Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening Kwijtschelding Gemeentelijke Belastingen 2015

Geldend van 01-01-2015 t/m 31-12-2022

Intitulé

Verordening Kwijtschelding Gemeentelijke Belastingen 2015

No.: 86-III

Onderwerp:

Verordening kwijtschelding

gemeentelijke belastingen

-----------------------------------

De raad der gemeente Hattem;

gelezen het voorstel van het college d.d. 18 november 2014, no. 201409133;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen;

overwegende dat het wenselijk is om voor de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen regels te stellen ter afwijking van de ministeriële regeling;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

VERORDENING KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2015.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Onder Gemeentelijke Belastingen worden verstaan de gemeentelijke belastingen genoemd in artikel 219 van de Gemeentewet alsmede de belastingen waarvan de heffing krachtens bijzondere wetten geschiedt;

 • 2.

  Onder ministeriële regeling wordt verstaan de door de Staatssecretaris van Financiën, ter uitvoering van de Invorderingswet 1990, vastgestelde "Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990";

Artikel 2 Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen wordt geen kwijtschelding verleend:

 • a.

  Reinigingsrechten;

 • b.

  Begrafenisrechten

 • c.

  Toeristenbelasting;

 • d.

  Watertoeristenbelasting;

 • e.

  Precariorechten;

 • f.

  Leges;

 • g.

  Reclamebelasting;

 • h.

  Woonforensenbelasting.

Artikel 3 Kosten van bestaan

 • 1.

  In afwijking van artikel 16, lid 1, onderdelen a en b van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden de kosten van bestaan gesteld op 100% van de in deze onderdelen genoemde bijstandsnorm;

 • 2.

  In afwijking van artikel 16, lid 2, onderdelen a en b van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden de kosten van bestaan van belastingschuldigen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, gesteld op 100% van de toepasselijke, in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen bedoelde netto AOW-bedragen.

Artikel 4 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 5 Kwijtschelding aan ondernemers

Met betrekking tot een verzoek om kwijtschelding, van belastingen die zijn opgelegd vanaf 1 januari 2015, dat afkomstig is van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent, zijn de afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling invorderingswet 1990 van overeenkomstige toepassing, indien deze belastingen geen verband houden met de uitoefening van dat bedrijf of beroep.

Artikel 6 Overgangsrecht

De verordening Kwijtschelding Gemeentelijke Belastingen 1995 van 29 mei 1995, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2015, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de kwijtscheldingsverzoeken die voor die datum zijn ingediend.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening kwijtscheldingen Gemeentelijke Belastingen 2015".

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Hattem, gehouden op 15 december 2014.
De raad voornoemd,
, voorzitter.
, griffier.