Verordening gunning opdrachten door toekenning van exclusief recht

Geldend van 29-04-2010 t/m heden

Intitulé

Verordening gunning opdrachten door toekenning van exclusief recht

No.: 54

Onderwerp:

Verordening gunning opdrachten door toekenning exclusief recht

---------------------------------------------------------------------------------------

De Raad van de gemeente Hattem;

gelezen het voorstel van het College d.d. 6 oktober 2009;

gelet op

artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 17 van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) en artikel 6 Europese Richtlijn Diensten (92/50EG);

overwegende dat

een 'Sociale Werkplaats' (hierna SW bedrijf), anders dan een reguliere onderneming op de vrije markt, een bijzondere sociaal maatschappelijke functie vervult;

het SW-bedrijf arbeidsplaatsen creëert voor mensen die geen of moeilijk toegang hebben tot de reguliere arbeidsmarkt;

door deze manier SW-geïndiceerden (SW-ers) werkervaring opdoen en op een zinvolle wij-ze deelnemen aan het maatschappelijk leven;

de raad het tot zijn publieke gemeentelijke verantwoordelijkheid en belang rekent dat de SW-geïndiceerden (SW-ers) in de gemeente aan het werk (moeten) blijven;

het derhalve van belang is goede randvoorwaarden te scheppen terzake van een goede uitvoering van de Wsw;

aldus een gemeentelijk belang betreft om het SW-bedrijf zo goed mogelijk draaiende te houden;

dit kan geschieden door het SW-bedrijf vooralsnog van gemeentelijke (groenonderhouds-) opdrachten te voorzien;

het SW-bedrijf (WEZO) is te kwalificeren als aanbestedende dienst in de zin van de Europe-se Richtlijn Diensten;

b e s l u i t :

vast te stellen de verordening gunning opdrachten door toekenning van exclusief recht.

Artikel 1 Begripsomschrijving

Onder onderhoud gemeentelijk groen wordt verstaan het bestrijden van onkruid, snoeien, maaien en overig onderhoud van het groen van gazons, bermen, plantsoenen en andere (openbare) terreinen van de gemeente.

Artikel 2 Alleenrecht groenonderhoud

Wezo wordt aangewezen als het SW-bedrijf aan wie alleenrecht wordt verleend, voor het groenonderhoud van gazons, mechanische onkruidbestrijding en regulier snoeiwerk van plantsoenen binnen de gemeente Hattem, alsmede alle overige gemeentelijke terreinen van de gemeente voorzover de gemeente daarvan tevens de gebruiker is.

Artikel 3 Uitvoering

Dit alleenrecht komt slechts tot uitvoering indien een overeenkomst tot stand kan worden gebracht waarbij Wezo een prijsstelling hanteert die blijft binnen de gemeentelijke begrotingskaders en Wezo voldoet en blijft voldoen aan de in de genoemde overeenkomst vast te leggen kwaliteitsnormen, welke gemeten worden aan de hand van een in de genoemde overeenkomst vermelde systematiek.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking één dag na de bekendmaking van deze verordening.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: 'Verordening gemeentelijk groenonderhoud 2009'

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hattem, gehouden op 16 november 2009.
De Raad voornoemd,
, voorzitter.
, griffier.