Verkeersbesluit vaarwegen voor de Lage Boezemwateren in de Alblasserwaard, de Buiten-Giessen, Karnemelksloot en Vaarsloot

Geldend van 05-06-2008 t/m heden

Intitulé

Verkeersbesluit vaarwegen voor de Lage Boezemwateren in de Alblasserwaard, de Buiten-Giessen, Karnemelksloot en Vaarsloot

Het dagelijks bestuur van Waterschap Rivierenland

OVERWEGENDE:

  • dat het in het belang van het voorkomen of beperken van schade door het scheepvaartverkeer aan het aquatisch leefmilieu, oevers en waterkeringen en ter verzekering van een veilig en vlot verloop van het scheepvaartverkeer, noodzakelijk is om voor de Lage Boezemwateren in de Alblasserwaard en de Buiten-Giessen, Karnemelksloot en Vaarsloot een maximale vaarsnelheid te bepalen;

  • dat de maximale snelheid tevens ter ondersteuning met de borden B.6 van bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement wordt aangegeven;

  • dat met betrekking tot de invoering vooraf de gemeenten Alblasserdam, Papendrecht, Nieuw-Lekkerland, Sliedrecht, Gorinchem, Graafstroom, Liesveld, Hardinxveld-Giessendam en Giessenlanden alsmede de Provincie Zuid-Holland, de KLPD ZHZ, het Openbaar Ministerie in Arnhem en het Overlegorgaan Waterrecreatie Alblasserwaard (OWA) zijn geïnformeerd en uitgebracht advies en reacties op het ontwerp zijn betrokken bij dit besluit;

  • dat Provinciale Staten van Zuid-Holland bij besluit van 20 februari 1992 het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden als bevoegd gezag hebben aangewezen over al die scheepvaartwegen waarover het hoogheemraadschap het beheer voerde en voor zover die wateren niet onder het bevoegd gezag van een ander openbaar lichaam vielen. Deze aanwijzing maakte het mogelijk een besluit te nemen met betrekking tot in de Scheepvaartverkeerswet genoemde belangen;

  • dat Waterschap Rivierenland als rechtsopvolger van het hoogheemraadschap het bevoegd gezag is over de Lage Boezemwateren van de Alblasserwaard en de Buiten-Giessen, Karnemelksloot en Vaarsloot;

  • Gelet op artikel 3 van de Scheepvaartverkeerswet, op het Binnenvaartpolitiereglement en op de artikelen 1 en 5 van het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer en de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

I de maximale snelheid voor alle vaartuigen op de Lage Boezemwateren in de Alblasserwaard en de Buiten-Giessen, Karnemelksloot en Vaarsloot vast te stellen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart;           

II dat voor zover de in een afgegeven vaarvergunning voor de Lage boezemwateren in de Alblasserwaard de bepaalde maximale vaarsnelheid strijdig is met dit besluit, de in dit besluit bepaalde maximale snelheid prevaleert;

III dat dit besluit wordt aangehaald als “Verkeersbesluit vaarwegen voor de Lage Boezemwateren in de Alblasserwaard en de Buiten-Giessen, Karnemelksloot en Vaarsloot”;

IV dat dit besluit in werking treedt op de dag, volgend op de dag waarop deze bekendmaking is gepubliceerd.

Dit besluit is gepubliceerd in de regionale huis-aan-huisbladen “Het Kontakt editie Alblasserwaard”, “Het Kontakt editie De Noord”, “Kompas Hardinxveld-Giessendam”, “Gorinchemse courant” en op de website van waterschap Rivierenland.

Ondertekening

Tiel, 24 april 2008

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland,

de secretaris-directeur, drs. H.C. Jongmans

de dijkgraaf, ir. G.N. Kok

Bijlage

Verkeersbesluit vaarwegen Alblasserwaard