Regeling vervallen per 01-01-2019

Beleidsregel Laadpalen elektrisch vervoer Veghel 2013

Geldend van 28-03-2013 t/m 31-12-2018

Intitulé

Beleidsregel Laadpalen elektrisch vervoer Veghel 2013

De hier aan de orde zijnde beleidsregel is bedoeld als afwegingskader ter beoordeling van aanvragen om (privaatrechtelijke) toestemming te verlenen voor het realiseren van laadpalen met oplaadpunten voor elektrische auto’s op het grondgebied van de gemeente Veghel.

Artikel 1 Definities

 • Voor de toepassing van deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a. Aanvraag: de bij de gemeente ingediende aanvraag voor toestemming tot het plaatsen van een laadpaal op grond die in eigendom is van de gemeente;

 • b. Elektrische auto: een motorvoertuig als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c van de Wegenverkeerwet 1994 dat bij de RDW staat geregistreerd als auto en geheel of gedeeltelijk door een elektromotor wordt aangedreven waarvoor de elektrische energie geleverd wordt door een batterij en waarvan de batterij (mede) kan worden opgeladen door middel van een oplaadpunt;

 • c. Laadpaal: openbare voorziening, inclusief alle daarbij behorende en achterliggende installaties, waar een elektrische auto kan worden opgeladen: een laadpaal kan één of meer oplaadpunten bevatten;

 • d. Oplaadlocatie: locatie in de openbare ruimte waar een laadpaal en één of meer parkeerplaatsen uitsluitend ten behoeve van het opladen van elektrische auto’s aanwezig zijn;

 • e. Oplaadpunt: een op de laadpaal aanwezige voorziening waarmee de houder van een elektrische auto deze van stroom kan voorzien;

 • f. Opladen: het gedurende een aaneengesloten periode opladen van een elektrisch voertuig hij een openbaar toegankelijke laadpaal;

 • g. Bewoner: degene die werkelijk woonachtig is in Veghel, blijkens inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • h. Houder van een motorvoertuig: degene die naar de omstandigheden als houder van een motorvoertuig moet worden beschouwd, met dien verstande dat voor een motorvoertuig dat is ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 aangehouden register van opgegeven kentekens als houder wordt aangemerkt

 • 1) degene op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven, of

 • 2) degene die een leasecontract heeft met een erkend autoverhuurbedrijf dan wel in dienst is van een bedrijf op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven en die in het bezit is van dat motorvoertuig of een leasecontract heeft met een erkend autoverhuurbedrijf, of

 • 3) degene die een contract heeft met het — erkende - autoverhuurbedrijf. Het autoverhuurbedrijf moet dan wel eigenaar zijn.

Artikel 2 Elektrische auto

 • a. Op een aanvraag wordt toestemming verleend als de elektrische auto een volledig elektrisch bereik heeft van meer dan 60 km.

 • b. De elektrische auto mag niet met inbegrip van de lading een lengte hebben van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,40meter, en mag geen woonwagen, kampeerwagen, kampeerauto, aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig zijn dat voor de recreatie dan wel anderszins uitsluitend of mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebezigd.

 • c. De elektrische auto mag niet voorzien zijn van en handelaarskenteken (groene kentekenplaat).

Artikel 3 Parkeergelegenheid op eigen terrein

 • Op een aanvraag wordt géén toestemming verleend wanneer de aanvrager:

 • a. over een privéparkeergelegenheid op het woonadres kan beschikken. Aan het hebben van een privéparkeergelegenheid wordt gelijkgesteld de situatie dat men woonachtig is in gebouwen die gerealiseerd zijn inclusief een parkeergelegenheid in het gebouw of in de nabije omgeving van dat gebouw, waar parkeerruimte gehuurd, geleased of gekocht kan worden of anders ter beschikking kan staan van de aanvrager en;

 • b. feitelijk niet op het opgegeven adres woont en als zodanig ook in het bevolkings­register is geregistreerd (bewoner-belanghebbende).

 • c. feitelijk niet op het opgegeven adres in het register van de Kamer van Koophandel is geregistreerd (zakelijk-belanghebbende).

Artikel 4 Eén oplaadpunt per perceel of woning

Per perceel of woning geldt een maximum van één oplaadpunt in deopenbare ruimte.

Artikel 5 Locatiebepaling

 • a. Op een aanvraag wordt geen toestemming verleend indien er een openbaar toegankelijk oplaadpunt is binnen maximaal 500 meter van het perceel of de woning van de aanvrager;

 • b. Als adres van de woning geldt voor een bewoner-belanghebbende het adres zoals bedoeld in artikel 3 sub b;

 • c. Als adres van het perceel geldt voor een zakelijk-belanghebbende het adres zoals bedoeld in artikel 3 sub c.

 • d. De gemeente geeft de voorkeur aan een locatie op een parkeerterrein met 10 plaatsen of meer;

 • e. Er worden geen nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd ten behoeve van het plaatsen van een laadpaal.

Artikel 6 Duur toestemming

De toestemming voor het realiseren van een laadpaal op grond in eigendom van de gemeente wordt verleend voor de maximale duur van drie jaar. Vervolgens besluit de gemeente of de laadpaal blijft staan.

Artikel 7 Openbaarheid

 • a. Op een aanvraag wordt geen toestemming verleend wanneer blijkt dat aanvrager niet de intentie heeft de oplaadvoorziening openbaar toegankelijk te maken voor het opladen van elektrische auto’s. Het oplaadpunt moet gebruikt kunnen worden binnen de landelijke afspraken op het gebied van interoperabiliteit.

 • b. De oplaadlocatie mag niet zijn voorzien van een bord waaruit zou blijken dat de locatie slechts voor een of meerdere bepaalde nader aangegeven elektrische auto’s is bedoeld.

Artikel 8 Dubbele laadvoorziening

Er wordt alleen toestemming verleend indien de laadpaal is voorzien of kan worden voorzien van een dubbele laadvoorziening zodat er gelegenheid is voor twee elektrische auto’s tegelijk om te kunnen laden.

Artikel 9 Kosten plaatsen, onderhoud, beheer en aansprakelijkheid ten gevolge van schade door laadpaal en oplaadpunt

 • a. Alle kosten voor het plaatsen, onderhouden, beheren van en schade veroorzaakt door de laadpaal en het oplaadpunt, die niet worden gedragen door degene die de laadpaal en het oplaadpunt realiseert (bijvoorbeeld de netbeheerder of de leverancier), zijn voor rekening van de aanvrager.

 • b. De gemeente Veghel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor kosten, onder­houd en schade die het realiseren en gebruiken van de laadpaal met zich mee kan brengen.

 • c. De gemeente verleent alleen toestemming op een aanvraag wanneer in een overeenkomst met de leverancier ervan is vastgelegd, dat alle aansprakelijkheid waaronder voor het gebruik en onderhoud van de laadpalen en het oplaadpunt en eventuele schade hierdoor voor rekening van de aanvrager of de leverancier komen.

Artikel 10 Realisatie

Om voor toestemming op een aanvraag in aanmerking te komen, dient een oplaadpunt op de oplaadlocatie werkelijk te kunnen worden gerealiseerd. In dat kader wordt tevens de (technische) haalbaarheid bezien, Daarbij is de aanwezigheid van (hoofd)kabels en leidingen en het voorhanden zijn van een netwerk van belang.

Artikel 11 Deelauto

Indien uit de aanvraag blijkt dat er meerdere gebruikers van één elektrische auto zijn (bijvoorbeeld bij een deelauto), kan in afwijking van deze regeling toestemming worden gegeven.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Er kan van deze regeling worden afgeweken wanneer toepassing ervan gelet op het belang dat deze regeling beoogt te beschermen zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag van vaststelling.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veghel in haar vergadering van 12 maart 2013.

Toelichting

Toelichting op de beleidsregel

Artikel 2 Afbakening elektrische auto’s

In dit artikel is beoogd een afbakening te maken voor de voertuigen die gebruik mogen maken van de voorzieningen die worden getroffen in het kader van het elektrisch rijden. Niet meegenomen zijn snorfiets, scooter, bromfiets en andere tweewielige motorvoertuigen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van ten hoogste 45 km/uur. Verondersteld wordt dat in de meeste gevallen deze voertuigen op eigen terrein kunnen worden opgeladen en er geen voorzieningen nodig zijn in de openbare ruimte. Alleen elektrische en hybride plug-in auto's mogen op een oplaadlocatie parkeren.

Artikel 8 Openbaarheid

Doel is dat ook anderen gebruik kunnen maken van voorzieningen in de openbare ruimte, ook al zijn ze geplaatst door particulieren.

Artikel 8 Dubbele laadvoorziening

Hiermee wordt getracht de capaciteit en uitwisselbaarheid van parkeerplaatsen te vergroten.

Met de Stichting e.laad.nl is in een overeenkomst d.d. 13 maart 2012 afgesproken dat in de gemeente Veghel op de volgende twee oplaadlocaties openbaar toegankelijke laadpalen met dubbele laadvoorziening worden gerealiseerd:

twee parkeervakken op het parkeerterrein Stadhuisplein nabij het gemeentehuis;

twee parkeervakken op het Hertog Janplein nabij de kerk te Erp.

 

Volgens deze beleidsregel wordt binnen een straal van 500 meter van één van deze laad­palen geen medewerking verleend aan een nieuwe laadpaal op gemeentelijke grond. De houder van de elektrische auto kan dan van deze bestaande laadpaal gebruik maken.

Indien er leveranciers dan wel bedrijven zijn die enorme aantallen willen plaatsen, dan zullen hier andere afwegingen moeten plaatsvinden buiten deze beleidsregel om.

Artikel 9 Kosten oplaadpunt en laadpaal, aanleg, onderhoud, beheer, risico, aansprakelijkheid

De kosten voor het plaatsen van een laadpaal en oplaadpunt, die niet worden gedragen door de netbeheerder of leverancier, zijn voor rekening van de aanvrager. Zo ook de kosten voor het verwijderen van een paal mocht er in de toekomst geen gebruik meer van gemaakt worden. De gemeente Veghel legt in een overeenkomst met de leverancier van de oplaadpalen vast, dat alle aansprakelijk­heid waaronder voor het gebruik en onderhoud van de oplaadpalen en eventuele schade bij de gebruiker van een oplaadpaal voor rekening van de aanvrager of de leverancier van de oplaadpalen komen. De gemeente Veghel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik en eventuele schade door een laadpaal en oplaadpunt, ook al staat deze op gemeentelijk grondgebied.

Artikel 11 Deelauto.

Indien er meerdere gebruikers zijn van een elektrische auto, kunnen andere afwegingen worden gemaakt buiten deze beleidsregel om.