Schadevergoedingsregeling voor baggeren en herprofileren

Geldend van 24-04-2007 t/m heden

Intitulé

Schadevergoedingsregeling voor baggeren en herprofileren

Schadevergoedingsregeling voor baggeren en herprofileren

Beleidskader

In de beleidsnota baggeren en herprofileren (vastgesteld d.d. 23 maart 2007) heeft het waterschap als beleidsuitgangspunt vastgesteld dat schade als gevolg van groot onderhoud (baggeren en herprofileren) door het waterschap wordt hersteld dan wel vergoed. Van belang wordt geacht om de schadevergoeding zoveel mogelijk te standaardiseren. Hiervoor is onderhavige schadevergoedingsregeling uitgewerkt.

In het algemeen is het waterschap niet verplicht om schade te vergoeden. Zo behoort het in ontvangst nemen van baggerspecie tot de plichten die onlosmakelijk zijn verbonden aan het in eigendom hebben van grond langs leggerwaterlopen.

In artikel 15 van de Keur oppervlaktewateren is bepaald dat aanliggende eigenaren/gebruikers in aanmerking kunnen komen voor een schadevergoeding in het geval zij schade ondervinden als gevolg van werkzaamheden die het waterschap uitvoert. Het moet dan wel gaan om schade die redelijkerwijs niet voor rekening van de aanliggende eigenaar behoort te blijven. Het waterschap past artikel 15 van de Keur toe indien de werkzaamheden een zodanige belasting opleveren dat deze een abnormale last opleveren.

Reikwijdte van de vergoedingsregeling

Deze regeling is van toepassing op alle soorten schade die ontstaat bij groot onderhoud. In het geval van baggeren is de schade het gevolg van het in ontvangst nemen van baggerspecie en het door de eigenaar verwerken van deze specie op het perceel. In het geval van herprofileren (herstel van het oorspronkelijke profiel) is de schade het gevolg van het tijdelijk ontvangen van grond die ter plaatse of elders in het nieuwe profiel zal worden verwerkt. Schade die door of op kosten van het waterschap wordt hersteld, komt niet in aanmerking voor een vergoeding.

Uitgangspunten

Met betrekking tot schade als gevolg van groot onderhoud hanteert het waterschap de volgende uitgangspunten:

 • Werkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat er zo weinig mogelijk schade ontstaat. Enige schade, in de vorm van structuurschade, gewassenschade en extra handelingen voor de aanliggende eigenaar/grondgebruiker is echter onvermijdelijk.

 • De geleden schade wordt naar gangbare maatstaven vergoed.

Soorten schade

In het kader van deze schadevergoedingsregeling onderkent het waterschap de volgende soorten schade:

Soorten schade

Gewassenschade

Schade aan het gewas waardoor deze geen of minder opbrengst genereert.

Structuurschade

Schade aan de bodemstructuur in de vorm van bijvoorbeeld verdichting of verslemping van de grond, een verstoorde bodemopbouw of spoorvorming worden als structuurschade gezien.

Kosten voor verspreiding

De kosten die door een aanliggende eigenaar/gebruiker worden gemaakt om de gerijpte baggerspecie te verwerken (verspreiden en egaliseren) op het perceel.

Inzaai- en verpleegkosten

De extra kosten die door een aanliggende eigenaar/gebruiker voor het opnieuw inzaaien van het perceel en de extra zorg die dient te worden besteed om het gewas weer in dezelfde conditie te krijgen als voorheen.

Schade in relatie tot groot onderhoud

Baggeren landelijk gebied

Bij het baggeren van waterlopen wordt de baggerspecie (voor zover de kwaliteit van de specie dit toelaat) op de kant gezet. Nadat de natte baggerspecie na enkele weken is ingedroogd dient deze over het perceel verspreid te worden. Voor groot onderhoud wordt uitgegaan van een standaard werkstrook van 10 meter. Uitgaande van een maximaal op te brengen laagdikte van 5 cm kan maximaal 0,5 m3 ingedroogde baggerspecie verspreid worden op de werkstrook. Dit komt overeen met circa 1 m3 natte baggerspecie. Indien er per strekkende meter meer kubieke meters natte baggerspecie op de kant wordt gezet dan zal de strook waarover de ingedroogde baggerspecie wordt verspreid evenredig toenemen. Indien op het perceel gewassen staan zal over het oppervlak waarop de baggerspecie wordt gedeponeerd en verspreid, gewassenschade optreden. Doordat de ingedroogde specie definitief op het perceel wordt verspreid door de aanliggende eigenaar/gebruiker, wordt deze eveneens geconfronteerd met verspreidingskosten en inzaai- en verpleegkosten.

Herprofileren landelijk gebied

Bij het herprofileren van waterlopen wordt tijdelijk vrijkomend bodemmateriaal op de kant in depot gezet. Het materiaal wordt meestal binnen enkele dagen elders in het profiel toegepast. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden wordt een werkstrook van maximaal 10 meter gehanteerd. Indien structuurschade ontstaat tijdens het herprofileren wordt deze door of op kosten van het waterschap hersteld. Indien er gewassen op het perceel staan zal er over het oppervlak van de werkstrook als gevolg van de werkzaamheden gewassenschade optreden. Doordat het bodemmateriaal slechts tijdelijk op het perceel wordt opgebracht wordt de aanliggende eigenaar/gebruiker niet geconfronteerd met verspreidingskosten en inzaai- en verpleegkosten.

Baggeren en herprofileren stedelijk gebied

In de situatie van openbare gemeentelijke gazons zal er bij baggeren en herprofileren geen sprake zijn van gewassenschade aangezien het gras geen commerciële waarde heeft. Uiteraard wordt de gemeente in geval van baggeren wel geconfronteerde met extra kosten als gevolg van de verspreiding van de ingedroogde baggerspecie en het opnieuw inzaaien en verplegen van de werkstrook.

Standaard vergoedingen

Gewassenschade

Gewassenschade wordt vergoed overeenkomstig de vergoedingsnormen gehanteerd door “samenwerkende regionale bedrijven en instellingen betreffende normen voor aanleg van leidingen in particuliere terreinen”, welke jaarlijks in overleg met de ZLTO wordt vastgesteld.

Het waterschap hanteert een constante vergoeding per vierkante meter, rekening houdend met de hoeveelheid (m3) die uit de watergang komt. De vergoeding is onafhankelijk van het type gewas en het tijdstip van baggeren. Bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding wordt standaard uitgegaan van grasland waarbij de gewasderving standaard voor een half jaar wordt vergoed.

Kosten voor verwerking van baggerspecie

Onder het verwerken van baggerspecie wordt verstaan het verspreiden, egaliseren, inzaaien en verplegen. Kosten voor de verwerken van baggerspecie worden vergoed overeenkomstig de door het dagelijks bestuur van het waterschap vastgestelde normbedrag. Het normbedrag zal elke drie jaar door het waterschap geëvalueerd en zonnodig aangepast worden. Voor de periode 2007 t/m 2009 wordt als normbedrag € 1,14 per m3 natte baggerspecie gehanteerd. Dit bedrag is inclusief het herstel van eventuele structuurschade.

Kosten voor verwerking van baggerspecie

Soort

Groot onderhoud

Uitkeren

gewassenschade

Uitkeren verwerkingskosten baggerspecie

Agrarisch perceel

Baggeren

Ja

Ja

Herprofileren

Ja

Nee

Gemeentelijk gazon

Baggeren

Nee

Ja

Herprofileren

Nee

Nee

Procedure vaststellen hoogte van de schadevergoeding

Voorafgaand aan de bagger- of herprofileer werkzaamheden wordt een overeenkomst voor tijdelijke ingebruikneming opgesteld met de aanliggende eigenaar/gebruiker (zie bijlage 1). Hierin wordt aangegeven wie welke activiteiten uitvoert in relatie tot het groot onderhoud.

Hierin wordt ook de breedte van de in gebruik te nemen werkstrook en de daarbij behorende hoogte van de uit te keren schade indicatief vastgelegd.

De daadwerkelijk uit te keren schade wordt bepaald na het gereedkomen van de overeengekomen werkzaamheden. Hiervoor wordt het standaard formulier “vaststelling schadeloosstelling”gehanteerd (zie bijlage 2). Als de werkzaamheden overeenkomstig het bestek zijn uitgevoerd en er geen bijzondere (weers)omstandigheden zijn geweest, zal het indicatieve schadebedrag overeenkomen met het daadwerkelijke schadebedrag.

Wijze van uitbetaling

Het toegekende schadebedrag wordt uiterlijk 2 maanden na de uitvoering van het werk overgemaakt op de giro of bankrekening van de belanghebbende.

Bezwaar

Eigenaren die niet willen meewerken aan een overeenkomst voor tijdelijke ingebruikneming kunnen een beroep doen op de Verordening Nadeelcompensatie van het waterschap.

Bijlage 1

OVEREENKOMST TIJDELIJKE INGEBRUIKNEMING

t.b.v. project

Overeenkomst ten behoeve van het vastleggen van gemaakte afspraken in verband met werkzaamheden door of ten behoeve van het waterschap Aa en Maas en de vergoeding van daarbij ontstane schade.

De ondergetekenden:

a.  het waterschap Aa en Maas, gevestigd te ’s-Hertogenbosch aan het Pettelaarpark 70, hierna te noemen het waterschap,

   en

b.  Naam …  

      Postcode/Plaats … 

      Adres  …  

      Telnr.   …

 hierna te noemen de eigenaar / gebruiker

Overwegende dat

Het waterschap in de periode … tot … werkzaamheden gaat uitvoeren, bestaande uit …

Eigenaar / gebruiker, gelet op het bepaalde in artikel 9.8.1 van de Verordening waterhuishouding Noord-Brabant en het daaromtrent bepaalde in de Keur oppervlaktewateren waterschap Aa en Maas, Keur waterkeringen van waterschap Aa en Maas en de Verordening waterhuishouding Noord-Brabant 1997, gehouden is personeel van het waterschap en aannemers van werken met hun personeel toe te laten op gronden langs of in de nabijheid van waterlopen en te gedogen dat aan de waterloop met de benodigde werktuigen werken worden uitgevoerd;

Eigenaar / gebruiker, gelet op het bepaalde in artikel 9.9.1 (= 1 m vanuit insteek sloot) van voornoemde Verordening en het daaromtrent bepaalde in de Keur oppervlaktewateren van waterschap Aa en Maas, aanspraak heeft op een vergoeding van schade, die ten gevolge van door of vanwege het waterschap verrichte werkzaamheden is ontstaan.

VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:

1.  De eigenaar / gebruiker verklaart geen bezwaar te hebben dat van zijn/haar eigendommen, te weten het  perceel / de percelen kadastraal bekend gemeente…, sectie …, nummer(s) …een werkstrook in gebruik wordt genomen.

2.  Partijen stellen vast dat voornoemd(e) perce(e)l(en) thans in gebruik zijn als …

3. Voorts wordt door partijen de volgende werkzaamheden afgesproken:

 • verplaatsen en terugplaatsen afrastering  : door waterschap / door eigenaar/gebruiker 

 • frezen gebruikte grond    : door waterschap / door eigenaar/gebruiker 

 • bewerken + inzaaien gebruikte strook grond  : door waterschap / door eigenaar/gebruiker 

 • verwerken vrijkomende specie in perceel  : door waterschap / door eigenaar/gebruiker 

 • overige       : …

Daarnaast is het volgende tussen partijen afgesproken:

4. De schadeloosstelling voor gewassenschadevergoedingen is gebaseerd op de door de ‘Samen-

 werkende regionale bedrijven en instellingen betreffende normen voor aanleg van leidingen in particuliere terreinen’ vastgestelde schadevergoedingsnormen.

5. Het waterschap zal zo spoedig mogelijk na het gereedkomen van de overeengekomen werkzaamheden de schade vaststellen.

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend, te … d.d …

Namens het Dagelijks Bestuur

…      

… 

eigenaar / gebruiker

Bijlage 2

VASTSTELLING SCHADELOOSSTELLING

t.b.v. project ………………………………..………..

De ondergetekenden:

a.het waterschap Aa en Maas, gevestigd te ’s-Hertogenbosch aan het Pettelaarpark 70, hierna te noemen het waterschap,

en

b. Naam …….………..…………….  

    Postcode/Plaats ……………………………

    Adres  ………………..…….…….  

    telnr.   ……………………………

hierna te noemen de eigenaar / gebruiker

Overwegend dat: in de overeenkomst tijdelijke ingebruikneming d.d.               is  vastgesteld dat na het gereedkomen van het werk de schade zal worden vastgesteld.

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

1. De voor de uitvoering van de werken gebruikte terreinen zijn weer in behoorlijke staat opgeleverd / nog in behoorlijke staat aanwezig;

2. De afrastering is naar genoegen van ‘de eigenaar/gebruiker’ door het waterschap / door eigenaar/gebruiker in de oorspronkelijke toestand teruggebracht;

3. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden is schade aangericht c.q. door eigenaar/gebruiker zijn (on)kosten gemaakt, welke schade c.q. kosten door partijen wordt omschreven en begroot als volgt:

 • schade aan gewas(sen)…………. m2     = € 

 • verplaatsen en terugplaatsen afrastering   = € 

 • frezen gebruikte strook grond     = € 

 • bewerken en inzaaien gebruikte strook grond   = € 

 • verwerken vrijkomende specie in perceel   = € 

 • …………………..      = € 

 • …………………..      = € 

 • Totale schade       = € 

4. Gezien het vorenstaande komen partijen overeen dat het waterschap aan eigenaar/gebruiker een schadeloosstelling betaalt van totaal € ……………………….., welk bedrag wordt uitbetaald, op postbank/ bankrekeningnummer ………………………. t.n.v……………………

5. Eigenaar/gebruiker verklaart hierdoor voldoende schadeloos te zijn gesteld, m.b.t. bovengenoemd project, en verleent het waterschap hiervoor volledige kwijting.

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend, te……………………………………d.d……………………

Namens het Dagelijks Bestuur

……………………………………… 

 ………………………………………

eigenaar/gebruiker