Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Hattem

Geldend van 06-05-2010 t/m heden

Intitulé

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Hattem

No.: 63c

Onderwerp:

Verordening artikel 213a Gemeentewet

Verordening onderzoeken doelmatigheid en

doeltreffendheid van de gemeente Hattem

-----------------------------------------------------------

De raad der gemeente Hattem;

gelezen het voorstel van het college d.d. 31 oktober 2003, no. 63;

gelet op artikel 213a Gemeentewet,

b e s l u i t :

vast te stellen de verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Hattem.

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  Doelmatigheid het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

 • 2.

  Doeltreffendheid de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

 • 1.

  Het college onderzoekt jaarlijks de doelmatigheid van (onderdelen van) organisatie-eenheden van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente. Iedere gemeentelijke organisatie-eenheid en gemeentelijke taak wordt minimaal eens in de acht jaar in zijn geheel aan een dergelijke toets onderworpen.

 • 2.

  Het college toetst jaarlijks de doeltreffendheid van minimaal twee (delen van) programma’s of paragrafen.

Artikel 3. Onderzoeksplan

 • 1

  Het college zendt ieder jaar een onderzoeksplan naar de raad van de in het daarop volgende jaar te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid.

 • 2

  In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

  • a

   het object van onderzoek

  • b

   de reikwijdte van het onderzoek

  • c

   de onderzoeksmethode

  • d

   doorlooptijd van het onderzoek

  • e

   de wijze van uitvoering

 • 3

  In het onderzoeksplan wordt aangegeven welke budgetten in de productenraming zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

Artikel 4. Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringparagraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van de bijbehorende budgetten.

Artikel 5. Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2004

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening onderzoeken

doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Hattem”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Hattem, gehouden op 10 november 2003.
De raad voornoemd,
, wnd. voorzitter.
, griffier.

nov63c/gclr

Incl. de wijzigingen overeenkomstig de Wijzigingsverordening financiele rechtmatigheid verordeningen en regelgeving gemeente Hattem d.d. 12-12-2005