Regeling gemeentegarantie voor financiering van de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting voor Nederlandse Gemeenten

Geldend van 06-05-2010 t/m heden

Intitulé

Regeling gemeentegarantie voor financiering van de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting voor Nederlandse Gemeenten

No.: 60

Onderwerp:

Regeling gemeentegarantie voor

financieringen van de Stichting

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Nederlandse Gemeenten

-------------------------------------------

De raad der gemeente Hattem;

gelet op de door de gemeente met de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten aangegane samenwerking, zoals vastgelegd in de tussen deze partijen gesloten deelnemingsovereenkomst, waarmee wordt beoogd om - uit een oogpunt van zorg voor de verbetering van de kwaliteit van de volkshuisvesting en de gebouwde omgeving in brede zin - een financieel kader te scheppen voor huidig en toekomstig volkshuisvestingsbeleid van de gemeente;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 juli 1996 nr. 60;

gelet op de terzake van toepassing zijnde artikelen van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende regeling:

Garantie:

Artikel 1

De verstrekking van garanties door de gemeente jegens de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten geschiedt tot zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen voortvloeiende uit financieringen, welke door die stichting worden verstrekt op verlangen van de gemeente, zulks op grond van de bovenvermelde deelnemingsovereenkomst.

Algemene en bijzondere bepalingen

Artikel 2

Burgemeester en wethouders zijn belast met de uitvoering van deze regeling.

Artikel 3

Indien dit van gemeentewege wordt gewenst, brengt het Bemiddelend Orgaan te Hoevelaken inzake de aanvraag om gemeentegarantie advies uit.

Artikel 4

De garantie wordt verstrekt onder de voorwaarden en bepalingen, vervat in de bij deze regeling behorende bijlage I.

Slotbepalingen

Artikel 5

Dit besluit kan worden aangehaald als "Regeling garanties voor financieringen van de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten".

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 1996.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der Gemeente Hattem, gehouden op 26 augustus 1996.

De raad voornoemd,

, voorzitter.

, secretaris.