Verordening winkeltijden

Geldend van 13-06-1996 t/m heden

Intitulé

Verordening winkeltijden

No.: 46.

Onderwerp:

Vaststelling "Verordening winkeltijden"

------------------------------------------------

Aan de raad.

Wij stellen u voor:

vast te stellen de "Verordening winkeltijden.

Toelichting:

Nieuwe Winkeltijdenwet

Op 1 juni a.s. treedt de Winkeltijdenwet in werking. De huidige Winkelsluitingswet 1976 komt hiermee te vervallen. De Winkeltijdenwet staat opening van winkels toe tussen 06.00 en 22.00 uur.

Op zon- en feestdagen geldt een verplichte sluiting.

De openstelling tussen 06.00 en 22.00 is "ongelimiteerd": binnen dit tijdsbestek kunnen gemeenten geen beperkingen aan de openstelling van winkels opleggen.

De nieuwe Winkeltijdenwet noodzaakt tot vaststelling van een nieuwe verordening. Analoog aan de vorige verordening zijn wij ervan uit gegaan dat uw raad de uitvoerende bevoegdheid aan ons college overlaat.

Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

Het college van burgemeester en wethouders heeft, op grond van artikel 7 van de Winkeltijdenwet, de bevoegdheid om ontheffing te verlenen van het verbod om op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur geopend te zijn. Deze mogelijkheid dient dan wel te worden opgenomen in de verordening betreffende de winkeltijden. Een voorbeeld hiervan is de avondwinkel.

Feestdagenregeling

Ten aanzien van de sluiting op zon- en feestdagen heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid om, op grond van artikel 3 van de Winkeltijdenwet, ten hoogste voor twaalf zon- en feestdagen ontheffing te verlenen van de verplichte sluiting. De uitsluiting van de zondag zal worden gehandhaafd, zodat alleen de feestdagen over blijven waarop ontheffing kan worden verleend.

Dat zijn: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag (Koninginnedag is in de wet niet meer aangemerkt als een feestdag).

Gelet op het feit dat de gemeenteraad in het verleden heeft uitgesproken dat ook de eerste kerstdag moet worden uitgesloten is dit artikel aangevuld met de bepaling dat de dagen waarop ontheffing kan worden verleend nimmer een zondag of eerste kerstdag kan zijn.

Openstelling avondwinkels op feestdagen

Tevens is het mogelijk om ontheffing te verlenen voor avondwinkels waardoor zij op zon- en feestdagen tussen 16.00 en 24.00 uur geopend kunnen zijn. Voor de feestdagen is deze bepaling opgenomen. Ten aanzien van de zondag is de uitsluiting gehandhaafd.

Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

Naast de nieuwe Winkeltijdenwet treedt ook het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet in werking. Dit besluit bevat landelijke vrijstellingen voor bepaalde categorieën winkels, bijv. winkels in ziekenhuizen, benzinestations, wegrestaurants, winkels in stationgebouwen.

In artikel 12 van dit vrijstellingenbesluit is de mogelijkheid voor het college van burgemeester en wethouders opgenomen om straatverkoop, van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken, op zon- en feestdagen te verbieden.

Deze mogelijkheid dient dan wel te worden opgenomen in de verordening.

Deze bepaling is opgenomen zodat, indien een situatie zich voor doet waarbij een verbod op straatverkoop van eten en drinken gewenst is, dit ook verboden kan worden.

Voorschriften en beperkingen

Alle op grond van de verordening te verlenen vrijstellingen en ontheffingen kunnen onder beperkingen worden verleend en kunnen aan voorschriften worden gebonden.

Gaarne stellen wij u voor over te gaan tot vaststelling van de "Verordening winkeltijden".

Hattem, 21 mei 1996.

Burgemeester en wethouders van Hattem,

de secretaris, de burgemeester,

H. Wemmenhove. C. Abbenhues.

WINKELTY.AZ/gclr

No.: 46.

Onderwerp:

Verordening winkeltijden

-------------------------------

De raad van de gemeente Hattem,

gelezen het voorstel van het college van 21 mei 1996, no.46;

gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende: Verordening winkeltijden;

Artikel 1. Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag.

Artikel 2. Beslissingstermijn

 • 1

  Het college beslist op een aanvraag van een ontheffing binnen 6 weken.

 • 2

  Het college kan de beslissing voor ten hoogste 6 weken verdagen.

Artikel 3. Zakelijk karakter van de ontheffing

 • 1

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar.

 • 2

  In geval van overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffing dient de nieuwe houder van de ontheffing onmiddellijk hiervan schriftelijk mededeling te doen aan het college onder vermelding van zijn naam en adres.

Artikel 4. Intrekking of wijziging van de ontheffing

De ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd:

 • a.

  indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  indien op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten, opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  indien de exploitatie van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid dan wel het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  indien de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  indien van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn dan wel, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  indien de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5. Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 6. Feestdagenregeling

De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder b van de wet, gelden niet op, nader door het college aan te wijzen, feestdagen.

Deze feestdagen kunnen nimmer een zondag of eerste kerstdag zijn.

Artikel 7. Openstelling van avondwinkels op feestdagen

 • 1

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, onder b van de wet vervatte verboden ten behoeve van winkels, die gesloten zijn op de in die verboden bedoelde feestdagen tussen 24.00 en 16.00 uur, met uitsluiting van eerste kerstdag.

 • 2

  Aan de ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden:

  • a

   de winkel dient gesloten te zijn van 24.00 tot 16.00 uur

  • b

   er dienen uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet.

 • 3

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 8. Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

Het college kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

Artikel 9. Openstelling kampwinkels

De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a, en b, van de wet, gelden voor winkels op kampeerterreinen, ijskramen en snackwagens van 10.00 tot 17.00 uur niet op:

 • a.

  zondagen;

 • b.

  nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag.

Artikel 10. In werking treden

 • 1

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 • 2

  Op dat tijdstip wordt de "Verordening winkelsluiting Hattem", vastgesteld bij raadsbesluit van 12 december 1994, ingetrokken.

Artikel 11. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening winkeltijden".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 3 juni 1996.
De raad voornoemd,
, voorzitter.
, griffier.

WINKELTY.az/gclr

incl. wijz. R.b. d.d. 8 december 2003, no.82-I; treedt in werking op 1 januari 2004 of – indien de Wet dualisering gemeentelijke medebewindbevoegdheden later in werking treedt – met ingang van de dag waarop de Wet dualisering gemeentelijke medebewindbevoegdheden in werking treedt.