Verordening kostenvergoeding wethouders

Geldend van 15-09-1994 t/m heden

Intitulé

Verordening kostenvergoeding wethouders

No.: 61-20

Onderwerp:

Verordening kostenvergoeding

wethouders

-------------------------------------

De raad van de gemeente Hattem;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 augustus 1994, no. 61;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, artikel 44 van de Gemeentewet en het Koninklijk Besluit van 26 augustus 1992 (Stb. 481) houdende regels Kostenvergoedingen wethouders;

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende Verordening kostenvergoeding wethouders.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

gemeente: de gemeente Hattem;

wethouders: de wethouders van de gemeente Hattem;

besluit: het Koninklijk besluit van 26 augustus 1992 (Stb. 481).

Artikel 2. Reiskosten

 • 1

  Aan de wethouders wordt een vergoeding verleend voor reiskosten niet woon-werkverkeer ter zake van ten behoeve van de gemeente gemaakte reizen.

 • 2

  Voor de reiskosten niet woon-werkverkeer binnen de gemeente wordt een vergoeding verstrekt voor 1500 km per jaar voor het vervoer per auto conform de bedragen die gelden of zullen gelden volgens het Reisbesluit binnenland en de Reisregeling binnenland 1993.

 • 3

  Voor de reiskosten buiten de gemeente wordt een vergoeding verstrekt voor de verreden kilometers c.q. de kosten openbaar vervoer. De vergoeding geschiedt op basis van declaratie. De kosten van openbaar vervoer en taxi worden tegen overlegging van bewijsstukken integraal vergoed.Bij gebruikmaking van een eigen voertuig worden de werkelijke gemaakte kilometers vergoed tegen het maximale bedrag per kilometer dat geldt of zal gelden volgens het Reisbesluit binnenland en de Reisregeling binnenland 1993.

Artikel 3. Verblijfkosten

 • 1

  Aan de wethouders wordt een vergoeding toegekend voor de werkelijk gemaakte verblijfkosten ter zake van reizen niet woon-werkverkeer die ten behoeve van de gemeente worden gemaakt.

 • 2

  De vergoeding geschiedt na declaratie onder overlegging van bewijsstukken.

Artikel 4. Algemene kosten

Aan de wethouders wordt per kalenderjaar een vergoeding toegekend in de algemene kosten ten bedrage van 100% van de bedragen, vermeld in de tabel behorend bij het besluit, zoals die bedragen jaarlijks door de minister van Binnenlandse Zaken zijn of worden vastgesteld voor een gemeente in de klasse, waartoe de gemeente Hattem behoort.

Artikel 5. Betaling

 • 1

  De vergoedingen bedoeld in artikel 2, tweede lid en artikel 4 worden maandelijks verstrekt via de salarisadministratie.

 • 2

  De vergoedingen bedoeld in artikel 2, derde lid en artikel 3 kunnen per kwartaal worden gedeclareerd.

Artikel 6. Inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van bekendmaking.

 • 2

  Bij de inwerkingtreding van deze verordening vervalt de Verordening onkostenvergoeding wethouders, vastgesteld bij raadsbesluit van 1 maart 1993, sedertdien gewijzigd.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening kostenvergoeding wethouders".

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hattem op 5 september 1994.
De raad voornoemd,
, voorzitter.
, sekretaris.

Toelichting

Grondslag verordening

Volgens artikel 44, derde lid, van de Gemeentewet genieten wethouders, buiten hetgeen hen bij of krachtens de wet is toegekend, als zodanig geen inkomsten, in welke vorm ook ten laste van de gemeente.

Gemeentewet

Op basis van artikel 44, tweede lid, van de Gemeentewet kunnen bij algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld betreffende tegemoetkoming in of vergoeding van bijzondere kosten en betreffende andere financile voorzieningen die verband houden met de vervulling van het wethoudersambt.

Algemene maatregel van bestuur met betrekking tot kostenvergoeding voor wethouders

De minister van Binnenlandse Zaken heeft op 18 oktober 1991 een circulaire doen uitgaan, waarin werd aangekondigd dat een algemene maatregel van bestuur de mogelijkheid zou scheppen aan wethouders een vaste kostenvergoeding toe te kennen. Voor raadsleden geldt een dergelijke vaste kostenvergoeding al langer. De betreffende algemene maatregel van bestuur is op 26 augustus 1992 (Stb. 481) verschenen. Op grond van hiervan kan de raad bepalen dat aan de wethouders de in de verordening genoemde kostenvergoedingen worden verstrekt.