Regeling vervallen per 10-03-2018

Besluit nadere regels vaarwegbeheer Oude IJssel

Geldend van 01-03-2007 t/m 09-03-2018

Intitulé

Besluit nadere regels vaarwegbeheer Oude IJssel

Volledige tekst Besluit nadere regels vaarwegbeheer Oude IJssel

Artikel 1 Toepasselijkheid

Dit besluit is van toepassing op de Oude IJssel vanaf Doesburg, met inbegrip van het sluizencomplex aldaar, tot aan de brug in de Slingerparallel ter hoogte van kilometerpaal 16,8 in de gemeente Oude IJsselstreek.

Artikel 2 Vaarverbod wegens te grote afmetingen of diepgang

 • 1. De grootst toegelaten afmetingen en diepgang voor schepen zijn:

  • -

   lengte (over alles): 55,00 m;

  • -

   breedte (de last inbegrepen): 7, 80 m;

  • -

   hoogte: 7,00 m;

  • -

   diepgang: 2,50 m.

 • met dien verstande dat in de buitenhaven de grootste toegelaten diepgang zoveel minder is als de vaardiepte op de Gelderse IJssel nodig maakt.

 • 2. Het is verboden gebruik te maken van de vaarweg met overschrijding van de maten ingevolge dit artikel.

Artikel 3 Vaarverbod wegens te hoge snelheid

 • 1. De toegelaten vaarsnelheden voor motorschepen (zonder sleep) zijn:

  • a.

   voor beroepsvaart geladen: 7 km per uur;

  • b.

   voor recreatievaart en beroepsvaart ongeladen: 9 km per uur.

 • 2. Het is verboden gebruik te maken van de vaarweg met overschrijding van maxima ingevolge dit artikel.

Artikel 4 Tijdelijke maatregelen

Het college van dijkgraaf en heemraden kan in geval van bijzondere omstandigheden het schutten of de doorvaart tijdelijk beperken of nader regelen.

Artikel 5 Bediening van sluizen en bruggen voor de scheepvaart

Het college van dijkgraaf en heemraden stelt de bedieningstijden van sluizen en bruggen vast.

Artikel 6 Mogelijkheid tot ontheffing

Het college van dijkgraaf en heemraden kan ontheffing verlenen van het verbod ingevolge artikel 2, tweede lid en artikel 3, tweede lid.

Artikel 7 Strafbepaling

 • 1. Overtreding van enige bepaling van- of krachtens dit reglement kan worden gestraft met hechtenis van ten hoogste zes dagen of geldboete van de eerste categorie als genoemd artikel 23 van het Wetboek van Strafrecht al dan niet met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

 • 2. Indien ten tijde van het plegen van de in het eerste lid genoemde overtreding nog geen jaar is verlopen, sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens gelijke overtreding onherroepelijk is geworden, kan hechtenis tot het dubbele van het gestelde maximum worden opgelegd.

Artikel 8 Aanwijzing ambtenaren

Het college van dijkgraaf en heemraden wijst de ambtenaren aan die belast zijn met het toezicht en de handhaving op de naleving van hetgeen bij of krachtens dit besluit is bepaald.

Artikel 9 Intrekking Scheepvaartreglement voor de Oude IJssel

Het Scheepvaartreglement voor de Oude IJssel, vastgesteld door het gecombineerd college van het waterschap van de Oude IJssel op 2 september 1985 wordt ingetrokken.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Het college van dijkgraaf en heemraden bepaalt de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Toelichting op het Besluit nadere regels vaarwegbeheer Oude IJssel

In 1985 heeft het bestuur van het voormalige waterschap van de Oude IJssel het Scheepvaartreglement voor de Oude IJssel 1985 vastgesteld. Dit reglement is grotendeels vervallen als gevolg van de inwerkingtreding van het Binnenvaartpolitiereglement. Reden waarom het Scheepvaartreglement voor de Oude IJssel bijna geheel teruggenomen kan worden.

Artikel 42 van de Scheepvaartverkeerswet geeft aan het waterschap de bevoegdheid aanvullende regels te stellen ten aanzien van het onderwerp waarin de Scheepvaartverkeerswet voorziet, voorzover die regels niet in strijd zijn met de bij of krachtens die wet gestelde regels. Van deze aanvullende bevoegdheid maakt het waterschap gebruik vanwege de specifieke situatie van de Oude IJssel als kleinere scheepvaartweg. De belangrijkste regels zijn in dit verband die betreffende de toegelaten afmetingen van schepen en die betreffende de toegelaten vaarsnelheden.

De Oude IJssel kan als vaarweg niet onbeperkt gebruikt worden. Met het oog op de veiligheid als vaarweg en de instandhouding van de Oude IJssel als vaarweg met bijbehorende werken en taluds, oevers en kaden zijn beperkingen nodig voor wat betreft de afmetingen en diepgang van schepen. Artikel 2 voorziet in die beperkingen.

Artikel 3 voorziet in het stellen van nadere regels betreffende de toegelaten snelheden. De achtergrond van deze regels is de veiligheid op de vaarweg en de bescherming van de vaarweg en bijbehorende voorzieningen zoals oevers en kaden.

De bedieningstijden worden door het college van dijkgraaf en heemraden vastgesteld (artikel 5). De tijden worden gepubliceerd en op borden bij de sluis in Doesburg vermeld.

Van de verbodsbepalingen kan in bijzondere gevallen ontheffing worden verleend (artikel 6).

Het Scheepvaartreglement kan vervallen. Die bepalingen, die in verband met de Oude IJssel als kleinere vaarweg gehandhaafd moeten blijven, worden als nadere regels (artikel 1 tot en met 8) aanvullend op het Binnenvaartpolitiereglement opnieuw vastgesteld.