Beleidsregels invordering waterschapsbelastingen waterschap Aa en Maas

Geldend van 15-01-2009 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2009

Intitulé

Beleidsregels invordering waterschapsbelastingen waterschap Aa en Maas

Bij het invorderen van waterschapsbelastingen past het waterschap steeds de meest geactualiseerde versie van de Leidraad invordering waterschapsbelastingen toe.

Beleidsregels invordering waterschapsbelastingen waterschap Aa en Maas

Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking, werken terug tot 1 januari 2009 en hebben betrekking op belastingaanslagen die worden opgelegd met ingang van het jaar 2009.

  • 2. De beleidsregels, vastgesteld bij besluit van het hoofd Fiscale Zaken van Waterschap de Aa en Maas van 7 januari 2004 blijven na intrekking van toepassing op belastingaanslagen die vóór de aanvang van het jaar 2009 is opgelegd.

  • 3. Dit besluit kan worden aangehaald als: Beleidsregels invordering waterschapsbelastingen waterschap Aa en Maas.

  • Aldus vastgesteld door de ambtenaar belast met de invordering bij besluit van 13 januari 2009,

  • ’s-Hertogenbosch, 13 januari 2009

  • De ambtenaar belast met de invordering,

  • Mr. J.E.H. van der Voordt