Verordening tot aanpassing van verordeningen in verband met de Europese Dienstenrichtlijn en Dienstenwet

Geldend van 11-03-2010 t/m heden

Intitulé

Verordening tot aanpassing van verordeningen in verband met de Europese Dienstenrichtlijn en Dienstenwet

No.: 10

Onderwerp:

Lex silencio positivo

---------------------------

De Raad van de gemeente Hattem;

gelezen het voorstel van het College d.d. 26 januari 2010, no. 10;

gelet op De Europese Dienstenrichtlijn, Dienstenwet en artikel 139 Gemeentewet;

overwegende dat het nodig is te bepalen of de lex silencio positivo (vergunning van rechtswege verleend indien de overheid niet tijdig beslist) van toepassing is op vergunningstelsels in de Hattemse verordeningen waarop de Dienstenrichtlijn van toepassing is;

b e s l u i t :

tot het vaststellen van bijgaande "Verordening tot aanpassing van verordeningen in verband met de Europese Dienstenrichtlijn en Dienstenwet.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hattem, gehouden op 01 maart 2010.
De Raad voornoemd,
, voorzitter.
, griffier.