Verkeersbesluit Vaarwegen AGV 2

Geldend van 01-04-1998 t/m 05-06-2019

Intitulé

Verkeersbesluit Vaarwegen AGV 2

Inhoud

Het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht;

OVERWEGENDE:

dat per 1januari 1997 het nautisch beheer van alle scheepvaartwegen binnen het beheerbied van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht bij hem berust, behoudens het Amsterdam-Rijnkanaal, de Amstel, de Loosdrechtse en Vinkeveense plassen, het Hilversums Kanaal en de wateren, die in beheer zijn bij de Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam;

dat in het belang van

a. het verzekeren van een veilig en vlot verloop van het scheepvaartverkeer;

b. het in stand houden van de onder zijn beheer vallende scheepvaartwegen;

c. het voorkomen of beperken van schade door de scheepvaart aan oevers en waterkeringen en het voorkomen van schade aan landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden

d. het noodzakelijk is om voor alle onder zijn beheer vallende scheepvaartwegen maximale vaarsnelheden te bepalen en voor alle kleine vaarwegen een verbod voor het varen met motorschepen af te kondigen;

dat de voorheen voor bepaalde scheepvaartwegen geldende snelheids –en verbodsbepalingen deels worden gecontinueerd deels gewijzigd;

gelet op de in het overleg met belanghebbende openbare lichamen en instellingen uitgebrachte adviez en en verzoeken van de gemeenten Muiden, Nederhorst den Berg, Weesp, ‘s-Graveland, het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond en de Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer;

gelet op de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer;

BESLUIT de volgende verkeersbesluiten vast te stellen:

1. Het is verboden zich met een motorschip te begeven op de vaarwegen en wateren in het beheergebied van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, zoals in de kleur rood is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaarten VS1 en VS2 (nrs. A 505-3-1 en A 505-3-2).

2. Het is verplicht de vaarsnelheid te beperken tot 6 km/u op de vaarwegen en wateren in het beheergebied van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, zoals in de kleur lichtblauw is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart VS1 (nr. A 505-3-1).

3. Het is verplicht de vaarsnelheid te beperken tot g km/u op de vaarwegen en wateren in het beheergebied van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, zoals in de kleur donkerblauw is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart VS1 (nr. A 505-3-1).

4. Het verbod, vervat onder 1, geldt niet voor motorschepen, waarmee in opdracht van of namens het bevoegd gezag onderhoudswerkzaamheden moeten worden verricht en voor motorschepen ten behoeve van toezicht en handhaving.

5. De geboden, vervat onder 2 en 3, gelden niet voor schepen, die krachtens artikel 3.27 van het Binnenvaartpolitiereglement een blauw licht tonen.

6. Van de ver- en geboden onder 1 t.e.m. 3 kan ontheffing worden verleend.

Dit besluit treedt in werking op 15 april 1998.

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Verkeersbesluit vaarwegen AGV 2’.

Hilversum, 17 maart 1997.

Dijkgraaf

Secretaris.

max_vaarsnelheden_1.pdf (3856 Kb)