Regeling vervallen per 31-03-2015

Verordening behandeling bezwaren waterschap Brabantse Delta

Geldend van 14-10-2004 t/m 10-07-2013

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze Verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  De wet: de Algemene wet bestuursrecht (van 4 juni 1992, stb. 1992, 315 zoals sindsdien gewijzigd);

 • b.

  Bestuursorgaan: het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de voorzitter of een ander persoon of ander college met enig openbaar gezag bekleed, ieder voor zover hun eigen bevoegdheden betreffend;

 • c.

  Bezwaarschrift een bezwaarschrift ingediend tegen een door een bestuursorgaan van het waterschap genomen besluit, waartegen beroep openstaat op grond van afdeling 8.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, dit met uitzondering van die besluiten, die de rechtspositie van individuele ambtenaren van het waterschap betreffen;

 • d.

  Fiscaal bezwaarschrift: een bezwaarschrift ingediend tegen een voor bezwaar vatbaar besluit waarop de Algemene wet inzake Rijksbelastingen van toepassing is;

 • e.

  De commissie: een commissie als bedoeld in artikel 7:13 van de wet;

 • f.

  Voorzitter: de voorzitter als bedoeld in artikel 4 van de verordening;

 • g.

  Secretaris: de secretaris zoals bedoeld in artikel 6 van de verordening

Hoofdstuk 2 Behandeling van bezwaren

HOOFDSTUK 2 BEHANDELING VAN BEZWAREN

PARAGRAAF 1 COMMISSIE

Artikel 2 Inleidende bepalingen

 • 1. Er is een commissie voor de voorbereiding van de beslissing op bezwaarschriften. Deze commissie is belast met de advisering met betrekking tot de bezwaarschriften als hiervoor bedoeld in artikel 1 sub c, niet zijnde fiscale bezwaarschriften.

 • 2. Het dagelijks bestuur kan na overleg met de commissie besluiten dat de commissie in daarvoor naar het oordeel van het dagelijks bestuur in aanmerking komende gevallen ook zal worden belast met de advisering met betrekking tot fiscale bezwaarschriften.

 • 3. De commissie is voorts belast met de advisering met betrekking tot een verzoek conform artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die een belanghebbende in verband met de behandeling van een bezwaar redelijkerwijs heeft moeten maken.

Artikel 3 Beslissing op bezwaren

Het bestuursorgaan beslist op de bij hem ingediende bezwaren na advies van de commissie.

Artikel 4 Samenstelling commissie

 • 1. De commissie bestaat uit een voorzitter en tenminste twee andere leden, die worden benoemd, geschorst en ontslagen door het dagelijks bestuur van het waterschap. Het dagelijks bestuur doet in de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur melding van deze besluiten.

 • 2. Personen die deel uitmaken of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan zijn niet benoembaar tot voorzitter of lid overeenkomstig het eerste lid.

Artikel 5 Zittingsduur

 • 1. de zittingsduur van de commissie is gelijk aan de zittingsduur van het dagelijks bestuur.

 • 2. De voorzitter en de leden van de commissie kunnen te allen tijde ontslag nemen door dit schriftelijk mee te delen aan het dagelijks bestuur.

 • 3. De aftredende voorzitter en de aftredende leden van de commissie blijven hun functie waarnemen tot in de opvolging is voorzien.

Artikel 6 Secretariaat

 • 1. Het secretariaat van de adviescommissie wordt gevoerd door een door het dagelijks bestuur aangewezen ambtenaar.

 • 2. Het dagelijks bestuur wijst tevens een of meer plaatsvervangers van de secretaris aan.

Artikel 7 Vergoedingen

 • 1. De voorzitter en de leden van de commissie ontvangen per vergadering een vergoeding.

 • 2. De hoogte van deze vergoeding wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur.

PARAGRAAF 2 PROCEDURE

Artikel 8 Ontvangst bezwaarschrift

 • 1. Op het ingediend bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2. Het bestuursorgaan stelt het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken zo spoedig mogelijk in handen van de commissie.

Artikel 9 Overdracht bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolgde artikel 2:1 tweede lid, 6:6, 6:17, 7:4 tweede lid en7:6 vierde lid van de wet worden voor de toepassing van deze Verordening uitgeoefend door de voorzitter van de commissie.

Artikel 10 Inlichtingen en advies

 • 1. De voorzitter kan ten behoeve van de voorbereiding van het advies rechtstreeks alle inlichtingen inwinnen of doen inwinnen.

 • 2. De voorzitter kan uit eigen beweging of op verzoek van de commissie bij deskundigen advies inwinnen en deze personen zonodig uitnodigen ter zitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden is vooraf machtiging vereist van het dagelijks bestuur.

Artikel 11 Plaats en tijdstip hoorzitting.

De voorzitter bepaalt datum, tijd en plaats van de zitting waarin de belanghebbenden en het bestuursorgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te doen horen.

Artikel 12 Uitnodiging hoorzitting

 • 1. De voorzitter deelt de belanghebbenden en het bestuursorgaan tenminste twee weken voor de zitting schriftelijk mede dat zij in de gelegenheid worden gesteld zich te doen horen.

 • 2. Indien een belanghebbende of het bestuursorgaan wijziging wenst van het tijdsip van de zitting dient zulks binnen drie dagen na ontvangst van de in het eerste lid bedoelde mededeling onder opgaaf van redenen te worden verzicht aan de voorzitter.

 • 3. De beslissing van de voorzitter, op een verzoek als bedoeld in het tweede lid, wordt zo spoedig mogelijk doch tenminste voor de zitting schriftelijk aan de belanghebbenden en het bestuursorgaan meegedeeld.

 • 4. De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijkingen toe te staan van de termijnen als bedoeld in het eerste tot en met het derde lid van dit artikel.

Artikel 13 Quorum

Voor het houden van een zitting is vereist dat de meerderheid van het aantal leden, waaronder in ieder geval de voorzitter dan wel zijn plaatsvervanger, aanwezig is.

Artikel 14 Onpartijdigheid commissieleden

De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de voorbereiding van en beraadslaging over het advies inzake de beslissing op bezwaar, indien bij hun sprake is van vooringenomenheid of persoonlijk belang bij de beslissing.

Artikel 15 Openbaarheid van zitting

 • 1. De zitting is openbaar.

 • 2. De deuren worden gesloten indien de voorzitter of een van de aanwezige leden dat nodig oordeelt of indien een belanghebbende dit verzoekt

 • 3. Indien de commissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats met gesloten deuren.

Artikel 16 Schriftelijke vastlegging

 • 1. Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 van de wet vermeldt de namen van de aanwezigen, met daarbij een vermelding van hun hoedanigheid.

 • 2. Het verslag houdt een korte vermelding in van al hetgeen over en weer is gezegd en overigens ter zitting is voorgevallen.

 • 3. Indien de zitting geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren plaatsvond of indien belanghebbenden respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, wordt dit in het verslag vermeld.

 • 4. Het verslag verwijst naar de ter zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag worden gehecht.

 • 5. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.

Artikel 17 Nader onderzoek.

 • 1. Indien na afloop van de zitting maar voor het uitbrengen van het advies een nader onderzoek wenselijk is, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verzoek van de commissie dit onderzoek houden.

 • 2. De uit nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift toegezonden aan de leden van de commissie, het bestuursorgaan en de belanghebbenden.

 • 3. De leden van de commissie, het bestuursorgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de in het tweede lid bedoelde uit nader onderzoek verkregen informatie aan de voorzitter een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting.

 • 4. Op een nieuwe hoorzitting, als bedoeld in het derde lid, zijn bepalingen in deze Verordening die betrekking hebben op de hoorzitting zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 18 Raadkamer en advies

 • 1. De commissie beraadslaagt en beslist met gesloten deuren over het door haar aan het bestuursorgaan uit te brengen advies.

 • 2. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies, indien bij een stemming de stemmen staken dan beslist de stem van de voorzitter.

 • 3. Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt, indien die minderheid dat verlangt.

 • 4. Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel aan het bestuursorgaan voor de te nemen beslissing op het bezwaar.

 • 5. Het advies wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.

Artikel 19 Verdaging van de beslissing

Indien naar het oordeel van de voorzitter de termijn, zoals bedoeld in het artikel 7:10 eerste lid van de wet, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies door de commissie en het nemen van een beslissing door het bestuursorgaan, verzoekt de voorzitter het bestuursorgaan tijdig de beslissing te verdagen.

Hoofdstuk 3 Behandeling van fiscale bezwaarschriften

HOOFDSTUK 3 BEHANDELING VAN FISCALE BEZWAARSCHRIFTEN

Artikel 20 Horen ingeval van fiscale bezwaarschriften

 • 1. Indien sprake is van een fiscaal bezwaarschrift wordt de belanghebbende alleen op diens verzoek gehoord.

 • 2. De dijkgraaf bepaalt met in achtname van artikel 7:5 van de wet de wijze waarop wordt gehoord, dit onverminderd de bevoegdheid van het Dagelijks Bestuur als bedoeld in artikel 2 tweede lid..

Hoofdstuk 4 Slotbepaling

HOOFDSTUK 4 SLOTBEPALINGEN

Artikel 21 Overgangsbepalingen

Voor bezwaarschriften die bij het waterschap zijn ingekomen voor de datum waarop deze verordening in werking is getreden, geldt dat deze worden behandeld overeenkomstig de daarvoor toenmalige geldende procedure.

Artikel 22 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van haar bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2004 Met ingang van het in het vorige lid bedoelde tijdstip worden de verordeningen behandeling bezwaren van de waterschappen die per 1 januari 2004 zijn opgegaan in het waterschap Brabantse Delta ingetrokken, met dien verstande, dat die verordeningen blijven gelden voor procedures die vóór bedoeld tijdstip zijn gestart.

 • 2. Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening behandeling bezwaren waterschap Brabantse Delta’.