Regeling vervallen per 01-07-2013

Aanbestedingsbeleid Waterschap Zuiderzeeland 2007

Geldend van 01-01-2008 t/m 30-06-2013

Intitulé

Aanbestedingsbeleid Waterschap Zuiderzeeland 2007

Verordening

De Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland;

gelezen het voorstel van het college van Dijkgraaf en Heemraden d.d. 20 november 2007, nummer 2007100489 betreffende de vaststelling van het Aanbestedingsbeleid Waterschap Zuiderzeeland 2007, inwerkingtredend op 1 januari 2008;

gelet op het bepaalde in art. 56 en art. 77 Waterschapswet en titel 4.3 Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT

tot intrekking van het Aanbestedingsbeleid Waterschap Zuiderzeeland behandeld in de Algemene Vergadering d.d. 27 maart 2001 met nummer 2001100115 en daarop volgende wijziging behandeld in de Algemene Vergadering 28 januari 2003 met nummer 2003100031, zulks met ingang van 21 november 2007.

Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering d.d. 20 november 2007.

Lelystad. 27 november 2007

de secretaris,                                               

ir. J.B. van der Veen.                                    

de voorzitter,

mr. ir. H.L. Tiesinga.

Bijlage Aanbestedingsbeleid

Korte samenvatting

Op het terrein van de overheidsopdrachten is in Nederland een aantal richtlijnen van de Europese Unie van kracht, die zijn vertaald in Nederlandse wetgeving, met het doel de Europese markt te liberaliseren. Dit houdt in dat de markt voor overheidsopdrachten zo doorzichtig mogelijk moet zijn om alle leveranciers, aannemers en dienstverleners in de Europese Unie gelijke kansen te bieden een overheidsopdracht te kunnen verwerven. Waterschap Zuiderzeeland dient de Europese regelgeving omtrent aanbestedingen toe te passen. Dat betekent dat aanbestedingen dienen plaats te vinden conform de algemene beginselen voor aanbesteden en dat aanbestedingen die de daarvoor geldende drempelbedragen volgens de Europese richtlijnen overschrijden, zoals opgenomen in Nederlandse wet- en regelgeving, moeten worden aanbesteed.

Een aantal aanbestedingen van het waterschap overschrijdt echter niet de drempelbedragen. Voor deze aanbestedingen kan het waterschap een eigen aanbestedingsbeleid voeren, in overeenstemming met de uitgangspunten en algemene beginselen van het (Europese) aanbestedingsrecht.

Omdat het waterschap een publiekrechtelijke taak uitoefent, is het van belang dat met opdrachtverleningen en aanbestedingen open en zorgvuldig wordt omgegaan. Daarnaast zal het waterschap moeten proberen opdrachten aan te besteden tegen de laagst mogelijke kosten, dan wel de beste prijs-kwaliteitverhouding.

1.         Inleiding

Aanleiding tot het formuleren van aanbestedingsbeleid is de vigerende Europese en nationale regelgeving op dit gebied en dat Waterschap Zuiderzeeland tevens een consequent beleid wil voeren voor alle aanbestedingen die niet onder de Europese regelgeving vallen. Waterschap Zuiderzeeland wil dat alle medewerkers op uniforme wijze uitvoering aan dit beleid geven.

In deze nota wordt eerst een uiteenzetting gegeven van de bestuurlijke uitgangspunten. Daarna wordt in hoofdstuk 3 een overzicht gegeven van de vigerende Europese en nationale wetgeving op het gebied van aanbesteding van overheidsopdrachten. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de verschillende aanbestedingsvormen. In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op aspecten in het aanbestedingsbeleid. In hoofdstuk 6 wordt mandatering en de wijze van rapportage binnen het waterschap benoemd en hoofdstuk 7 gaat over de handelwijze ten aanzien van verboden mededingingsbeperkende afspraken.

Bij het opstellen van deze geactualiseerde versie van het aanbestedingsbeleid in juli 2007 heeft het aanbestedingsbeleid van oktober 2002 als basis gediend. Dit aanbestedingsbeleid beschrijft de huidige en toekomstige werkwijze van Waterschap Zuiderzeeland en haar handelwijze bij aanbesteden en opdrachtverlening.

Dit beleid is vastgesteld door de Algemene Vergadering en wordt als zodanig als dwingend kader door het waterschap gehanteerd.

Deze uiteenzetting vormt het aanbestedingsbeleid met betrekking tot de door het waterschap te realiseren werken en het verrichten van leveringen en diensten aan het waterschap.

2.         Bestuurlijke uitgangspunten

Als belangrijkste uitgangspunt geldt, dat de vigerende nationale en Europese regelgeving in acht moet worden genomen. Daarnaast kunnen vanuit de waterschapsoptiek nog meer specifieke uitgangspunten geformuleerd worden.

Met betrekking tot aanbestedingen hanteert het waterschap als overheidslichaam de volgende uitgangspunten:

 • het naleven van de algemene beginselen van transparantie, non-discriminatie en objectiviteit;

 • het doelmatig, efficiënt en integer opdragen van overheidsopdrachten voor de beste prijs-kwaliteitverhouding, gelet op het belang bij besteding van publieke gelden;

 • zorgvuldig en maatschappelijk verantwoord handelen van het waterschap.

In § 2.2 en 2.3 wordt, ten aanzien van de twee laatstgenoemde uitgangspunten, nadere uitvoering gegeven middels de Gedragscode publiek opdrachtgeverschap.

Ten aanzien van de hierboven genoemde uitgangspunten gelden de volgende overwegingen.

2.1       Algemene beginselen

Zoals uit artikel 2 van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten volgt dient en wil het waterschap het volgende als aanbestedende dienst:

"Een aanbestedende dienst behandelt ondernemers op gelijke en niet-discriminerende wijze en handelt transparant."

Transparantie:Het waterschap heeft de plicht om transparant te handelen. Uitgangspunt daarbij is dat het waterschap voorafgaande aan het plaatsen van opdrachten een passende mate van openbaarheid betracht; dit zal zich in beginsel uiten in een publicatieplicht of wel het ‘openbaar aanbesteden'.

Daarnaast dient de aanbestedende dienst transparant te zijn in haar (handelen in de) aanbestedingsprocedure of opdrachtverlening.

Gelijkheidsbeginsel: Het waterschap heeft de plicht om marktpartijen gelijk te behandelen en derhalve het ‘non-discriminatie' beginsel na te leven. Dit uit zich onder andere in het niet hanteren van discriminerende termen in het Programma van Eisen, het op gelijke wijze beoordelen van ontvangen informatie van marktpartijen en het bieden van gelijke kansen gedurende het aanbestedings- of opdrachtverleningsproces aan alle daarbij betrokkenen.

Objectiviteit: De handelwijze van het waterschap dient objectief en derhalve in zekere zin verifieerbaar te zijn. Dit beginsel hangt nauw samen met het gelijkheidsbeginsel (bijv. objectieve beoordeling van inschrijvingen van partijen) en transparantie (transparantie dient ter onderbouwing van de objectiviteit). Om het gehele aanbestedings- of opdrachtverleningsproces te kunnen verantwoorden zal daarom door het waterschap ook aan dossiervorming gedaan moeten worden (zie hierover § 6.2 en § 6.3 en de AO-procedures).

Deze beginselen zijn zogezegd de basis voor de aanbestedingspraktijk en aan deze beginselen is nader invulling gegeven in de wet- en regelgeving.

2.2       Doelmatig en integer handelen

Ter borging van het integer handelen door het waterschap wordt de Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap gevolgd. Daarnaast toetst het waterschap ook de door haar te contracteren partijen ten aanzien van integriteit. Hiertoe wordt ten aanzien van de kwalificatie van partijen bij aanbestedingen aangesloten bij de nationale BIBOB-regelgeving (Wet bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur) en het COVOG (Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag).

Nu bij het aangaan van overeenkomsten door het waterschap met derden publiek geld is gemoeid is het uitgangspunt van het waterschap om werken, leveringen of diensten tegen zo laag mogelijke kosten, dan wel tegen de beste prijs-kwaliteitverhouding te realiseren.

Dit kan plaatsvinden op twee manieren: ofwel door opdrachtverlening naar aanleiding van een aanbesteding op basis van de laagste prijs (waarbij de kwaliteit vooraf is vastgelegd op een door het waterschap bepaald niveau in het Programma van Eisen) of een aanbesteding op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Bij dit laatste criterium zullen naast kostenoverwegingen ook door de markt aangeboden kwaliteitsaspecten (of andere aspecten) worden meegewogen bij de opdrachtverlening.

→   Zie voor de Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap, bijlage I.

2.3       Zorgvuldig en maatschappelijk verantwoord

Als derde beleidskader heeft het waterschap als uitgangspunt zorgvuldig en maatschappelijk verantwoord te willen optreden als het gaat om opdrachtverlening en het optreden als opdrachtgever. Ook hiervoor wordt door het waterschap de Gedragscode publiek opdrachtgeverschap gevolgd.

Zorgvuldigheid is o.a. vereist omdat een onjuiste procedure door inschrijvers aangevochten kan worden. Bovendien is zorgvuldigheid vereist omdat er met gemeenschapsgelden wordt gewerkt. Om tegemoet te komen aan de gewenste zorgvuldigheid zijn gedetailleerde aanbestedingsprocedures opgesteld, waarbij in de procedure een scheiding van verantwoordelijkheden en bevoegdheden is aangebracht.

→   Zie voor de Gedragscode publiek opdrachtgeverschap, bijlage I.

3.         Vigerende Europese en nationale regelgeving

3.1       Toepasselijke regelgeving

De aanbestedingsregelgeving is gestoeld op Europese Richtlijnen die vervolgens in de nationale wetgeving van Nederland is omgezet. Daarnaast zijn er nog enkele aanvullende regelingen die nadere invulling geven en/of in een bepaalde branche worden gehanteerd.

Voor het waterschap zijn daarbij de volgende richtlijnen, wettelijke kaders en regelingen van toepassing of van belang:

 • Europese Richtlijn: RL 2004/18/EG;

  Aanbestedingsregels voor overheidsopdracht van werken, leveringen en diensten;

 • nationale wetgeving (implementatie van de Europese Richtlijn): het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten, het Bao;

 • voor opdrachten van werken aanvullende regeling: het Aanbestedingsreglement werken 2005, het ARW 2005;;

 • het eigen aanbestedingsbeleid van Waterschap Zuiderzeeland.

3.2       Soorten van opdrachten

De aanbestedingsregelgeving onderscheidt opdrachtverlening van drie soorten opdrachten: werk, levering en dienst.

Alle opdrachten (overheidsopdrachten zijnde een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel tussen aanbestedende dienst en derden) die het waterschap verstrekt vallen onder een van deze drie ‘opdrachtsoorten'.

4.         Aanbestedingsvormen Waterschap Zuiderzeeland

4.1       Keuze aanbestedingsvorm

De EG-richtlijnen en het Bao geven de drempelbedragen waarboven werken, leveringen en diensten Europees moeten worden aanbesteed.

Beneden de Europese drempelbedragen heeft het waterschap een eigen aanbestedingsbeleid geformuleerd. Het waterschap kiest ervoor om, op praktische, procedurele en financiële gronden, een financiële ondergrens te hanteren voor openbare en onderhandse aanbestedingen. Beneden de ondergrens voor onderhands aanbesteden kan offerte worden gevraagd.

Van belang is dat het bedrag dat de aanbestedingsvorm bepaalt, alleen de kosten van het werk, de levering of de dienst in hun totaliteit betreft en dat bedrag is exclusief BTW.

Overige (interne) kosten van het waterschap, zoals loonkosten, financieringskosten, verzekeringskosten en dergelijke, zijn niet in de bedragen inbegrepen.

4.2       Mogelijke aanbestedingsvormen

Bij Waterschap Zuiderzeeland wordt in beginsel een vijftal aanbestedingsvormen gehanteerd.

Dit zijn voor Europese aanbestedingen

1. de openbare aanbesteding

dezeprocedure wordt algemeen (Europees) bekendgemaakt en eenieder kan inschrijven;

2. de niet openbare aanbesteding (met voorafgaande selectie)

deze procedure wordt algemeen (Europees) bekendgemaakt, eenieder kan zich als gegadigde aanmelden en ten minste vijf - voor zover voldoende gekwalificeerde gegadigden - worden vervolgens tot inschrijving uitgenodigd;

en voor niet-Europese aanbestedingen

3. de openbare aanbesteding

     deze procedure wordt algemeen (nationaal) bekendgemaakt en eenieder kan inschrijven;

4. de aanbesteding met voorafgaande selectie

deze procedure wordt algemeen (nationaal) bekendgemaakt, eenieder kan zich als gegadigde aanmelden en ten minste 3 geselecteerde gegadigden worden vervolgens tot inschrijving uitgenodigd;

5. de onderhandse aanbesteding

bij deze procedure worden een aantal (2-6) marktpartijen uitgenodigd deel te nemen aan de aanbestedingsprocedure zonder algemene bekendmaking vooraf.

Toelichting op procedures.

De aanbestedende dienst heeft de keuze tussen een openbare procedure of de procedure met voorafgaande selectie (in de aanbestedingsregelgeving de niet-openbare procedure genoemd). De procedure met voorafgaande selectie is eigenlijk ook een openbare procedure; na melding van gegadigden naar aanleiding van een publicatie van een opdracht, selecteert de aanbestedende dienst op grond van vooraf bekendgemaakte, objectieve selectiecriteria een aantal gegadigden (de meest gekwalificeerde marktpartijen) die zullen worden uitgenodigd in te schrijven (tot het doen van een aanbieding). Uit deze inschrijvingen maakt de aanbestedende dienst, ook weer op grond van vooraf gepubliceerde gunningscriteria, een keuze aan wie de opdracht wordt gegund.

Transparant handelen.

Een van de belangrijke uitgangspunten in het aanbestedingsbeleid van het waterschap is het transparant handelen bij opdrachtverlening. Op dit moment is het uitgangspunt van de Europese Commissie dat uit het transparantiebeginsel is af te leiden dat er ook voor opdrachten beneden de drempelwaarden voor Europees aanbesteden een "passende mate van openbaarheid" dient te worden betracht. Het waterschap geeft hier door middel van het eigen aanbestedingsbeleid zo goed en efficiënt mogelijk invulling aan, waarbij tevens nadere interne drempelwaarden zijn vastgelegd waarboven het waterschap de opdrachtverlening vooraf kenbaar maakt aan de markt zodat er vrije mededinging tussen geïnteresseerde marktpartijen kan plaatsvinden.

4.3       Afwijken van de keuzeprocedure

Er zijn categorieën of omstandigheden denkbaar die een afwijking van bovengenoemde keuze van de aanbestedingsvorm rechtvaardigen. Het gaat onder andere om de volgende categorieën of omstandigheden:

 • mogelijkheden die de aanbestedingswetgeving en -regelgeving daartoe biedt;

 • specialistische werken, leveringen of diensten, met andere woorden er is specialistische technische deskundigheid vereist;

 • werken, leveringen of diensten waarvoor vanwege grote tijdsdruk (calamiteiten) onvoldoende proceduretijd ter beschikking staat (niet te wijten aan het waterschap);

 • er sprake is van onaanvaardbare risico's;

 • er een bijzondere aanbieding is gedaan of een dergelijke aanbieding wordt verwacht;

 • het werk zich leent om een prijsvraag uit te schrijven, waarbij bijvoorbeeld een score op artisticiteit of originaliteit gegeven kan worden.

De toetsing (vooraf) of er sprake is van een categorie of omstandigheid die afwijking van bovenvermelde keuze voor de aanbestedingsvorm kan rechtvaardigen, wordt verricht door het college van Dijkgraaf en Heemraden, onder raadpleging en na parafering van de afdeling Juridische Zaken. Een afwijkende aanbestedingsvorm wordt derhalve door of namens de budgethouder middels een voorstel via de afdeling Juridische Zaken aan het college voorgelegd.

5.         Nadere invulling aanbestedingsbeleid

5.1     Toepassing ARW bij werken

Het waterschap heeft ervoor gekozen om bij het aanbesteden van opdrachten van werken het ARW 2005 te hanteren.

5.2       Beslechting van geschillen

Het waterschap heeft ervoor gekozen, in overeenstemming met het reeds in werking getreden ARW 2005, geschillen omtrent aanbestedingen voor te leggen aan de burgerlijke rechter.

Dit zal als zodanig in de bestekken en/of de bijbehorende voorschriften worden omschreven. Arbitrage wordt niet toegepast.

5.3       Vergoeden van de inschrijvingskosten

Het waterschap heeft ervoor gekozen dat alleen naar het oordeel van de projectleider naar aard en omvang complexe opdrachten (werken/leveringen/diensten) voor vergoeding van de inschrijvingskosten in aanmerking komen. Gedacht kan worden aan werken waarvan de raming hoger is dan € 3 miljoen en/of waarmee hoge inschrijfkosten voor marktpartijen zijn gemoeid. Indien zich een dergelijke opdracht voordoet, zal dit vooraf aan het college worden medegedeeld.

5.4       Kosten van een bestek

Iedere inschrijver kan een bestek verkrijgen tegen ten hoogste de kosten van het maken van een afdruk van het bestek. Deze kosten moeten in de aankondiging of de bekendmaking worden vermeld. De inschrijver die na selectie wordt uitgenodigd om in te schrijven, krijgt het bestek gratis toegestuurd.

5.5       Hantering van het K-formulier (bij ARW) en tekeningsbevoegdheid daarbij

Bij aanbestedingen van werken, waarop het ARW van toepassing is, wordt een rechtsgeldig ondertekend K-formulier van de inschrijvers gevraagd.

Ter verificatie van de tekeningsbevoegdheid laat het waterschap tevens een recent uittreksel van inschrijving van de organisatie bij de Kamer van Koophandel door de inschrijver overleggen waaruit de tekeningsbevoegdheid van een natuurlijk persoon namens de organisatie blijkt, dan wel zal het waterschap de tekeningsbevoegdheid zelfstandig nagaan. Dit wordt vooraf in het bestek en de aankondiging aangegeven.

5.6       Openen van enveloppen (bij werken) en archivering inschrijvingen

Bij het houden van aanbestedingen worden door de inschrijvers gesloten enveloppen ingeleverd met daarin nadere specificaties (begrotingen etc.) dan wel overige gevraagde documentatie.

Bij aanbestedingen van werken onder het ARW 2005 zal in beginsel (in ieder geval bij het gunningscriterium laagste prijs) alleen de enveloppe van de inschrijver aan wie een voornemen tot gunning bestaat worden geopend.

Hoewel op grond van het ARW alle enveloppen geopend mogen worden, blijven de andere enveloppen in beginsel gesloten. (Besloten kan worden ook van andere inschrijvers de enveloppen te openen, indien het aanbestedingsdocument zelf voorziet in deze mogelijkheid, of na raadpleging van de afdeling Juridische zaken.)

Bij het hanteren van het gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving is als basis van de gunning niet enkel de laagste (project)prijs bepalend en is het naar de aard van dergelijke aanbestedingen gebruikelijk om de inschrijving als geheel, inclusief onderbouwingen, in beschouwing te nemen ter toetsing en beoordeling van de inschrijving.

Alle enveloppen en inschrijvingsdocumenten worden door het waterschap wel toegevoegd aan het aanbestedingsdossier ten behoeve van het kunnen beschikken over een volledig dossier.

Na oplevering van het werk, dan wel bij leveringen/diensten na afronding daarvan, wordt het aanbestedingsdossier met de opdrachtgegevens door het waterschap gearchiveerd en worden eventuele enveloppen die niet behoren tot de gegunde inschrijving vernietigd.

5.7       Positie en gebruik van raamovereenkomsten

De geldende aanbestedingsregels bieden de mogelijkheid raamovereenkomsten te sluiten.

Middels een raamovereenkomst kan voor een periode van (in beginsel) maximaal vier jaar met een of ten minste drie verschillende opdrachtnemers een gelijk voorwaardenkader worden afgesloten waaronder opdrachten gedurende de looptijd van de raamovereenkomst aan de betreffende contractpartijen kunnen worden gegund.

Met het - op basis van een Europese aanbesteding - sluiten van een raamovereenkomst ontstaat nog niet de feitelijke overheidsopdracht. Afhankelijk van het aantal opdrachtnemers komt deze tot stand op het moment dat het waterschap - binnen het afgesloten kader en via een verkorte inschrijving - een concrete opdracht plaatst.

Het waterschap maakt voor het realiseren van de publieke taken gebruik van arbeid door de inzet van/via externen. Voor specifieke zaken wordt advies gevraagd aan een externe deskundige en voor de voortzetting van reguliere arbeid wordt onder meer gebruikgemaakt van detacheringen of uitzendkrachten. In het algemeen betreft dit een aantal soortgelijke aanbieders waarmee op frequente momenten en veelal voor een bepaalde tijd een relatie wordt aangegaan.

Het verkrijgen van dergelijke diensten (waarbij met name sprake is van adviesdiensten en plaatsing van personeel) is ook aanbestedingsplichtig.

Hiervoor kan, gelet op flexibiliteit en efficiency, gekozen worden voor het afsluiten van raamovereenkomsten.

5.8       Algemene Inkoopvoorwaarden

Op alle inkoop- en aanbestedingstrajecten van leveringen en diensten zullen de Algemene Inkoopvoorwaarden van het waterschap van toepassing worden verklaard op de voorgenomen opdracht, dit al dan niet aanvullend op de overeenkomst.

De Algemene Inkoopvoorwaarden van het waterschap zijn opgenomen als bijlage II.

Ten aanzien van opdrachten betreffende aan werken gerelateerde diensten kunnen in plaats van de Algemene Inkoopvoorwaarden de DNR 2005 van toepassing worden verklaard door Waterschap Zuiderzeeland, dit conform de lijst van toepassing DNR 2005 waarbij van een aantal standaardbepalingen door het waterschap wordt afgeweken.

→   De Algemene Inkoopvoorwaarden zijn opgenomen in bijlage II.

→   De lijst van toepassing van de DNR 2005 waarbij de afwijkingen ten behoeve van Waterschap Zuiderzeeland zijn aangegeven is opgenomen als bijlage III.

6.         Mandatering opdrachtverlening, rapportage en dossieropbouw

6.1       Mandatering

Voor het besluiten tot en ondertekenen van de opdrachtverlening volgt de budgethouder het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Waterschap Zuiderzeeland en de Regeling budgethouders Waterschap Zuiderzeeland.

6.2       Rapportage

Rapportage van aanbestedingen vindt op de volgende wijze plaats:

de budgethouder rapporteert in de P&C-cyclus middels iedere marap over de uitvoering van het aanbestedingsbeleid middels een overzicht van de gegunde werken, leveringen en diensten. Eventuele risico's worden vermeld in de risicoparagraaf.

6.3       Dossieropbouw

Bij aanbestedingen wordt per opdrachtverleningsprocedure de volgende dossieropbouw gehanteerd ten behoeve van formele archivering:

 • indien van toepassing: de aankondiging en verzending daarvan;

 • de bestekstukken, incl. eventuele bestekstekeningen;

 • de Nota van Inlichtingen en eventueel proces-verbaal van aanwijzing;

 • het proces-verbaal van opening;

 • de inschrijvingen (in ieder geval van de winnaar);

 • het gunningsadvies;

 • een kopie van het bericht aan inschrijvers van de gunningsbeslissing;

 • een afschrift van de opdrachtverlening en een exemplaar van de gewaarmerkte documenten t.b.v. opdrachtverlening;

 • indien van toepassing: de publicatie van gunning en verzending daarvan en het proces-verbaal van gunning;

 • indien van toepassing: eventuele voorstellen van de projectleider of budgethouder aan het college van DenH;

 • indien van toepassing: eventuele annotaties van de afdeling Juridische Zaken;

 • indien van toepassing: eventuele besluiten van het college van DenH inzake de aanbesteding.

7.         Verboden mededingingsbeperkende afspraken

Naar aanleiding van de zaken rondom de bouwfraude heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) een formulier ontwikkeld waarmee aanbestedende diensten aanwijzingen voor ‘verboden mededingingsbeperkende afspraken' aan de NMa kunnen melden. Dit formulier is verkrijgbaar bij de afdeling Juridische Zaken.

De NMa heeft op grond van de Mededingingswet de bevoegdheid op te treden als er sprake is van verboden mededingingsbeperkende afspraken (ook wel kartelafspraken genoemd). Voor het onderzoek gebruikt de NMa ondermeer aanwijzingen uit de markt. Daarom is het van belang dat aanbestedende diensten, zoals het waterschap, aanwijzingen voor verboden gedrag melden bij de NMa en daarbij achterliggende informatie verschaffen. Melding kan voor de NMa aanleiding zijn de betreffende zaak te onderzoeken of kan dienen als onderdeel van de bewijsvoering in andere zaken.

De budgethouder die een aanbesteding van werk, levering of dienst houdt, dient in voorkomende gevallen na afstemming met de afdeling Juridische Zaken melding van een verboden afspraak te doen. Tevens stelt hij het college van Dijkgraaf en Heemraden hiervan schriftelijk op de hoogte. Daarnaast dient de budgethouder een dergelijke melding mee te nemen in zijn rapportage in de P&C-cyclus.

    Besluit MT, april 2006. 

    Besluit DenH, januari 2002.

    Besluit DenH, januari 2002.

Bijlage I Gedragscode publiek opdrachtgeverschap

Inleiding bij de Gedragscode publiek opdrachtgeverschap

Doel en functie van de Gedragscode publiek opdrachtgeverschap

Als publieke opdrachtgever is Waterschap Zuiderzeeland volop bezig met het onderwerp ‘integriteit'. Met de Gedragscode publiek opdrachtgeverschap wordt weer een flinke stap gezet in het verbeteren en professionaliseren van de verhoudingen tussen de opdrachtnemers en opdrachtgevers. Deze gedragscode is een effectieve aanvulling op de afzonderlijke integriteitcodes van de deelnemende organisaties.

Als publieke opdrachtgever streeft Waterschap Zuiderzeeland met de Gedragscode publiek opdrachtgeverschap een tweeledig doel na:

 • helderheid geven over de specifieke kenmerken van het publieke opdrachtgeverschap;

 • een betrouwbare en integere opdrachtgever zijn, met respect voor de rol en positie van de (potentiële) opdrachtnemer.

 Het hanteren van de gedragscode heeft een interne en een externe functie. Het biedt kaders aan de medewerkers van het waterschap voor de uitvoering van hun werkzaamheden in relatie tot opdrachtnemers. Daarnaast geeft de code aan ‘wat onze manieren zijn', wat opdrachtnemers minstens van Waterschap Zuiderzeeland mogen verwachten en wat het waterschap van de opdrachtnemers verwacht, van de precontractuele fase van een project tot en met de afronding en evaluatie ervan.

Het ontwikkelen van deze code sluit aan bij vergelijkbare initiatieven van opdrachtnemers, zoals de brancheorganisaties van advies- en ingenieursbureaus en van bouwbedrijven. Het is geen juridisch instrument. Projectspecifieke contractuele afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer blijven bestaan. Het vigerende aanbestedingsrecht blijft uitgangspunt.

Verankering per organisatie

De deelnemende publieke opdrachtgevers verankeren de gedragscode in hun organisaties. Opdrachtnemers kunnen hun aanspreken als zij zich niet conform de kernwaarden en gedragsregels van deze code gedragen. Elke deelnemende publieke opdrachtgever heeft een centraal meldpunt, waar opdrachtnemers met opmerkingen en klachten terechtkunnen.

Er wordt naar gestreefd meldingen binnen twee maanden af te handelen.

Organisaties die zich willen aansluiten kunnen contact opnemen met het secretariaat van het Opdrachtgeversforum in de bouw.

1      Gedragscode publiek opdrachtgeverschap

1.1      Kenmerken en ambitie van de publieke opdrachtgevers

Het publiek opdrachtgeverschap heeft een aantal specifieke kenmerken, die bepalend zijn voor de manier van werken van Waterschap Zuiderzeeland en die eisen stellen aan het gedrag van zijn opdrachtnemers:

 • Waterschap Zuiderzeeland is gehouden een brede belangenafweging te maken; Waterschap Zuiderzeeland werkt onder het primaat van de politiek;

 • Waterschap Zuiderzeeland moet altijd in de openbaarheid verantwoording kunnen afleggen;

 • Het is de ambitie van het waterschap een professioneel opdrachtgever te zijn en daardoor maximaal maatschappelijk rendement te behalen en publieke middelen op een rechtmatige en doelmatige manier te besteden.

Met deze gedragscode wil Waterschap Zuiderzeeland duidelijk maken welke kernwaarden het waterschap hanteert bij de uitoefening van zijn publiek opdrachtgeverschap en welke gedragsregels deze voor het waterschap en voor zijn opdrachtnemers met zich meebrengen.

1.2      Kernwaarden van publiek opdrachtgeverschap

De kernwaarden die Waterschap Zuiderzeeland voor zijn publiek opdrachtgeverschap hanteert zijn:

 • maatschappelijke verantwoordelijkheid;

 • integriteit;

 • betrouwbaarheid;

 • transparantie.

2      Kernwaarden en gedragsregels

2.1      Maatschappelijk verantwoord

Als publieke opdrachtgever heeft Waterschap Zuiderzeeland een maatschappelijke verantwoordelijkheid en een verantwoordingsplicht aan bestuurders en politiek. Alle afspraken die het waterschap met opdrachtnemers maakt, moeten de toets van rechtmatigheid en doelmatigheid kunnen doorstaan. Dit vereist dat de informatie die het waterschap van zijn opdrachtnemers krijgt, betrouwbaar en controleerbaar is.

Waterschap Zuiderzeeland werkt consequent naar letter en geest van de relevante (internationale) wet- en regelgeving en eist dat ook van zijn opdrachtnemers. Aanvullende regelgeving en afspraken die relevant zijn voor het doen van een aanbieding maakt het waterschap tijdig bekend.

2.2      Integer

Waterschap Zuiderzeeland heeft respect voor de positie en de belangen van de opdrachtnemers en gaat ervan uit dat zij de positie en belangen van het waterschap als publieke opdrachtgever respecteren en ondersteunen.

Waterschap Zuiderzeeland betracht geheimhouding tegenover derden over vertrouwelijke bedrijfsaangelegenheden, voor zover dit niet in strijd is met een wettelijke plicht tot openbaarmaking.

Vertrouwelijke informatie die Waterschap Zuiderzeeland verkrijgt van (potentiële) opdrachtnemers gebruikt het waterschap alleen voor het doel waarvoor deze informatie is bestemd. De opdrachtnemers mogen geen misbruik maken van de van het waterschap verkregen vertrouwelijke informatie.

Waterschap Zuiderzeeland handelt onpartijdig. Het waterschap zorgt ervoor dat voor alle (potentiële) opdrachtnemers dezelfde procedures gelden, dat zij gelijke toegang tot informatie hebben en dat geen vermenging plaatsvindt met oneigenlijke belangen.

Waterschap Zuiderzeeland accepteert van zijn medewerkers geen nevenactiviteiten die de integriteit van de organisatie zouden kunnen schaden.

Waterschap Zuiderzeeland staat niet toe dat zijn medewerkers beïnvloed worden door materiële of immateriële relatiegeschenken.

2.3       Betrouwbaar

Waterschap Zuiderzeeland wekt geen verwachtingen die het niet kan waarmaken en houdt zich aan de gemaakte afspraken. Het waterschap verlangt dit ook van zijn opdrachtnemers.

Wanneer politiek-bestuurlijke besluiten worden genomen die niet in overeenstemming zijn met de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gemaakte afspraken zal Waterschap Zuiderzeeland deze afspraken in onderling overleg hiermee in lijn brengen. Daarbij verwacht het waterschap de volle medewerking van zijn opdrachtnemers.

Waterschap Zuiderzeeland verstrekt vooraf alle relevante en hem ter beschikking staande informatie die nodig is voor het doen van een aanbieding op zijn verzoek. Het waterschap biedt zijn opdrachtnemers vooraf inzicht in de kwaliteit en betrouwbaarheid van zijn gegevens voor zover die relevant zijn voor de aanbieding. Het waterschap verwacht dit ook van de potentiële opdrachtnemers.

Na de opdrachtverlening verstrekt Waterschap Zuiderzeeland tijdig alle relevante informatie die voor de goede uitvoering, beheersing en verantwoording in het kader van rechtmatigheid en doelmatigheid van de opdracht van belang is. Dit verlangt het waterschap ook van zijn opdrachtnemers.

2.4       Transparant

Waterschap Zuiderzeeland geeft vooraf duidelijk aan hoe het selecteert en welke criteria voor de opdracht van belang zijn. Bij afschrijvingen geeft het waterschap de betreffende opdrachtnemer met redenen aan waarom het geen gebruikmaakt van de aangeboden diensten.

Waterschap Zuiderzeeland geeft potentiële opdrachtnemers vooraf duidelijkheid omtrent hun positie bij vervolgopdrachten, in hetzelfde of in een vergelijkbaar project. Het waterschap gaat er daarbij van uit dat voorkennis strijdig is met eerlijke concurrentie indien daardoor andere aanbieders minder kans hebben om een vervolgopdracht te verwerven.

Waterschap Zuiderzeeland kiest contractvormen die passen bij de aard en omvang van het werk.

Waterschap Zuiderzeeland streeft naar helderheid vooraf over de verdeling van risico's. Onduidelijkheden en verschillen van inzicht over contractafspraken bespreken het waterschap en opdrachtnemer open en zakelijk met elkaar.

Waterschap Zuiderzeeland zal de wijze waarop de opdrachtnemer en het waterschap hun rol hebben ingevuld samen met de opdrachtnemer evalueren. Daarnaast wil het waterschap los van projecten met opdrachtnemers kennis en ervaring uitwisselen om de professionaliteit van opdrachtgevers en opdrachtnemers te verbeteren.

Contact:

Secretariaat van het Opdrachtgeversforum in de bouw

Per adres PIANOo

Postbus 20101 ALP K/040

2500 EC Den Haag

Telefoon 070 - 3 490 777

www.opdrachtgeversforum.nl

Op deze site vindt u ook de adressen van de contactpersonen van de deelnemende organisaties, bij wie opdrachtnemers met hun klacht terechtkunnen.

Bijlage II Algemene Inkoopvoorwaarden Waterschap Zuiderzeeland 2007

Artikel 1 Begripsbepalingen

De woorden en uitdrukkingen die in deze voorwaarden zijn vermeld zijn, tenzij uit de context anders blijkt, gedefinieerde woorden en uitdrukkingen, waaraan de navolgende betekenis is toegekend:

 • a.

  Algemene Inkoopvoorwaarden: deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op en deel uitmaken van de overeenkomst en opdrachtverlening inzake de inkoop van producten en/of diensten;

 • b.

  bijlage: het aanhangsel bij de overeenkomst, dat deel uitmaakt van de overeenkomst;

 • c.

  derden: niet zijnde partijen bij de opdracht;

 • d.

  diensten: de door de leverancier op basis van de overeenkomst ten behoeve van het waterschap te verrichten activiteiten resp. werkzaamheden zonder dat er een eigendomsoverdracht van goederen plaatsvindt;

 • e.

  IE-rechten: alle (intellectuele eigendoms)rechten, auteursrechten daaronder begrepen en daaraan verbonden of gerelateerde rechten zoals persoonlijkheidsrechten, welke voortvloeien uit de nakoming van de verplichtingen van de leverancier onder de overeenkomst;

 • f.

  informatiedragers: papieren documenten en/of dragers van digitale informatie en/of andere gegevensdragers, waarop de prestaties/resultaten van de leverancier zijn weergegeven en die op grond van de overeenkomst aan het waterschap ter beschikking (moeten) worden gesteld;

 • g.

  leverancier: de wederpartij van het waterschap (kan ook zijn een dienstverlener of aannemer);

 • h.

  levering: het in eigendom overdragen van en feitelijke aflevering van de producten en diensten waaronder de montage of installatie van de producten, voor zover van toepassing en voortvloeiend uit de overeenkomst;

 • i.

  overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst tussen het waterschap en de leverancier betreffende het leveren van producten en/of diensten die ingevolge artikel 3 van deze Algemene Inkoopvoorwaarden tot stand is gekomen;

 • j.

  producten: de door de leverancier aan het waterschap te leveren roerende zaken, inclusief de montage of installatie daarvan, zulks met inbegrip van (deel)ontwerpen en de eventuele ondersteunende documentatie die daaraan ten grondslag ligt;

 • k.

  schriftelijk: elk uit woorden of cijfers bestaand geheel dat kan worden gelezen, gereproduceerd, en vervolgens medegedeeld, dat met elektronische middelen overgebrachte of opgeslagen informatie kan bevatten;

 • l.

  UAV: UAV1989, UAV TI 1992 dan wel UAV GC 2005;

 • m.

  waterschap: de publiekrechtelijke rechtspersoon Waterschap Zuiderzeeland en/of alle tot de rechtspersoon Waterschap Zuiderzeeland behorende organisatieonderdelen;

 • n.

  werken: feitelijke uitvoering van werkzaamheden van bouwkundige of civieltechnische aard;

 • o.

  werkdag: een dag niet zijnde een zaterdag of zondag of een wettelijk erkende feestdag;

 • p.

  zaken: de in de overeenkomst omschreven producten en/of diensten.

Artikel 2 Toepasselijkheid 

 • 1. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn steeds van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen het waterschap en de leverancier; alsmede op alle (rechts)handelingen waarbij het waterschap is betrokken en die zijn gericht op het tot stand komen, wijzigen of uitvoeren van vorenbedoelde overeenkomsten. 

 • 2. Afwijkingen van deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

 • 3. De toepasselijkheid van eventuele Algemene Inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de leverancier en/of derden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

 • 4. Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze Algemene Inkoopvoorwaarden geen beroep kan worden gedaan, treden de leverancier en het waterschap in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen. De nietigheid van een bepaling leidt niet tot nietigheid van de gehele overeenkomst en/of de Algemene Inkoopvoorwaarden.

 • 5. Indien onderdelen van de overeenkomst en de daarbij behorende bijlage in strijd zijn met deze Algemene Inkoopvoorwaarden, is de hiërarchie, tenzij anders overeengekomen, als volgt:

  ten eerste de overeenkomst, ten tweede de bijlage, en ten derde de Algemene Inkoopvoorwaarden.

 • 6. Op de uitvoering van de overeenkomst inzake werken zullen de UAV (aanvullend) van toepassing zijn.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

 • 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de aanbieding van de leverancier onherroepelijk gedurende een termijn van 45 dagen nadat de aanbieding het waterschap heeft bereikt.

 • 2. Indien de leverancier een schriftelijke of mondelinge aanbieding doet, komt de overeenkomst uitsluitend door een schriftelijke aanvaarding van de aanbieding door het waterschap tot stand.

 • 3. Het in het vorige lid en artikel 5 lid 1 bepaalde laat onverlet de bevoegdheid van partijen het bestaan van de overeenkomst en/of van de daarin aangebrachte wijziging met andere middelen te bewijzen.

 • 4. Het waterschap behoudt zich het recht voor de door hem gedane bestelling te herroepen, wanneer de leverancier deze niet binnen twee weken na ontvangst schriftelijk heeft bevestigd via een orderbevestiging.

 • 5. Bij een raamovereenkomst komt de overeenkomst tot stand telkens op het moment dat de schriftelijke bevestiging van de nadere opdracht binnen het kader van de raamovereenkomst, door het waterschap wordt verzonden.

 • 6. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van door het waterschap ter beschikking gestelde of goedgekeurde tekeningen, specificaties, instructies, keuringsvoorschriften en dergelijke, maken deze deel uit van de overeenkomst.

 • 7. Het waterschap is gehouden voor de totstandkoming van de overeenkomst de leverancier in het bezit te stellen van een exemplaar van de Algemene Inkoopvoorwaarden, alsmede de daartoe behorende wijzigingen. Behoudens in die gevallen waarin het waterschap reeds bij vorige opdrachten een exemplaar van de Algemene Inkoopvoorwaarden en/of de daartoe behorende wijzigingen aan de leverancier heeft gegeven of het waterschap de leverancier in kennis heeft gesteld dat de voorwaarden ter inzage liggen.

Artikel 4 Duur en uitvoering van de overeenkomst

 • 1. De overeenkomst is, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders blijkt of is bepaald, aangegaan voor één jaar en eindigt mitsdien van rechtswege na verloop van die periode.

 • 2. Ingeval de overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd hebben partijen het recht de overeenkomst, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden en onder opgave van redenen, bij aangetekend schrijven te beëindigen.

 • 3. De leverancier is gehouden de producten en/of diensten in de overeengekomen vorm, hoeveelheid en kwaliteit en/of op de overeengekomen wijze op de overeengekomen datum van levering op de overeengekomen plaats van bestemming te leveren. Indien de leverancier dit niet nakomt, is deze zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

 • 4. Indien de leverancier ter uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden op het terrein of in de lokaliteiten van het waterschap dient te verrichten, dienen de leverancier, zijn ondergeschikten en de onder zijn verantwoordelijkheid werkende derden de instructies van het waterschap en de ter zake bij het waterschap geldende voorschriften in acht te nemen alsmede de werkzaamheden tijdens de door het waterschap opgegeven tijden uit te voeren.

 • 5. De leverancier is slechts bevoegd om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden na voorafgaande schriftelijke toestemming van het waterschap, welke toestemming het waterschap niet op onredelijke gronden zal onthouden en waaraan het waterschap nadere voorwaarden kan verbinden.

 • 6. De leverancier en het waterschap wijzen ieder voor zich een contactpersoon alsmede een vaste plaatsvervanger daarvan aan, die de contacten over de uitvoering van de overeenkomst onderhouden.

 • 7. De overeenkomst kan voorzien in de instelling van een begeleidingscommissie of stuurgroep. De taken en bevoegdheden, alsmede de samenstelling van de begeleidingscommissie of stuurgroep worden in de overeenkomst nader bepaald.

Artikel 5 Wijzigingen

 • 1. De leverancier is verplicht het waterschap vooraf schriftelijk te informeren over elke wijziging in de omvang en/of hoedanigheid van de te verrichten leveringen of diensten ten opzichte van hetgeen overeen is gekomen in de overeenkomst. Indien de leverancier zijn bovenvermelde informatieplicht niet nakomt of de genoemde wijziging niet acceptabel is voor het waterschap, is er sprake van een toerekenbare tekortkoming van de leverancier en is artikel 18 van toepassing.

 • 2. Het waterschap is te allen tijde bevoegd om, in overleg met de leverancier, de omvang en/of hoedanigheid van de te verrichten leveringen of diensten te wijzigen, ook indien dit meer- of minderwerk oplevert. Indien de leverancier meent dat de wijziging gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs of levertijd, zal hij het waterschap onverwijld hiervan schriftelijk op de hoogte stellen en bij meerwerk een schriftelijke aanbieding uitbrengen met betrekking tot de prijs en termijn die hieraan verbonden zijn. Tot meerwerk worden niet gerekend aanvullende werkzaamheden en/of gewijzigde inzichten die de leverancier bij het sluiten van de overeenkomst had behoren te voorzien.

 • 3. Een wijziging is alleen geldig indien schriftelijk gedaan, afgesproken en bevestigd door een rechtsgeldig vertegenwoordiger van het waterschap.

Artikel 6 Verpakking

 • 1. De zaken dienen deugdelijk en zo milieuvriendelijk voor rekening van de leverancier te zijn verpakt en beveiligd, zodat zij hun bestemming in goede staat bereiken.

 • 2. De leverancier draagt zorg voor een gebruikelijke transportverzekering.

 • 3. Het waterschap is gerechtigd, maar niet verplicht, verpakkingsmateriaal aan de leverancier voor diens rekening en risico te retourneren.

Artikel 7 Levering

 • 1. De leverancier zal de zaken binnen de overeengekomen termijn op de overeengekomen plaats afleveren onder vermelding van het ordernummer, artikelnummer, aantal, omschrijving en contactpersoon bij het waterschap.

 • 2. Indien niet binnen de overeengekomen termijn op de overeengekomen plaats zaken zijn geleverd, die aan de overeenkomst beantwoorden, is de leverancier zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

Artikel 8 Hoedanigheid en nakoming

 • 1. De leverancier garandeert dat de geleverde zaken aan alle in de overeenkomst vermelde eisen voldoen. Voor zover geen nadere omschrijving van de aan de zaken te stellen eisen is gegeven, dienen zij in ieder geval van goede kwaliteit te zijn en tenminste aan de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid, doelmatigheid en afwerking te voldoen.

 • 2. Indien de geleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, kan het waterschap eisen dat de leverancier het ontbrekende aflevert of de zaken herstelt of vervangt. De hiermee gemoeide kosten komen voor rekening van de leverancier.

 • 3. Indien de leverancier niet, nadat hij daartoe door het waterschap schriftelijk is aangemaand, binnen een in de aanmaning te stellen redelijke termijn voldoet aan een eis als bedoeld in lid 2, kan het waterschap zonder rechterlijke machtiging de aflevering, het herstel of de vervanging door een derde doen plaatsvinden en de kosten daarvan op de leverancier verhalen.

 • 4. De vorige leden laten de andere rechten of vorderingen onverlet die het waterschap aan een tekortkoming kan ontlenen.

Artikel 9 Risico en eigendomsoverdracht

 • 1. Het waterschap verkrijgt de eigendom van zaken:

  • a.

   indien het waterschap de zaken na aflevering keurt en controleert en de keuring of controle binnen vier weken na levering voltooit, op het tijdstip van de goedkeuring of de akkoordbevinding;

  • b.

   indien het waterschap de zaken niet met inachtneming van het onder a. bepaalde keurt of controleert, vier weken na de levering.

 • 2. De zaken zijn voor risico van het waterschap vanaf het tijdstip van levering.

 • 3. Indien het waterschap de zaken afkeurt, bij controle niet akkoord bevindt of op goede gronden het recht op ontbinding van de overeenkomst of op vervanging van de zaken inroept, blijven zij voor risico van de leverancier.

Artikel 10 Keuring

 • 1. Het waterschap kan de zaken keuren. Indien geen keuring plaatsvindt bij het waterschap kan door het waterschap na levering controle van de zaken plaatsvinden op onder meer beschadiging, maat, hoeveelheid en gewicht.

 • 2. Indien het waterschap de zaken na levering afkeurt of bij controle niet akkoord bevindt, zal de leverancier vorenbedoelde zaken binnen twee weken nadat het waterschap hem dit schriftelijk heeft medegedeeld op eigen kosten bij het waterschap afhalen. Indien de leverancier in de nakoming van deze verplichting tekortschiet, mag het waterschap, onverminderd alle andere rechten of vorderingen, de zaken voor rekening van de leverancier bij hem doen afleveren. Een en ander laat het recht van het waterschap op schadevergoeding onverlet.

Artikel 11 Garantie

 • 1. De door de leverancier te verlenen garantie heeft een duur van ten minste één jaar, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. In geval zich een gebrek of tekortkoming voordoet binnen twaalf maanden na acceptatie door het waterschap, is de leverancier verplicht om, ongeacht de oorzaak van het gebrek of de tekortkoming, de zaken uiterlijk binnen vijf werkdagen na schriftelijke mededeling daarvan te hebben vervangen of gerepareerd.

 • 2. Alle kosten die samenhangen met het vervullen van de garantie zijn voor rekening van de leverancier alsook alle schade die ontstaat.

Artikel 12 Overdracht verplichting/rechtsverhouding leverancier

De leverancier kan een verplichting uit hoofde van de overeenkomst of zijn rechtsverhouding tot het waterschap alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming aan derden overdragen. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

Artikel 13 Personeel en derden

 • 1. Bij de uitvoering van de overeenkomst kan de leverancier voor eigen rekening en risico gebruikmaken van diensten van derden na schriftelijke toestemming van het waterschap.

  Aan de toestemming kunnen door het waterschap voorwaarden worden verbonden.

 • 2. De leverancier kan personen belast met de uitvoering van diensten slechts bij uitzondering en na schriftelijke toestemming van het waterschap vervangen.

 • 3. Indien de verrichte werkzaamheden, het gedrag of de kwaliteit van personen belast met de uitvoering van diensten naar het gemotiveerde oordeel van het waterschap niet voldoen, zal de leverancier op eerste verzoek van het waterschap zorg dragen voor een zorgvuldige vervanging van deze werknemer of derde.

 • 4. Indien dit voor de uitvoering van een overeenkomst naar het oordeel van het waterschap noodzakelijk is, zal de leverancier bij afwezigheid van door de leverancier ingezette werknemers of derden deze werknemers of derden zo spoedig mogelijk en op meest zorgvuldige wijze vervangen.

 • 5. Bij een vervanging van personen die belast zijn met de uitvoering van de overeenkomst, dient de leverancier tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief personen beschikbaar te stellen die qua deskundigheid, opleiding en ervaring ten minste gelijkwaardig zijn aan de oorspronkelijk genoemde personen.

Artikel 14 Voortgang en rapportage

 • 1. De leverancier is volledig verantwoordelijk voor het bewaken van de voortgang in de uitvoering van een overeenkomst. Onverminderd het bepaalde in dit artikel blijft de leverancier zelf integraal verantwoordelijk voor de uiteindelijke prestatie.

 • 2. Aan het handelen van de contactpersoon van het waterschap kan de leverancier geen recht ontlenen tot vertraagd of gewijzigd presteren.

 • 3. Op verzoek van het waterschap rapporteert de leverancier over de voortgang van de uitvoering van een overeenkomst. Het waterschap kan zo nodig nadere eisen stellen aan de rapportage.

Artikel 15 Prijs en betaling

 • 1. De overeengekomen prijs is vast, in euro's (€), exclusief BTW en inclusief alle kosten die in verband met de zaken tot en met de levering worden gemaakt.

 • 2. Tenzij anders is overeengekomen, zal betaling plaatsvinden binnen dertig dagen na ontvangst van de factuur en goedkeuring van de geleverde zaken. Het waterschap behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om verschuldigde betalingen te verrekenen met alle vorderingen op de leverancier uit welke hoofde dan ook. Het waterschap is gerechtigd de betaling op te schorten indien de leverancier tekortkomt in de nakoming van zijn verplichtingen. Betaling door het waterschap houdt op geen enkele wijze afstand van rechten in.

 • 3. Het waterschap kan voor rekening van de leverancier een waarborgsom of bankgarantie verlangen indien een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling plaatsvindt. Indien termijnbetaling is overeengekomen, dan wordt dit uitdrukkelijk vastgelegd in de overeenkomst tussen het waterschap en de leverancier.

Artikel 16 Industrieel en intellectueel eigendomsrecht

 • 1. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst door de leverancier, zijn personeel of derden die de leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst heeft betrokken, komen bij het waterschap te rusten. Op eerste vordering van het waterschap is de leverancier verplicht alles te verrichten wat nodig is voor het verwerven en zeker stellen van deze rechten.

 • 2. De leverancier garandeert dat de geleverde zaken en toebehoren vrij zijn van bijzondere lasten en beperkingen, zoals octrooirecht, merkenrechten, auteursrechten, of andere rechten van derden. De leverancier vrijwaart het waterschap voor vorderingen van derden wegens (vermeende) inbreuken ter zake en zal het waterschap alle als gevolg daarvan geleden schade vergoeden.

 • 3. Zonder schriftelijke toestemming van het waterschap is de leverancier niet gerechtigd de resultaten van de geleverde zaken in enigerlei vorm aan derden beschikbaar te stellen.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

 • 1. De leverancier is aansprakelijk voor alle schade die het waterschap lijdt door een gebrek of tekortkoming in de geleverde zaken, een gebrek in het bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte gereedschap of materiaal of door een handelen of nalaten van de leverancier in verband met de geleverde zaken.

 • 2. De leverancier zal het waterschap tegen aanspraken van derden ter zake vrijwaren.

Artikel 18 Ontbinding

 • 1. Onverminderd alle andere rechten of vorderingen is het waterschap bevoegd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of betalingsverplichtingen op te schorten zonder dat het waterschap tot enige schadevergoeding is gehouden:

  • a.

   indien de leverancier tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst;

  • b.

   ingeval van faillissement of surseance van betaling van de leverancier;

  • c.

   ingeval van stillegging, liquidatie of overname of enige daarmee vergelijkbare toestand van de onderneming van de leverancier.

 • 2. Indien de overeenkomst op grond van het in lid 1 bepaalde is ontbonden, zal de leverancier de reeds aan hem verrichte betalingen aan het waterschap terugbetalen, vermeerderd met de wettelijke rente over het betaalde bedrag vanaf de dag van betaling. De zaken staan dan ter beschikking van de leverancier en dienen door hem te worden afgehaald.

 • 3. Het waterschap mag ook buiten de in de wet of lid 1 geregelde gevallen de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Het waterschap heeft in dat geval geen andere verplichting dan de door de leverancier gemaakte kosten ter uitvoering van de overeenkomst te vergoeden. Indien het waterschap en de leverancier niet tot overeenstemming komen over de vergoeding, zal een onafhankelijke deskundige de vergoeding vaststellen.

Artikel 19 Overmacht

Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van een verplichting op grond van de overeenkomst, indien zij daartoe verhinderd is door een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch op grond van wet, rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 20 Geheimhouding

 • 1. De leverancier is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van het waterschap die de leverancier verneemt of ontvangt zoals bijvoorbeeld tekeningen, specificaties en modellen. Alle informatie blijft eigendom van het waterschap en zal op eerste verzoek aan het waterschap geretourneerd worden.

 • 2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het waterschap is het de leverancier niet toegestaan de naam van het waterschap in publicatie- of reclame-uitingen of als referentie te gebruiken.

Artikel 21 Toepasselijk recht en geschillen

 • 1. Op alle overeenkomsten en daaruit voortvloeiende of verband houdende geschillen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 • 2. Op overeenkomsten in het kader van werken zijn (aanvullend) de UAV van toepassing.

 • 3. De toepasselijkheid van de "United Nations Convention on contracts for the International sale of goods" (het "Weens Koopverdrag") is uitgesloten.

 • 4. Ieder geschil tussen partijen ter zake van de overeenkomst tussen partijen zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Zwolle-Lelystad, tenzij partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting zullen overeenkomen.

Artikel 22 Slotbepaling

 • 1. De leverancier is op de hoogte van het feit dat het waterschap als overheid optreedt en aanvaardt de mogelijke gevolgen van de uitoefening van de publiekrechtelijke taken en bevoegdheden door het waterschap in voornoemde hoedanigheid voor de uitvoering van de overeenkomst.

 • 2. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de communicatie ter zake van de overeenkomst, ongeacht de vorm, in het Nederlands.

 • 3. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn na vaststelling door de Algemene Vergadering gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Flevoland onder de naam ‘Algemene Inkoopvoorwaarden Waterschap Zuiderzeeland 2007'.

 • 4.  Deze Algemene Inkoopvoorwaarden kunnen worden aangehaald als: Algemene Inkoopvoorwaarden Waterschap Zuiderzeeland 2007.

 • Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn d.d. xx xxxx 2007 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Flevoland onder nummer xxxxx.

Bijlage III Toepassing gewijzigd DNR 2005

Waterschap Zuiderzeeland verklaart de DNR 2005 van toepassing met uitzondering van de hieronder genoemde artikelen dan wel met toepassing van de hieronder geformuleerde afwijkingen.

Van DNR 2005 wordt op de navolgende wijze afgeweken:

Artikel 5 Werkzaamheden door anderen

Dit artikel wordt geheel gewijzigd en komt te luiden als volgt:

De adviseur is bevoegd na verkregen uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever werkzaamheden onder zijn leiding door anderen te doen uitvoeren, ten aanzien van onderdelen ook de leiding aan anderen over te laten, zulks onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de deugdelijke nakoming van de opdracht.

Artikel 9 Aanpassingen van de opdracht

 • Dit artikel wordt geheel gewijzigd en komt te luiden als volgt:

 • 1. Partijen treden met elkaar in overleg over een aanpassing van de opdracht indien:

  • a.

   zich wijzigingen in de uitgangspunten of andere omstandigheden die ten grondslag lagen aan de opdracht voordoen;

  • b.

   de behoorlijke vervulling van de opdracht extra werkzaamheden vereist.

 • Bij dit overleg nemen partijen elkaars gerechtvaardigde belangen in acht.

 • 2. Na de aankondiging van opdrachtgever dat aanpassing van de opdracht wordt overwogen, verstrekt adviseur schriftelijk alle gegevens die voor het bepalen van de consequenties van de aanpassing van belang zijn. Hieronder zijn in elk geval begrepen de gevolgen van aanpassing van de opdracht voor:

  • -

   de totale projectplanning;

  • -

   de kosten van het totale project.

 • 3. De adviseur vangt niet eerder aan met  het uitwerken van de aanpassing dan nadat overeenstemming is bereikt over de advieskosten overeenkomstig artikel 55 (behoudens spoedeisende gevallen).

Artikel 11 Algemene verplichtingen van de adviseur

 • Artikel 11 lid 6 wordt geheel gewijzigd en komt te luiden als volgt:

 • 6. De opdracht wordt vervuld conform het overeengekomen tijdschema. De adviseur is verplicht om, indien is te voorzien dat een project niet overeenkomstig het tijdschema gereed zal zijn, de opdrachtgever hierover tijdig schriftelijk te informeren en op eigen initiatief dan wel op aanzegging van de opdrachtgever, meer en/of ander personeel in te schakelen dan wel andere werkmethoden toe te passen om het project alsnog tijdig gereed te hebben.

  In geval van reeds opgelopen vertraging rusten op de adviseur gelijke verplichtingen om deze achterstand zoveel mogelijk goed te maken.

  Indien, na overleg met de adviseur, redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de adviseur de hiervoor genoemde verplichtingen niet zal of kan nakomen is opdrachtgever bevoegd om derden in te schakelen om stagnatie te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken. Indien de opdrachtgever van deze bevoegdheid gebruikmaakt zal zij de adviseur hiervan in kennis stellen. Indien de vertraging het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van de adviseur, is de adviseur aansprakelijk voor de kosten die hiermee zijn gemoeid (onverminderd overige rechten van de opdrachtgever, zoals het recht op schadevergoeding).

 • Artikel 11 lid 7 wordt geheel gewijzigd en komt te luiden als volgt:

 • 7. De adviseur vangt eerst aan met de volgende fase nadat de opdrachtgever daartoe schriftelijk opdracht heeft gegeven en nadat de voorafgaande fase door de opdrachtgever schriftelijk is goedgekeurd. Alleen goedkeuring van de voorgaande fase is geen opdracht voor de volgende fase, tenzij dit schriftelijk door de opdrachtgever wordt vermeld.

Artikel 15 Omvang van de schadevergoeding

 • Artikel 15 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

 • 1. De door de adviseur te vergoeden schade is per opdracht beperkt tot een bedrag gelijk aan de advieskosten.

Artikel 20 Gevolgen van vertraging of onderbreking van de opdracht

Artikel 20 wordt geheel gewijzigd en komt te luiden als volgt:

Wordt de vervulling van de opdracht vertraagd of onderbroken en is dit de adviseur niet toe te rekenen, dan is de opdrachtgever verplicht op declaratie van de adviseur aan deze te vergoeden, berekend naar de stand van de werkzaamheden (voor zover van toepassing):

 • a.

  het honorarium;

 • b.

  de bijkomende kosten;

 • c.

  de toezichtskosten;

 • d.

  alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten voortvloeiend uit verplichtingen die de adviseur reeds is aangegaan met het oog op verdere vervulling van de opdracht, berekend vanaf het moment van het intreden van de vertraging of onderbreking. De adviseur dient zich in te spannen om de te maken kosten zoveel mogelijk te beperken. De adviseur heeft slechts dan recht op vergoeding, indien deze kosten naar het oordeel van de opdrachtgever voldoende schriftelijk worden onderbouwd.

Artikel 22 Ontbinding van de opdracht

Dit artikel is niet van toepassing.

Artikel 28 Overmacht

Dit artikel wordt geheel gewijzigd en komt te luiden als volgt:

Tot overmacht (niet-toerekenbare tekortkoming) in de zin van artikel 75, Boek 6, Burgerlijk Wetboek wordt in elk geval niet gerekend het niet of niet tijdig nakomen door een derde van de verplichtingen jegens een der partijen, tenzij de betreffende partij aantoont dat de tekortkoming in de nakoming hem niet kan worden toegerekend (overmacht).

Artikel 29 Onvermogen van een der partijen

 • Dit artikel wordt geheel gewijzigd en komt te luiden als volgt:

 • 1. In geval van faillissement, surseance van betaling en van stillegging, liquidatie of overname van de onderneming van de adviseur, wordt de adviseur geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de adviseur. De opdrachtgever is in dat geval aan de adviseur geen schadevergoeding verschuldigd. Vorenstaande laat overige rechten van de opdrachtgever onverlet.

 • 2. Alle vorderingen die de opdrachtgever in de in het vorige lid genoemde gevallen op de adviseur mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

Artikel 33 Betalingsverplichting na opzegging zonder grond door de opdrachtgever

Artikel 33 lid 1 wordt geheel gewijzigd en komt te luiden als volgt:

Heeft de opdrachtgever de overeenkomst zonder grond opgezegd, dan is de opdrachtgever verplicht op declaratie van de adviseur naar de stand van de werkzaamheden te betalen:

 • a.

  het honorarium;

 • b.

  de bijkomende kosten;

 • c.

  de toezichtskosten;

 • d.

  alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten voortvloeiend uit verplichtingen die de adviseur reeds is aangegaan met het oog op verdere vervulling van de opdracht, berekend vanaf het moment van het intreden van de vertraging of onderbreking. De adviseur dient zich in te spannen om de te maken kosten zoveel mogelijk te beperken.

De adviseur heeft slechts dan recht op vergoeding, indien deze kosten naar het oordeel van de opdrachtgever voldoende schriftelijk worden onderbouwd.

Artikel 33 de leden 2 en 3 zijn niet van toepassing.

Artikel 35 Betalingsverplichting na opzegging zonder grond door de adviseur

Artikel 35 lid 1 wordt geheel gewijzigd en komt te luiden als volgt:

Heeft de adviseur de overeenkomst zonder grond opgezegd, dan is de opdrachtgever verplicht op declaratie van de adviseur naar de stand van de werkzaamheden te betalen:

 • a.

  het honorarium;

 • b.

  de bijkomende kosten;

 • c.

  de toezichtskosten.

De adviseur heeft slechts dan recht op vergoeding, indien deze kosten naar het oordeel van de opdrachtgever voldoende schriftelijk worden onderbouwd.

De leden 2 en 3 zijn niet van toepassing.

Artikel 46 Auteursrecht van de adviseur

Artikel 46 lid 1

In afwijking van artikel 46 lid 1 verleent de adviseur, met het aanvaarden van de opdracht, aan de opdrachtgever licentie en alle overige medewerking tot alle openbaarmakings- en verveelvoudigingshandelingen in de meest ruime zin van alle tekeningen, schetsen, foto's en alle andere afbeeldingen van het bouwproject. De vergoeding voor deze licentie is begrepen in het honorarium.

Artikel 46 lid 2c is niet van toepassing.

Artikel 46 lid 3 is niet van toepassing.

Artikel 47 De uitvoering van het object

Dit artikel is niet van toepassing.

Artikel 48 Recht van herhaling van het advies

 • Dit artikel wordt geheel gewijzigd en komt te luiden als volgt:

 • 1. De opdrachtgever heeft het recht het advies te herhalen. Hieronder is tevens begrepen het advies wijzigen en in gewijzigde vorm herhalen. De opdrachtgever is de adviseur hiervoor geen vergoeding verschuldigd.

 • 2. Indien het echter een voor octrooiverlening vatbare vinding betreft, mag het advies slechts met uitdrukkelijke toestemming van de adviseur worden herhaald. De adviseur kan aan de toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 50 Advieskosten

 • Aan artikel 50 lid 4 wordt onderdeel 4.j. toegevoegd, luidend als volgt:

 • 4. j.   Tot de bijkomende kosten als bedoeld in dit artikel behoren tevens (onder meer) premies van verzekeringen en kosten van consumptie, eventuele kosten ter zake van ondersteuning vanuit de eigen organisatie en (overige) overheadkosten.

Artikel 54 Vaststelling vast bedrag

 • Artikel 54 lid 2 wordt geheel gewijzigd en komt te luiden als volgt:

 • 2. Het vaste bedrag voor de advieskosten geldt voor de in de opdracht vermelde werkzaamheden en de werkzaamheden die daarin naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid geacht worden te zijn begrepen.

Artikel 55 Advieskosten in geval van aanpassingen en wijzigingen

 • Dit artikel wordt geheel gewijzigd en komt te luiden als volgt:

 • 1. Indien aanpassing van de opdracht door de opdrachtgever wordt overwogen, verstrekt de adviseur schriftelijk gespecificeerde ramingen betreffende meer of minder advieskosten, indien aanpassing van de opdracht hiervoor aanleiding zou geven.

 • 2. Indien daarna wordt besloten tot aanpassing van de opdracht, worden na overleg de bedragen voor meer- of minderwerk door de opdrachtgever als volgt bepaald:

  • -

   hetzij een vast totaalbedrag per wijziging; de adviseur is gehouden hiertoe een bindende opgave te doen;

  • -

   hetzij vaststelling na uitvoering van de wijziging door middel van overeengekomen of overeen te komen eenheidsprijzen, tarieven en eventuele opslagen.

 • 3. De afzonderlijke advieskosten als bedoeld in het vorige lid, worden slechts verschuldigd indien de opdrachtgever schriftelijk opdracht heeft gegeven tot uitvoering van de betreffende werkzaamheden (behoudens spoedeisende gevallen) en voor zover aanpassing van de opdracht niet het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van de adviseur.

Artikel 56 Betaling van advieskosten

Artikel 56 lid 7 is niet van toepassing.