanvullende gegevens

U heeft de offerte voor de kozijnen niet bij uw aanvraag gevoegd. U krijgt de tijd om dit binnen vier weken te herstellen.

Stap 5: Subsidietoekenning

De gemeente bepaalt de hoogte van het (voorlopige) subsidiebedrag op:

 • 1.

  € 55,-- x 5 x 100% = € 275,--

 • 2.

  € 230,-- + € 390,-- x 100% = € 500,-- (= maximum)

 • 3.

  € 4.920,-- x 25% = € 1.230,--

 • 4.

  € 2.160,-- x 25% = € 540,--

 • 5.

  € 4.800,-- x 25% = € 1.200,--

Totaal: € 3.745,--

U ontvangt van de gemeente een beschikking waarin dit subsidiebedrag wordt vermeld.

Stap 6: Uitvoering van het werk

U laat de gemeente voorafgaand aan de werkzaamheden weten wanneer u start met de uitvoering hiervan.

Stap 7: Gereedmelding

U betaalt de rekeningen nadat de werkzaamheden zijn verricht. Voor de kozijnen is de rekening € 500,-- hoger uitgevallen. Binnen twaalf weken na afronding van de werkzaamheden laat u de gemeente weten dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Dit doet u door de navolgende stukken aan de gemeente toe te zenden:

 • 1.

  Het ingevulde gereedmeldingsformulier;

 • 2.

  De rekening van het schildersbedrijf;

 • 3.

  De rekening van de dakdekker;

 • 4.

  De rekening van de nieuwe kozijnen;

 • 5.

  De betalingsbewijzen.

Stap 8: Afhandeling

De gemeenteambtenaar controleert of de aangeleverde gegevens juist zijn. Zonodig controleert deze of de opgegeven werkzaamheden daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Het college stelt een definitieve subsidie vast. De uiteindelijke subsidievaststelling kan niet hoger zijn dan het bedrag waarvoor subsidie is verleend. De hoger uitgevallen kosten zijn derhalve voor eigen rekening.

Stap 9: Uitbetaling

Binnen één maand na de definitieve vaststelling wordt het bedrag ad € 3.745,-- door de gemeente gestort op het door u vermelde rekeningnummer.

Rekenvoorbeeld 3 Volledig restauratieplan

U doet een subsidieaanvraag doet voor de navolgende elementen:

 • 1.

  Abonnement op Monumentenwacht, vijf jaar a € 55,--

 • 2.

  Inspectierapport Monumentenwacht a € 390,--

 • 3.

  Een restauratieplan van een architect a € 1.500,--

 • 4.

  Een bouwhistorisch onderzoek a € 1.500,--

 • 5.

  Diverse werkzaamheden van een aannemer met een offerte a € 60.000,--

Stap 1: Aanvraag monumentenvergunning

Omdat hier sprake is van restauratiewerkzaamheden is een monumentenvergunning benodigd. Voor de aanvraag van deze vergunning dient u de navolgende stukken te overleggen:

 • 1.

  Ingevuld aanvraagformulier monumentenvergunning;

 • 2.

  Een bouwhistorisch onderzoek;

 • 3.

  Een werkomschrijving of bestek van de geplande werkzaamheden;

 • 4.

  Een situatietekening en foto’s van de bestaande situatie;

 • 5.

  Een tekening van bestaande toestand van het pand;

 • 6.

  Een tekening van de nieuwe toestand van het pand.

Stap 2: Verlening monumentenvergunning

De procedure voor de aanvraag van een monumentenvergunning neemt maximaal zes maanden in beslag. Indien de vergunning is verleend kunt u offerte aanvragen voor de uit te voeren werkzaamheden.

Stap 3: Subsidieaanvraag

Voor de aanvraag van subsidie dienen de navolgende bescheiden te worden aangeleverd:

 • 1.

  Ingevuld aanvraagformulier;

 • 2.

  De verleende monumentenvergunning;

 • 3.

  Een bestek c.q. werkomschrijving;

 • 4.

  Offerte van het restauratieplan;

 • 5.

  Offerte van het bouwhistorisch onderzoek;

 • 6.

  Gespecificeerde offerte van de aannemer;

 • 7.

  Rekeningen van het abonnement op de Monumentenwacht;

 • 8.

  Rekeningen Monumentenwacht voor de uitgevoerde inspecties.

Stap 4: Subsidietoekenning

De gemeente bepaalt de hoogte van het (voorlopige) subsidiebedrag op:

 • 1.

  € 55,-- x 5 x 100% = € 275,--

 • 2.

  € 390,-- x 100% = € 390,--

 • 3.

  € 1.500,-- x 100% = € 1.500,--

 • 4.

  € 1.500,-- x 100% = € 500,--

 • 5.

  € 60.000,-- x 25% = € 15.000,--

N.B.: De posten 3 en 4 mogen gezamenlijk maximaal € 2.000,-- bedragen.

Totaal: € 10.000,-- (= maximumbedrag)

U ontvangt van de gemeente een beschikking waarin dit subsidiebedrag wordt vermeld.

Stap 5: Uitvoering van het werk

U laat de gemeente voorafgaand aan de werkzaamheden weten wanneer u start met de uitvoering hiervan.

Stap 6: Gereedmelding

U betaalt de rekeningen nadat de werkzaamheden zijn verricht. De navolgende stukken zendt u toe aan de gemeente:

 • 1.

  Het ingevulde gereedmeldingsformulier;

 • 2.

  Rekeningen van het restauratieplan;

 • 3.

  Rekeningen van het bouwhistorisch onderzoek;

 • 4.

  Rekeningen van de aannemer;

 • 5.

  Rekeningen van het abonnement op de Monumentenwacht;

 • 6.

  Rekeningen Monumentenwacht voor de uitgevoerde inspecties;

 • 7.

  De betalingsbewijzen.

Stap 7: Afhandeling

De gemeenteambtenaar controleert of de aangeleverde gegevens juist zijn. Zonodig controleert deze of de opgegeven werkzaamheden daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Het college stelt een definitieve subsidie vast.

Stap 8: Uitbetaling

Binnen één maand na de definitieve vaststelling wordt het bedrag ad € 10.000,-- door de gemeente gestort op het door u vermelde rekeningnummer.